нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 90 от дата 26.05.2011

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад вх.№ 93-00-194/19.05.2011 г. относно възстановяване на паметна плоча на стената на храма „Св. Петка Самарджийска”, посветена на Васил Левски, Апостол на българската свобода.
Докл. Малина Едрева, Ангел Джамбазки, Данчо Хаджиев, Людмил Леонидов, Вили Лилков, Бойко Маринков
Решение № 314 по точка 1, обявено на 02.06.2011

2. Доклад вх. № 93-00-186/16.05.2011 г. относно присъединяване на Столична община към Конвента на кметовете – основно европейско движение на местните и регионалните власти в ЕС за борба срещу изменението на климата.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 315 по точка 2, обявено на 02.06.2011

3. Доклад вх. № 93-00-179/04.05.2011 г. относно промяна на бюджета на СО за I-во тримесечие на 2011г.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 316 по точка 3, обявено на 02.06.2011

4. Доклад вх. № 70-00-323/1/29.04.2011 г. относно необходима механизация за извършване на дейностите по поддръжка на парк „Борисова градина” и „Южен парк III част” от новосформираното Общинско предприятие „паркове и градини”.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 317 по точка 4, обявено на 02.06.2011

5. Доклад вх. № 9301-311/1/04.04.2011г. относно приемане на Годишна програма на Специализирания общински приватизационен фонд за 2011г.
Докл. Мария Бояджийска, Орлин Алексиев
Решение № 318 по точка 5, обявено на 02.06.2011

6. Доклад вх. № 9301-445/4/16.05.2011г. относно отпускане на финансови средства от СОПФ за ремонти в сградите на общински учебни и детски заведения през 2011г.
Докл. Мария Бояджийска, Орлин Алексиев
Решение № 319 по точка 6, обявено на 02.06.2011

7. Доклад вх. № 9301-446/1/16.05.2011г. относно отпускане на финансови средства от СОПФ за изграждане на нови детски градини и разширение на съществуващи детски градини.
Докл. Мария Бояджийска, Орлин Алексиев
Решение № 320 по точка 7, обявено на 02.06.2011

8. Доклад вх. № 29-00-45/3/14.04.2011 г. относно закупуване със собствени средства на ДМА – 1 брой биохимичен анализатор и 1 брой имунологичен анализатор за нуждите на „ДКЦ XII- София” ЕООД.
Докл. Мария Бояджийска, Лилянда Еленкова
Решение № 321 по точка 8, обявено на 02.06.2011

9. Доклад вх.№ 66-02-287/14.04.2011г. относно проект за ПУП – ПРЗ, план-схеми на инженерната инфраструктура и специализиран ПУП на подземните пространства на м. „Центъра – Западно направление – част”, район „Възраждане” на СО в обхват „Ларгото” и територията между бул. „Княгиня Мария Луиза”, бул. „Александър Стамболийски”, бул. „Христо Ботев” и ул. Пиротска.
Докл. Петър Диков
Решение № 322 по точка 9, обявено на 02.06.2011

10. Доклад вх.№ 66-02-325/05.05.2011 г. относно поправка на допусната очевидна техническа грешка в текстовата част на Решение № 221 по Протокол № 87 от 14.04.2011 г. на СОС, с което е одобрен проект за 1. ПР за УПИ І- 8580. 40, 8580.41- складова база с офиси, паркинг и ТП” и улици по о. т. 22- 22а; по о. т. 22а- 22б- 22в, 22г- 22д- 22е- 22ж- 22и- 22й- 22к- 22 л- 22м- 22й; по о. т. 22ж- 22з, кв. 7а, м. „Враждебна- юг”, район „Кремиковци”; 2. ПР за УПИ І- 8580. 40, 8580. 41- складова база с офиси, паркинг и ТП”, УПИ І- 191, кв. 7а, м. „Враждебна- юг”.
Докл. Петър Диков
Решение № 323 по точка 10, обявено на 02.06.2011

11. Доклад вх.№ 66-02-326/05.05.2011 г. относно проект за ПУП-ИПРЗ за УПИ ХVІІІ- 1008, 1009, 2625, ХІХ- 3346, ХХІ- 3346, ХХІV- за озеленяване и ТП, изменение на улица от о. т. 220а до о. т. 220д, кв. 95, м. „с. Лозен“, район „Панчарево“.
Докл. Петър Диков
Решение № 324 по точка 11, обявено на 02.06.2011

12. Доклад вх.№ 66-02-329/10.05.2011 г. относно проект за ПУП - ИПРЗ на УПИ ХІІ- 1966, ХІІІ- 1971, 1978, ХІV- 1971, ХV- 1978, 2020, 2027; ХХІV- 1967, 19691 1978, 2027, ХХV- 1969, 2083; ХХVІ- 2027, 2083 и ХХVІІ- 2083; откриване на задънена улица от о. т. 824- о. т. 822б до о. т. 822а и създаване на пешеходна връзка северно, западно и южно от УПИ ХV- 1978, 2020, 2027; изменение на улица от о. т. 296ж до о. т. 296а от кв. 134; откриване на задънена улица от о. т. 822 до о. т. 822б и изменение на границите на кв. 134 и кв. 135; изменение на границите на УПИ ХХХ- 1966 и ХХХІ- 1969, 2361- за параклис от кв. 135, гр. Банкя, район „Банкя”.
Докл. Петър Диков
Решение № 325 по точка 12, обявено на 02.06.2011

13. Доклад вх.№ 66-00-1478/04.05.2011 Г. относно проект за ПУП- ИПРЗ на УПИ І- за общ. жил. строителство, коо и озеленяване, УПИ ІV- 457- за търговски комплекс и тп, V- за общ. жил. строителство, коо и озеленяване и изменение на улична регулация на улица от о. к. 54 до о.к. 54а, кв. 2, м. „Южна тангента“, район „Люлин“.
Докл. Петър Диков
Решение № 326 по точка 13, обявено на 02.06.2011

14. Доклад вх.№ 12-00-404/05.05.2011 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова
Решение № 327 по точка 14, обявено на 02.06.2011

15. Доклад вх. № 12-00-407/05.05.2011 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова
Решение № 328 по точка 15, обявено на 02.06.2011

16. Доклад вх. № 26-00-2287/2/18.05.2011 г. относно определяне на представители на СО в ОС на акционерите в Интер Експо и Конгресен център АД и конкретизиране на задачите им по повод насроченото за 27.05.2011 г. редовно общо събрание на акционерите.
Докл. Орлин Алексиев
Решение № 329 по точка 16, обявено на 27.05.2011

17. Доклад вх. № 26-00-2958/1/18.05.2011 г. относно  даване на съгласие на „Пазари Изток” ЕАД да разходва средства в размер до 460 000 лева за изработване и поставяне на преместваеми търговски съоръжения - павилиони, съгласно приложен инвестиционен проект на пазар „Ситняково”, район „Слатина”.
Докл. Николай Стойнев, Елен Герджиков
Решение № 330 по точка 17, обявено на 02.06.2011

18. Доклад вх. № 93-00-345/1/18.05.2011 г. относно изменение и допълнение на решение № 650 по протокол № 78 от 02.12.2010г. на Столичен общински съвет.
Докл. Орлин Иванов
Решение № 331 по точка 18, обявено на 02.06.2011

19. Доклад вх. № 66-00-3308/63/12.04.2011г. относно определяне на оценка за ПИ пл. № 2, к.л. № 717, м.”Под лифта”, землище Драгалевци, представляващ частна общинска собственост с предоставено право на ползване по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
Докл. Атанас Черешаров, Константин Тилев, Данчо Хаджиев
Решение № 332 по точка 19, обявено на 02.06.2011

20. Доклад вх. № 66-00-3308/64/12.04.2011г. относно определяне на оценка за ПИ II-1019, кв.7А, м.”в.з. Милкова курия”, землище Драгалевци, представляващ частна общинска собственост с предоставено право на ползване по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и приложено копие от акт за общинска собственост и скица.
Докл. Атанас Черешаров, Константин Тилев, Данчо Хаджиев
Решение № 333 по точка 20, обявено на 02.06.2011

21. Доклад вх.№ 08-05-64/1/20.04.2011г. относно промяна на решение № 836 по протокол № 116/26.07.2007г. на СОС.
Докл. Тодор Кръстев
Решение № 334 по точка 21, обявено на 02.06.2011

22. Доклад вх.№ 08-13-157/6/10.05.2011 г. , относно откриване на процедура за провеждане на търг за продажба на общински имот ПИ пл. № 1527, кв. 36, м. „Бул. Ст. Димитров“, заедно с изграден в имота ресторант- градина.
Докл. Димитър Димов
Решение № 335 по точка 22, обявено на 02.06.2011

23. Доклад вх.№ 94-Е-3226/16/10.05.2011 г., относно проевждане на търг за продажба на общинската реална част от УПИ ХІІІ- общ. /без ПИ 646 с площ 424 кв. м./ от кв. 70, по плана на гр. София, м. „Бул. Ст. Димитров“.
Докл. Димитър Димов
Решение № 336 по точка 23, обявено на 06.06.2011

24. 
Доклад вх.№ 08-23-86/3/03.05.2011 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в административната сграда на с. Панчарево и здравната служба на с. Лозен.
Докл. Светослав Митрев
Решение № 337 по точка 24, обявено на 02.06.2011

25. Доклад вх.№ 26-00-3652/27.12.2010 г. относно доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация при условията на чл.76, ал.2 от НРПУРОИ за УПИ VI-1434, 23 от кв. 25, м. „Овча купел”, находящ се в кв. „Овча купел”, район „Овча купел” и нов проект за решение.
Докл. Пламен Йорданов
Решение № 338 по точка 25, обявено на 02.06.2011

                                          

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
                                                                         /АНДРЕЙ ИВАНОВ/

                                                             


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре