нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 15 от дата 22.04.2004

 

1. Докладна записка № 93-00-158/06.04.2004 относно удостояване със званието “Почетен гражданин на София” арх. Георги Стоилов.
Докл.: Божидар Димитров, Борислав Борисов
Решение № 1 по точка 1

2. Докладна записка № 93-00-136/29.03.2004 относно разкриване на акредитационна процедура на общински лечебни заведения.
Докл.: д-р Лидия Радева
Решение № 2 по точка 2

3. Докладна записка № 93-00-128/19.03.2004 относно опрощаване на несъбираеми дългове на граждани по реда на Указ № 2773/1980 г.
Докл.: Минко Герджиков
Решение № 3 по точка 3

4.
Докладна записка № 94-Л-69/06.04.2004 относно отмяна на Решение № 30 по Протокол № 52/12.05.2003 за налагане на ограничителна мярка на г-н Иван Петров за достъп до откритите заседания на СОС.
Докл.: Радомир Чолаков
Решение № 4 по точка 4

5.
Докладна записка № 08-18-107/24.03.2004 относно процедура по § 6, ал. 5 във връзка с § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 5 по точка 5

6.
Докладна записка № 08-17-185/22.03.2004 относно процедура по § 6, ал. 5, във връзка с § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 6 по точка 6

7.
Докладна записка  № 08-08-43/22.03.2004 относно искане за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП по реда на § 8, ал. 1 от ЗУТ за УПИ І-СО и ІІ-1464, кв. 10-А, по плана на м. “Дианабад” чрез замяна.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 7 по точка 7

8.
Докладна записка № 08-18-160/22.03.2004 относно процедура по § 6 и § 8, ал. 1 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация за УПИ ХVІ-36 А, кв. 117, м. “Кв. Горна баня”, собственост на Паулена Груева, Веселин Груев, Евдокия Илиева и Веселин Илиев.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 8 по точка 8

9. Докладна записка № 08-22-84/22.03.2004 относно процедура по § 6 и § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация за УПИ ІХ-106,107, кв. 40, м. “Враждебна”, собственост на Траян Белов, Верка Колева, Мария Лазарова и Виолета Апостолова.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 9 по точка 9

10.
Докладна записка № 08-15-172/22.03.2004 относно процедура по § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на плана за регулация и застрояване за УПИ VІ-2573 и VІІ-2573, кв. 35, м. “Младост І – бул. Александър Малинов”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 10 по точка 10

11. Докладна записка № 26-00-1504/22.03.2004 относно процедура по § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на плана за регулация и застрояване за УПИ ІХ-1573, кв. 288, м. “Красно село – Плавателен канал”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 11 по точка 11

12. Докладна записка № 08-17-96/22.03.2004   относно процедура по § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на плана за регулация и застрояване за УПИ ХІ-1457, кв. 132, м. “Драгалевци – разширение – север ІІ част”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 12 по точка 12

13. Докладна записка № 08-05-47/22.03.2004 относно процедура по § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на плана за регулация и застрояване за УПИ VІІІ-1601, кв. 80, м. “Орландовци”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 13 по точка 13

14.
Докладна записка № 08-02-30/22.03.2004 относно процедура по § 6 и § 8, ал. 1 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация за УПИ VІІІ-1437,1655 от кв. 288 В, м. “бул. България – Мотописта”, собственост на “Феър Плей Интернешънъл” АД и Бистра Петрова Хранова.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 14 по точка 14

15.
Докладна записка № 08-10-113/22.03.2004 относно процедура по § 6 и § 8, ал. 1 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация за УПИ V-783, кв. 44, м. “Манастирски ливади – изток”, собственост на Лиляна Николова Илкова.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 15 по точка 15

16.
Докладна записка № 26-00-3631/25.03.2004 относно изменение и допълнение на Решение № 38 по Протокол № 60/13.10.2003 на СОС.
Докл.: Минко Герджиков
Решение № 16 по точка 16

17.
Докладна записка № 93-00-137/30.03.2004 относно повторно намаляване на определената съгласно Приложение № 1 към Решение № 14 по Протокол № 48/17.02.2003 на СОС начална тръжна цена за непродадени ДМА, собственост на “Стоматологичен център ХVІІ – София” ЕООД (в ликвидация).
Докл.: Минко Герджиков
Решение № 17 по точка 17

18.
Докладна записка № 08-03-161/31.03.2004 относно ликвидиране на съсобственост в общински недвижим имот, находящ се в гр. София, район “Възраждане”, съставляващ поземлен имот пл № 11, кв. 220, м. “Центъра”, чрез изкупуване на ½ идеална част от съсобственика Кирил Николов Кънев.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 18 по точка 18

19.
Докладна записка № 93-00-134/26.03.2004 относно  молба № 194-Ф-03/23.09.2003 от Филка Иванова Славова за преобезщетяване с двустаен оборотен апартамент, в който е настанена при условията на § 9, ал. 1 от ПР на ЗУТ, във връзка с чл. 103, ал. 5 от ЗУТ.
Докл.: Иван Гечев
Решение № 19 по точка 19

20. Докладна записка № 08-05-28/29.03.2004 относно процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ във връзка с изменение на плана за регулация за застрояване за УПИ ХVІ-53, 54, 56, 57, 134, кв. 5, м. “Бенковски – складова база Биримирци”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 20 по точка 20

21. Докладна записка № 08-10-106/29.03.2004 относно прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на общинските 145/429 идеални части от УПИ ХVІІІ-общ., кв. 46, м. “Манастирски ливади - изток”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 21 по точка 21

22.
Докладна записка № 08-10-131/29.03.2004 относно процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗТ, във връзка с изменение на плана за регулация и застрояване за УПИ ІІІ-273,274, с площ от 919 кв. м., кв. 107А, м. “Красно село – Стрелбище – урб. бл. № 32”, ул. “Нишава” № 167-171.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 22 по точка 22

23.
Докладна записка № 08-11-31/31.03.2004 относно предложение за предоставяне под наем на общински недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в жк “Илинден”, ул. “Найчо Цанов” бл. 64.
Докл.: Васил Караиванов
Решение № 23 по точка 23

24. Докладна записка № 93-00-125/18.03.2004 относно изменение на Наредбата за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на СО.
Докл.: Стефан Иванов
Решение № 24 по точка 24

25.
Докладна записка № 93-00-67/25.02.2004 относно изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от СО.
Докл.: Минко Герджиков
Решение № 25 по точка 25

26.
Докладна записка № 93-00-138/31.03.2004 относно отмяна на Решение № 23 по Протокол № 11 от 11.03.2004 на СОС – промяна в Наредбата за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на СО.
Докл.: Борис Цветков
Решение № 26 по точка 26

27.
Докладна записка № 93-00-79/20.02.2004 относно изменение на Наредбата за реда и придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
Докл.: Кметове на райони в СО
Решение № 27 по точка 27

28. Докладна записка № 08-06-103/29.03.2004 относно ликвидиране на съсобственост чрез изкупуване на общинската част от имота, находящ се на ул. “Алберт Лонг” № 1, район “Подуяне”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 28 по точка 28

29. Докладна записка № 94-З-47/24.03.2004 относно ликвидиране на съсобственост чрез изкупуване на общинската част от поземления имот пл. № 495, кв. 52, м. “Иван Вазов”, с площ 448 кв.м. от съсобствениците Бистра, Петър и Виктор Захариеви.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 29 по точка 29 (отменено с Решение № 239, Протокол № 24 от 22.07.2004)

30. Докладна записка № 08-17-226/26.03.2004 относно процедура по § 6 и § 8, ал. 1 от ЗУТ, за УПИ ІХ-395, целия с площ от 938 кв. м., кв. 198, м. “Павлово – Бъкстон”, район “Витоша”, собственост на Мария Димитрова Неделчева.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 30 по точка 30

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ КЪМ ПРОЕКТА ЗА ДНЕВЕН РЕД НА 15–ОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

31. Докладна записка № 93-00-172/19.09.2004 относно приемане на заключителния доклад на Временната комисия за анализ и проверка на договорите за концесия за чистотата.
Докл.: Иван Нейков
Решение № 31 по точка 31 (промени в т. 3, 5, 6 и 7 с Решение № 268, Протокол № 24 от 22.07.2004)

32. Докладна записка №  26-00-1241/19.04.2004  относно определяне на представител на Столична община в Общото събрание на “Компания за луксозни хотели” АД.
Докл.: Владимир Кисьов
Решение № 32 по точка 32

33. Докладна записка № 62-01-13/16.04.2004  относно именуване на площад на името на Атанас Буров.
Докл.: Георги Белчев
Решение № 33 по точка 33

34. Докладна записка № 93-00-175/22.03.2004 относно упълномощаване на представители на Столична община в Общото събрание на акционерите на “Общинска банка” АД.

Докл.: Владимир Кисьов
Решение № 34 по точка 34

 

35. Докладна записка № 26-00-971/21.04.2004 относно финансово подпомагане на концерт във връзка с 100–годишнината от рождението на българския композитор проф. Герги Димитров.

Докл.: Георги Белчев
Решение № 35 по точка 35


36.
Докладна записка № 93-00-258/19.04.2004  относно допълнение на Решение № 13 по Протокол № 56/06.08.2003 на СОС за изграждане на временно преместваемо съоръжение “Опера на площада” на площад “Батемберг”.

Докл.: Богдан Стефанов
Решение № 36 по точка 36

 


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре