нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 94 от дата 14.07.2011

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад вх. № 93-00-235/22.06.2011 г., относно участие на СО в проект: „Урбанистична гъвкавост и устойчивост”  /TURaS/ по отворена процедура ENV. 2011.2.1.5- 1 „Устойчиви и гъвкави зелени градове” по 7- ма Рамкова Програма на ЕС.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 401 по точка 1, обявено на 25.07.2011

2. Доклад вх. № 93-01-637/06.07.2011г. относно завишаване на средствата за работна заплата и съответстващите им осигурителни вноски – делегирана държавна отговорност и предоставяне на допълнителни средства за издръжка като дофинансиране на Софийска градска художествена галерия. Корекция на заплати и осигурителни вноски на филиал – галерия „Васка Емануилова” – местна дейност.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 402 по точка 2, обявено на 25.07.2011

3. Доклад вх.№ 08-14-249/11/22.06.2011г. относно дарение на имот - частна общинска собственост, представляващ апартамент № 3, находящ се в жк. „Дружба“- 2 част, бл. 269, вх. А, ет. 1 /1- ви жилищен/, на Веселка Цанкова Кръстева.
Докл. Йордан Томов
Решение № 403 по точка 3, обявено на 25.07.2011

4.
Доклад вх. № 26-00-7481/9/27.06.2011 г. относно увеличаване на капитала на „Пазари Възраждане” ЕАД чрез непарична вноска.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 404 по точка 4, обявено на 26.07.2011
ІІ част

5.
Доклад вх. № 08-04-161/37/01.07.2011 г. относно изменение на т. 1 от решение № 286 по Протокол № 89 от 12.05.2011 г. на СОС, касаещо увеличаване на капитала на „Диагностично консултативен център Св. Св. Лука-София” ЕООД чрез непарична вноска.
Докл. Лилянда Еленкова, Албена Атанасова, Мария Бояджийска
Решение № 405 по точка 5, обявено на 25.07.2011

6. Доклад № 66-00-1846/4/01.07.2011 г. относно увеличаване на капитала на „Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация-Кремиковци” ЕООД чрез непарична вноска.
Докл. Лилянда Еленкова,
Албена Атанасова,
Мария Бояджийска
Решение № 406 по точка 6, обявено на 25.07.2011

7. Доклад № 66-00-1846/5/01.07.2011 г. относно увеличаване на капитала на „Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация-Бухово” ЕООД чрез непарична вноска.
Докл. Лилянда Еленкова,
Албена Атанасова,
Мария Бояджийска
Решение № 407 по точка 7, обявено на 25.07.2011

8.
Доклад № 66-00-1846/6/01.07.2011 г. относно увеличаване на капитала на „Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение  „Шейново” ЕАД чрез непарична вноска.
Докл. Лилянда Еленкова, Албена Атанасова, Мария Бояджийска
Решение № 408 по точка 8, обявено на 25.07.2011

9. Доклад № 66-00-1846/7/01.07.2011 г. относно увеличаване на капитала на „Пета МБАЛ - София” ЕАД чрез непарична вноска
Докл. Лилянда Еленкова,
Албена Атанасова,
Мария Бояджийска
Решение № 409 по точка 9, обявено на 25.07.2011

10. Доклад № 66-00-1846/8/01.07.2011 г. относно увеличаване на капитала на „Четвърта МБАЛ-София” ЕАД чрез непарична вноска.
Докл. Лилянда Еленкова,
Албена Атанасова,
Мария Бояджийска
Решение № 410 по точка 10, обявено на 25.07.2011

11. Доклад № 66-00-1846/9/01.07.2011 г. относно увеличаване на капитала на „Втора МБАЛ - София” ЕАД чрез непарична вноска.
Докл. Лилянда Еленкова,
Албена Атанасова,
Мария Бояджийска
Решение № 411 по точка 11, обявено на 25.07.2011

12. Доклад № 66-00-1846/10/01.07.2011 г. относно увеличаване на капитала на „Първа МБАЛ-София” ЕАД чрез непарична вноска.
Докл. Лилянда Еленкова, Албена Атанасова,
Мария Бояджийска
Решение № 412 по точка 12, обявено на 25.07.2011

13. Доклад № 29-00-190/1/01.07.2011 г. относно увеличаване на капитала на „Втора Специализирана Акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Шейново” ЕАД чрез непарична вноска.
Докл. Лилянда Еленкова,
Албена Атанасова,
Мария Бояджийска
Решение № 413 по точка 13, обявено на 25.07.2011

14. Доклад вх. № 08-04-161/36/17.06.2011 г. относно увеличаване капитала на „ДКЦ XX – София” ЕООД чрез непарична вноска.
Докл. Лилянда Еленкова,
Албена Атанасова,
Мария Бояджийска
Решение № 414 по точка 14, обявено на 25.07.2011

15. Доклад № 29-00-184/1/01.07.2011 г. относно увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център XXV-София” ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството.
Докл. Лилянда Еленкова, Албена Атанасова,
Мария Бояджийска
Решение № 415 по точка 15, обявено на 26.07.2011
ІІ част

16. Доклад № 29-00-185/1/01.07.2011 г. относно увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център ІІІ-София” ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството.
Докл. Лилянда Еленкова,
Албена Атанасова,
Мария Бояджийска
Решение № 416 по точка 16, обявено на 25.07.2011

17. Доклад № 29-00-187/1/01.07.2011 г. относно увеличаване на капитала на „Медицински център XXXІ-Нови Искър” ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството.
Докл. Лилянда Еленкова,
Албена Атанасова,
Мария Бояджийска
Решение № 417 по точка 17, обявено на 26.07.2011
ІІ част

18. Доклад № 29-00-189/1/01.07.2011 г. относно увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център XXІV-София” ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран акт на дружеството.
Докл. Лилянда Еленкова,
Албена Атанасова,
Мария Бояджийска
Решение № 418 по точка 18, обявено на 26.07.2011
ІІ част

19. Доклад № 29-00-191/1/01.07.2011 г. относно увеличаване капитала на „Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания” ЕООД чрез непарични вноски и утвърждаване на актуализиран учредителен акт.
Докл. Лилянда Еленкова,
Албена Атанасова,
Мария Бояджийска
Решение № 419 по точка 19, обявено на 26.07.2011
ІІ част
ІІІ част
ІV част

20. Доклад № 93-00-123/65/01.07.2011 г. относно увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център XІV-София” ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството.
Докл. Лилянда Еленкова, Албена Атанасова,
Мария Бояджийска
Решение № 420 по точка 20, обявено на 25.07.2011

21. Доклад № 39-00-67/2/27.06.2011 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване на „Клуб на фоторепортерите и фотографите в България“ върху недвижим имот, находящ се в подлеза „Източна порта на Сердика“ /под бул. „Дондуков“ при Президентството/.
Докл. Ралица Стоянова
Решение № 421 по точка 21, обявено на 25.07.2011

22. Доклад вх. № 08-12-57/1/21.06.2011 г. относно изменение на т.1 от решение № 212 по протокол № 38/16.04.2009г. на СОС.
Докл. Лорита Радева
Решение № 422 по точка 22, обявено на 25.07.2011

23. Доклад вх. № 18-00-92/3/12.07.2011г. относно изменение на Решение № 375 по Протокол № 92 от 23.06.2011г на Столичен общински съвет.
Докл. Таня Найденова
Решение № 423 по точка 23, обявено на 25.07.2011

24. Доклад вх. № 9300-209/03.06.2011г. относно изменение и допълнение на Наредбата за съставяне, изпълнение и отчитане и контрол на бюджета на СО.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 424 по точка 24, обявено на 25.07.2011

25. Доклад вх. № 9300-269/07.07.2011 г. относно създаване на одитен комитет на „Топлофикация – София” ЕАД и попълване състава на одитния комитет на „Метрополитен” ЕАД.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 425 по точка 25, обявено на 25.07.2011

26. Доклад вх. № 9300-231/21.06.2011г. относно предоставяне на мерите и пасищата от общинския поземлен фонд за общо или индивидуално ползване.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 426 по точка 26, обявено на 25.07.2011

27. Доклад вх. № 93-00-262/07.07.2011 г. относно актуализиране на финансовите договори с Европейска инвестиционна банка (ЕИБ) за проект „Софийско метро” и проект „Инфраструктура на Столична община”. Осигуряване на заемно съфинансиране от ЕИБ за проект „Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община” – I фаза.
Докл. Мария Бояджийска, Любомир Христов
Решение № 427 по точка 27, обявено на 19.07.2011

28. Доклад вх. № 93-00-248/01.07.2011г. относно разпределение на балансовата печалба по годишния финансов отчет за 2010г. на търговските дружества с общинско участие и отчисляване на дивидент за СО.
Докл. Мария Бояджийска,
Ирина Савина,
Любомир Христов
Решение № 428 по точка 28, обявено на 25.07.2011

29. Доклад вх. № 93-00-257/07.07.2011 г. относно определяне на регистрирани одитори за извършване одиторски контрол и заверка на счетоводните отчети за 2011г. на търговски дружества със 100% общинско участие.
Докл. Мария Бояджийска,
Ирина Савина, Албена Атанасова
Решение № 429 по точка 29, обявено на 25.07.2011

30. Доклад вх. № 26-00-4100/1/06.07.2011 г. относно получаване на дарение от фирма „СМА ИНДУСТРИАЛ” ЕООД на инвестиционен проект за Софийски околовръстен път.
Докл. Любомир Христов
Решение № 430 по точка 30, обявено на 25.07.2011

31. Доклад вх. № 93-00-253/06.07.2011 г. относно разпределение на допълнителните средства за капиталови разходи и допълнително материално стимулиране на служителите в общинската и районни администрации на Столична община.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 431 по точка 31, обявено на 25.07.2011

32. Доклад вх. № 62-01-76/2/05.07.2011г. относно кандидатстване на Столична община към Национален доверителен екофонд с проектно предложение „подкрепа за прилагане на мерки за енергина ефективност в общинска образователна инфраструктура за 56 СОУ „Константин Иречек”, район „Люлин” и 78 СОУ „Христо Смирненски”, район „Банкя”.
Докл. Ирина Савина
Решение № 432 по точка 32, обявено на 25.07.2011

33. Доклад вх. № 04-08-11/20/07.07.2011 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община, съгласно т.20 от ДДС № 7/04.04.2008г., за разплащане на разходи по Договор за безвъзмездна финансова финансова помощ № BG161РД001/1.1-09/2010/003 от 13.12.2010 г. между Столична община и Министерство на регионалното развитие и благоустройството по Оперативна програма „Регионално развитие”.
Докл. Ирина Савина
Решение № 433 по точка 33, обявено на 25.07.2011

34. Доклад вх. № 93-00-109/1/27.06.2011 г. относно изменение на Решение № 174 от 31.03.2011 г. на Столичен общински съвет, относно промяна капацитета на Столичен общински дневен център за социална интеграция на инвалиди – ж.к. Слатина, ул. „Слатинска” № 26-28.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 434 по точка 34, обявено на 25.07.2011

35. Доклад вх. №  62-00-142/5/21.06.2011 г. относно финансиране на 20 социално слаби семейства с 20 деца за абонамент за детска млечна кухня в район „Красна поляна”.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 435 по точка 35, обявено на 25.07.2011

36. Доклад вх. №  93-00-233/21.06.2011 г. Относно предложение за отпускане на три персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 436 по точка 36, обявено на 25.07.2011

37. Доклад вх. № 66-02-486/29.06.2011 г. относно подготовка на проект за кандидатстване за Подбор на интегрирани проекти за осигуряване на съвременни социални жилища за маргинализирани групи.
Докл. Албена Атанасова,
Петър Диков
Решение № 437 по точка 37, обявено на 25.07.2011

38. Доклад вх. № 29-00-130/2/01.07.2011 г. относно преобразуване на лечебно заведение „МДЦ IX – София” ЕООД.
Докл. Лилянда Еленкова,
Албена Атанасова,
Мария Бояджийска
Решение № 438 по точка 38, обявено на 25.07.2011

39. Доклад вх.№ 93-00-241/27.06.2011 г. относно временно настаняване на ОДЗ № 19, район „Младост” в построената нова сграда за детска градина в ж.к. „Младост -3”, район „Младост”.
Докл. Христо Ангеличин
Решение № 439 по точка 39, обявено на 25.07.2011

40. Доклад вх.№ 93-00-242/27.06.2011 г. относно преместване на Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън” в новопостроената сграда за училище с блокове А, Б, В, Г, и Д – УПИ V, кв. 62 Б, м. „Красно село-Стрелбище, урбанизиран блок 32”, в кв. „Стрелбище”, район „Триадица”.
Докл. Христо Ангеличин
Решение № 440 по точка 40, обявено на 25.07.2011

41. Доклад вх.№ 04-12-4/6/06.07.2011г. относно корекция на решение № 291/12.05.2011г. относно определяне статута на Софийска градска художествена галерия като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити и прилагане на система на делегиран бюджет, съгласно изискванията на Закона за културното наследство и на Закона за закрила на културата.
Докл. Христо Ангеличин
Решение № 441 по точка 41, обявено на 25.07.2011

42. Доклад вх.№ 93-00-277/1/23.06.2011 г. относно провеждане на процедура за разпореждане с безстопанствени коне.
Докл. Иван Сотиров
Решение № 442 по точка 42, обявено на 25.07.2011

43. Доклад вх.№ 66-02-367/20.05.2011г. относно одобряване на проект за ПУП – план за регулация и застрояване и План-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура за кв.65, 66, 67, 68 и 69, м.”Михайлово”, землище „Градоман”, район „Банкя”.
Докл. Петър Диков
Няма решение по
точка 43 - докладът е оттеглен от вносителя по време на заседанието

44. Доклад вх.№ 66-02-376/26.05.2011г. относно проект за ПУП – изменение на плана за регулация за м. „Язовир Искър”, кв.1, около 37-ми километър”, изменение на улица и план за застрояване за УПИ I-1765, II-1765, кв.2-нов, м.”Язовир Искър”, кв.1, около 37-ми километър”, район „Панчарево”.
Докл. Петър Диков
Решение № 443 по точка 44, обявено на 25.07.2011

45. Доклад вх.№ 66-02-434/14.06.2011 г., относно проект за ПУП- изменение на план за регулация и застрояване на УПИ ХХVІ- 1684, со и ХХV- 1072 за създаване на нови УПИ ХХV- 1072, ХХVІ- 1684 и ХХХІІІ- за коо; изменение на улица от о. т. 7в до о. т.31 за създаване на задънена улица от о. т. 31б до о. т. 31в, кв. 2, м. „Киноцентър- ІІІ част”, район „Витоша”.
Докл. Петър Диков
Решение № 444 по точка 45, обявено на 25.07.2011

46. Доклад вх.№ 66-02-442/17.06.2011 г., относно проект за ПУП- план-извадка, изменение на план за регулация и застрояване за УПИ І- 437,438,439,526, 1002- за бизнесцентър и подземни гаражи и УПИ ІІ- 992- за ко, УПИ V- 239, 240, 725- за складове и административна дейност, изменение на улица между о. т. 50 и о. т. 61Б и изменение на улица между о. т. 11В и о. т. 11А, кв. 6, СПЗ „Слатина- Север”.
Докл. Петър Диков
Решение № 445 по точка 46, обявено на 25.07.2011

47. Доклад вх. № 66-02-443/17.06.2011 г., относно проект за ПУП- изменение на плана за регулация и план за застрояване за УПИ І- 1075- за обществено обслужване и жил. строителство, ІІ- 1145- за общ. обсл. и жил. стр., ІІІ- 2639, 2640- за общ. стр. и жил. обсл. И ІV- 2640- за тп и озел., създаване на задънена улица от о. к. 118а до о. т. 118к, кв. 2, м. „Модерно предградие- Обеля- 3 ч”, район „Люлин”.
Докл. Петър Диков
Решение № 446 по точка 47, обявено на 25.07.2011

48. Доклад вх. № 66-02-456/22.06.2011 г., относно проект за ПУП- изменение на план за улична регулация на задънена улица от о. т. 116в до о. т. 116г и изменение на план за регулация за УПИ ХІV- 1127 и ХХХ- 1127, кв. 116, м. „Драгалевци- разширение- север”, район „Витоша”.
Докл. Петър Диков
Решение № 447 по точка 48, обявено на 25.07.2011

49. Доклад вх. № 66-02-470/27.06.2011 г. относно проект за ПУП – изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/ на м. „Складова зона „Биримирци” – бивш стопански двор „Бенковски”, кв. 5, УПИ ІІІ-86 „За производство и склад”, ІV-92,105,106 - „За производство и склад”, VІІІ-174 „За производствена дейност и ЖС”, ІX-СО, улица по о.т. 20а-20б, район „Сердика”.
Докл. Петър Диков
Решение № 448 по точка 49, обявено на 25.07.2011

50. Доклад вх. № 66-02-489/30.06.2011г., относно одобряване на проект за ПУП – план за регулация и застрояване и план-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура за квартали 16, 17 и 18, м.”Орлова круша”, землище на с.Горни Лозен – Район „Панчарево”.
Докл. Петър Диков
Решение № 449 по точка 50, обявено на 25.07.2011

51. Доклад вх. № 93-00-247/29.06.11 г. за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община и приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на СО.
Докл. Николай Стойнев
Решение № 450 по точка 51, обявено на 25.07.2011

52. Доклад вх. № 93-00-250/05.07.2011 г. относно общо събрание на акционерите на „Общинска банка” АД.
Докл. Орлин Алексиев,
Николай Стойнев
Решение № 451 по точка 52, обявено на 25.07.2011

53. Доклад вх. №.93-00-261/07.07.2011 г. относно даване на съгласие за разходване на средства от „Пазари Възраждане” ЕАД.
Докл. Николай Стойнев
Решение № 452 по точка 53, обявено на 25.07.2011

54. Доклад вх. № 12-00-544/17.06.2011г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова
Решение № 453 по точка 54, обявено на 25.07.2011

55. Доклад вх. № 93-00-254/06.07.2011г. относно решения, приети от Творческия съвет на СП „Култура” за финансиране на проекти по приоритет № 8 „Историческо наследство, социализация на недвижими паметници на културата и културни традиции на столицата” – 2011.
Докл. Малина Едрева, Борислав Бориславов,
Данчо Хаджиев
Решение № 454 по точка 55, обявено на 25.07.2011

56. Доклад вх. № 94-И-71/11/20.06.2011 г. относно прекратяване на съсобственост чрез извършване на реална делба на недвижими имоти- обекти, находящи се в жилищната сграда в жк. „Зона Б - 5”, бл. 7, район „Възраждане”.
Докл. Лорита Радева,
Живко Дервенов
Решение № 455 по точка 56, обявено на 25.07.2011

57. Доклад вх. № 26-00-733/7/06.07.2011 г. относно продажба на разширение на трафост със застроена площ от 24.15 кв.м., заедно с принадлежащото му се право на строеж върху УПИ IV-за ЖС и трафопост, кв.154, м.”Лозенец – II част”.
Докл. Лилянда Еленкова,
Стоян Маджаров
Решение № 456 по точка 57, обявено на 25.07.2011

58.
Доклад вх.№ 93-00-240/23.06.2011 г. относно утвърждаване на бюджет за Празника на София – 17 септември.
Докл. Роберт Янакиев
Решение № 457 по точка 58, обявено на 25.07.2011

59. Доклад № 93-00-238/23.06.2011 г. относно поставяне на бюст-паметник на Блага Димитрова в Борисовата градина.
Докл. Стефан Иванов, Ангел Джамбазkи, Грети Стефанова,
Христофор Христов,
Владимир Каролев
Решение № 458 по точка 59, обявено на 25.07.2011

60. Доклад № 0500-18/1/30.06.2011 г. относно поставяне на паметна плоча на Апостола на българската свобода Васил Левски в кв. Требич, София.
Докл. Ангел Джамбазки
Решение № 459 по точка 60, обявено на 25.07.2011

61. Доклад вх.№ 08-03-109/28.03.2011 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в сгради на училища и детски заведения на територията на район „Възраждане”.
Докл. Ева Сеизова
Решение № 460 по точка 61, обявено на 25.07.2011

62. Доклад вх.№ 08-03-3252/15/02.06.2011 г. относно откриване на процедура за провеждане на търг за продажба на общински УПИ XIII-93, от кв.31А, м.”НПЗ „Средец” по плана на гр. София, находяща се на ул. „Охридско езеро” № 44-50, район „Възраждане”.
Докл. Ева Сеизова
Решение № 461 по точка 62, обявено на 25.07.2011

63. Доклад вх.№ 08-03-156/5/22.06.2011г. относно продажба чрез публичен търг на общински недвижим имот, находящ се на ул. „Осогово” № 33, представляващ УПИ III за жс, маг. и ТП, кв. 218, м. „Западно направление”, с площ от 405 кв.м., район Възраждане.
Докл. Ева Сеизова
Решение № 462 по точка 63, обявено на 25.07.2011

64. Доклад вх.№ 08-18-3293/8/24.06.2011 г., относно процедура по § 8, ал. 2, т. 1 и т. 3 от ПР на ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП, чрез прекратяване на съсобственост, възникнала по силата на плана за УПИ Х- 397, 397а, 1092, общ., кв. 219, м. „Овча купел“.
Докл.Пламен Йорданов
Решение № 463 по точка 64, обявено на 25.07.2011

65. Доклад вх.№ 08-11-45/1/02.06.2011 г. относно конкурс за отдаване под наем на помещения – публична общинска собственост, с обща площ 95.32 кв.м., две класни стаи от 28-мо СОУ „Алеко Константинов”, район „Красна поляна”.
Докл. Иван Чакъров
Решение № 464 по точка 65, обявено на 25.07.2011

66.
 
Доклад вх.№ 94-Й-50/10/22.06.2011г. относно процедура по чл. 15, ал. 5 във връзка с чл. 17 от ЗУТ, за изменение на плана за регулация и застрояване за квартал 129, м. „Факултета”, в частта за УПИ V-924 и VII-924.
Докл. Иван Чакъров
Решение № 465 по точка 66, обявено на 25.07.2011

67. Доклад вх.№ 08-11-71/14/22.06.2011г. относно прекратяване на съсобственост в недвижим имот, находящ се в гр. София, район „Красна поляна”, съставляващ УПИ XVIII-71,72, целият с площ от 578 кв.м., кв. 67, м. „Разсадника-Коньовица”, чрез изкупуване на 300/578 идеални части – частна общинска собственост, от съсобствениците Васил Василев Костов и Евгения Николова Дръндарова.
Докл. Иван Чакъров
Решение № 466 по точка 67, обявено на 25.07.2011

68. Доклад вх.№ 08-11-128/5/22.06.2011г. относно процедура по чл. 15, ал. 5 във връзка с чл. 17 от ЗУТ във връзка с изменение на плана за регулация и застрояване за кв. 34, в частта за УПИ III–1021 м. „Факултета”, район „Красна поляна”.
Докл. Иван Чакъров
Решение № 467 по точка 68, обявено на 25.07.2011

69. Доклад вх.№ 08-12-10/1/10.05.2011 г. относно откриване на процедура за провеждане на търг за продажба на имот – частна общинска собственост, УПИ II-общ., находящ се на ул. „Сехово”, кв. 178, м. „Гевгелийски квартал”, район „Илинден”.
Докл. Миглена Веселинова
Решение № 468 по точка 69, обявено на 25.07.2011

70. Доклад вх. № 08-12-59/1/02.06.2011г. относно конкурс за отдаване под наем на обособена част от имот, представляващ 5 помещения – класни стаи – публична общинска собственост, находящи се на трети етаж в бивше 110-то училище на територията на район „Илинден”.
Докл. Миглена Веселинова
Решение № 469 по точка 70, обявено на 25.07.2011

71. Доклад вх.№ 26-00-4650/11/24.06.2011г. относно учредяване възмездно и безсрочно допълнително право на строеж на „КАЛИНА КМ” ЕООД, върху общински недвижим имот – УПИ II, кв. 35, м. „Разсадника-Бежанци” по плана на район „Илинден”.
Докл. Миглена Веселинова
Решение № 470 по точка 71, обявено на 25.07.2011

72. Доклад вх.№ 08-23-142/1/17.06.2011г. относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на земеделски земи за землищата на с. Казичене и с. Кривина, район „Панчарево”.
Докл. Светослав Митрев
Решение № 471 по точка 72, обявено на 25.07.2011

73. Доклад вх.№ 94-Р-369/10/28.06.2011г. относно търг за продажба на имот - частна общинска собственост – УПИ VIIIсо, кв. 92 по плана на с. Бистрица, район „Панчарево”.
Докл. Светослав Митрев
Решение № 472 по точка 73, обявено на 25.07.2011

74. Доклад вх.№ 08-23-158/1/05.07.2011 г., относно сключване на споразумение към договор за отстъпено право на строеж от 17.10.2005 г. на район „Панчарево”, с който да се определи момента, от който обективно е възможно реализиране на учреденото вещно право.
Докл. Светослав Митрев
Решение № 473 по точка 74, обявено на 25.07.2011

75. Доклад вх.№ 08-22-33/1/28.06.2011г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, представляващи помещения с площ 138.31 кв.м., 11.84 кв.м., 10 кв.м. и 15.13 кв.м. – детски развлекателен център и офиси, находящи се в сградата на Културен дом в гр. Бухово и в сградите на кметствата в кв. Кремиковци и кв. Сеславци, район „Кремиковци”.
Докл. Ивайло Панев
Решение № 474 по точка 75, обявено на 25.07.2011

                                                                                             

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
                                                                       
/ АНДРЕЙ ИВАНОВ /


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре