нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 92 от дата 23.06.2011

ДНЕВЕН РЕД:

1. Питане вх. № 93-00-218/16.06.2011 г. от г-н Георги Кадиев – общински съветник относно действия на общинската администрация, касаещи неизпълнение на договори, сключени след провеждане на конкурс „Обществен превоз на пътници по Републиканската транспортна мрежа, квота на СО – 95 пакета”, в изпълнение на решение № 36 от 25.01.2007г. на СОС.
Отговор по точка 1


2.
Доклад вх. № 93-00-219/16.06.2011 г. относно удостояване със званието „Почетен гражданин на София” Христофор Ефтимов Христов – общински съветник от Столичен общински съвет.
Докл. Йорданка Фандъкова, Андрей Иванов,
Ралица Стоянов,
Малина Едрева
Решение № 372 по точка 2, обявено на 01.07.2011

3. Доклад вх. № 93-00-228/20.06.2011 г. относно приемане на годишните финансови отчети на общинските еднолични дружества с ограничена отговорност и едноличните акционерни дружества за 2010 г. и освобождаване от отговорност на управителите и членовете на съветите на директорите.
Докл. Мария Бояджийска, Ирина Савина, Любомир Христов
Решение № 373 по точка 3, обявено на 27.06.2011

4. Доклад вх. № 93-00-229/20.06.2011 г. относно приемане на годишните финансови отчети на общинските дружества в ликвидация за 2010 г.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 374 по точка 4, обявено на 27.06.2011

5.
Доклад вх. № 18-00-92/2/08.06.2011 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване на НЧ „Бели брези” върху общински имот, представляващ нежилищно помещение в жилищен блок № 1, находящ се в ж.к. „Бели брези”, район „Красно село”.
Докл. Таня Найденова
Решение № 375 по точка 5, обявено на 01.07.2011

6. Доклад вх.№ 93-00-205/02.06.2011 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване върху общински имоти – частна общинска собственост, находящи се на ул. „Калина Малина” № 6, район „Слатина”.
Докл. Антоанета Апостолов
Решение № 376 по точка 6, обявено на 01.07.2011

7. Доклад вх.№ 94-Т-3040/14/02.06.2011 г. относно промяна предназначението на общинско жилище от фонд Резервен” на СО и включването му във фонд „Настаняване под наем” и настаняване на семейство с малолетно дете, което се нуждае от специализирано лечение в гр. София.
Докл. Ева Митова
Решение № 377 по точка 6, обявено на 01.07.2011

8. Доклад вх. № 93-00-151/06.04.2011г. относно приемане на Оперативна работна програма на Столичен общински съвет за 2011г.
Докл. Андрей Иванов
Решение № 378 по точка 8, обявено на 01.07.2011 

9. Доклад вх. № 08-00-126/12/04.02.2011г. относно изменения и допълнения на Наредбата за придобиване, притежаване и отглеждане на домашни животни на територията на Столична община.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 379 по точка 9, обявено на 01.07.2011

10. Доклад вх. № 93-00-211/07.06.2011 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания във връзка с чл.9 от Указ № 2773/1980г. и чл.98, т.12 от КРБ.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 380 по точка 10, обявено на 01.07.2011 

11. Доклад вх. № 93-00-185/11.05.2011 г. относно правила за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли, обединени детски заведения и целодневни детски градини на територията на СО.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 381 по точка 11, обявено на 01.07.2011 

12. Доклад вх. № 93-00-199/25.05.2011 г. относно закупуване на медицинска апаратура с оглед покриване на III-то ниво на компетентност на структурите на „Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания” ЕООД със средства от преходен остатък от финансиране за медицински дейности от минали периоди.
Докл. Мария Бояджийска,
Албена Атанасова
Решение № 382 по точка 12, обявено на 01.07.2011 

13. Доклад вх. № 93-00-220/16.06.2011 г. относно кандидатстване на Столична община с проектно предложение „Подмяна и изграждане на водопровод и канализация на територията на район „Овча купел” за м. „Овча купел – стара част” и кв. „Горна баня” по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013г.” (ОПОС), Приоритетна ос 1, Процедура № BG161PO005/10/1.11/03/19 „Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.”.
Докл. Ирина Савина
Решение № 383 по точка 13, обявено на 01.07.2011 

14. Доклад вх. № 93-00-221/16.06.2011 г. относно кандидатстване на Столична община с проектно предложение „Канализация на селата Чепинци, Негован и Световрачане с три броя помпени станции и довеждащи колектори до тях, тласкатели и събирателен тласкател от ПС „Световрачане” до ГПСОВ „Кубратово” по по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013г.” (ОПОС), Приоритетна ос 1, Процедура № BG161PO005/10/1.11/03/19 „„Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.”.
Докл. Ирина Савина
Решение № 384 по точка 14, обявено на 01.07.2011 

15. Доклад вх. № 15-00-682/1/20.05.2011 г. относно утвърждаване на Меморандум на общините, приятели на детето и учредяване на мрежа за сътрудничество в рамките на инициативата „община – приятел на детето”.
Докл. Христо Ангеличин
Решение № 385 по точка 15, обявено на 01.07.2011 

16. Доклад вх.№ 66-02-416/08.06.2011 г. относно приемане на проект за подробен устройствен план – план за регулация за УПИ XXXII-2081 и XXXIII-931 и задънена улица от о.т.25а до о.т.25в, кв.3, в.з. „Киноцентър –III част”, район „Витоша”.
Докл. Петър Диков
Решение № 386 по точка 16, обявено на 01.07.2011 

17. Доклад вх.№ 66-02-433/13.06.2011г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация за кв.16, м.”Дебело гуно”, изменение на улица и план за застрояване за УПИ XII-2878, XIII-1603, XIV-2067, XV-1250, XVI-2112 XVII-2991, кв.16, м. „Дебело гуно”, район „Панчарево”.
Докл. Петър Диков
Решение № 387 по точка 17, обявено на 01.07.2011 

18. Доклад вх. № 12-00-464/27.05.2011 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова
Решение № 388 по точка 18, обявено на 01.07.2011 

19. Доклад вх. № 12-00-466/27.05.2011 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова
Решение № 389 по точка 19, обявено на 01.07.2011 

20. Доклад вх. № 12-00-507/07.06.2011 г. относно утвърждаване на проект за изменение и допълнение на Годишния общински план за работа по приватизация за 2011г.
Докл. Валя Чилова
Решение № 390 по точка 20, обявено на 01.07.2011 

21. Доклад вх. № 12-00-508/07.06.2011 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова
Решение № 391 по точка 21, обявено на 01.07.2011 

22. Доклад вх.№ 66-00-3098/3/21.03.2011 г. относно провеждане на търг за продажба на общински недвижим имот, находящ се на ул. „Роженски проход” – район „Триадица”, представляващ УПИ II-497, кв.62, м.”бул. България – 2-ра част”.
Докл. Евтим Евтимов
Решение № 392 по точка 22, обявено на 01.07.2011 

23. Доклад вх.№ 08-03-59/1/31.05.2011 г. относно предоставяне безвъзмездно за управление на имот – публична общинска собственост, находящ се на територията на СО – район „Възраждане”, на 18-то СОУ „Уилям Гладстон”.
Докл. Ева Сеизова
Решение № 393 по точка 23, обявено на 01.07.2011 

24. Доклад вх.№ 08-03-3209/19/19.05.2011 г. относно прекратяване на съсобственост между СО, от една страна и от друга – Лиляна Кирилова Вречкова, чрез изкупуване от последната дела на СО, представляващ 80/100 идеални части от поземлен имот, с номер 13, включен в състава на УПИ VII – 4, 13 от квартал № 174 в местност „Пробив бул. „Пенчо Славейков” по плана на град София, находящ се в град София, район „Възраждане” , ул. „инж. Иван Иванов” № 57.
Докл. Ева Сеизова
Решение № 394 по точка 24, обявено на 01.07.2011 

25. Доклад вх.№ 08-03-3210/14/19.05.2011 г. относно прекратяване на съсобственост и доброволно прилагане на улична регулация между Столична община, от една страна и от друга – Иван Златков Ангелов, чрез изкупуване от последни дела на Столична община, представляващ 50/72 идеални части от поземлен имот, с номер 11, включен в състава на УПИ IV – 6,11 от квартал № 174 в местност „Пробив бул. „Пенчо Славейков” по плана на град София, както и прехвърляне от частното лице на СО на 22/72 идеални части от реалната част от поземлен имот, с номер 11, попадаща в улица, всичките находящи се в град София, район „Възраждане”, ул. „инж. Иван Иванов” № 61.
Докл. Ева Сеизова
Решение № 395 по точка 25, обявено на 01.07.2011 

26. Доклад вх.№ 26-00-3785/11/28.03.2011 г. относно търг за продажба на общински незастроен урегулиран поземлен имот V – 13, 14 от кв. 232, м. „Зона Б-19”, на ул. „Перник” № 134-134 А.
Докл. Ева Сеизова
Решение № 396 по точка 26, обявено на 01.07.2011
Отменено като незаконосъобразно с Решение № 9004 от 19.06.2013 по адм. дело № 2761/2013 по описа на ВАС, ІV отделение.

27. Доклад вх.№ 08-03-3065/10/21.03.2011 г. относно прекратяване на съсобственост върху имот – жилище, чрез изкупуване от СО на частта в имота – частна собственост.
Докл. Ева Сеизова
Решение № 397 по точка 27, обявено на 01.07.2011 

28. Доклад вх.№ 08-04-65/7/12.05.2011г. относно откриване на процедура по провеждане на публичен търг за продажба на незастроен недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в район „Оборище”, ул. „Чумерна” № 2, УПИ X-8, кв. 515-а, м. „ГГЦ-Зона Г-14”.
Докл. Пенка Арменкова
Решение № 398 по точка 28, обявено на 01.07.2011 

29. Доклад вх.№ 94-Т-220/15/18.05.2011 г. относно процедура по изменение на плана за регулация и застрояване по отношение на недвижими имоти, находящи се в район „Витоша”, м.”Ботаническа градина”.
Докл. Любен Петров
Решение № 399 по точка 29, обявено на 01.07.2011 

30. Доклад вх.№ 08-17-19/3/02.06.2011 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост, с обща площ 6.82 кв.м., за поставяне на два броя кафе-автомат, два броя автомати за безалкохолни напитки и копирна машина на първи и втория етаж в административната сграда на район „Витоша”, находяща се на ул. „Слънце” № 2, м.”Павлово – Бъкстон”.
Докл. Любен Петров
Решение № 400 по точка 30, обявено на 01.07.2011

31. Доклад вх. № 93-00-230/21.06.2011 г. относно отстраняване на допусната техническа грешка в чл.4, т.1 на Глава трета от актуализираните Правила за управление на Програма „Зелена София”, приети с решение № 280 по протокол № 88/28.04.2011г. на Столичен общински съвет.
Докл. Лорита Радева, Лилия Долджева, Севдалин Михнев, Николай Желев
Няма решение по
точка 31 - докладът е оттеглен от вносителите по време на заседанието

                                                                                          

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) 
                                                                        
/АНДРЕЙ ИВАНОВ/


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре