нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 78 от дата 02.12.2010

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Питане вх. № 93-00-278/1/10.11.2010 г. от г-н Вили Лилков – общински съветник относно състоянието на Предгаровия площад на Централна ж.п. гара.
Отговор по точка 1

2. Доклад вх. № 93-01-1158/17.11.2010 г. относно участие на Столична община като партньор на местно ниво в Проект № 00071115 – програма „Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за всеки” – Етап 2010.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 648 по точка 2, обявено на 14.12.2010

3. Доклад вх. № 93-00-337/23.11.2010 г. относно проект за статут за присъждане на ежегодни награди на Столична община в областта на средното образование.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 649 по точка 3, обявено на 14.12.2010

4. Доклад вх. № 93-00-345/25.11.2010 г. относно приемане на действия за подобряване визията на Женски пазар в гр. София.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 650 по точка 4, обявено на 14.12.2010

5. Доклад вх. № 93-00-332/17.11.2010г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания във връзка с чл.9 от Указ № 2773/1980г. и чл.98, т.12 от Конституцията на Република България.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 651 по точка 5, обявено на 14.12.2010

6. Доклад вх. № 29-00-227/2/17.11.2010 г. относно увеличаване на капитала на „Комплексен онкологичен център” ЕООД чрез непарична вноска.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 652 по точка 6, обявено на 14.12.2010

7. Доклад вх. № 93-00-159/4/17.11.2010г. относно увеличаване на капитала на „IV МБАЛ – София” ЕАД чрез непарична вноска.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 653 по точка 7, обявено на 14.12.2010

8. Доклад вх. № 29-00-258/1/17.11.2010 г. относно увеличаване на капитала на „Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация – Кремиковци” ЕООД чрез непарична вноска.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 654 по точка 8, обявено на 14.12.2010

9. Доклад вх. № 26-00-1065/17.05.2010 г. относно процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ за изменение на плана за регулация за УПИ IX – 484, 458, 459, 1567, отреден за „чисто производство, складове и офиси” и общински имот и двата от квартал № 14А в местност НПЗ „Изток” и местност „Къро” по плана на град София, находящи се в гр. София, район „Младост” и обявяване от публична в частна общинска собственост на имота, предмет на настоящата процедура и актуализирана пазарна оценка с вх. № 26-00-1065/14.10.2010 г. от Р. Стоянова – секретар на СО.
Докл. Петко Дюлгеров
Решение № 655 по точка 9, обявено на 14.12.2010

10. Доклад вх. № 08-15-154/2/15.11.2010г. относно учредяване право на строеж на Църковното настоятелство при храм „Рождество Христово” за изграждане на храм в поземлен имот, находящ се в УПИ III-за парк, спорт и атракции, кв.7, м. „Младост – 3”.
Докл. Петко Дюлгеров
Решение № 656 по точка 10, обявено на 14.12.2010

11. Доклад вх. № 93-00-220/3/17.11.2010г. относно утвърждаване на актуализиран устав на „Спортна София-2000” ЕАД.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 657 по точка 11, обявено на 14.12.2010

12. Доклад вх. № 29-00-178/4/25.11.2010 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд закупуването на рентгенов апарат за нуждите на „СБДПЛР Панчарево” ЕООД, район „Панчарево”.
Докл. Минко Герджиков, Орлин Алексиев
Решение № 658 по точка 12, обявено на 14.12.2010

13. Доклад вх. № 93-00-76/24/25.11.2010 г. относно изменение на т.18 от приложение № 1 към решение № 302 по протокол № 39 от 30.04.2009г. на СОС за преразпределение на средства от Специализирания общински приватизационен фонд за ремонт на филиал на ЦДГ № 72 с адрес бул. „Никола Петков” № 90.
Докл. Минко Герджиков, Орлин Алексиев
Решение № 659 по точка 13, обявено на 14.12.2010

14. Доклад вх. № 93-00-67/3/25.11.2010 г. относно отпускане на средства от Специализирания общински приватизационен фонд за неотложен ремонт на покрива, фасадата и подмяна на дограмата на сградата на Здравната служба в с. Лозен, район „Панчарево”.
Докл. Минко Герджиков, Орлин Алексиев
Решение № 660 по точка 14, обявено на 14.12.2010

15. Доклад вх. № 93-01-1153/1/25.11.2010 г. относно изменение в приложение № 1 на решение № 423 по протокол № 17 от 24.07.2008г. на СОС в частта му, касаеща отпуснати средства за цялостно саниране и външно измазване на сградата на „СБДПЛР Панчарево” ЕООД, които да бъдат пренасочени за ремонт на покривната конструкция на болницата.
Докл. Минко Герджиков, Орлин Алексиев
Решение № 661 по точка 15, обявено на 14.12.2010

16. Доклад вх. № 93-00-318/09.11.2010 г. относно промени в Наредба за предоставяне на социалната услуга „Асистент за независим живот”.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 662 по точка 16, обявено на 14.12.2010

17. Доклад вх. № 93-00-319/09.11.2010 г. относно разкриване на нови социални услуги в общността като делегирана от държавата дейност: Дневен център за деца с увреждания – седмична грижа „Слънчоглед” и Дневен център за деца с увреждания „Свети Врач”.                              
Докл. Албена Атанасова
Решение № 663 по точка 17, обявено на 14.12.2010

18. Доклад вх. №93-00-321/09.11.2010 г. относно разкриване на Комплекс за социални услуги за деца и семейства, включващ Център за настаняване от семеен тип за деца от 0 до 3 години и Звено майка и бебе, като държавно делегирани дейности.                                              
Докл. Албена Атанасова
Решение № 664 по точка 18, обявено на 14.12.2010

19. Доклад вх. № 26-00-6766/2/19.11.2010 г. относно даване на съгласие за транспортиране и обезвреждане на 20 000 тона балирани отпадъци, генерирани на територията на СО, в регионално депо за неопасни отпадъци – Севлиево.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 665 по точка 19, обявено на 14.12.2010

20. Доклад вх. № 93-00-328/16.11.2010 г. относно предоставяне на допълнителни средства за увеличение на средна месечна брутна работна заплата на музикантите от Софийски духов оркестър към ОКИ - Дом на културата „Искър”.
Докл. Христо Ангеличин
Решение № 666 по точка 20, обявено на 14.12.2010

21. Доклад вх. № 09-00-499/1/16.11.2010г. относно отмяна на т.1.7 от решение № 557 по протокол № 83/13.07.2006г. на Столичен общински съвет.
Докл. Ралица Стоянова
Решение № 667 по точка 21, обявено на 14.12.2010

22. Доклад вх. № 66-00-2782/2/16.11.2010 г. относно утвърждаване на окончателни годишни списъци за 2010г. по чл.16 от Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Столична община, на картотекираните граждани, които се предвижда да бъдат настанени под наем в общински жилища.
Докл. Ралица Стоянова, Орлин Иванов
Решение № 668 по точка 22, обявено на 14.12.2010

23. Доклад вх. № 66-02-314/1/12.11.2010 г. относно проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за кв.6а, 7а, 8а – нови, заедно с прилежащите улици, м.в.з.”Беликата”, район „Панчарево”, по реда на чл.16 от ЗУТ.
Докл. Петър Диков
Решение № 669 по точка 23, обявено на 14.12.2010

24. Доклад вх. № 66-02-946/12.11.2010 г. относно проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване за създаване на нови УПИ XX-567,570, XXI-567,570 и XXII-568,571 и задънена улица по о.т.56б – о.т.56в, кв.2, м.с.”Житен”, район „Нови Искър”.
Докл. Петър Диков
Решение № 670 по точка 24, обявено на 14.12.2010

25. Доклад вх. № 66-02-904/29.10.2010 г. относно допускане на изработване на подробен устройствен план – план за застрояване и план за регулация и план-схеми по чл.108, ал.2 от ЗУТ в обхвата на ПИ 118026,114021, 122044 от землището на с. Доброславци и ПИ 212025, 196032 от землището на с. Мировяне, район „Нови Искър”, територия, отредена съгласно Общия устройствен план на Столична община, одобрен с решение на Министерски съвет № 960/16.12.2009г. за далекоперспективна по смисъла на чл.15 от ЗУЗСО.
Докл. Петър Диков
Решение № 671 по точка 25, обявено на 14.12.2010

26. Доклад вх. № 66-02-959/18.11.2010 г. относно проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация на м.НПЗ „Илиянци – запад”, кв.10, УПИ V-1306-„за производство и складове”; IX-1300-„за производство и складове”; X-1301-„за производство и складове”; XI-1302-„за производство и складове”; XII-1304-„за производство и складове”; XIII-1305-„за производство и складове” и създаване на улица от о.т.44б-о.т.44в – о.т.44г – о.т.44д – о.т.44е – о.т.44ж – о.т.44з – о.т.44и и до о.т.44л.
Докл. Петър Диков
Решение № 672 по точка 26, обявено на 14.12.2010

27. Доклад вх. № 66-02-972/23.11.2010 г. относно допускане на изработване на подробен устройствен план за ПИ с пл. № 0690001, 0690032, 0690033, 0690009, 10, 0690034, 0690031, 0690030, 0690026, 0690029, 0690028, 0690015, 0690016, 0690017, 0690018 и 0690009 от кв. 69 и ПИ № 070001, 070002, 070003, 070004, 070026, 070006, 070005, 070016, 070007, 070309, 070031, 070008, 070011 и 070010 от кв. 70 с обща площ около 17 ха. територия, отредена съгласно общия устройствен план от 2009г., одобрен с решение на Министерски съвет № 960.27/16.12.2009г., за далекоперспективна по реда на чл.15 от ЗУЗСО.
Докл. Петър Диков
Решение № 673 по точка 27, обявено на 14.12.2010

28. Доклад вх. № 12-00-246/19.10.2010г. относно даване на съгласие от Столичен общински съвет за предоставянето на средства от фонда за покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол, като временен безлихвен заем за плащания от бюджета на Столична община на субсидия.       
Докл. Валя Чилова
Решение № 674 по точка 28, обявено на 14.12.2010

29. Доклад вх. № 12-00-913/12.11.2010г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.         
Докл. Валя Чилова
Решение № 675 по точка 29, обявено на 14.12.2010

30. Доклад вх. № 12-00-914/12.11.2010г. относно допълнение на решение № 432 по протокол № 17 от 24.07.2008г. на Столичен общински съвет.
Докл. Валя Чилова
Решение № 676 по точка 30, обявено на 14.12.2010

31. Доклад вх. № 93-00-339/24.11.2010г. относно приемане на Програма „София – европейска столица  на културата” във връзка с кандидатурата на София за европейска столица на културата.                       
Докл. Малина Едрева, Владимир Кисьов, Жельо Бойчев
Решение № 677 по точка 31, обявено на 14.12.2010

32. Доклад вх. № 66-02-960/1/25.11.2010 г. относно поставяне на паметна плоча на фасадата на сградата на „Славянска беседа”.
Докл. Малина Едрева
Решение № 678 по точка 32, обявено на 14.12.2010

33. Доклад вх. № 94-А-419/1/25.11.2010 г. относно наименуване на безименна улица на територията на район „Витоша”.
Докл. Малина Едрева
Решение № 679 по точка 33, обявено на 14.12.2010

34. Доклад вх. № 93-00-291/20.10.2010 г. относно изваждане на отсечка от бул. „Александър Стамболийски” от обхвата на режим „Синя зона” и освобождаването й за движение.
Докл. Стефан Иванов
Решение № 680 по точка 34, обявено на 14.12.2010

35. Доклад вх. № 93-00-322/10.11.2010 г. относно поставяне на паметна плоча върху сградата на бул. „ген. Тотлебен” № 13 в памет на проф. Стефан Димитров.
Докл. Вили Лилков
Решение № 681 по точка 35, обявено на 14.12.2010

36. Доклад вх. № 08-23-398/5/15.04.2010 г. относно проект на подробен устройствен план на с. Кривина, кв.18 за УПИ I-139.
Докл. Светослав Митрев
Решение № 682 по точка 36, обявено на 14.12.2010

37. Доклад вх. № 08-13-160/1/15.11.2010г. относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от имот-публична общинска собственост, находящо се на територията на район „Надежда”.
Докл. Димитър Димов
Решение № 683 по точка 37, обявено на 14.12.2010

38. Доклад вх. № 08-13-154/5/15.11.2010г. относно процедура по § 8, ал.2, т.1 и ал.3 от ПР на ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП за УПИ IV-946, УПИ IV-951 и УПИ III–общ., кв.10, м.”Надежда 3 част”.
Докл. Димитър Димов
Решение № 684 по точка 38, обявено на 14.12.2010

39. Доклад вх. № 08-13-78/6/15.11.2010г. относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг за продажба на общински недвижим имот УПИ VII-общ., кв.18а, м.”Ломско шосе”, район „Надежда”.
Докл. Димитър Димов
Решение № 685 по точка 39, обявено на 14.12.2010

40. Доклад вх. № 08-07-219/5/15.11.2010 г. относно процедура за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план за УПИ VIII-682, от кв.63, м. „Христо Ботев”, район „Слатина”.
Докл. Антоанета Апостолова
Решение № 686 по точка 40, обявено на 14.12.2010

41. Доклад вх. № 08-06-238/1/15.11.2010г. относно предоставяне безвъзмездно за управление на Социален учебно-професионален център „Княз Борис I” на част от общински имот – публична общинска собственост, представляваща част от сградата, находяща се в ж.к. „Хаджи Димитър”, ул. „Васил Петлешков” № 41.
Докл. Ева Митова
Решение № 687 по точка 41, обявено на 14.12.2010

42. Доклад вх. № 12-00-3005/2/15.11.2010г. относно предоставяне безвъзмездно за управление на Агенцията по заетостта към МТСП, за нуждите на ТД „Бюро по труда – Люлин”, нежилищни имоти – частна общинска собственост, представляващи помещения в трафопост до бл. 426 и две помещения в трафопост до бл.422, ж.к. „Люлин – 4 м.р.”.
Докл. Венетка Серафимова
Решение № 688 по точка 42, обявено на 14.12.2010

43. Доклад вх. № 08-01-120/1/21.10.2010г. относно определяне предназначението на общински апартамент, находящ сев гр. София, ул. „ген. Гурко” № 38, вх.А, ет.2, като жилище за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди.
Докл. Маргарита Гутева
Решение № 689 по точка 43, обявено на 14.12.2010

44. Доклад вх. № 08-10-128/2/06.08.2010г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в административната сграда на район „Триадица”, ул. „Алабин” № 54 и в сградата на универсална спортна зала „Триадица”, ул. „Метличина поляна” № 14.
Докл. Евтим Евтимов
Решение № 690 по точка 44, обявено на 14.12.2010

45. Доклад вх. № 94-И-175/3/15.11.2010г. относно уреждане на взаимоотношенията между СО и Ирина Любенова Симеонова, Савко Симеонов Костов и Боян Кирилов Стоилов, чрез заплащане от тях на пазарната стойност на правото на собственост за изградените гаражи, находящи се на ул. „Чаталджа” № 52, след приспадане стойността на инвестицията.
Докл. Пенка Арменкова
Решение № 691 по точка 45, обявено на 14.12.2010

46. Доклад вх. № 08-17-140/5/21.10.2010г. относно процедура по §8, ал.2, т.1 и ал.3 от ПР на Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план за УПИ XIII-957,973 и IX-427, кв.14, по плана на ж.к. „Гърдова глава”, район „Витоша” и улица.
Докл. Любен Петров
Решение № 692 по точка 46, обявено на 14.12.2010

47. Доклад вх. № 08-21-295/1/15.11.2010г. относно предоставяне безвъзмездно за управление на имот – частна общинска собственост, находящ се на територията на район „Нови Искър”, на Главна дирекция „Пожарна безопасност и спасяване”.
Докл. Валентин Котов
Решение № 693 по точка 47, обявено на 14.12.2010

48. Доклад вх. № 08-21-294/1/18.11.2010г. относно включване на три училища от район „Нови Искър” в списъка за средищни училища на МОМН.
Докл. Валентин Котов
Решение № 694 по точка 48, обявено на 14.12.2010

49. Доклад вх. № 93-00-3220/12/30.11.2010 г. относно отмяна на т. 2 от решение № 152 по протокол № 35 от 12.02.2009г. на Столичния общински съвет.
Докл. Иван Сотиров
Решение № 695 по точка 49, обявено на 11.12.2010

50. Доклад вх. № 2600-7591/1/30.11.2010 г. относно промени в състава на Съвета на директорите на „Егида – София” ЕАД.
Докл. Николай Стойнев
Решение № 696 по точка 50, обявено на 14.12.2010

 

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:(п)
                                                                             
/АНДРЕЙ ИВАНОВ/

 


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре