нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 88 от дата 28.04.2011

ДНЕВЕН РЕД:

1. Питане вх. №. 93-00-137/04.04.2011г. от г-н Георги Кадиев – общински съветник относно Наредба за предоставяне на социалната услуга „Асистент за независим живот”.
Отговор по точка 1

2. Доклад вх.№. 93-00-161/14.04.2011г. относно утвърждаване на второстепенните разпоредители във връзка с изменение и допълнение на Закона за общинските бюджети, обнародвано в ДВ бр.16 от 22.02.2011г.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 253 по точка 2, обявено на 09.05.2011

3. Доклад вх.№ 29-00-207/3/14.04.2011г. относно увеличаване на капитала на „Втора МБАЛ – София” ЕАД чрез непарична вноска.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 254 по точка 3, обявено на 09.05.2011
4. Доклад вх. № 93-00-166/15.04.2011 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания във връзка с чл.9 от Указ № 2773/1980г. и чл.98, т.12 от КРБ.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 255 по точка 4, обявено на 09.05.2011

5. Доклад вх. № 26-00-521/9/14.04.2011г. относно поправка на техническа грешка в решение № 4 по протокол № 81/13.01.2011г. на СОС.
Докл.Мария Бояджийска
Решение № 256 по точка 5, обявено на 09.05.2011

6. Доклад вх. № 93-00-168/18.04.2011 г. относно съвместно участие на Столична община и Фондация „Очи на четири лапи” в издръжката и финансирането на проект „Център за социална рехабилитация и реинтеграция на хора със сетивни увреждания с помощта на служебни кучета за хора с увреждания”.
Докл. Албенa Атанасова
Решение № 257 по точка 6, обявено на 09.05.2011

7. Доклад вх. № 12-00-1052/3/21.02.2011 г. относно специализация на социалните услуги, предоставяни в Център за обществена подкрепа „Св. София”, ул. Гюешево” № 21.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 258 по точка 7, обявено на 09.05.2011     

8. Доклад вх. № 08-04-161/19/29.03.2011г. относно увеличаване капитала на „ДКЦ III-София” ЕООД чрез непарична вноска.
Докл. Мария Бояджийска, Албена Атанасова, Лилянда Еленкова
Решение № 259 по точка 8, обявено на 09.05.2011

9. Доклад вх. № 08-04-161/20/29.03.2011г. относно увеличаване капитала на „ДКЦ XXV-София” ЕООД чрез непарична вноска.
Докл. Мария Бояджийска,
Албена Атанасова, Лилянда Еленкова
Решение № 260 по точка 9, обявено на 09.05.2011    

10. Доклад вх. № 08-04-161/21/29.03.2011г. относно увеличаване капитала на „ДКЦ V-София” ЕООД чрез непарична вноска.
Докл. Мария Бояджийска, Албена Атанасова, Лилянда Еленкова
Решение № 261 по точка 10, обявено на 09.05.2011     

11. Доклад вх. № 93-00-123/49/14.04.2011г. относно увеличаване капитала на „ДКЦ XII-София” ЕООД чрез непарична вноска.
Докл. Мария Бояджийска, Албена Атанасова, Лилянда Еленкова
Решение № 262 по точка 11, обявено на 09.05.2011     

12. Доклад вх. № 08-11-70/11/14.04.2011г. относно намаляване капитала на „ДКЦ X-София” ЕООД.
Докл. Мария Бояджийска, АлбенаАтанасова, Лилянда Еленкова
Решение № 263 по точка 12, обявено на 09.05.2011     
    

13. Доклад вх. № 08-23-311/3/14.04.2011г. относно процедура по § 8, ал.2, т.1 от ПР на ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП за УПИ VII-967 и УПИ VIII-967, кв.99, по плана на с. Лозен.
Докл. Ралица Стоянова
Решение № 264 по точка 13, обявено на 09.05.2011     

14. Доклад вх. № 93-00-169/19.04.2011 г. относно присъждане на ежегодни награди на Столична община в областта на средното образование.
Докл. Христо Ангеличин 
Решение № 265 по точка 14, обявено на 09.05.2011      

15. Доклад вх.№ 66-02-656/20.07.2010г. относно приемане на ПУП-изменение на план за улична регулация на улица от о.т.151в до о.т.152г и изменение на план за регулация и застрояване за УПИ І-536, ХІV-757 и ХV-757, кв.64а, в.з.”Симеоново-север”, Район „Витоша”.
Докл. Петър Диков
Решение № 266 по точка 15, обявено на 09.05.2011      
    

16. Доклад вх.№ 66-02-203/17.03.2011г. относно допускане на изработване на ПУП – план за застрояване и план за регулация и план-схеми по чл.108, ал.2 от ЗУТ в обхвата на ПИ №№ 232043, 232044, 232083 и други, попадащо в м. „Сръбски Азмак”, землище с. Долни Лозен, район „Панчарево”, територия, отредена съгласно ОУП на СО, за далекоперспективна по смисъла на чл.15 от ЗУЗСО.
Докл. Петър Диков
Решение № 267 по точка 16, обявено на 09.05.2011      

17. Доклад вх.№ 66-02-258/07.04.2011г. относно приемане на ПУП-изменение на план за регулация и застрояване за УПИ ІХ-967, 776, L-1069, LІІ-1069, LІІІ-173, 179, LV-1069, LХІ-180, LХІІ-166, LХІІІ-166 и LХІV-166, кв.22б и изменение на улична регулация за създаване на задънени улици от о.т.336 до о.т.337б и от о.т.338 до о.т.339, в.з.”Симеоново-Драгалевци-2ч”, Район „Витоша”.
Докл. Петър Диков
Решение № 268 по точка 17, обявено на 09.05.2011      

18. Доклад вх.№ 66-02-259/07.04.2011г. относно проект за ПУП-изменение на план за регулация за УПИ ІІ-164-„за складове, офиси и обществено обслужване” и улица по о.т.58-58а-58б, кв.33, м.”кв. Толева махала”, Район „Връбница”.
Докл. Петър Диков
Решение № 269 по точка 18, обявено на 09.05.2011      

19. Доклад вх.№ 66-02-260/07.04.2011 г. относно приемане на проект за ПУП-изменение на план за регулация за УПИ ХХІІ-789, ХХІІІ-787 и ХХІІІ-787, кв. 96 и изменение на улична регулация за създаване на задънена улица от о.т. 90а до о.т. 90б, м. ”Драгалевци-разширение-север”, Район ”Витоша".
Докл. Петър Диков
Решение № 270 по точка 19, обявено на 09.05.2011

20. Доклад вх.№.93-00-149/06.04.2011г. относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на летен театър „Глобус” и сезонен открит бар.
Докл. Николай Стойнев,
Елен  Герджиков
Решение № 271 по точка 20, обявено на 09.05.2011      

21. Доклад вх.№. 12-00-352/14.04.2011г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общински нежилищен имот, стопанисван от район „Подуяне”.
Докл. Валя Чилова
Решение № 272 по точка 21, обявено на 09.05.2011      

22. Доклад вх.№ 12-00-353/14.04.2011 г. относно отмяна на решение № 179 по протокол № 36/26.03.2009г. на СОС и откриване на процедура и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – сграда, битов комбинат, кв. „Обеля”, ул. „3-та”, ведно с УПИ I, кв.18, м. ”кв. Обеля”.
Докл. Валя Чилова
Решение № 273 по точка 22, обявено на 09.05.2011      

23. Доклад вх. № 93-00-118/23.03.2011 г. относно именуване на парк „Генерал Заимов” с името парк „Оборище”.
Докл. Владимир Кисьов, Стефан Иванов, Борислав Бориславов
Решение № 274 по точка 23, обявено на 09.05.2011      

24. Доклад вх.№ 08-13-153/8/12.04.2011г. относно откриване на процедура за провеждане на търг за продажба на общински ПИ пл. №738, с площ 207 кв.м. от УПИ I-738,740, 739, 741, 742, 743, 744, кв./нов/91/ст.90/, м. „бул. Ломско шосе”, ул. „Кирил Дрангов” № 78.
Докл. Димитър Димов
Решение № 275 по точка 24, обявено на 09.05.2011      

25. Доклад вх. № 08-24-237/3/12.04.2011г. относно учредяване възмездно и безсрочно право на строеж за изграждане на трансформаторен пост в УПИ –за трафопост, кв.27, с. Клисура.
Докл. Рангел Марков
Решение № 276 по точка 25, обявено на 09.05.2011      

26. Доклад вх.№ 08-24-57/1/15.04.2011г. относно именуване на ОДЗ № 25, район „Банкя”.
Докл. Рангел Марков
Решение № 277 по точка 26, обявено на 09.05.2011      

27. Доклад вх.№ 08-23-72/1/12.04.2011 г. относно откриване на процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ помещение с площ 62.25 кв.м., находящо се на втория етаж в северното крило на административната сграда на кметство с. Казичене, район „Панчарево”.
Докл. Светослав Митрев
Решение № 278 по точка 27, обявено на 10.05.2011

28. Доклад вх.№ 08-20-91/1/11.04.2011г. относно отдаване под наем на земи от Общинския поземлен фонд на територията на район „Връбница”.
Докл. Младен Младенов
Решение № 279 по точка 28, обявено на 09.05.2011

29. Доклад вх. № 93-00-156/08.04.2011 г. относно актуализация на правила за управление на Програма „Зелена София”, приети с решение № 251 по протокол № 46 от 21.04.2005г. и решение № 325 по протокол № 47 от 12.05.2005г. на Столичен общински съвет. Приемане на насоки и формуляр за кандидатстване по програма.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 280 по точка 29, обявено на 09.05.2011
Приложение - І част
Приложение - ІІ част
Приложение - ІІІ част

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:(п)
                                                                         
/АНДРЕЙ ИВАНОВ/

 


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре