нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 84 от дата 24.02.2011

ДНЕВЕН РЕД:

1. Питане вх.№ 93-00-64/1/17.02.2011 г. от г-н Жельо Бойчев – общински съветник относно проведена обществена поръчка с предмет – поддържане на паркове, градини, зелени площи, градски магистрали и алейни насаждения за 2011 – 2012г. по обособени позиции.
Отговор по точка 1

2. Доклад вх.№ 13-00-9/3/31.01.2011 г. относно участие на Столична община като партньор в одобрения за финансиране проект GOES – Good on Emergency Situations – Превенция и подготовка при кризи, породени от природни бедствия по Програма „Гражданска защита” към Дирекция „Околна среда” на ЕС.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 78 по точка 2, обявено на 09.03.2011

3. Доклад вх.№ 93-01-1264/11.12.2010 г. относно утвърждаване на меморандум на общините, приятели на детето относно учредяване на мрежа за сътрудничество в рамките на инициативата „Община – приятел на детето”.
Докл. Христо Ангеличин
Решение № 79 по точка 3, обявено на 09.03.2011

4. Доклад вх.№ 93-00-67/6/14.01.2011г. относно изменение и допълнение на правилата за приемане на деца в общинските Обединени детски заведения и Целодневни детски градини на територията на Столична община.
Докл. Христо Ангеличин
Решение № 80 по точка 4, обявено на 09.03.2011

5. Доклад вх.№ 93-01-112/01.02.2011 г. относно осигуряване на средства за честване на юбилейни годишнини на обединени детски заведения и целодневни детски градини.
Докл. Христо Ангеличин
Решение № 81 по точка 5, обявено на 09.03.2011

6. Доклад вх.№ 93-00-149/9/01.02.2011 г. относно правила за учредяване на стипендия на името на Георги Минчев на ученици с изявени дарби в областта на песенното, музикално и поетично творчество.
Докл. Христо Ангеличин
Решение № 82 по точка 6, обявено на 09.03.2011

7. Доклад вх.№ 93-00-18/14.01.2011 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания във връзка с чл.9 от Указ № 2773/1980г. и чл.98, т.12 от КРБ.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 83 по точка 7, обявено на 09.03.2011

8. Доклад вх.№ 29-00-344/1/13.01.2011г. относно увеличаване на капитала на Център за психично здраве „проф. Н. Шипковенски” ЕООД чрез непарична вноска.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 84 по точка 8, обявено на 09.03.2011

9. Доклад вх.№ 29-00-273/3/12.01.2011г. относно закупуване със собствени средства на ДМА – 55 компютърни конфигурации и програмен продукт за нуждите на „Пета МБАЛ – София” ЕАД.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 85 по точка 9, обявено на 09.03.2011

10. Доклад вх.№ 93-00-50/03.02.2011 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд доизграждане на хоспис в „ДКЦ XXV-София” ЕООД, ж.к. „Младост 3”, бул. „Свето Преображение” № 20.
Докл. Минко Герджиков, Орлин Алексиев
Решение № 86 по точка 10, обявено на 09.03.2011

11. Доклад вх.№ 93-00-372/09.12.2010г. относно образуване на общинско лечебно заведение за специализирана извънболнична помощ, придружен с нов проект за решение и Учредителен акт.
Докл. Минко Герджиков, Лилянда Еленкова
Решение № 87 по точка 11, обявено на 09.03.2011

12. Доклад вх.№ 93-00-20/17.01.2011г. относно намаляване на капитала на „ДКЦ XXII – София” ЕООД.
Докл. Минко Герджиков, Лилянда Еленкова
Решение № 88 по точка 12, обявено на 09.03.2011

13. Доклад вх.№ 04-08-2/30/31.01.2011г. относно издаване на запис на заповедв полза на МРРБ с издател СО, подписана от кмета на СО, без протест и без разноски, със срок на предявяване до 2 месеца след одобряване на окончателния доклад, в размер на 3 027 103.76 лева, обезпечаваща авансово плащане по договор № BG161PO001/1.4-02/2008/002 от 21.10.2009г. за безвъзмездна финансова помощ за проект „Рехабилитация и възстановяване на детски площадки и зони за обществен отдих в междублокови пространства и доизграждане и реконструкция на пешеходни подлези на територията на район „Подуяне”, „Оборище”, „Средец”, „Триадица”, „Сердика”, „Слатина”, „Витоша”, одобрен по ОПРР.
Докл. Ирина Савина
Решение № 89 по точка 13, обявено на 09.03.2011

14. Доклад вх. №70-00-565/8/14.12.2010 г. относно актуализация цената за наем на имот в землището на с. Горни Богров, нает за приют за безстопанствени кучета.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 90 по точка 14, обявено на 09.03.2011

15. Доклад вх.№ 08-12-18/31.01.2011 г. относно съфинансиране и даване на съгласие на район „Илинден” да кандидатства по Програма „Красива България”, мярка 01 „Подобряване на градската среда” с проект „Обновяване на четори броя съществуващи детски площадки на територията на район „Илинден” – СО.
Докл. Мария Бояджийска, Меглена Веселинова
Решение № 91 по точка 15, обявено на 28.02.2011

16. Доклад вх. 08-05-3271/3/26.01.2011 г. относно отмяна на решение № 86 по протокол № 31 от 12.02.2009г., приемане на предложение за преобразуване на ДОм за медико-социални грижи за деца „Света Параскева” и предоставяне безвъзмездно за управление на недвижим имот, находящ се в гр. София, район „Сердика”, ул. „Порой” № 16.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 92 по точка 16, обявено на 09.03.2011

17. Доклад вх.№ 12-00-154/03.02.2011г. относно утвърждаване на отчет за извършената работа в СОАП по изпълнението на ГОПРП и следприватизационен контрол за 2010г.
Докл. Валя Чилова
Решение № 93 по точка 17, обявено на 09.03.2011

18. Доклад вх.№ 12-00-170/08.02.2011г. относно утвърждаване на проект на Годишен общински план за работа по приватизация за 2011 г.
Докл. Валя Чилова
Решение № 94 по точка 18, обявено на 09.03.2011
Годишен общински план за работа по приватизация за 2011 - І част
Годишен общински план за работа по приватизация за 2011 - ІІ част

19. Доклад вх.№ 93-00-56/10.02.2011г. относно отчет за дейността на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия и изпълнението на бюджета за 2010г.
Докл. Ирина Йорданова
Решение № 95 по точка 19, обявено на 09.03.2011

20. Доклад вх.№ 93-00-57/10.02.2011г. относно програма за дейността на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия и проект на бюджета за 2011г.
Докл. Ирина Йорданова
Решение № 96 по точка 20, обявено на 09.03.2011

21. Доклад вх.№ 93-00-68/17.02.2011 г. относно участие на Столична община в процедура по присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа.
Докл. Ирина Йорданова
Решение № 97 по точка 21, обявено на 28.02.2011

22. Доклад вх.№ 66-02-38/20.01.2011г. относно проект за ПУП – изменение на план за регулация и застрояване на кв.18, УПИ ХХІ-158, ХХІІ-170, ХХІІІ-169, ХХІV-169, ХХV-168, ХХІХ-167, ХХХ-38, ХХVІ-399, ХХVІІ-398, ХХVІІІ-382; кв.25, УПИ ІV-496,497, V-384, VІ-384, VІІ-392, VІІІ-391, ІХ-346, Х-346, ХІ-383, ХІІ-382; кв.32, УПИ І-386, ІІІ-386, ХV-390, улица по о.т.15а-48а-38-37б-32а-31а; улица по о.т. 19а-19; улица по о.т.37а-37б за създаване на нови УПИ ХХІ-158, ХХІІ-170, ХХІІІ-169, ХХІV-168, ХХV-167, ХХVІ, ХХVІІ—532 от кв.18; нов кв.25а, УПИ І-517, ІІ-346,494, ІІІ-346, 494, ІV-346,494; кв.25, УПИ ІV-496, 497, V-381, 495, VІ-381,495, VІІ-381, 495, VІІІ-381,495, кв.32 УПИ І-386, ІІІ-386, нова улица по о.т.15б-15в-15г-15д-14б-31б; нова улица по о.т.14а-14б, м.с.Житен, Район „Нови Искър”.
Докл. Петър Диков
Решение № 98 по точка 22, обявено на 09.03.2011

23. Доклад вх.№ 66-02-39/20.01.2011г. относно проект за ПУП – изменение на план за регулация и застрояване на кв.16 за създаване на нови УПИ ХХІХ-029019, ХХХ-029019, ХХХІ-029019, ХХХІІ-029019, ХХХІІІ-029019 и нова задънена улица по о.т.121б – 121в, м.с.Балша, Район „Нови Искър”.
Докл. Петър Диков
Решение № 99 по точка 23, обявено на 09.03.2011

24. Доклад вх.№ 66-02-46/21.01.2011г. относно проект за ПУП – Парцеларен план за язовир „Мрамор”, землища Мрамор и Волуяк, Район „Връбница”.
Докл. Петър Диков
Решение № 100 по точка 24, обявено на 09.03.2011

25. Доклад вх.№ 66-02-53/25.01.2011г. относно приемане на проект за ПУП – изменение на план за регулация и план за застрояване за кв.7, УПИ: VІІ-за стъкларска промишленост, ХХІІ-627-за производствена и складова дейност, ХХІІІ-628, ХХІV-629, ХХV-630, ХХVІ-669, ХХVVІІ-664, ХХVІІІ-727, ХІХ-660, ХХХ-613, ХХХІ-611,612, ХХХІІ-998, ХХХІІІ-997, ХХХІV-996, ХХХV-625, ХХХVІ-605, ХХХVІІ-632, ХХХVІІІ-603, ХХХІХ-603 всичките отредени за производствена и складова дейност; квартал 7-Б, УПИ: І-634, ІІ-725,631, ІІІ-728 всичките отредени за производствена и складова дейност, ІV-728-за локални градини и озеленяване, V-728-за локални градини и озеленяване, VІ-634,728- за производствена и складова дейност; квартал 7-В, УПИ І-604- за производствена и складова дейност, ІІІ-723-за локални градини и озеленяване; квартал 7-Г, УПИ І-724-залокални градини и озеленяване и улици по о.т.35а-35б; по о.т.34-34а; по о.т.33б-34в; по о.т.34д-33в-33г; по о.т.35б-35в-35г-35д-35е-334з-34е-34г-34в-34а-34б25б, м.НПЗ „Военна рампа-изток”, Район „Сердика”.
Докл. Петър Диков
Решение № 101 по точка 25, обявено на 09.03.2011

26. Доклад вх.№ 66-02-29/17.01.2011 г. относно проект за подробен устройствен план –корегиран парцеларен план за трасе на Северна скоростна тангента от отклонението на магистрала Калотина – София със Софийски околовръстен пет до възела при бул. „Ботевградско шосе”.
Докл. Петър Диков
Решение № 102 по точка 26, обявено на 09.03.2011

27. Доклад вх.№ 66-02-77/01.02.2011г.относно проект на ПУП – план за регулация и застрояване за УПИ ІV-38002, кв.42, м.с.Кътина, Район „Нови Искър”.
Докл. Петър Диков
Решение № 103 по точка 27, обявено на 09.03.2011

28. Доклад вх.№ 66-02-78/01.02.2011г. относно проект за ПУП – специализиран подробен устройствен план за регулация и озеленяване на депо „Долни Богров”, м.Челопечене и м.Долни Богров-Район „Кремиковци”.
Докл. Петър Диков
Решение № 104 по точка 28, обявено на 09.03.2011

29. Доклад вх.№ 66-02-1002/1/09.02.2011 г. относно поправка на допусната очевидна фактическа грешка в текстовата част на решение № 725 по протокол № 80, т.18 от 20.12.2010г. на СОС, с което е одобрен проект за изменение на план за регулация на м. „Горна баня”.
Докл. Петър Диков
Решение № 105 по точка 29, обявено на 09.03.2011

30. Доклад вх.№ 93-00-45/02.02.2011 г. относно приемане на принципи, критерии и приоритети в Календара на културните събития на Столична община за 2011г. във връзка с издигане кандидатурата на София за Европейска столица на кулутурата.
Докл. Малина Едрева
Решение № 106 по точка 30, обявено на 09.03.2011

31. Доклад вх.№ 93-00-48/02.02.2011 г. относно участие на Столична община в конкурентен подбор чрез открита процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на Иновативни културни събития”, Бюджетна линия: BG161PO001/1.1-10//2010, по  Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Oперация 1.1: „Социална инфраструктура” на оперативна програма ”Регионално развитие  2007-2013 г.” с проект  “Фестивали за изкуство в публичното пространство: Sofia Contemporary и Фестивал на открито в Западен Парк”  през периода 2011 -2014г.
Докл. Малина Едрева
Решение № 107 по точка 31, обявено на 25.02.2011

32. Доклад вх.№ 93-00-1/04.01.2011г. относно изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община.
Докл. Стефан Иванов, Борислав Бориславов
Решение № 108 по точка 32, обявено на 09.03.2011

33. Доклад вх.№ 93-00-57/1/09.02.2011 г. относно утвърждаване на Отчет за изпълнение на Програма Европа – граждански проекти и европейски практики за 2010г. и на Приоритетни области на Програма Европа за 2011г.
Докл. Ирина Йорданова, Калоян Паргов, Димитър Бъчваров
Решение № 109 по точка 33, обявено на 09.03.2011

34. Доклад вх.№ 93-00-69/17.02.2011 г. относно промяна в състава на Съвета на директорите на „Столичен автотранспорт” ЕАД.
Докл. Николай Стойнев
Решение № 110 по точка 34, обявено на 09.03.2011

35. Доклад вх.№ 26-00-8327/8/16.02.2011 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на търговски обект, включен в капитала на „Пазари Изток” ЕАД.
Докл. Орлин Иванов, Христофор Христов
Решение № 111 по точка 35, обявено на 09.03.2011

36. Доклад вх.№ 94-Б-273/17.01.2011г относно поставяне на паметна плоча на актьора Борис Пожаров.
Докл. Роберт Янакиев
Решение № 112 по точка 36, обявено на 09.03.2011

37. Доклад вх.№ 94-Л-190/5/25.01.2011 г. относно наименуване на безименна улица в м. „Кръстова вада”, район „Лозенец” с името проф. Петър Шапкарев.
Докл. Мита Георгиева, Ангел Джамбазки
Решение № 113 по точка 37, обявено на 09.03.2011

38. Доклад вх.№ 94-Г-258/8/27.12.2010 г. относно процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, във връзка с изменение на плана за регулация за квартал 17, местност „Малинова долина – Герена”, район Панчарево – в частта му за УПИ I – 590, 1492.
Докл. Светослав Митрев
Решение № 114 по точка 38, обявено на 09.03.2011

39. Доклад вх.№ 94-Е-76/7/27.12.2010г. относно прекратяване на съсобственост между СО и физически лица, чрез изкупуване от СО на частта на съсобствениците, върху недвижим имот – апартамент /бивше портиерско жилище/, със ЗП 35,57 кв.м., бл.13, вх.А, ет.1, находящ се в Зона Б-5 , район „Възраждане”.
Докл. Ева Сеизова
Решение № 115 по точка 39, обявено на 09.03.2011

40. Доклад вх.№ 26-00-10393/21/01.02.2011г. относно прекратяване на съсобственост върху УПИ XII-18, 19, 20 от кв. 173, м. „Пробив Пенчо Славейков”, район „Възраждане”.
Докл. Ева Сеизова
Решение № 116 по точка 40, обявено на 09.03.2011

41. Доклад вх.№ 08-01-130/6/28.12.2010г. относно откриване на процедура за отдаване под наем на помещения – публична общинска собственост, находящи се в 38 ОУ „Васил Априлов”, ул. „Шипка” № 40 за продажба на закуски и 7 СОУ „Свети Седмочисленици”, ул. „Цар Иван Шишман” № 28 за осъществяване на педагогически услуги и спортни дейности.
Докл. Маргарита Гутева
Решение № 117 по точка 41, обявено на 09.03.2011

42. Доклад вх.№ 26- 00-5351/18/28.01.2011г. относно изменение на решение № 660 по протокол № 49/15.10.2009г. на СОС за прекратяване на съсобственост между СО и наследниците на отчуждени собственици, обезщетени с апартаменти № 23 и № 20, находящи се в район „Надежда”, бл.171, чрез пордажба на общинските идеални части.
Докл. Димитър Димов
Решение № 118 по точка 42, обявено на 09.03.2011

43. Доклад вх.№ 08-04-172/3/02.02.2011г. относно откриване на процедура по провеждане на публичен търг за продажба на незастроен имот – общинска собственост, находящ се на ул. „Люлебургаз” № 15, УПИ XIV-общ., кв.124, м. „Подуяне – Център”.
Докл. Пенка Арменкова
Решение № 119 по точка 43, обявено на 09.03.2011

44. Доклад вх.№ 08-04-3125/8/02.02.2011г. относно определяне на предназначението на общинско жилище, находящо се в район „Оборище, ул. „Георги Бенковски” № 38 за продажба чрез търг и откриване на процедура по провеждане на търга за продажба на имота.
Докл. Пенка Арменкова
Решение № 120 по точка 44, обявено на 09.03.2011

45. Доклад вх.№ 08-24-1/03.01.2011 г. относно наименуване на безименни улици на територията на район „Банкя”.
Докл. Рангел Марков
Решение № 121 по точка 45, обявено на 09.03.2011

46. Доклад вх. № 08-20-37/1/15.02.2011г. относно съфинансиране в размер на 165 025лв. от Столична община на проект за обект: 61 СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – публична общинска собственост, район „Връбница” по проект „Красива България” 2011г.
Докл. Младен Младенов
Решение № 122 по точка 46, обявено на 28.02.2011

47. Доклад вх. № 93-00-80/22.02.2011 г. относно даване на мандат на кмета на Столична община за подписване на споразумение.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 123 по точка 47, обявено на 28.02.2011

48. Доклад вх.№ 93-00-58/10.02.2011 г. относно награждаване със званието „Почетен гражданин на София” на инж. Светозар Йорданов Филипов.
Докл. Общински съветници
Решение № 124 по точка 48, обявено на 09.03.2011

 


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре