нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 85 от дата 17.03.2011

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад вх.№ 08-19-156/1/23.02.2011 г. относно промяна в структурата на СО– район „Люлин”.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 125 по точка 1, обявено на 25.03.2011

2. Доклад вх. № 93-00-101/14.03.2011г. относно спиране прилагането на т. II от решение № 34 по протокол № 82 от 27.01.2011г. на Столичен общински съвет.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 126 по точка 2, обявено на 25.03.2011

3. Доклад вх. № 93-00-100/14.03.2011 г. относно отмяна на решение № 706 по протокол № 79 от 16.12.2010г. на Столичен общински съвет за „Актуализация на зоните на територията на Столична община за определяне на нормите на данъчните оценки на недвижимите имоти”.
Докл. общински съветници от групите на ДСБ и СДС
Няма решение по точка 3 - докладът не е гласуван

4. Доклад вх. № 93-00-100/1/14.03.2011 г. относно отмяна на решение № 706 по протокол № 79 от 16.12.2010г. на Столичен общински съвет относно актуализация на зоните на територията на Столична община за определяне нормите на данъчните оценки на недвижимите имоти.
Докл. общински съветници от групата на БСП
Няма решение по точка 4 - докладът не е гласуван

5. Доклад вх. № 93-00-97/11.03.2011 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Български червен кръст върху недвижим имот, находящ се на бул. „Данаил Николаев” № 8, бл.3, ет.1.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 127 по точка 5, обявено на 25.03.2011

6. Доклад вх.№ 08-21-121/1/17.06.2010 г. относно промяна характера на собствеността на общински недвижим имот УПИ X-1200-„за спорт и озеленяване”, от кв. 26, гр. Нови Искър, кв. Курило от публична в частна собственост и откриване на процедура чрез публично оповестен търг и нов проект за решение.
Докл. Валентин Котов
Решение № 128 по точка 6, обявено на 25.03.2011

7. Доклад вх.№ 26-00-7481/5/15.02.2011 г. относно увеличаване на капитала на „Пазари Възраждане” ЕАД чрез непарична вноска.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 129 по точка 7, обявено на 25.03.2011

8. Доклад вх.№ 29-00-36/1/16.02.2011 г. относно увеличаване на капитала на „Медицински център за пневмо-фтизиатрични заболявания” ЕООД чрез непарична вноска.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 130 по точка 8, обявено на 25.03.2011

9. Доклад вх.№ 29-00-346/2/15.02.2011 г. относно даване на съгласие „Първа МБАЛ – София” ЕАД да сключи споразумение с „Фаримпекс” ООД и одобряване на текста на споразумението.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 131 по точка 9, обявено на 25.03.2011

10. Доклад вх.№ 29-00-16/1/17.02.2011г. относно закупуване със собствени средства на ДМА – 1 брой автоматичен биохимичен анализатор и 1 брой йонселективен анализатор за нуждите на „ДКЦ III – София” ЕООД.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 132 по точка 10, обявено на 25.03.2011

11. Доклад вх.№ 93-00-73/17.02.2011 г. относно избор на контрольор на „ДКЦ XIV – София” ЕООД.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 133 по точка 11, обявено на 25.03.2011

12. Доклад вх.№ 26-00-7598/15/17.02.2011 г. относно даване на съгласие управителя на „МЦ I – Банкя” ЕООД да проведе преговори с представители на „ЧЕЗ – БЪЛГАРИЯ” за продажба на трафопост.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 134 по точка 12, обявено на 25.03.2011

13. Доклад вх.№ 93-00-88/07.03.2011 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания във връзка с чл. 9 от Указ № 2773/1980 г. и чл. 98, т. 12 от КРБ.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 135 по точка 13, обявено на 25.03.2011

14. Доклад вх.№ 26-00-404/1/24.02.2011 г.  относно намаляване ка питала на „Спортна София – 2000” ЕАД.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 136 по точка 14, обявено на 25.03.2011
Приложение

15. Доклад вх.№ 93-01-117/02.02.2011 г. относно одобряване на споразумение между „ВиК” ЕАД и „Софийска вода” АД за определяне на обезщетение във връзка с ползвани от „Софийска вода” АД съоръжения, собственост на „ВиК” ЕАД за периода от 05.10.2000 г. до 30.09.2010 г.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 137 по точка 15, обявено на 25.03.2011
Приложение № 1

16. Доклад вх.№ 70-00-739/1/17.02.2011 г. относно увеличаване на капитала на „Чистота – Искър” ЕООД чрез непарична вноска.
Докл. Минко Герджиков, Мария Бояджийска
Решение № 138 по точка 16, обявено на 25.03.2011

17. Доклад вх.№ 93-01-215/1/10.03.2011 г. относно приемане на Отчет за дейността на Специализирания общински приватизационен фонд през 2010 г.
Докл. Минко Герджиков, Орлин Алексиев
Решение № 139 по точка 17, обявено на 25.03.2011
Приложения от № 1 до № 5.1

18. Доклад вх.№ 29-00-7/7/10.03.2011 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд  закупуването на медицинско оборудване за дейности по асистирана репродукция в Първа САГБАЛ „Света София” ЕАД.
Докл. Минко Герджиков, Орлин Алексиев
Решение № 140 по точка 18, обявено на 25.03.2011

19. Доклад вх.№ 93-00-74/17.02.2011 г. относно намаляване на капитала на „ДКЦ XXX – София” ЕООД.
Докл. Минко Герджиков, Лилянда Еленкова
Решение № 141 по точка 19, обявено на 25.03.2011

20. Доклад вх.№ 93-00-65/17.02.2011 г. относно приемане на „Общинска строителна програма за изграждане, реконструкция и ремонт на обекти - публична общинска собственост за 2011 г.”.
Докл. Ирина Савина
Решение № 142 по точка 20, обявено на 25.03.2011
Приложение І част
Приложение ІІ част
Приложение ІІІ част
Приложение ІV част

21. Доклад вх.№ 26-00-5331/5/25.02.2001 г. относно кандидатстване на Столична община по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. с проект „Адаптация на Централна минерална баня за музей на София с активно присъствие на минерална вода – 1-ви етап”, Операция 3.1: „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.1-03/2010 “Подкрепа за развитието на природни, кулутрни и исторически актракции”.
Докл. Ирина Савина
Решение № 143 по точка 21, обявено на 25.03.2011

22. Доклад вх. № 93-01-95/28.01.2011 г. относно предоставяне на помещение за разкриване на Клуб на инвалида и пенсионера в район „Люлин”.
Докл. Албена Атанасова, Венетка Серафимова
Решение № 144 по точка 22, обявено на 25.03.2011

23. Доклад вх. № 93-00-204/8/24.02.2011 г. относно участие на Столична община в проект „Мрежа на местните власти – обсерватории за активно включване” съвместно с организацията на европейски градове EUROCITIES.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 145 по точка 23, обявено на 25.03.2011

24. Доклад вх. № 93-00-75/17.02.2011 г. относно разкриване на социална услуга в общността Център за социална рехабилитация и интеграция за хора с уреждания като делегирана от държавата дейност след провеждане на конкурс за избор на доставчик, пригежаващ управленски капацитет и предоставящ безвъзмездно имот.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 146 по точка 24, обявено на 25.03.2011

25. Доклад вх. № 08-21-36/6/10.03.2011 г. относно участие на Столична община с „Демонстрационен проект за възстановяване на приоритетни хабитати тип влажни зони с европейско значение по течението на река Лесновска (в района на с.Негован) по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, Приоритетна ос 3: Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 147 по точка 25, обявено на 25.03.2011

26. Доклад вх.№ 66-02-117/08.02.2011 г. относно приемане на проект за подробен устройствен план - изменение на план за регулация и застрояване на УПИ ІХ-456; Х-725 и ХІХ-457 и за създаване на задънена улица от о.т. 14г до о.т. 14ж, кв. 1, в.з. "Косанин дол-район „Панчарево”.
Докл. Петър Диков
Решение № 148 по точка 26, обявено на 25.03.2011

27. Доклад вх.№ 66-02-118/08.02.2011 г. относно приемане на проект за изменение на подробен устройствен план - изменение на план за регулация и план за застрояване за УПИ ХХ-507-за склад и офиси от кв. 13, УПИ VІ-507-за офиси от кв.31 и нова улица по о.т. 54-о.т. 58, НПЗ „Искър-юг”, Район „Искър”.
Докл. Петър Диков
Решение № 149 по точка 27, обявено на 25.03.2011

28. Доклад вх.№ 66-02-121/09.02.2011 г. относно проект за подробен устройствен план - изменение на план за регулация и застрояване за УПУ ХІХ-„за жилищно строителство и трафопост” за създаване на нови УПИ ХІХ-„за жилищно строителство и трафопост”,  УПИ ХХ-831, УПИ ХХІ-832, УПИ ХХІІ-832, УПИ ХХІІІ-832 и улица по о.т. 105а-о.т.105б - о.т. 105в, кв. 21, м.с. Мировяне, Район „Нови Искър”.
Докл. Петър Диков
Решение № 150 по точка 28, обявено на 25.03.2011

29. Доклад вх.№ 66-02-140/16.02.2011 г. относно приемане на проект за подробен устройствен план-план за регулация и застрояване за УПИ І-619 и ІІ-533 и улица-тупик от о.т. 292б до о.т. 292г, кв. 43а, м. в.з. „Симеоново-север”, Район „Витоша”.
Докл. Петър Диков
Решение № 151 по точка 29, обявено на 25.03.2011

30. Доклад вх.№ 66-02-141/16.02.2011 г. относно проект за ПУП-план за регулация и застрояване за УПИ ІV-028026 – „за жилищно строителство и склад” и УПИ V-028026 – „за складове”, нова задънена улица по о.т. 37г-37д, изменение на плана за регулация за промяна профила на улица при о.т. 37г, кв. 22б, м.с. Житен, Район „Нови Искър”.
Докл. Петър Диков
Решение № 152 по точка 30, обявено на 25.03.2011

31. Доклад вх.№ 04-10-2/2/09.03.2011 г. относно издаване на запис на заповед в полза на Министерство на труда и социалната политика с издател Столична община, без протест и без разноски в размер на 44 750 (четиридесет и четири седемстотин и петдесет лева), обезпечаваща авансово плащане по одобрен за финансиране проект от Министерство на труда и социалната политика по договор № BG EIF 2009/01-06/01.
Докл. Малина Едрева
Решение № 153 по точка 31, обявено на 25.03.2011

32. Доклад вх.№ 93-00-92/10.03.2011 г. относно провеждане на конкурси за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, за разполагане на рекламни елементи на територията на Столична община.
Докл. Елен Герджиков
Решение № 154 по точка 32, обявено на 25.03.2011

33. Доклад вх.№ 15-00-688/5/09.02.2011 г. относно именуване на улица на територията на район ”Овча купел” с името „Василий Верешчагин”.
Докл. Бойко Маринков
Решение № 155 по точка 33, обявено на 25.03.2011

34. Доклад вх.№ 26-00-9356/2/17.09.2010 г. относно процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ и сключване на предварителен договор за прехвърляне право на собственост.
Докл. Пламен Йорданов
Решение № 156 по точка 34, обявено на 25.03.2011

35. Доклад вх. № 26-00-5175/7/11.03.2011г. относно намаляване собствения капитал на „ВиК – София” ЕАД.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 157 по точка 35, обявено на 25.03.2011

36. Доклад вх. № 66-00-843/1/14.03.2011 г. относно поетапно въвежданена ПОС – устройства в Столична община, Дирекция „Приходи и администриране на местни данъци и такси” за заплащането на местните данъци, такси и глоби.
Докл. Минко Герджиков
Решение № 158 по точка 36, обявено на 25.03.2011

37. Доклад вх. № 93-00-96/11.03.2011г. относно даване на съгласие на „Софийски имоти” ЕАД да сключи договор за безвъзмездно ползване на недвижим имот, собственост на дружеството с кмета на Столична община.
Докл. Минко Герджиков, Ирина Савина
Решение № 159 по точка 37, обявено на 25.03.2011

38. Доклад вх. № 93-00-7/1/14.03.2011г. относно промени и допълнителни уточнения в Приоритет „Културно-историческо наследство” от Столична програма „Култура” – 2011г.
Докл. Малина Едрева, Борислав Бориславов
Решение № 160 по точка 38, обявено на 25.03.2011

39. Доклад вх. № 26-00-1102/1/11.03.2011г. относно даване на съгласие на „Пазари Север” ЕАД да разходва средства в размер до 80 000 лева за цялостно обновяване на пазар „Орландовци”, закупуване и монтиране на 4 (четири) броя типови павилиона по схема за поставяне, изготвена от ДАГ и благоустрояване на околното пространство на пазара.
Докл. Николай Стойнев
Решение № 161 по точка 39, обявено на 25.03.2011

40. Доклад вх. № 94-А-6/1/3.02.2011 г. относно поставяне на паметна плоча на Сава Мирков на сградата на Булбанк на ъгъла на ул. „Раковски” и ул. „Аксаков”.
Докл. Мартин Заимов
Решение № 162 по точка 40, обявено на 25.03.2011


                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
                                                                             
/АНДРЕЙ ИВАНОВ/

 


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре