нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 80 от дата 20.12.2010

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад вх. № 70-00-88/1/29.10.2010 г. относно изменение и допълнение на Правилник за организацията на дейността на Общинско предприятие „Социален патронаж”.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 708 по точка 1, обявено на 23.12.2010

2. Доклад вх. № 93-00-338/24.11.2010 г. относно предложение за отпускане на шест персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител. 
Докл. Албена Атанасова
Решение № 709 по точка 2, обявено на 23.12.2010

3. Доклад вх. № 26-00-4440/2/08.10.2010 г. относно одобряване на План за действие за управление, предотвратяване и намаляване на шума в околната среда на агломерация София.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 710 по точка 3, обявено на 23.12.2010

4. Доклад вх. № 93-00-167/3/07.12.2010 г. относно одобрен за финансиране проект на Столична община: „Реализация на инвестиционни дейности за намаляване на консумацията на енергия в девет училища на територията на райони „Илинден”, „Студентски”, „Красно село”, „Връбница”, „Искър”, „Нови Искър”, „Възраждане”, „Слатина”, „Кремиковци” на Столична община по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013г.”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1: „Социална инфраструктура”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации”.
Докл. Ирина Савина
Решение № 711 по точка 4, обявено на 23.12.2010

5. Доклад вх. № 93-00-311/04.11.2010 г. относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от СО.
Докл. Иван Сотиров
Решение № 712 по точка 5, обявено на 23.12.2010

6. Доклад вх. № 93-00-386/2/13.12.2010 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд изготвяне на проектно-сметна документация за кандидатстване по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1 „Социална инфраструктура”, Схема „Подкрепа за реконструкция /обновяване/ и оборудване на общински лечебни заведения в градските ареали”, за обекти „Първа МБАЛ – София” ЕАД,  „Четвърта МБАЛ – София” ЕАД, „Пета МБАЛ – София” ЕАД, „Първа САГБАЛ Света София” ЕАД и „Втора САГБАЛ „Шейново” ЕАД.
Докл. Минко Герджиков, Орлин Алексиев
Решение № 713 по точка 6, обявено на 23.12.2010

7. Доклад вх. № 93-00-386/3/13.12.2010 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за конструктивно, енергийно обследване и технически паспорт на „Пета МБАЛ-София” ЕАД, във връзка с кандидатстване на Столична община по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1 „Социална инфраструктура”, Схема „Подкрепа за реконструкция /обновяване/ и оборудване на общински лечебни заведения в градските ареали”.
Докл. Минко Герджиков, Орлин Алексиев
Решение № 714 по точка 7, обявено на 23.12.2010

8. Доклад вх. № 08-06-297/2/13.12.2010 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд Първи етап – изграждане на спортна площадка на територията на район „Подуяне”, УПИ VI-1290, кв.14, м.”Левски Зона В”.
Докл. Минко Герджиков, Орлин Алексиев
Решение № 715 по точка 8, обявено на 23.12.2010

9. Доклад вх. № 93-00-387/13.12.2010 г. относно изменение на решение № 602 по протокол № 76 от 04.11.2010г. на Столичния общински съвет, с което е изменена т.2 от решение № 615 по протокол № 48 от 01.10.2009г. на Столичен общински съвет за заемообразно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд бюджета на Столична община за 2009г.
Докл. Минко Герджиков, Орлин Алексиев
Решение № 716 по точка 9, обявено на 23.12.2010

10. Доклад вх. № 93-00-378/09.12.2010 г. относно даване на висок приоритет задачи в Плана за изпълнение на Стратегията за изграждане на Интегрирана информационна система на Столична община.
Докл. Ралица Стоянова
Решение № 717 по точка 10, обявено на 23.12.2010

11. Доклад вх. № 93-00-370/09.12.2010 г. относно отпускане на средства за реализирането на Новогодишен празничен концерт, съвместно с Българска национална телевизия.
Докл. Христо Ангеличин, Елен Герджиков
Решение № 718 по точка 11, обявено на 23.12.2010

12. Доклад вх. № 66-02-973/23.11.2010г. относно приемане на проект за подробен устройствен план – проект за план за регулация и застрояване за УПИ I-054004, II-054041, улица по о.т.301г – 301д, кв.63а, изменение на плана за регулация на УПИ I-1725, кв.62а, м. „Волуяк – гарата”, район „Връбница”.
Докл. Петър Диков
Решение № 719 по точка 12, обявено на 23.12.2010

13. Доклад вх. № 66-02-978/24.11.2010г. относно приемане на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и план за застрояване на УПИ: ІІ-053039; ІІІ-053039; ІV-трафопост; V-053037, 053038; VІ-053004; VІІ-053036, 0533037; VІІІ-053035, 053036; ІХ-053035, 053036; Х-053036, 053037; ХІ-053037, 053038; ХІІ-053039; ХІІІ-053039 и ХІV-053039; изменение на улица от о.т.32к-о.т.32н-о.т.32т до о.т.32ф и създаване на улица от о.т.32т до о.т.32х, кв.29, с.Иваняне-гр.Банкя, Район „Банкя”.
Докл. Петър Диков
Решение № 720 по точка 13, обявено на 23.12.2010

14. Доклад вх. № 66-02-988/25.11.2010 г. относно изменение на план за регулация на кв.1, УПИ I и план за застрояване на кв.1, УПИ I и кв.2, УПИ I, м. „Западен парк – представителна част”.
Докл. Петър Диков
Решение № 721 по точка 14, обявено на 23.12.2010

15. Доклад вх. № 66-02-998/29.11.2010г. относно проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ VІІІ-961, 966, 967, 971 – „за офиси, магазини, жилища, складове, търговия, безвредни производства, ПГ и ТП, хеликоптерна площадка и парк”; изменение на улична регулация по о.т.103-104-105-102б; по о.т.102б-99-98; изменение плана за регулация на УПИ-1058, 1062, 1071 – „за магазини, офиси, складове, КПП, ТП и безвредно производство” и УПИ VІ-1068-„за магазини и офиси”, кв.2, м.”НПЗ „Хаджи Димитър”, Район „Подуяне”.
Докл. Петър Диков
Решение № 722 по точка 15, обявено на 23.12.2010

16. Доклад вх. № 66-02-999/29.11.2010г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план на обект: Временна въздушна ремонтна електропроводна връзка между ВЛ 110кв „Лозен” /стълб 7/ и ВЛ 110кв „Сокол” /стълб 251/ за ПИ №№000205, 000722, 000936, 000992, 105013, 105022, 105023, 106044 от КВС, м.”Синьо осое”, землище с.Долни Пасарел-Район „Панчарево”.
Докл. Петър Диков
Решение № 723 по точка 16, обявено на 23.12.2010

17. Доклад вх. № 66-02-1000/29.11.2010г. относно приемане на проект за подробен устройствен план – изменение на план за улична регулация в обхват източно от кв.кв.21,30,46,50,51,54,63 и 78, м.”Княжево”-Район „Витоша”.
Докл. Петър Диков
Решение № 724 по точка 17, обявено на 23.12.2010

18. Доклад вх. № 66-02-1002/30.11.2010г. относно приемане на проект за подробен устройствен план – изменение на пран за регулация, м.”Горна баня”, кв.72, УПИ ХІІІ-„за озеленяване”; ХLІІ-„за колектор и инженерна инфраструктура”; ХІІ-1, кв.63, УПИ ХХІ-„за озеленяване”; ХХІІ-„за колектор и инженерна инфраструктура”; кв.101, УПИ І-„за колектор и инженерна инфраструктура; кв.102, УПИ І-„за колектор и инженерна инфраструктура”.
Докл. Петър Диков
Решение № 725 по точка 18, обявено на 23.12.2010

19. Доклад вх. № 66-02-1003/30.11.2010г. относно проект за ПУП – план за регулация и застрояване за УПИ V-4020-„за складове, производствено хале, офиси и общежитие”; улица по о.т.68-69; кв.7б, м.”Бенковски”, Район „Кремиковци”.                                                                                               Докл. Петър Диков
Решение № 726 по точка 19, обявено на 23.12.2010

20. Доклад вх. № 66-02-1015/01.12.2010г. относно проект за ПУП – план за регулация и застрояване за УПИ ХІ-1172, 151-„за жилища, ателиета, офиси, магазини и КО” и УПИ ХІІ-1173-„за жилища, ателиета, офиси, магазини и КО”, кв.8А, м.”Задгарова артерия” и изменение на улична регулация от о.т.12 до о.т.15, м.”Централни гробища”.
Докл. Петър Диков
Решение № 727 по точка 20, обявено на 23.12.2010

21. Доклад вх. № 93-00-347/26.11.2010 г. относно промяна в състава на Централната местна комисия при Столична община по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове и чл.17, ал.1 от Правилника за неговото прилагане.
Докл. Лилянда Еленкова
Решение № 728 по точка 21, обявено на 23.12.2010

22. Доклад вх. № 93-00-364/08.12.2010 г. относно промяна в състава на Съвета на директорите на „Столичен автотранспорт” ЕАД.
Докл. Николай Стойнев
Решение № 729 по точка 22, обявено на 23.12.2010

23. Доклад вх. № 26-00-7392/2/09.12.2010 г. относно определяне на представител  на Столична община в извънредно Общо събрание на  акционерите във  „Фина механика” АД и конкретизиране на задачите му по повод  насроченото за  20.12.2010 г. общо събрание.
Докл. Николай Стойнев
Решение № 730 по точка 23, обявено на 23.12.2010

24. Доклад вх. № 05-00-24/7/19.11.2010г. относно отмяна на решение № 93 по протокол № 99 от 08.02.2007г. на Столичен общински съвет и наименуване на площад на името на Братя Прошек.                       
Докл. Бойко Маринков, Петър Гюзелев, Данчо Хаджиев
Решение № 731 по точка 24, обявено на 23.12.2010

25. Доклад вх. № 93-00-334/19.11.2010 г. относно наименуване на безименни улици на територията на районите „Овча купел”, „Панчарево” и „Кремиковци”.
Докл. Бойко Маринков,
Петър Гюзелев, Данчо Хаджиев
Решение № 732 по точка 25, обявено на 23.12.2010

26. Доклад вх. № 93-00-351/01.12.2010 г. относно именуване на безименна улица в гр. София в памет на писателя Стефан Дичев.
Докл. Вили Лилков
Решение № 733 по точка 26, обявено на 23.12.2010

27. Доклад вх. № 93-00-352/01.12.2010 г. относно именуване на безименна улица в гр. София и поставяне на барелеф на писателя Ивайло Петров.
Докл. Вили Лилков
Решение № 734 по точка 27, обявено на 23.12.2010

28. Доклад вх. № 08-03-66/5/26.07.2010 г. относно търг за продажба на имот – частна общинска собственост УПИ IX, кв.218, м. „Западно направление”.
Докл. Ева Сеизова
Решение № 735 по точка 28, обявено на 23.12.2010

29. Доклад вх. № 08-10-213/1/18.10.2010 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в сградата на 121 СОУ „Георги Измирлиев”, район „Триадица”.
Докл. Евтим Евтимов
Решение № 736 по точка 29, обявено на 23.12.2010

30. Доклад вх. № 08-19-228/4/22.11.2010г. относно конкурс за отдаване под наем на помещения, находящи се на територията на район „Люлин”, намиращи се в учебни заведения.
Докл. Венетка Серафимова
Решение № 737 по точка 30, обявено на 23.12.2010

31. Доклад вх. № 08-19-3426/5/29.11.2010г. относно процедура по доброволно прилагане на влязъл в сила регулационен план чрез продажба на общинската част от УПИ V-970,971, кв.53, м.”Люлин – 2 м.р.”, район „Люлин”.
Докл. Венетка Серафимова
Решение № 738 по точка 31, обявено на 23.12.2010

32. Доклад вх. № 08-19-206/5/30.11.2010г. относно търг за продажба на ПИ № 2088, кв.10, м. „СПЗ Модерно предградие – разширение”.
Докл. Венетка Серафимова
Решение № 739 по точка 32, обявено на 23.12.2010

33. Доклад вх. № 08-13-87/6/30.11.2010г. относно публичен търг за учредяване право на строеж в УПИ III-839 и УПИ IV-846, кв.75, м.”бул. „Ломско шосе”.
Докл. Димитър Димов
Решение № 740 по точка 33, обявено на 23.12.2010

34. Доклад вх. № 08-13-203/1/30.11.2010г. относно преобразуване на ЦДГ № 170 „Пчелица” в Обединено детско заведение № 170 „Пчелица”.
Докл. Димитър Димов
Решение № 741 по точка 34, обявено на 23.12.2010

35. Доклад вх. № 08-04-163/1/15.11.2010г. относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на помещения – част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващи 15 учебни зали /учебни кабинети/, находящи се в сградата на I-во СОУ „Пенчо Славейков”, ул. „Стара планина” № 11.
Докл. Пенка Арменкова
Решение № 742 по точка 35, обявено на 23.12.2010

36. Връщане за ново обсъждане на решение № 618 по протокол № 77 от 18.11.2010г. на Столичен общински съвет по Доклад вх. № 08-04-104/3/21.10.2010г. от г-жа Пенка Арменкова– кмет на район „Оборище”, на основание чл.45, ал.4 от ЗМСМА.
Докл. Пенка Арменкова
Решение № 743 по точка 36, обявено на 23.12.2010

37. Връщане за ново обсъждане на решение № 638 по протокол № 76 от 04.11.2010г. на Столичен общински съвет по Доклад вх. № 08-16-22/6/01.07.2010г. от г-н Димитър Дилчев – кмет на район „Студентски”,  на основание чл.45, ал.4 от ЗМСМА.
Докл. Димитър Дилчев
Решение № 744 по точка 37, обявено на 23.12.2010

38. Доклад вх. № 94-ВД-3692/7/04.10.2010 г. относно наименуване на безименна улица на територията на район „Младост” с името Михаил Греков.
Докл. Петко Дюлгеров
Решение № 745 по точка 38, обявено на 23.12.2010

39. Доклад вх. № 08-23-2/3/19.10.2010 г. относно именуване на безименни улици на територията на район „Панчарево”.
Докл. Светослав Митрев
Решение № 746 по точка 39, обявено на 23.12.2010

40. Доклад вх. № 08-23-344/22.10.2010 г. относно именуване на безименни улици на територията на район „Панчарево”.
Докл. Светослав Митрев
Решение № 747 по точка 40, обявено на 23.12.2010

41. Доклад вх. № 08-12-186/01.11.2010 г. относно именуване на безименни улици на територията на район „Илинден”.
Докл. Миглена Веселинова
Решение № 748 по точка 41, обявено на 23.12.2010

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:(п)
                                                                             
/АНДРЕЙ ИВАНОВ/


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре