нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 91 от дата 09.06.2011

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад вх. № 93-00-191/18.05.2011 г. относно отпускане на средства за довършване изграждането на храмове в гр. София, чието строителство е започнато, както и за изграждането на два нови храма в с. Владая и район „Младост”.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 339 по точка 1, обявено на 21.06.2011г.

2. Доклад вх. № 93-00-187/16.05.2011 г. относно предложение за приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги на територията на СО за 2011г., съгласно изискванията на чл.36б, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 340 по точка 2, обявено на 21.06.2011г.
Годишен план за развитие на социалните услуги на територията на Столична община за 2011 г.

3. Доклад вх. № 93-00-193/18.05.2011г. относно предложение за приемане на Планове за действие за 2011г. по реализацията на Стратегиите за социалните услуги на територията на СО.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 341 по точка 3, обявено на 21.06.2011

4. Доклад вх. № 26-00-1398/4/01.06.2011 г. относно становище по преработен бизнес план за 2009 – 2013г. на „Софийска вода” АД с актуализирана инвестиционна програма, представен с писмо в Столична община.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 342 по точка 4, обявено на 21.06.2011

5. Доклад вх. № 26-00-7481/7/18.04.2011 г. относно увеличаване на капитала на „Пазари Възраждане” ЕАД и утвърждаване изменение в Устава на дружеството.
Докл. Мария Бояджийска, Николай Стойнев
Решение № 343 по точка 5, обявено на 21.06.2011

6. Доклад вх.№ 29-00-111/2/31.05.2011 г. относно увеличаване на капитала на „Пета МБАЛ – София” ЕАД чрез непарична вноска.
Докл. Мария Бояджийска, Албена Атанасова
Решение № 344 по точка 6, обявено на 21.06.2011

7. Доклад вх.№ 08-24-3074/13/19.05.2011г. относно учредяване на безвъзмездно право на строеж на Църковно настоятелство при Храм „Свети Лазар” за строеж на православен параклис върху УПИ XII-за параклис и паметник, кв.19, кв. „Михайлово”, гр. Банкя.
Докл. Рангел Марков
Решение № 345 по точка 7, обявено на 21.06.2011

8. Доклад вх.№ 08-19-59/1/18.05.2011г. относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху общински имот – частна общинска собственост, находящ се в ж.к. „Люлин”, бл.711, вх.Б, район „Люлин” в полза на БЧК.
Докл. Венетка Серафимова
Решение № 346 по точка 8, обявено на 21.06.2011

9. Доклад вх.№ 08-05-248/1/18.05.2011г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване върху общински имоти – частна общинска собственост, находящи се в ж.к. „Банишора”, бл.20, район „Сердика”.
Докл. Тодор Кръстев
Решение № 347 по точка 9, обявено на 21.06.2011

10. Доклад вх. № 93-01-514/28.05.2011 г. относно преходния остатък в дейност 431 „Детски ясли и детски кухни и дейност” и в дейност 437 „Здравни кабинети в училища и детски градини” за 2010г., да бъде ползван за основен ремонт на 26 детски ясли.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 348 по точка 10, обявено на 21.06.2011

11. Доклад вх. № 93-01-530/01.06.2011г. относно разкриване на Дневен център за хора с психични разстройства след провеждане на конкурс за избор на доставчик, притежаващ управленски капацитет и имот за реализиране на услугата.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 349 по точка 11, обявено на 21.06.2011

12. Доклад вх. № 93-00-188/16.05.2011 г. относно осигуряване на допълнителна численост в дейност 311 „Целодневни детски градини и ОДЗ” за разкриване на нови групи.
Докл. Христо Ангеличин
Решение № 350 по точка 12, обявено на 21.06.2011

13. Доклад вх. № 93-01-342/1/16.05.2011г. относно промяна на статута на недвижим имот, находящ се на бул. „Янко Съкъзов” № 15, в който се помещава Галерия „Васка Емануилова” – филиал на СГКГ, от частна в публична общинска собственост.
Докл. Христо Ангеличин
Решение № 351 по точка 13, обявено на 21.06.2011

14. Доклад вх. № 26-00-7871/1/14.02.2011г. относно съгласие за частично преместване на проходим инсталационен колектор в участъка, преминаващ през УПИ V, кв.2, м.”Южен парк” II част.
Докл. Ирина Савина
Решение № 352 по точка 14, обявено на 21.06.2011

15. Доклад вх. № 26-00-5331/10/02.06.2011 г. относно допълнение към решение № 143 от 17.03.2011г. ма Столичен общински съвет за проектно предложение „Адаптация на Централна минерална баня за музей на София с активно присъствие на минерална вода – I-ви етап” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013г. (ОПРР), Операция 3.1: „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.1-03/2010 “Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”.
Докл. Ирина Савина
Решение № 353 по точка 15, обявено на 21.06.2011

16. Доклад вх.№ 93-00-201/30.05.2011 г. относно прекратяване дейността на „Медицински център VII –София” ЕООД без ликвидация, чрез вливане в „Диагностично-консултативен център VII – София” ЕООД и одобряване на договор за вливане.
Докл. Мария Бояджийска, Албена Атанасова, Лилянда Еленкова
Решение № 354 по точка 16, обявено на 21.06.2011

17. Доклад вх.№ 93-00-202/30.05.2011 г. относно прекратяване дейността на „Медико-техническа лаборатория I – София” ЕООД без ликвидация, чрез вливане в „Дентален център VI – София” ЕООД и одобряване на договор за вливане.
Докл. Мария Бояджийска, Албена Атанасова, Лилянда Еленкова
Решение № 355 по точка 17, обявено на 21.06.2011

18. Доклад вх.№ 93-00-203/30.05.2011 г. относно прекратяване дейността на „Дентален център I – София” ЕООД чрез ликвидация.
Докл. Мария Бояджийска, Албена Атанасова, Лилянда Еленкова
Решение № 356 по точка 18, обявено на 21.06.2011

19. Доклад вх.№ 29-00-47/3/31.05.2011 г. относно преобразуване на „ДКЦ св. Св. Лука – София” ЕООД в „ДКЦ св. Лука – Диабетен център” ЕООД.
Докл. Мария Бояджийска, Албена Атанасова, Лилянда Еленкова
Решение № 357 по точка 19, обявено на 21.06.2011

20. Доклад вх.№ 29-00-137/1/01.06.2011 г. относно откриване процедура по акредитация за цялостна медицинска дейност на „IV МБАЛ – София” ЕАД.
Докл. Албена Атанасова, Лилянда Еленкова
Решение № 358 по точка 20, обявено на 21.06.2011

21. Доклад вх.№66-02-384/27.05.2011г. относно приемане на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ XVIII-491, кв.67, в.з. „Симеоново – север”, район „Витоша”.
Докл. Петър Диков
Решение № 359 по точка 21, обявено на 21.06.2011

22. Доклад вх.№ 12-00-437/18.05.2011 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова
Решение № 360 по точка 22, обявено на 21.06.2011

23. Доклад вх. № 12-00-438/18.05.2011 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова
Решение № 361 по точка 23, обявено на 21.06.2011

24. Доклад вх. № 12-00-439/18.05.2011 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова
Решение № 362 по точка 24, обявено на 21.06.2011

25. Доклад вх. № 12-00-440/18.05.2011 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова
Решение № 363 по точка 25, обявено на 21.06.2011

26. Доклад вх. № 12-00-465/27.05.2011 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова
Решение № 364 по точка 26, обявено на 21.06.2011

27. Доклад вх. № 93-00-82/24.02.2011 г. относно именуване на градината около Паметника на съветската армия с името Княжевска градина.
Докл. Вили Лилков
Решение № 365 по точка 27, обявено на 21.06.2011

28. Доклад вх.№ 08-06-46/1/18.05.2011г. относно промяна в характера на общинската собственост от частна в публична на две помещения, находящи се в двора на ЦДГ № 20 ”Жасминов парк”, кв. „Васил Левски”, ул. „Бесарабия” № 46.
Докл. Ева Митова
Решение № 366 по точка 28, обявено на 21.06.2011

29. Доклад вх.№ 08-07-14/2/31.05.2011 г. относно откриване на процедура за отдаване под наем на свободен нежилищен имот – частна общинска собственост, без търг или конкурс, находящ се на партерен етаж в бл.36, ул. „Хемус” № 59, ж.к. „Гео Милев”, район „Слатина” на юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза.
Докл. Антоанета Апостолова
Решение № 367 по точка 29, обявено на 21.06.2011

30. Доклад вх. № 29-00-133/2/06.06.2011 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд закупуването на операционен микроскоп за Очно отделение и дигитализация на технологичния процес в отделението по образна диагностика на „Първа МБАЛ – София” ЕАД.
Докл. Мария Бояджийска, Орлин Алексиев
Решение № 368 по точка 30, обявено на 21.06.2011

31. Доклад вх. 08-00-168/12/06.06.2011 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд „Обновяване на съществуващи детски площадки на територията на София”.
Докл. Мария Бояджийска, Орлин Алексиев
Решение № 369 по точка 31, обявено на 21.06.2011

32. Доклад вх. № 93-00-445/9/06.06.2011 г. относно изменение в т.2 на решение № 319 по протокол № 90 от 26.05.2011г. на Столичен общински съвет за отпускане на финансови средства от Специализирания общински приватизационен фонд за ремонти в сградите на общински учебни и детски заведения през 2011г.
Докл. Мария Бояджийска, Орлин Алексиев
Решение № 370 по точка 32, обявено на 21.06.2011

33. Доклад вх. № 26-00-2924/2/07.06.2011 г. относно определяне на представител на Столична община в общото събрание на акционерите на „София Крематориум” АД и конкретизиране на задачите му във връзка с насроченото на 16 юни 2011 г. редовно общо събрание на акционерите на дружеството.
Докл. Мита Георгиева
Решение № 371 по точка 33, обявено на 21.06.2011

 


                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
                                                                             
/АНДРЕЙ ИВАНОВ/


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре