нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 81 от дата 13.01.2011

ДНЕВЕН РЕД:

1. Питане вх. № 93-00-149/7/05.01.2011 г. от Стефан Иванов - общински съветник, относно неизпълнено от кмета на Столична община решение на Столичния общински съвет.
Отговор по точка 1

2. Доклад вх. 93-00-6/06.01.2011 г. относно кандидатстване на Столична община за финансиране от Световна банка чрез „Проект за социално включване” на Министерство на труда и социалната политика със следното проектно предложение: „Създаване на два общностни центъра за деца и родители в рискови групи на територията на Столична община”.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 1 по точка 2, обявено на 24.01.2011

3. Доклад вх. 93-00-379/09.12.2010 г. относно промяна в структурата на район „Връбница”.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 2 по точка 3, обявено на 24.01.2011

4. Доклад вх. № 93-00-398/29.12.2010г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на размера на местните данъци.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 3 по точка 4, обявено на 24.01.2011

5. Доклад вх. № 26-00-521/06.12.2010 г. относно увеличаване на капитала на „Пазари Север” ЕАД и утвърждаване изменение в устава на дружеството.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 4 по точка 5, обявено на 24.01.2011

6. Доклад вх.№ 08-17-24/6/13.12.2010 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд изграждане на многофункционални спортни площадки с изкуствена настилка на територията на район „Витоша”.
Докл. Минко Герджиков, Орлин Алексиев
Решение № 5 по точка 6, обявено на 24.01.2011

7. Доклад вх.№ 93-01-122/08.02.2010г. относно приемане на Правилник за управление на околната среда в Столична община.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 6 по точка 7, обявено на 24.01.2011

8. Доклад вх. № 93-00-368/08.12.2010г., относно приемане на годишни планове за дейности в Общинския горски фонд – за паша през 2011г. и за възпроизводство, добив на дървесина по прогнозни количества за промишлен дърводобив, добив на дървесина за огрев за задоволяване на местното население през 2012 г.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 7 по точка 8, обявено на 24.01.2011

9. Доклад вх. № 26-00-4842/5/08.12.2010 г. относно учредяване право на строеж на „ЧЕЗ Разпределение България” АД за изграждане на трансформаторен пост с площ от 5,28 кв.м., в общински имот – УПИ III-ожс, кв.230, м.”Зона Б-19”, ул. „Позитано” № 152, район „Възраждане”.
Докл. Ралица Стоянова
Решение № 8 по точка 9, обявено на 24.01.2011

10. Доклад вх. № 66-02-1049/06.12.2010г. относно проект на ПУП – изменение на план за регулация и застрояване за УПИ ІІ, VІІ, Х, промяна на улица по о.т.139-140а, кв.32, м.”Волуяк”, Район „Връбница”.
Докл. Петър Диков
Решение № 9 по точка 10, обявено на 24.01.2011

11. Доклад вх. № 66-02-1050/06.12.2010г. относно приемане на проект за ПУП – изменение на план за регулация и застрояване на УПИ: ХХVІІ-2485; ХХVІІІ-2485; ХХІХ-2485; ХХХ-2485; ХХХІ-2485; ХХХІІ-2485; ХХХІІІ-2485; ХХХІV-2485; ХХХV-2485 и ХХХVІ-2485 и създаване на задънена улица от о.т.97а-о.т.97б до о.т.97в, кв.7, м.в.з.”Иваняне”-гр.Банкя, Район „Банкя”.
Докл. Петър Диков
Решение № 10 по точка 11, обявено на 24.01.2011

12. Доклад вх. № 66-02-1051/06.12.2010г. относно приемане на проект за ПУП – изменение на план за регулация и план за застрояване за кв.146, м.”с.Лозен”, създаване на нови УПИ VІІІ-3374, ІХ-3375, Х-3376, създаване на задънена улица от о.т.669 до о.т.669в, Район „Панчарево”.
Докл. Петър Диков
Решение № 11 по точка 12, обявено на 24.01.2011

13. Доклад вх. № 66-02-1055/08.12.2010г. относно приемане на проект за ПУП – изменение на план за регулация и план за застрояване на УПИ VІІІ-311 и ІХ-312 и създаване на задънена улица от о.т.65л до о.т.65п, кв.14, м.в.з.”Градоман”-Район „Банкя”.
Докл. Петър Диков
Решение № 12 по точка 13, обявено на 24.01.2011

14. Доклад вх. № 66-02-1056/08.12.2010г. относно одобряване на проект за ПУП – парцеларен план за трасе на разпределителни газопроводи от газопровода на с.Лозен и отклонения до консуматори през землищата на с.Лозен, с.Герман, с.Панчарево до землището на с.Бистрица – І вариант, Район „Панчарево”.
Докл. Петър Диков
Решение № 13 по точка 14, обявено на 24.01.2011

15. Доклад вх. № 66-02-1069/10.12.2010г. относно проект за ПУП – парцеларен план за инженерна инфраструктура за трасе и сервитут на кабел 20 Kv минаващ по горски път в землището на Курило от ж.р.№20 до частен имот в м.”Бранишки лозя”, землището на Курило, Район „Нови Искър”.
Докл. Петър Диков
Решение № 14 по точка 15, обявено на 24.01.2011

16. Доклад вх. № 66-02-1088/15.12.2010г. относно проект на ПУП – изменение на плана за регулация на улица по о.т.49 – о.т.41, кв.18, УПИ ХІ-116, ХІІ-117, ХІІІ-123, ХІV-122 и кв.45, УПИ V-488, V-478 и VІІ-124, м.с.Световрачане, Район „Нови Искър”.
Докл. Петър Диков
Решение № 15 по точка 16, обявено на 24.01.2011

17. Доклад вх. № 66-00-3436/07.12.2010г. относно проект за ПУП – изменение на план за регулация и застрояване на м.”с.Долни Богров”, кв.10, УПИ ХVІІ-181, ХХІ-181 и изменение на улична регулация по о.т.55б-59в, Район „Кремиковци”.
Докл. Петър Диков
Решение № 16 по точка 17, обявено на 24.01.2011

18. Доклад вх. № 93-00-7/06.01.2011г. относно промяна в състава на Надзорния съвет на Столичната общинска агенция за приватизация.
Докл. Валя Чилова
Решение № 17 по точка 18, обявено на 24.01.2011

19. Доклад вх. № 93-00-5/06.01.2011 г. относно избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Мрамор.
Докл. Искра Ангелова
Решение № 18 по точка 19, обявено на 24.01.2011

20. Доклад вх. № 93-00-391/15.12.2010 г. относно решения, приети от Творческия съвет на Столична програма „Култура” за корекции на формуляра за кандидатстване по Програмата, приоритети и разпределение на суми по тях, сесии за 2011.
Докл. Малина Едрева, Константин Тилев, Данчо Хаджиев, Борислав Бориславов
Решение № 19 по точка 20, обявено на 24.01.2011

21. Доклад вх. № 26-00-8316/2/06.01.2011 г. относно промяна в състава на Съвета на директорите на „ВиК – София” ЕАД.
Докл. Николай Стойнев
Решение № 20 по точка 21, обявено на 24.01.2011

22. Доклад вх. № 93-00-8/06.01.2011г. относно прекратяване на договор за възлагане на управлението на „ДКЦ XIII - София” ЕООД и избор на нов управител.
Докл. Лилянда Еленкова
Решение № 21 по точка 22, обявено на 24.01.2011

23. Доклад вх. № 94-В-655/23.11.2010г. относно създаване на общинска структура за проучване, експлоатация и развитие на минералните води на територията на СО.
Докл. Вили Лилков
Решение № 22 по точка 23, обявено на 24.01.2011

24. Доклад вх. № 18-00-211/2/05.01.2011 г. относно съфинансиране и делегиране правото на читалище „Аура” да кандидатства по Програма „Красива България”.
Докл. Вили Лилков
Решение № 23 по точка 24, обявено на 24.01.2011

25. Доклад вх. 08-24-202/2/15.12.2010г. относно провеждане на конкурс за наем на част от имот – публична общинска собственост, , находящ се всградата на  78 СОУ „Христо Смирненски” и представляващ I етаж от син корпус с площ 188 кв.м. в сградата на 78 СОУ „Христо Смирненски”, гр. Банкя, ул. „Царибродска” № 5, УПИ I-ЕПУ-за образователна дейност.
Докл. Рангел Марков
Решение № 24 по точка 25, обявено на 24.01.2011

26. Доклад вх. № 08-24-203/1/15.12.2010г. относно провеждане на конкурс за наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се всградата на  78 СОУ „Христо Смирненски” и представляващ II и III етаж от син корпус с площ 620 кв.м. в сградата на 78 СОУ „Христо Смирненски”, гр. Банкя, ул. „Царибродска” № 5, УПИ I-ЕПУ-за образователна дейност.
Докл. Рангел Марков
Решение № 25 по точка 26, обявено на 24.01.2011

27. Доклад вх. № 08-20-207/11/15.12.2010г. относно процедура по чл.15, ал.5 от ЗУТ във връзка с изменение на плана за регулация за кв.29, м.”Връбница – II-ра част”.
Докл. Младен Младенов
Решение № 26 по точка 27, обявено на 24.01.2011

28. Доклад вх. № 08-21-334/1/08.12.2010г., относно откриване на процедура по провеждане на конкурс за отдаване под наем на земеделски имоти от Общинския поземлен фонд на територията на Район „Нови Искър”, съгласно чл.1, т.3 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, приета от Столичния общински съвет.
Докл. Валентин Котов
Решение № 27 по точка 28, обявено на 24.01.2011

 

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                                                                             /АНДРЕЙ ИВАНОВ/

 

 

 


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре