нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 79 от дата 16.12.2010

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад вх. № 26-00-7304/11/26.11.2010 г. относно Актуализация на одобрената Инвестиционна програма на „Софийска вода” АД за периода 2009 – 2013г. в частта за 2010г.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 697 по точка 1, обявено на 23.12.2010

2. Доклад вх. № 93-00-361/07.12.2010 г. относно съгласуване на Стратегически план за дейността на Дирекция „Вътрешен одит”, Столична община за периода 2011г. – 2013г. и Годишен план за дейността на Дирекция „Вътрешен одит” за 2011г.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 698 по точка 2, обявено на 23.12.2010

3. Доклад вх. № 04-14-9/6/09.12.2010 г. относно прехвърляне на Министерство на правосъдието безвъзмездно правото на собственост върху три поземлени имота – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Волуяк, район „Връбница”, за изграждане на нов затвор.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 699 по точка 3, обявено на 23.12.2010

4. Доклад вх. № 93-00-373/09.12.2010 г. относно определяне предназначението на общински жилища за продажба.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 700 по точка 4, обявено на 23.12.2010

5. Доклад вх. № 93-01-1201/29.11.2010г. относно приемане на Наредба за изменение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от СО.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 701 по точка 5, обявено на 23.12.2010

6. Доклад вх. № 29-00-301/1/29.11.2010г. относно даване на съгласие изпълнителния директор на „Пета МБАЛ – София” ЕАД да проведе преговори с представители на „ЧЕЗ България” за продажба на трафопост.                                                                                               Докл. Минко Герджиков
Решение № 702 по точка 6, обявено на 23.12.2010

7. Доклад вх. № 26-00-6341/1/29.11.2010 г. относно увеличаване на капитала на „Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение Шейново” ЕАД чрез непарична вноска.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 703 по точка 7, обявено на 23.12.2010

8. Доклад вх. № 29-00-190/3/25.11.2010г. относно закупуване на медицинска апаратура за нуждите на „Първа САГБАЛ Света София” ЕАД.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 704 по точка 8, обявено на 23.12.2010

9. Доклад вх. № 29-00-254/2/29.11.2010г. относно закупуване със собствени средства на ДМА 1 брой графичен рентгенов апарат за нуждите на „ДКЦ XVIII-София” ЕООД.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 705 по точка 9, обявено на 23.12.2010

10. Доклад вх. № 93-00-362/08.12.2010 г. относно актуализация на зоните на територията на Столична община за определяне на нормите на данъчните оценки на недвижимите имоти.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 706 по точка 10, обявено на 23.12.2010

11. Доклад вх. № 93-00-381/09.12.2010 г. относно персоналния състав на Съвета на директорите на „Топлофикация София” ЕАД.
Докл. Николай Стойнев
Решение № 707 по точка 11, обявено на 17.12.2010


                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                                                                             
/АНДРЕЙ ИВАНОВ/


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре