нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 82 от дата 27.01.2011

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад вх. № 93-00-346/1/26.11.2010 г. относно създаване на доброволно формирование за защита при бедствия и ликвидиране на последиците от тях на територията на Столична община.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 28 по точка 1, обявено на 03.02.2011

2. Доклад вх. № 93-00-9/06.01.2011 г. относно придобиване безвъзмездно право на собственост върху недвижим имот – държавна собственост, попадащ в обхвата на регулационен план м.”парк Възраждане” – УПИ I –„за парк”, в кв.1Б, район „Възраждане”.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 29 по точка 2, обявено на 03.02.2011

3. Доклад вх. № 93-00-34/21.01.2011 г. относно искане за безвъзмездно предоставяне за управление и ползване от Столична община на находища на минерална вода от държавата.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 30 по точка 3, обявено на 28.01.2011

4. Доклад вх. № 93-00-28/19.01.2011 г. относно ползване на платен годишен отпуск.
Докл. Андрей Иванов
Решение № 31 по точка 4, обявено на 03.02.2011

5. Доклад вх. № 08-12-71/8/28.12.2010г. относно промяна в характера на собствеността от публична в частна общинска собственост за имот, представляващ киносалон/бивше кино „Аврора”/, находящ се в гр. София, район „Илинден”, ж.к. „Захарна фабрика”, бл.48-А.
Докл. Миглена Веселинова
Решение № 32 по точка 5, обявено на 03.02.2011

6. Доклад вх. № 93-00-393/16.12.2010 г. относно 1. План – сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2011г. и 2. Размер на такса битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2011г.
Докл. Мария Бояджийска, Минко Герджиков
Решение № 33 по точка 6, обявено на 03.02.2011

7. Доклад вх. № 93-00-362/3/14.01.2011г. относно поправка на явна фактическа грешка в решение № 706 по протокол № 79 от 16.12.2010г. на СОС по доклад № 9300-362/08.12.2010г. относно актуализация на зоните на територията на СО за определяне на нормите на данъчните оценки на недвижимите имоти.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 34 по точка 7, обявено на 03.02.2011

8. Доклад вх. № 93-01-1279/14.12.2010 г. относно закупуване на ДМА-лек автомобил за нуждите на Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация на деца с церебрална парализа „Света София” ЕООД.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 35 по точка 8, обявено на 03.02.2011

9. Доклад вх.№ 93-00-29/19.01.2011г. относно интегриран проект за модернизация на градския транспорт.
Докл. Минко Герджиков, Любомир Христов
Решение № 36 по точка 9, обявено на 03.02.2011

10. Доклад вх.№ 93-00-320/09.11.2010 г. относно разкриване на нови социални услуги за деца в риск, като държавно делегирана дейност след провеждане на конкурс за избор на доставчици, притежаващи управленски капацитет и предоставящи безвъзмездно имот.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 37 по точка 10, обявено на 03.02.2011

11. Доклад вх.№ 93-00-388/14.12.2010 г. относно отпускане на пет персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 38 по точка 11, обявено на 03.02.2011

12. Доклад вх.№ 93-00-375/09.12.2010 г. относно закриване на Дом за деца „Христо Ботев”, находящ се в гр. София, кв. Горна баня, ул. „Христо Стефчов” № 2 и преобразуване и промяна капацитета на Център за обществена подкрепа, находящ се в гр. София, кв. Горна баня, ул. „Христо Стефчов” № 2.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 39 по точка 12, обявено на 03.02.2011

13. Доклад вх.№ 93-00-326/12.11.2010г. относно корекция на числеността на персонала и средствата за работна заплата и осигурителни вноски по делегираните от държавата дейности и функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” на Дирекция „Социални дейности” при СО.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 40 по точка 13, обявено на 03.02.2011

14. Доклад вх.№ 93-00-13/07.01.2011г. относно предложение за приемане на Стратегия за превенция на социалното изключване на територията на град София за периода 2011 – 2015г.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 41 по точка 14, обявено на 03.02.2011

15. Доклад вх.№ 93-00-25/19.01.2011 г. относно кандидатстване по проект „Красива България”.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 42 по точка 15, обявено на 03.02.2011

16. Доклад вх.№ 93-00-26/19.01.2011 г. относно разкриване на социална услуга в общността Защитено жилище за напускащи специализираните институции за деца, находящо се в гр. София, кв. Горна баня, ул. „Христо Стефчов” № 2 като делегирана от държавата дейност.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 43 по точка 16, обявено на 03.02.2011

17. Доклад вх.№ 08-24-8/20.01.2011 г. относно съфинансиране и даване правото да кандидатстват по Програма „Красива България”, мярка 01 „Подобряване на градската среда” на район „Банкя”, Столична община с проект „Реконструкция и обновление на парк „Ротонда”, гр. Банкя и на Столична община с проект „Обновяване на настилки и алейно осветление в градина „Национална художествена галерия”.
Докл. Мария Бояджийска,Рангел Марков
Решение № 44 по точка 17, обявено на 03.02.2011

18. Доклад вх.№ 9300-123/32/15.12.2010г. относно обявяване от публична общинска собственост в частна общинска собственост на 7 бр. сгради, в които се помещават общински лечебни заведения.
Докл. Албена Атанасова, Лилянда Еленкова
Решение № 45 по точка 18, обявено на 03.02.2011

19. Доклад вх. № 93-00-123/24/09.12.2010 г. относно увеличаване капитала на „Медицински център І-Банкя” ЕООД чрез непарична вноска.
Докл. Минко Герджиков, Албена Атанасова, Лилянда Еленкова
Решение № 46 по точка 19, обявено на 03.02.2011

20. Доклад вх. № 93-00-123/25/09.12.2010 г. относно увеличаване капитала на „Диагностично-консултативен център ХІ-София” ЕООД чрез непарична вноска.
Докл. Минко Герджиков, Албена Атанасова, Лилянда Еленкова
Решение № 47 по точка 20, обявено на 03.02.2011

21. Доклад вх. № 93-00-123/26/09.12.2010 г. относно увеличаване капитала на „Диагностично-консултативен център VІІІ-София” ЕООД чрез непарична вноска.
Докл. Минко Герджиков, Албена Атанасова, Лилянда Еленкова
Решение № 48 по точка 21, обявено на 03.02.2011

22. Доклад вх. № 93-00-123/27/09.12.2010 г. относно увеличаване капитала на „Дигностично-консултативен център ХХІV-София” ЕООД чрез непарична вноска.
Докл. Минко Герджиков, Албена Атанасова, Лилянда Еленкова
Решение № 49 по точка 22, обявено на 03.02.2011

23. Доклад вх. № 93-00-123/28/09.12.2010 г. относно увеличаване капитала на „Медицински център ХХХІ-Нови Искър” ЕООД чрез непарична вноска.
Докл. Минко Герджиков, Албена Атанасова, Лилянда Еленкова
Решение № 50 по точка 23, обявено на 03.02.2011

24. Доклад вх. № 93-00-123/29/09.12.2010 г. относно увеличаване капитала на „Диагностично-консултативен център ХІV-София” ЕООД чрез непарична вноска.
Докл. Минко Герджиков, Албена Атанасова, Лилянда Еленкова
Решение № 51 по точка 24, обявено на 03.02.2011

25. Доклад вх. № 93-00-22/18.01.2011г. относно прекратяване на договорите за управление в „ДКЦ VIII – София” ЕООД и „ДКЦ XXX – София” ЕООД и избор на нови управители.
Докл. Лилянда Еленкова
Решение № 52 по точка 25, обявено на 03.02.2011

26. Доклад вх. № 93-00-249/2/19.01.2011 г. относно изменение на т. III и т. VI от решение № 513 по протокол № 73 от 23.09.2010г. на Столичен общински съвет.
Докл. Лилянда Еленкова, Петър Москов
Решение № 53 по точка 26, обявено на 28.01.2011

27. Доклад вх. № 66-02-1120/27.12.2010г. относно проект на подробен устройствен план – изменение на план за регулация за УПИ І-„за централна автогара”, УПИ ІІ-„за обществено обсъждане” и улици по о.т.40-39-38-36, кв.91а, м.”Зона В-15 – Пробив бул.”Данаил Николаев”, Район „Сердика”.
Докл. Петър Диков
Решение № 54 по точка 27, обявено на 03.02.2011

28. Доклад вх. № 66-02-1121/27.12.2010г. относно приемане на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за кв.12, УПИ І-1638 ”за частна ботаническа градина” и ІІ-1638 „за детска градина” и улици: от о.к.23 до о.к.27, от о.к.23 до о.к.50 и алея между кв.кв. 12 и 13, м.”Ботаническа градина”, Район „Витоша”.
Докл. Петър Диков
Решение № 55 по точка 28, обявено на 03.02.2011

29. Доклад вх. № 66-02-6/06.01.2011г. относно проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване за УПИ ХVІІ-741, ХХХІІІ-741 и улица по о.т.109а-109б, кв.9, м.”с.Волуяк”, Район „Връбница”.
Докл. Петър Диков
Решение № 56 по точка 29, обявено на 03.02.2011

30. Доклад вх. № 66-02-14/10.01.2011г. относно приемане на подробен устройствен план – изменение на план за регулация и план за застрояване на УПИ ХХХVІІ-875, 936 и за създаване на задънена улица от о.т.103к да о.т.103н, кв.44, кв.”Вердикал” – гр.Банкя, Район „Банкя”.
Докл. Петър Диков
Решение № 57 по точка 30, обявено на 03.02.2011

31. Доклад вх. № 12-00-1018/10.12.2010 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост
Докл. Валя Чилова
Решение № 58 по точка 31, обявено на 03.02.2011

32. Доклад вх. № 93-00-30/19.01.2011 г. относно попълване състава на Съвета на директорите на „Егида – София” ЕАД.
Докл. Николай Стойнев
Решение № 59 по точка 32, обявено на 03.02.2011

33. Доклад вх. № 93-00-27/19.01.2011 г. относно удължаване мандата на комисията, назначена на основание решение № 144 по протокол № 9 от 27.03.2008г. на Столичен общински съвет и със заповед № РД-09-01-3068/18.06.2008г. на кмета на Столична община.
Докл. Орлин Алексиев
Решение № 60 по точка 33, обявено на 03.02.2011

34. Доклад вх. № 93-00-2/05.01.2011 г. относно приемане на Програма „Спортни, младежки и детски дейности 2011 – 2014г.” към Столичен общински съвет.
Докл. Иво Тонев
Решение № 61 по точка 34, обявено на 03.02.2011

35. Доклад вх. № 08-18-74/1/06.01.2011 г. относно поправка на фактическа грешка в решение № 23 по протокол № 41 от 30.03.1998г. на Столичен общински съвет.
Докл. Роберт Янакиев
Решение № 62 по точка 35, обявено на 03.02.2011

36. Доклад вх. № 08-15-4/06.01.2011г. относно безвъзмездно отдаване под наем на помещения самостоятелна сграда към бившето ОДЗ 29, частна общинска собственост,  намиращо се в „Младост 1”, до бл. 47, за настаняване на „Национален център за социална рехабилитация”, намиращи се в момента в сградата на бившето ОДЗ 39, „Младост 2”.
Докл. Петко Дюлгеров, Албена Атанасова
Решение № 63 по точка 36, обявено на 03.02.2011

37. Доклад вх. № 26-00-472/28.12.10 г. за конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в сградата на 10 СОУ „Теодор Траянов”, район Младост.
Докл. Петко Дюлгеров
Решение № 64 по точка 37, обявено на 03.02.2011

38. Доклад вх. № 08-15-167/5/13.12.2010 г., относно процедура по чл. 15, ал. 3 и 5 от ЗУТ, във връзка с изменение на план за регулация.
Докл. Петко Дюлгеров
Решение № 65 по точка 38, обявено на 03.02.2011

39. Доклад вх. № 08-09-255/1/28.12.2010 г. относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в сградата на 35 СОУ „Добри Войников” на територията на район „Лозенец”.
Докл. Прошко Прошков
Решение № 66 по точка 39, обявено на 03.02.2011

40. Доклад вх. № 08-13-183/4/27.12.2010г. относно предоставяне на помещения – публична и частна общинска собственост на територията на район „Надежда” за приемни на полицейските служители.
Докл. Димитър Димов
Решение № 67 по точка 40, обявено на 03.02.2011

41. Доклад вх. № 08-21-3231/17.06.2010 г. за процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ във връзка с проект за изменение на план за регулация и застрояване на кв. 50 и 51, по плана на с. Негован и писмо вх. № 08-21-3231/15.12.10 г. от М.Праматарова – директор на дирекция „Общинска собственост” при СО, с приложено становище за удължаване на срока на валидност на оценката.                                                                                                       Докл. Валентин Котов
Решение № 68 по точка 41, обявено на 03.02.2011

42. Доклад вх. № 08-21-79/27.12.2010 г. за процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ за изменение на подробен устройствен план и създаване на новопректиран УПИ I – 355, , кв. 19, по плана на гр. Нови Искър, кв. Курило.
Докл. Валентин Котов
Решение № 69 по точка 42, обявено на 03.02.2011

43. Доклад вх. № 93-00-10/06.01.2011 г. относно избор на контрольори на общински лечебни заведения.
Докл. Лилянда Еленкова
Решение № 70 по точка 43, обявено на 03.02.2011

 

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                                                                             
/АНДРЕЙ ИВАНОВ/

 


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре