нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 87 от дата 14.04.2011

ДНЕВЕН РЕД:

1. Питане вх. №. 93-01-317/30.03.2011 г. от г-жа Гергана Алексова и г-н Росен Малинов – общински съветници, относно изпълнение на решение № 569 от 21.10.2010 г., решение № 570 от 21.10.2010 г., решение № 571 от 21.10.2010 г., решение № 572 от 21.10.201 г., решение № 573 от 21.10.2010 г., решение № 574 от 21.10.2010 г., решение № 575 от 21.10.2010 г., решение № 576 от 21.10.2010 г., решение № 577 от 21.10.2010 г.
Отговор по точка 1

2. Питане вх. №. 93-00-137/04.04.2011 г. от г-н Георги Кадиев – общински съветник, относно Наредба за предоставяне на социалната услуга „Асистент за независим живот”.
Отговор по точка 2

3. Доклад вх.№. 93-00-147/06.04.2011 г. относно промени в структурата на СО.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 199 по точка 3, обявено на 21.04.2011

4. Доклад вх.№ 93-00-129/25.03.2011 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване на НЧ „Джон Атанасов” за срок от 10 години върху недвижим имот – частна общинска собственост.
Докл. Борислав Бориславов
Решение № 200 по точка 4, обявено на 21.04.2011

5. Доклад вх.№ 08-20-265/9/21.03.2011г. относно обявяване на 4 бр. помещения, находящи се в административната сграда на два етажа, изградена в УПИ I-559, по плана на с. Волуяк от публична в частна общинска собственост.
Докл. Младен Младенов
Решение № 201 по точка 5, обявено на 21.04.2011

6. Доклад вх. № 26-00-1975/1/12.04.2011г. относно обявяване от частна в публична общинска собственост на обекти, които служат за предоставяне на В и К услуги.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 202 по точка 6, обявено на 21.04.2011

7. Доклад вх.№ 93-00-143/06.04.2011 г. относно разпределение на допълнителните средства за капиталови разходи и допълнително материално стимулиране на служителите в общинската и районни администрации на Столична община.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 203 по точка 7, обявено на 21.04.2011

8. Доклад вх. № 93-00-131/28.03.2011 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания във връзка с чл.9 от Указ № 2773/1980г. и чл.98, т.12 от КРБ.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 204 по точка 8, обявено на 21.04.2011

9. Доклад вх. № 08-07-1/2/03.02.2011 г. относно съфинансиране със средства от СОПФ изграждането на две спортни „скуош” зали – в двора на 138 СОУ „проф. Васил Златарски” и в двора на 148 ОУ „проф. д-р Любомир Милетич” и 157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо”, на територията на район „Слатина”.
Докл. Орлин Алексиев, Мария Бояджийска
На основание Заповед № РД-09-569/18.03.2011 г. на кмета на СО
Решение № 205 по точка 9, обявено на 21.04.2011

10. Доклад вх. № 29-00-37/2/24.03.2011г. относно закупуване със собствени средства на ДМА – 1 брой рентгеноскопичен апарат за нуждите на „ДКЦ XIV-София” ЕООД.
Докл. Мария Бояджийска, Лилянда Еленкова
Решение № 206 по точка 10, обявено на 21.04.2011

11. Доклад вх. № 93-00-126/25.03.2011 г. относно членска такса за 2011г. на Столична община в Европейската асоциация на доставчиците на социални услуги за хора с увреждания.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 207 по точка 11, обявено на 21.04.2011

12. Доклад вх. № 08-12-23/1/25.03.2011 г.  относно предоставяне на помещение за разкриване на Клуб на инвалида и пенсионера в район „Илинден”.
Докл. Албена Атанасова, Миглена Веселинова
Решение № 208 по точка 12, обявено на 21.04.2011

13. Доклад вх. № 66-00-726/1/22.03.2011г. относно проект за Общинска програма за опазване здравето и живота на децата като участници в пътното движение 2011 – 2020г.
Докл. Любомир Христов
Решение № 209 по точка 13, обявено на 21.04.2011

14. Доклад вх. № 93-00-83/24.02.2011г. относно приемане на Наредба за общинската собственост, на основание чл.8, ал.2 от Закона за общинската собственост.
Докл. Ралица Стоянова
Решение № 210 по точка 14, обявено на 10.05.2011
Приложение - І част
Приложение - ІІ част

15. Доклад вх. № 08-15-3182/16/21.03.2011г. относно процедура по доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП за УПИ XXIX-1665, кв.86, м.”Горубляне”.
Докл. Ралица Стоянова
Решение № 211 по точка 15, обявено на 21.04.2011

16. Доклад вх. № 08-17-274/4/21.03.2011г. относно процедура по §6 и §8, ал.2, т.1 и ал.3 от ПЗР на ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация за УПИ XXXI-889, 890, 561 от кв. №08, м.”ж.к. Гърдова глава”, район „Витоша”.
Докл. Ралица Стоянова
Решение № 212 по точка 16, обявено на 21.04.2011

17. Доклад вх. № 93-00-95/1/10.03.2011 г. относно едногодишен план за действие по реализация на Стратегията за развитие на средното образование в СО за 2011г.
Докл.Христо Ангеличин
Решение № 213 по точка 17, обявено на 21.04.2011

18. Доклад вх. № 93-00-146/06.04.2011г. относно отпускане на еднократна парична помощ за семейството на общински служител за закупуване на необходими за провеждане на лечение на онкологично заболяване лекарства.
Докл. Христо Ангеличин
Решение № 214 по точка 18, обявено на 21.04.2011

19. Доклад вх.№ 66-02-64/28.01.2011г. относно допускане на изработване на подробен устройствен план за ПИ №№ 15074, 15084, 15081, 15078, 15079, 15077 до кв.26, м.”Под чукаре”, землище м. „Градоман”, гр. Банкя, в територия, отредена съгласно ОУП на СО, за далекоперспективна по реда на чл.15 от ЗУЗСО.
Докл. Петър Диков
Решение № 215 по точка 19, обявено на 21.04.2011

20. Доклад вх.№ 66-02-139/16.02.2011г. относно допускане на изработване на подробен устройствен план за ПИ в м. „Рапаке” и м. „Сталева могила”, землище Локорско, район „Нови Искър”, в територия, отредена съгласно ОУП на СО от 2009г., за далекоперспективна по реда на чл.15 от ЗУЗСО.
Докл. Петър Диков
Решение № 216 по точка 20, обявено на 21.04.2011

21. Доклад вх.№ 66-02-183/09.03.2011г. относно приемане на проект за подробен устройствен план - изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ II-31 и VIII-34,кв .4 и изменение на улична регулация за създаване на задънена улица от о.т. 190б до 190г, м. „бул. „Цар Борис  III”, район „Витоша”.
Докл. Петър Диков
Решение № 217 по точка 21, обявено на 21.04.2011

22. Доклад вх.№ 66-02-195/15.03.2011г. относно приемане на проект за подробен устройствен план - изменение на план за регулация и застрояване за УПИ XXXIII-30, XXXV-трафопост, XXXVI-30 за създаване на задънена улица от о.т.103в – о.т.103с до 103д, кв.206г, м. „Подуяне – Редута”, район „Слатина”. 
Докл. Петър Диков
Решение № 218 по точка 22, обявено на 21.04.2011

23. Доклад вх.№ 66-02-196/15.03.2011г. относно приемане на проект за подробен устройствен план - парцеларен план за „Язовир Мърчаево”, район „Витоша”.
Докл. Петър Диков
Решение № 219 по точка 23, обявено на 21.04.2011

24. Доклад вх.№ 66-02-197/15.03.2011г. относно приемане на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване на УПИ III-326, X-325, XI-1071, XVIII-1071 и за създаване на задънена улица от о.т.415 до о.т.415а, кв.37, м.”Христо Ботев”, район „Слатина”.
Докл. Петър Диков
Решение № 220 по точка 24, обявено на 21.04.2011

25. Доклад вх.№ 66-02-211/19.03.2011г. относно приемане на проект за подробен устройствен план - пран за регулация и застрояване за УПИ І-8580.40, 8580.41 – складова база с офиси, паркинг и ТП и улици по о.т.22 – 22а; по о.т.22а – 22б – 22в, 22г – 22д – 22е – 22ж – 22и – 22й – 22к – 22л – 22м – 22й; по о.т.22ж – 22з, кв.7а, м. „Враждебна – юг”, район „Кремиковци”.
Докл. Петър Диков
Решение № 221 по точка 25, обявено на 21.04.2011

26. Доклад вх.№ 66-02-217/22.03.2011 г. относно поставяне на паметен знак в чест на 1700-та годишнина от издаването на едикта на император Галерий – 30.04.311г.
Докл. Петър Диков
Решение № 222 по точка 26, обявено на 21.04.2011

27. Доклад вх.№ 93-00-148/06.04.2011г. относно провеждане на конкурси за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, съгласно одобрени план-схеми.
Докл. Николай Стойнев, Елен  Герджиков
Решение № 223 по точка 27, обявено на 21.04.2011

28. Доклад вх.№. 93-00-144/06.04.2011 г. относно приемане на годишен отчет за дейността на Асоциация за развитие на София за 2010г. и годишен план за действие и бюджет за 2011г.
Докл. Малина Едрева, Владимир Кисьов, Жельо Бойчев
Решение № 224 по точка 28, обявено на 21.04.2011
Приложение № 1
Приложение № 2

29. Доклад вх.№ 93-00-57/07.04..2011г.относно утвърждаване на класирани проекти от Експертната комисия за оценка по Програма ЕВРОПА за 2011г.
Докл. Ирина Йорданова, Димитър Бъчваров, Калоян Паргов
Решение № 225 по точка 29, обявено на 21.04.2011

30. Доклад вх.№ 93-00-153/07.04.2011 г. относно предложение за наименуване на площад на името на Юрий Буков.
Докл. Ирина Йорданова
Решение № 226 по точка 30, обявено на 21.04.2011

31. Доклад вх.№ 94-Д-508/7/05.04.2011г. относно прекратяване на съсобственост в УПИ X-12, кв. 211, м. „Западно направление”, чрез изкупуване на общинска част от съсобственика Добрин Иванов Иванов.
Докл. Орлин Иванов, Анета Георгиева
Решение № 227 по точка 31, обявено на 21.04.2011

32. Доклад вх.№ 93-00-111/16.03.2011 г. относно наименуване на алея в Южния парк с името „Роналд Рейгън”.
Докл. Стефан Иванов
Решение № 228 по точка 32, обявено на 21.04.2011

33. Доклад вх.№ 08-06-3031/5/21.03.2011г. относно поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 202 по протокол № 36/26.03.2009г. на СОС.
Докл. Ева Митова
Решение № 229 по точка 33, обявено на 21.04.2011

34. Доклад вх.№ 08-06-316/1/28.03.2011г. относно откриване на процедура за търг за продажба на общински недвижими имоти, находящи се в м. „ж.к. Левски – Зона В”, район „Подуяне”.
Докл. Ева Митова
Решение № 230 по точка 34, обявено на 21.04.2011

35. Доклад вх.№ 08-06-14/21.03.2011 г. относно процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за изменение на подробен устройствен план и образуване на урегулирани поземлени имоти УПИ XVI – общ. и УПИ XXV – 1140 „за офиси и магазини”, кв. 5, м. „хаджи Димитър”, район „Подуяне”.
Докл. Ева Митова
Решение № 231 по точка 35, обявено на 21.04.2011

36. Доклад вх.№  08-07-245/1/21.03.2011 г. за провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от публична общинска собственост, представляваща два кв.м. застроена площ, находящи се в административната сграда на район Слатина, гр. София, бул. „Шипченски проход” № 67, за поставяне на две самоподаващи машини – едната за топли напитки и кафе, а другата – за студени напитки и закуски.
Докл. Антоанета Апостолова
Решение № 232 по точка 36, обявено на 21.04.2011

37. Доклад вх.№ 93-00-165/21.03.11 г. за откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на помещение – публична общинска собственост на територията на район „Илинден”.
Докл. Миглена Веселинова
Решение № 233 по точка 37, обявено на 21.04.2011

38. Доклад вх.№ 08-18-30/1/21.03.2011 г. относно процедура по откриване на конкурс по чл. 30, във връзка с чл.1, т. 2 от НУРПТК за отдаване под наем на две помещения с обща площ 26,0 кв.м., предназначени за извършване на търговска дейност, находящи се в сградата на кметството на кв. Суходол – на територията на район „Овча купел” – публична общинска собственост АОС № 855/22.11. 2000 г.                                                                                              Докл. Пламен Йорданов
Решение № 234 по точка 38, обявено на 21.04.2011

39. Доклад вх.№ 08-02-47/1/28.03.2011г. относно процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляващ обособена част в сутерена на основната административна сграда на район „Красно село”, находяща се на бул. „Цар Борис III” № 124.                                                                                              Докл. Пламен Църноречки
Решение № 235 по точка 39, обявено на 21.04.2011

40. Доклад вх.№ 08-14-33/4/28.01.2011г. относно откриване на процедура за провеждане на търг за продажба на общински поземлен имот с номер № 304 от кв.17, м. НПЗ „Искър – юг”.                                                                                                 Докл. Йордан Томов
Решение № 236 по точка 40, обявено на 21.04.2011

41. Доклад вх.№ 08-17-269/21.03.2011 г. относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на имот-публична общинска собственост, представляващ сградата на 111-то ОУ кв. Княжево, изградено в УПИ XX – за училище, кв. 17, на територията на район Витоша.
Докл. Любен Петров
Решение № 237 по точка 41, обявено на 21.04.2011

42. Доклад вх.№ 94-Б-3007/21.03.2011 г. относно прекратяване на съсобственост върху УПИ VII – 149 „общ. за траф., коо  и озел.” в кв. 10, м. „Ст. Димитров”, район „Надежда”, чрез продажба на общинския дял, частна общинска собственост.
Докл. Димитър Димов
Решение № 238 по точка 42, обявено на 21.04.2011

43. Доклад вх.№ 08-10-16/20/21.03.2011г. относно процедура по чл.15, ал.5 от ЗУТ за УПИ II-1054, кв.108-а, м.”Манастирски ливади – изток”.
Докл. Евтим Евтимов
Решение № 239 по точка 43, обявено на 21.04.2011

44. Доклад вх.№ 26-00-2922/10/21.03.2011 г. относно процедура по чл. 17, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за изработване на подробен устройствен план и образуване на УПИ VI – 1045, 1105 – за складове, офиси, фирмен магазин, дегустационна и жс, кв. 2, по плана на гр. София, м. „Бивш стопански двор – кв. Бенковски – Складова зона - Биримирци”, район „Сердика”.
Докл. Тодор Кръстев
Решение № 240 по точка 44, обявено на 21.04.2011

45. Доклад вх.№ 08-24-112/22/21.03.2011 г. относно процедура по § 8, ал. 2, т. 1, ал. 3 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план относно урегулирани поземлени имоти V – 1177 и VI – 1177, кв. 105 по плана на гр. Банкя.
Докл. Рангел Марков
Решение № 241 по точка 45, обявено на 21.04.2011

46. Доклад вх.№ 26-00-3784/6/15.11.2010г. относно търг за продажба на недвижим имот, находящ се в район „Възраждане”, кв.335Б, м. „Пробив – бул. П. Славейков”, ул.”Одрин №№3-21 и ул. „Партений Нишавски” №№ 25-31, целият с площ 2 940 кв.м.
Докл. Ева Сеизова
Решение № 242 по точка 46, обявено на 21.04.2011

47. Доклад вх.№ 26-00-3785/11/28.03.2011 г. относно търг за продажба на общински незастроен урегулиран поземлен имот V – 13, 14 от кв. 232, м. „Зона Б-19”, на ул. „Перник” № 134-134 А.
Докл. Ева Сеизова
Решение № 243 по точка 47, обявено на 21.04.2011

48. Доклад вх.№ 08-03-3065/21.03.2011 г. относно прекратяване на съсобственост върху имот – жилище, чрез изкупуване от СО на частта в имота – частна собственост.
Докл. Ева Сеизова
Решение № 244 по точка 48, обявено на 21.04.2011

49. Доклад вх.№ 08-23-3320/12/28.03.2011 г. относно процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, във връзка с изменение на плана за регулация за УПИ I – 3256, от кв. № 78а, м. „Горни Лозен”, находящ се в град София, район „Панчарево”.
Докл. Светослав Митрев
Решение № 245 по точка 49, обявено на 21.04.2011

50. Доклад вх.№ 08-23-201/3/21.03.2011г. относно прогласяване на погасеното по давност право на строеж върху УПИ II-412, кв.36, в.з. „Панчарево – Беликата”, с площ от 875 кв.м.
Докл. Светослав Митрев
Решение № 246 по точка 50, обявено на 21.04.2011

51. Доклад вх.№ 08-01-121/21.03.11 г. за провеждане на търг на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС за продажба на общински недвижим имот, находящ се на ул. „Позитано” № 1, район „Средец”, представляващ втори, трети и тавански /жилищни/ етажи от четириетажна сграда /без магазини/, ведно със съответните идеални части от УПИ X – 7, кв. 394, м. „Центъра”, по плана на град София.
Докл. Маргарита Гутева
Решение № 247 по точка 51, обявено на 21.04.2011

52. Доклад вх.№ 08-04-28/12/24.03.2011г. относно прекратяване на съсобствеността между СО и частни собственици в недвижими имоти, находящи се на ул. „Сан Стефано” № 1 и нова оценка вх. № 0804-28/12/24.03.2011г.                                                                                              Докл. Пенка Арменкова
Решение № 248 по точка 52, обявено на 21.04.2011

53. Доклад вх.№ 08-22-15/21.03.2011 г. относно отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост съгласно  чл. 8 от ЗОС, чл. 86 от НРПУРОИ и чл. 1, т. 3 и чл. 30, ал. 1 от НУРПТК.
Докл. Ивайло Панев
Решение № 249 по точка 53, обявено на 21.04.2011

54. Доклад вх.№ 08-22-3277/21.03.2011 г. относно процедура за прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на общински идеални части от УПИ VIII – селкооп, кв. 16 по плана на гр. София – кв. Сеславци.
Докл. Ивайло Панев
Решение № 250 по точка 54, обявено на 21.04.2011

55. Доклад вх. № 93-00-158/12.04.2011г. относно отпускане на парична помощ на г-н Петър Константинов.
Докл. Малина Едрева, Николай Стойнев
Решение № 251 по точка 55, обявено на 21.04.2011

56. Доклад вх. № 12-00-338/08.04.2011г. относно изменение на решение на СОС за откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова
Решение № 252 по точка 56, обявено на 21.04.2011


                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:(п)
                                                                             /АНДРЕЙ ИВАНОВ/

 

                                                                      


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре