нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 86 от дата 31.03.2011

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Доклад вх.№ 93-00-121/23.03.2011 г. относно приемане на годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2011 г.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 163 по точка 1, обявено на 08.04.2011

2. Доклад вх.№ 26-00-791/2/10.03.2011 г. относно утвърждаване на актуализиран бизнес-план и Програма с оздравителни мерки за подобряване на финансово-икономическото и технологично състояние на „Топлофикация София” ЕАД и одобряване Инвестиционната и ремонтна програма на дружеството за 2011г.
Докл. На основание Заповед № РД-09-569/18.03.2011г. на кмета на СО
 
Мария Бояджийска
Решение № 164 по точка 2, обявено на 08.04.2011
Приложение № 1 - І част
Приложение № 1 - ІІ част
Приложение № 1 - ІІІ част
Приложение № 2
Приложение № 3 - І част
Приложение № 3 - ІІ част
Приложение № 3 - ІІІ част
Приложение № 3 - ІV част

3. Доклад вх.№429-00-297/4/08.03.2011г. относно доокомплектоване на кабинетите за магнитно-резонансна томография и ултразвукова диагностика на „Първа многопрофилна болница за активно лечение” ЕАД с остатъка от целеви средства по решение № 614 по протокол № 48/01.10.2009г. на СОС.
Докл. На основание заповед № РД-09-569/18.03.2011г. на кмета на СО
Мария Бояджийска
Решение № 165 по точка 3, обявено на 08.04.2011

4. Доклад вх. № 26-00-7481/5/15.02.2011г. относно увеличаване на капитала на „Пазари Възраждане” ЕАД чрез непарична вноска.
Докл. На основание заповед № РД-09-569/18.03.2011г. на кмета на СО
Мария Бояджийска
Решение № 166 по точка 4, обявено на 08.04.2011

5. Доклад вх. № 70-00-739/1/17.02.2011г. относно увеличаване на капитала на „Чистота – Искър” ЕООД чрез непарична вноска.
Докл. На основание заповед № РД-09-569/18.03.2011г. на кмета на СО
Мария Бояджийска
Решение № 167 по точка 5, обявено на 08.04.2011

6. Доклад вх.№ 08-13-11/1/15.03.2011обявяване на сграда, находяща се в район „Надежда”, на улица „Св. Петка Търновска” № 9 от публична в частна собственост.
Докл. Димитър Димов
Решение № 168 по точка 6, обявено на 08.04.2011

7. Доклад вх.№ 93-00-92/1/23.03.2011 г. относно провеждане на конкурси за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, за разполагане на рекламни елементи на територията на Столична община.
Докл. Елен Герджиков
Решение № 169 по точка 7, обявено на 08.04.2011

8. Доклад вх. № 93-01-91/27.01.2011г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за обществения ред и опазването на общинските имоти на територията на СО.
Докл. Иван Сотиров
Решение № 170 по точка 8, обявено на 08.04.2011

9. Доклад вх. № 04-03-46/85/18.03.2011 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на СО, съгласно т.20 от ДДС № 7/04.04.2008г. за разплащане на разходи по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 58-131-С090 от 30.12.2008г. по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013г.” , между СО и МОСВ.
Докл. Ирина Савина
Решение № 171 по точка 9, обявено на 08.04.2011

10. Доклад вх. № 93-00-78/21.02.2011 г. относно промяна на статута и намаляване на капацитета на Център за временно настаняване на сираци над 16 години „Света София” , ж.к. „Захарна фабрика”, бл.51, вх.А.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 172 по точка 10, обявено на 08.04.2011

11. Доклад вх. № 93-00-107/16.03.2011 г. относно предложение за отпускане на три персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 173 по точка 11, обявено на 08.04.2011

12. Доклад вх. № 93-00-109/16.03.2011 г. относно промяна капацитета на Столичeн общински дневен център за социална рехабилитация на инвалиди – ж.к. Слатина, ул. „Слатинска” № 26-28.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 174 по точка 12, обявено на 08.04.2011

13. Доклад вх. № 93-00-108/16.03.2011 г. относно отпускане на средства в размер на 50 000 /петдесет хиляди лева/ от общинския бюджет – Функция 5, Грепа 3, Дейност 589 „Други служби и дейности по социално осигуряване, подпомагане и заетост”, § 1020 „Разходи за външни услуги” за успешно реализиране на дейностите по проект на Столична община „Социални услуги за достоен и независим живот-2” към Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема „Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора – дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” – фаза 3.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 175 по точка 13, обявено на 08.04.2011

14. Доклад вх. № 93-01-246/16.03.2011 г. относно членска такса за 2011г. на Столична община в Европейската социална мрежа.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 176 по точка 14, обявено на 08.04.2011

15. Доклад вх. № 93-00-116/18.03.2011 г. относно предоставяне на помещение за разкриване на Клуб на инвалида и пенсионера в район „Надежда”.
Докл. Албена Атанасова, Димитър Димов
Решение № 177 по точка 15, обявено на 08.04.2011

16. Доклад вх. № 93-00-90/09.03.2011 г. относно предоставяне на помещение за разкриване на Клуб на инвалида и пенсионера в район „Нови Искър”.
Докл. Албена Атанасова, Валентин Котов
Решение № 178 по точка 16, обявено на 08.04.2011

17. Доклад вх.№ 66-02-131/15.02.2011г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план - Парцеларен план за язовир „Суходол-2” в м.”Шаварна бара”, землище Суходол и изменение на план за регулация на УПИ І-169; ІІ-169; ІІІ-169; ІV-169; V-169 и VІ-169, кв.9, м.”Малинов дол”, райони „Люлин”, „Овча купел” и „Банкя”.
Докл. Петър Диков
Решение № 179 по точка 17, обявено на 08.04.2011

18. Доклад вх.№ 66-02-157/25.02.2011г. относно приемане на проект за подробен устройствен план - изменение на план за регулация и план за застрояване на УПИ VІ-42177-„за работилница и безвредно производство” и за създаване на задънена улица от о.т.508а до о.т.518в, кв.35-А, с.Железница, Район „Панчарево”.
Докл. Петър Диков
Решение № 180 по точка 18, обявено на 08.04.2011

19. Доклад вх.№ 6602-161/01.03.2011г. относно приемане на проект за подробен устройствен план - изменение на план за регулация и застрояване за кв.15, м.”Врана-Лозен-Триъгълника”, изменение границите на УПИ І-162, създаване на нов УПИ ХІІІ-162, създаване на задънена улица от о.т.27а до о.т.27г, Район „Панчарево”.
Докл. Петър Диков
Решение № 181 по точка 19, обявено на 08.04.2011

20. Доклад вх.№ 6602-162/01.03.2011г. относно приемане на проект за подробен устройствен план - изменение на план за регулация и план за застрояване за УПИ І-195, ІІ-196, ІІІ-197, създаване на задънена улица от о.т.53 до о.т.53в, нов кв.11, м.в.з.”Калфин дол”, Район „Панчарево”.
Докл. Петър Диков
Решение № 182 по точка 20, обявено на 08.04.2011

21. Доклад вх.№ 66-02-166/02.03.2011г. относно приемане на проект за подробен устройствен план - парцеларен план за Трасе на газопровод, преминаващ през землище на м.”Требич” и м.”Мрамор” за изграждане и експлоатация на газова централа с комбиниран цикъл за производство на ел.енергия в м.”Мрамор-производствена зона”, кв.2, УПИ І.
Докл. Петър Диков
Решение № 183 по точка 21, обявено на 08.04.2011

22. Доклад вх.№ 66-02-174/08.03.2011г. относно приемане на проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на УПИ от ІХ до ХLІ от кв.121а и УПИ от І до ХLVІ от кв.130 и улици: от о.т.962 до о.т.982 и от о.т.857 до о.т.924 и задънени улици: от о.т.951 до о.т.954, от о.т.880 до о.т.961, от о.т.956 до о.т.957а, от о.т.912 до о.т.978, от о.т.977 до о.т.976, от о.т.918 до о.т.919, от о.т.921 до о.т.981, от о.т.982 до о.т.983 и от о.т.859 до о.т.858, м.”Драгалевци-разширение-север”, Район „Витоша”.
Докл. Петър Диков
Решение № 184 по точка 22, обявено на 08.04.2011

23. Доклад вх.№ 66-02-175/08.03.2011г. относно приемане на проект за подробен устройствен план - изменение на пран за регулация и застрояване за УПИ І-1629, VІІ-1634, изменение на улица от о.т.773а до о.т.773в, кв.88а, м.”с.Бистрица”, Район „Панчарево”.
Докл. Петър Диков
Решение № 185 по точка 23, обявено на 08.04.2011

24. Доклад вх.№ 66-02-177/08.03.2011г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план - изменение на план за регулация и застрояване на УПИ ХХІІ-„за ОЖС и ТП”; ХХІІІ-1755 и ХХІV-„за озеленяване” и създаване на задънена улица от о.т.620 да о.т.620д, кв.55, гр.Банкя, Район „Банкя”.
Докл. Петър Диков
Решение № 186 по точка 24, обявено на 08.04.2011

25. Доклад вх.№ 66-02-1088/1/28.02.2011г. относно поправка на допусната явна фактическа грешка в текстовата част на Решение № 15 по Протокол №81/13.01.2011г. на Столичен общински съвет, с което е одобрен проект за изменение на план за регулация на м.”с.Световрачане”, УПИ ХІ-116, ХІІ-117, ХІІІ-123 и ХІV-122 от кв.18, УПИ V-488, V-478 и VІІ-124 от кв.45 и улица по о.т.49 – о.т.42 за създаване на нови УПИ ХІ-116, ХІІ-117, ХІІІ-123 и ХІV-122 от кв.18, УПИ V-488, V-478 и VІІ-124 от кв.45, нова улица по о.т.48а-49а-49б-49в-40а.
Докл. Петър Диков
Решение № 187 по точка 25, обявено на 08.04.2011

26. Доклад вх.№ 12-00-261/10.03.2011г. относно изменение на решение № 66 по протокол № 47/06.02.2003г. на Столичен общински съвет.
Докл. Валя Чилова
Решение № 188 по точка 26, обявено на 08.04.2011

27. Доклад вх.№ 2600-3205/3/22.03.2011г. относно даване на съгласие на „Пазари Север” ЕАД да разходва средства в размер до 50 000 лева без ДДС за изготвяне на цялостен проект за възстановяването на пазар „Връбница”, разположен на ул. „Бели Дунав” и бул. „Ломско шосе”,р-н Връбница.
Докл. Николай Стойнев
Решение № 189 по точка 27, обявено на 08.04.2011

28. Доклад вх.№ 26-00-1103/1/22.03.2011г. относно даване на съгласие на „Пазари Север” ЕАД да разходва средства в размер до 40 000 лева за основна реконструкция на амортизирана метална конструкция на покритие на пазар „Дружба 1”, район „Искър”.
Докл. Николай Стойнев
Решение № 190 по точка 28, обявено на 08.04.2011

29. Доклад вх.№ 93-00-110/16.03.2011 г. относно наименуване на безименни улици на територията на районите „Триадица”, „Лозенец”, „Искър”, „Витоша” и „Нови Искър”.
Докл. Бойко Маринков, Петър Гюзелев, Данчо Хаджиев
Решение № 191 по точка 29, обявено на 08.04.2011

30. Доклад вх.№ 94-01-135/3/26.01.2011 г. относно поставяне на паметна плоча на убитите антифашисти на територията на район „Красна поляна”.
Докл. Бойко Маринков, Калоян Паргов, Лилия Долджева
Решение № 192 по точка 30, обявено на 08.04.2011

31. Доклад вх.№ 94-Х-14/1/10.03.2011 г. относно поставяне на паметна плоча върху фасадата на сградата на бул. „Патриарх Евтимий” №23 в памет на художничката Васка Баларева.
Докл. Вили Лилков
Решение № 193 по точка 31, обявено на 08.04.2011

32. Доклад вх.№ 04-14-5/1/10.03.2011г. относно поставяне на паметна плоча върху фасадата на сградата на ул. „Развигор” на адв. Илия Цанов – първият български обществен защитник.
Докл. Вили Лилков
Решение № 194 по точка 32, обявено на 08.04.2011

33. Доклад вх.№ 08-13-29/2/28.02.2011 г. относно включване на 63 ОУ „Христо Ботев” в кв. „Требич”, район „Надежда” в списъка на средищните училища на МОМН.
Докл. Димитър Димов
Решение № 195 по точка 33, обявено на 08.04.2011

34. Доклад вх.№ 08-19-58/22.02.2011 г. относно предложение за именуване на ОДЗ № 100 на територията на район „Люлин – 10 м.р.”
Докл. Венетка Серафимова
Решение № 196 по точка 34, обявено на 08.04.2011

35. Доклад вх.№ 08-23-76/15.03.2011г. относно именуване на безименни улици на територията на район „Панчарево”.
Докл. Светослав Митрев
Решение № 197 по точка 35, обявено на 08.04.2011

36. Доклад вх. № 93-00-397/27.12.2010г. относно разкриване на нова социална услуга в общността, като делегирана от държавата дейност – Защитено жилище за хора с психични разстройства, след провеждане на конкурс за избор на доставчик, притежаващ управленски капацитет и имот за реализиране на услугата.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 198 по точка 36, обявено на 08.04.2011                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:(п)
  
                             
                                                 /АНДРЕЙ ИВАНОВ/

 


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре