нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 95 от дата 28.07.2011

ДНЕВЕН РЕД:

1. Питане вх. № 93-00-252/06.07.2011 г. от г-н Жельо Бойчев – общински съветник относно осигуряване и гарантиране на първична медицинска помощ за жителите на квартал „Враждебна”, район „Кремиковци”.
Отговор по точка 1

2. Доклад вх. № 93-00-281/20.07.2011 г. относно определяне предназначението на общински жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди.
Докл. Йорданка Фандъкова 
Решение № 475 по точка 2, обявено на 02.08.2011

3. Доклад вх. № 93-00-282/20.07.2011 г. относно определяне предназначението на общински жилища за продажба.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 476 по точка 3, обявено на 02.08.2011

4. Доклад вх. № 9300-298/ 21.07.2011г. относно провеждане на два публични подбора за избор на членове на Съвета на директорите/управители на общински дружества.
Докл. Андрей Иванов
Решение № 477 по точка 4, обявено на 02.08.2011

5. Доклад вх. № 04-03-210/95/05.07.2011 г. относно одобряване на Програма за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за фини прахови частици/ФПЧ/ и азотни оксиди и управление на качеството на атмосферния въздух в Столична община за периода 2011 – 2014 г.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 478 по точка 5, обявено на 02.08.2011

6. Доклад вх. № 93-00-271/13.07.2011 г. относно промяна на бюджета на Столична община за II-ро тримесечие на 2011 г.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 479 по точка 6, обявено на 02.08.2011

7. Доклад вх. № 93-00-269/12.07.2011 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания във връзка с чл.9 от Указ № 2773/1980 г. и чл. 98, т. 12 от Конституцията на Република България.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 480 по точка 7, обявено на 02.08.2011

8. Доклад вх. № 15-03-9/1/19.07.2011 г. относно издаване на запис на заповед от кмета на Столична община в полза на Министерство на околната среда и водите, без протест и без разноски, обезпечаваща авансовото плащане по договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, BG161PO005/09/2.10/01/13 „Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община”.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 481 по точка 8, обявено на 02.08.2011

9. Доклад вх. № 26-00-4478/1/20.07.2011 г. относно съгласие за кандидатстване за безвъзмездно финансиране от Международен фонд „Козлодуй” и изпълнение на проект Проектиране и изграждане на инсталация за оползотворяване на гориво, получено от битови отпадъци с производство на енергия с цел повишаване на енергийната ефективност и диверсификация на горивната база на „Топлофикация – София” ЕАД.
Докл. Мария Бояджийска, Ирина Савина
Решение № 482 по точка 9, обявено на 02.08.2011

10. Доклад вх. № 93-00-288/20.07.2011 г. относно приемане за управление на част от парк " Борисова градина " - изключителна държавна собственост, представляваща "резерват на градинското и парковото изкуство",попадаща в м. "Борисова градина" - I-ва част, район "Средец", за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 483 по точка 10, обявено на 02.08.2011

11. Доклад вх. № 93-00-291/20.07.2011 г. относно овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Столична община.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 484 по точка 11, обявено на 02.08.2011

12. Доклад вх. № 93-00-259/07.07.2011 г. относно членство на Столична община в Регионално сдружение на общини „Център”.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 485 по точка 12, обявено на 02.08.2011

13. Доклад вх. № 08-09-129/2/20.07.2011 г. относно изменение в т. 8 на приложение № 1 към решение № 319 по протокол № 90 от 26.05.2011 г. на Столичен общински съвет, касаещо отпуснати средства от Специализирания общински приватизационен фонд за ремонт на 35 СОУ „Добри Войников” в район „Лозенец”.
Докл. Мария Бояджийска, Орлин Алексиев
Решение № 486 по точка 13, обявено на 02.08.2011

14. Доклад вх. № 93-00-386/7/19.07.2011 г. относно отмяна на решение № 713 по протокол № 80 от 20.12.2010 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Мария Бояджийска, Орлин Алексиев
Решение № 487 по точка 14, обявено на 02.08.2011

15. Доклад вх. № 29-00-182/2/19.07.2011 г. относно закупуване със собствени средства на 1 брой видеодуоденоскоп за нуждите на „Втора МБАЛ – София” ЕАД.
Докл. Мария Бояджийска, Лилянда Еленкова
Решение № 488 по точка 15, обявено на 02.08.2011

16. Доклад вх. № 08-20-153/3/20.07.2011 г. относно необходимост от пренасочване на финансови средства от Програмата за капиталови разходи на Столична община за 2011г. за изграждане на обект „Нова сграда към ЦДГ №  76 за 75 деца, УПИ I, кв. 42, с. Волуяк, район „Връбница”.
Докл. Ирина Савина
Решение № 489 по точка 16, обявено на 02.08.2011

17. Доклад вх. №04-03-155/9/21.07.2011 г. относно изменение и допълнение към решение № 603/04.11.2010 г. на СОС във връзка с проектно предложение "Изграждане на 5 главни канализационни клонове в кв. "Суходол" и подмяна на съществуващите водопроводи, попадащи по трасетата им " по ОПОС , Приоритетна ос 1, Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO005/10/1.11/02/16 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации на 10 000 е. ж.".
Докл. Ирина Савина
Решение № 490 по точка 17, обявено на 02.08.2011

18. Доклад вх. № 04-03-3005/474/21.07.2011 г. относно кандидатстване на СО с проектно предложение „Изграждане на Дубльор на Ляв Владайски колектор” по ОП "Околна среда 2007-2013г.", приоритетна оц 1, Процедура № BG161PO005/10/1.11/02/16 " Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е. ж.".
Докл. Ирина Савина
Решение № 491 по точка 18, обявено на 02.08.2011

19. Доклад вх. № 03-00-84/2/21.07.2011 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община съгласно т.20 от ДДС № 7/04.04.2008 г. за разплащане на разходи по договор за безвъзмездна финансова помощ с рег. № РД-56-687/12.07.2011 г. между Столична община и Управляващия орган на Оперативна програма "Техническа помощ" към администрацията на Министерски съвет.
Докл. Ирина Савина
Решение № 492 по точка 19, обявено на 02.08.2011

20. Доклад вх. № 04-08-32/3/21.07.2011 г. относно кандидатстване на СО по ОП "Регионално развитие" 2007-2013 г. с проект "Технологично обновление и ремонт "СБАЛОЗ - София" ЕООД , Приоритетна ос 1, "Устойчиво и интегрирано градско развитие", Операция 1.1 "Социална инфраструктура", Схема BG161PO001/1-11/2011 "Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации".
Докл. Ирина Савина
Решение № 493 по точка 20, обявено на 02.08.2011

21. Доклад вх. № 12-00-533/5/08.07.2011 г. относно промени в Наредба за предоставяне на социална услуга „Асистент за независим живот”.
Докл. Албена Атанасова, Анета Георгиева
Решение № 494 по точка 21, обявено на 02.08.2011
Приложения

22. Доклад вх. № 29-00-155/21.06.2011 г. относно разрешение за изразходване на 60 000 лева от собствени средства за извършване на конструктивно укрепване на част от сградата на „СБАЛОЗ-София” ЕООД.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 495 по точка 22, обявено на 02.08.2011

23. Доклад вх. № 29-00-162/1/14.06.2011 г. относно част от преходния остатък на „МЦПФЗ-София” ЕООД от икономии на средства за финансиране на делегирани от държавата дейности, да бъде ползван за осигуряване на медицинска дейност, заплащане на персонала, издръжка на сградите и апаратурата.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 496 по точка 23, обявено на 02.08.2011

24. Доклад вх. № 93-00-275/18.07.2011 г. относно предложение за отпускане на четири персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 497 по точка 24, обявено на 02.08.2011

25. Доклад вх. № 93-01-590/20.07.2011 г. относно утвърждаване на окончателни годишни списъци за 2011 г. по чл. 16 от НРУУРОЖ, на картотекираните граждани, които се предвижда да бъдат настанени под наем в общински жилища.
Докл. Ралица Стоянова, Орлин Иванов
Решение № 498 по точка 25, обявено на 02.08.2011

26. Доклад вх. № 94-И-369/2/21.07.2011 г. относно отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на член на семейството на общински служител.
Докл. Ралица Стоянова
Решение № 499 по точка 26, обявено на 02.08.2011

27. Доклад вх. № 93-01-634/05.07.2011 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община, съгласно т.22 от ДДС № 7/04.04.2008г. за разплащане на разходи по Проекта за интегриран столичен градски транспорт по схема № BG161PO001/1.5-02/2011 от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.
Докл. Любомир Христов
Решение № 500 по точка 27, обявено на 02.08.2011

28. Доклад вх. № 66-02-517/08.07.2011 г. относно проект за ПУП – изменение на план за регулация и застрояване на кв. 6, НПЗ „Къро”.
Докл. Петър Диков
Решение № 501 по точка 28, обявено на 02.08.2011

29. Доклад вх. № 66-02-519/11.07.2011 г., относно предоставяне заемообразно средства от бюджета, разчетен за 2011г. за Направление „Архитектура и градоустройство” по извънбюджетна сметка, обслужваща договор № BG161PO001/1.4-07/201/002 по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., за безвъзмездна финансова помощ.
Докл. Петър Диков
Решение № 502 по точка 29, обявено на 02.08.2011

30. Доклад вх. № 66-02-520/11.07.2011 г. относно проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване за м.”бул. „България – кв.387 („Медицински комплекс – Медицинска академия” – София) в обхват: бул. „Акад. Иван Гешов”, бул. „Георги Софийски”, бул. „Пенчо Славейков”, ул. „Здраве”, ул. „Хан Пресиян” в район „Триадица”.
Докл. Петър Диков
Решение № 503 по точка 30, обявено на 02.08.2011

31. Доклад вх. № 66-02-541/20.07.2011 г. относно приемане на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване на кв.1 – УПИ IV, VI, VII и XIX, кв.2 и кв.2а, м.”Трудови казарми” заедно с план-схеми на инженерната инфраструктура, район „Красна поляна”.
Докл. Петър Диков
Решение № 504 по точка 31, обявено на 02.08.2011

32. Доклад вх. № 66-02-471/27.06.2011 г. относно отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на онкологично заболяване в размер на 2000 лева на служител в Дирекция „Софийски кадастър” към Направление „Архитектура и градоустройство” към СО.
Докл. Петър Диков
Решение № 505 по точка 32, обявено на 02.08.2011

33. Доклад вх. № 97-00-1/3/29.03.2011 г. относно предложение за провеждане на местен референдум в район „Искър”.
Докл. група общински съветници
Решение № 506 по точка 33, обявено на 02.08.2011

34. Доклад вх. № 93-00-163/14.04.2011 г. за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.
Докл. група общински съветници
Решение № 507 по точка 34, обявено на 02.08.2011

35. Доклад вх. № 15-00-466/1/21.07.2011 г. относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на СО.
Докл. Орлин Иванов, Лорита Радева, Елен Герджиков
Решение № 508 по точка 35, обявено на 02.08.2011

36. Доклад вх. № 93-00-258/07.07.2011 г. относно предложение до Министерски съвет на Република България за демонтиране и съхранение на паметника на съветската армия в София.
Докл. група общински съветници
Решение № 509 по точка 36, обявено на 02.08.2011

37. Доклад вх. № 93-00-237/5/21.07.2011 г. относно  даване на съгласие на общинско дружество да разходва средства  за изграждане на спортни съоръжения в парк „Възраждане”, Зона Б-5, район „Възраждане”.
Докл. Николай Стойнев
Решение № 510 по точка 37, обявено на 02.08.2011

38. Доклад вх. № 93-00-237/6/21.07.2011 г. относно изменение и допълнение на решение № 534 по протокол № 45 от 29.07.2009 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Николай Стойнев
Решение № 511 по точка 38, обявено на 02.08.2011

39. Доклад вх. №. 03-00-100/12/20.07.2011 г. относно изменение и допълнение на решение № 560 по Протикол № 75 от 21.20.2010 г. на Столичен общински съвет и откриване на процедура за обявяване на конкурс за отдаване под наем на обект с спортно предназначение, находящ се на бул. „Арсеналски” № 4 /плувен комплекс „Спартак”/.
Докл. Николай Стойнев
Решение № 512 по точка 39, обявено на 02.08.2011

40. Доклад вх. № 9300-299 /21.07.2011 г. относно даване на съгласие на общинско дружество да разходва средства за реализиране на зелени площи на територията на парк " Възраждане " , район Възраждане.
Докл. Николай Стойнев, Лорита Радева, Елен Герджиков
Решение № 513 по точка 40, обявено на 02.08.2011

41
. Доклад вх. № 12-00-598/08.07.2011 г. за откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова
Решение № 514 по точка 41, обявено на 02.08.2011

42. Доклад вх. № 12-00-599/08.07.2011 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова
Решение № 515 по точка 42, обявено на 02.08.2011

43. Доклад вх. № 12-00-616/15.07.2011 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова
Решение № 516 по точка 43, обявено на 02.08.2011

44. Доклад вх. № 12-00-617/15.07.2011 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова
Решение № 517 по точка 44, обявено на 02.08.2011

45. Доклад вх. № 26-00-4163/19.07.2011 г. относно даване на съгласие за разходване на средства от „Пазари Изток” ЕАД.
Докл. Елен Герджиков
Решение № 518 по точка 45, обявено на 02.08.2011

46. Доклад вх. № 93-00-265/08.07.2011 г. относно отмяна на решение № 276 по протокол № 25 от 09.09.2004 г. на СОС.
Докл. Лорита Радева
Решение № 519 по точка 46, обявено на 02.08.2011

47. Доклад вх. № 93-00-270/13.07.2011 г. относно изготвяне на Стратегия за управление и опазване на културното наследство на София, план и програма за нейното изпълнение.
Докл. Борислав Бориславов
Решение № 520 по точка 47, обявено на 02.08.2011

48. Доклад вх. № 93-00-293/21.07.2011 г. относно осигуряване на финансова подкрепа за провеждане на Втори Международен Фестивал на анимационния филм „Златен Кукер – София 2011”.
Докл. Стефан Иванов, Николай Желев
Решение № 521 по точка 48, обявено на 02.08.2011

49. Доклад вх. № 93-00-294/21.07.2011 г. относно приемане на Регламент на ежегоден конкурс „София пее”, отпускане на средства за провеждането му, вкл. за награден фонд съгласно Регламента на конкурса и включването му в Културния календар на Столична община.
Докл. Стефан Иванов, Николай Желев
Решение № 522 по точка 49, обявено на 02.08.2011

50. Доклад вх. № 93-01-363/12.04.2011 г. относно запазване на зелената площ зад бл. 208, в кв. ”Красно село”, кв. 294.
Докл. Ангел Джамбазки
Решение № 523 по точка 50, обявено на 02.08.2011

51. Доклад вх.№ 40-00-18/2/11.07.2011 г. относно поставяне на паметник на българския учител пред църквата „Свети Седмичисленици” пред сградата на Синдиката на българските учители – ул. „ген. Паренсов” № 11.
Докл. Роберт Янакиев
Решение № 524 по точка 51, обявено на 02.08.2011

52. Доклад вх.№ 08-22-91/3/20.07.2011 г. относно пренасочване на средства, предвидени с решение № 76 по протокол № 83 от 10.02.2011 г. на Столичния общински съвет.
Докл. Илия Илиев, Тодор Попов, Юлия Спасова
Решение № 525 по точка 52, обявено на 02.08.2011

53. Връщане вх. № 08-03-3209/12.07.2011 г. за ново разглеждане  от Областния управител на Област София на решение № 394, прието на заседание на СОС на 23.06.2011 г. на основание чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА.
Докл. Ева Сеизова
Решение № 526 по точка 53, обявено на 02.08.2011

54. Връщане вх. № 26-00-3785/12.07.2011 г. за ново разглеждане  от Областния управител на Област София на решение № 396, прието на заседание на СОС на 23.06.2011 г. на основание чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА.
Докл. Ева Сеизова
Решение № 527 по точка 54, обявено на 02.08.2011 - спряно изпълнението от областния управител на област София

55. Доклад вх. № 26-00-4076/8/02.06.2011 г. относно търг за продажба на имот – частна общинска собственост ПИ с пл. № 41, с площ от 467 кв. м. – част от УПИ IX, кв. 169, м. ”Западно направление”, ул. „Зайчар” № 140.
Докл. Ева Сеизова
Решение № 528 по точка 55, обявено на 02.08.2011

56. Доклад вх. № 08-03-23/8/05.07.2011 г. относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот по реда на чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС.
Докл. Ева Сеизова
Решение № 529 по точка 56, обявено на 02.08.2011

57. Доклад вх. № 08-12-32/1/28.03.2011 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на обособени части от терени – публична общинска собственост, находящи се на територията на район „Илинден”.
Докл. Миглена Веселинова
Решение № 530 по точка 57, обявено на 02.08.2011

58. Доклад вх. № 26-00-955/6/05.07.2011 г., относно процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ във връзка с ИПР за УПИ І, ІІ и V, кв. 9А, в изпълнение на Решение № 551 по Протокол № 45, т. 62 от 29.07.2009 г. на СОС за одобряване на ПУП за преструктуриране на жилищния комплекс „Младост- 1”.
Докл. Петко Дюлгеров
Решение № 531 по точка 58, обявено на 02.08.2011

59. Доклад вх. № 26-00-2027/6/14.07.2011 г. относно процедура по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за промяна на границите между съседни поземлени имоти чрез проект за подробен устройствен план за УПИ I-364 и УПИ IV-335, кв.2, в м.”бул. „Ал. Малинов”, район „Младост”.
Докл. Петко Дюлгеров
Решение № 532 по точка 59, обявено на 02.08.2011

60. Доклад вх. № 08-11-54/1/05.07.2011 г. относно отмяна на решение № 520 по протокол № 73 от 23.09.2010 г. на СОС.
Докл. Иван Чакъров
Решение № 533 по точка 60, обявено на 02.08.2011

61. Доклад вх. № 08-02-88/05.07.2011 г. за продажба на общински недвижим имот – частна общинска собственост чрез провеждане на публичен търг, разположен на ул. „Житница” и ул. „Хайдушко изворче”, представляващ УПИ V-за ЖС, подз. Гаражи и траф., кв. 2,м. „Славия” по плана на гр. София, включен в ГПЗПУРОС за 2010 г. на СО.
Докл. Пламен Църноречки
Решение № 534 по точка 61, обявено на 02.08.2011

62. Доклад вх. №   08-18-97/1/05.07.2011 г. относно бъзвъзмездно учредяване право на строеж за изграждане на православен храм „Св. Йоан Предтеча” в УПИ XVIII-626, отреден за православна църква, кв.13В, м.”Овча купел”, район „Овча купел”.
Докл. Пламен Йорданов
Решение № 535 по точка 62, обявено на 02.08.2011

63.
Доклад вх. № 08-04-178/5/25.03.2011 г. относно обявяване на имот за публична общинска собственост, представляващ част от сградата на ОКИ – Дом на културата „Средец”, находяща се на ул. „Кракра” № 2а, и провеждане на конкурси за отдаване под наем на помещения – публична общинска собственост .
Докл. Пенка Арменкова
Решение № 536 по точка 63, обявено на 02.08.2011

64. Доклад вх. №  08-02-184/1/18.07.2011 г. относно одобряване на скица с указан начин за поставяне на преместваеми обекти – сцена и обекти с обслужващи функции в УПИ I-за културен дом и парк, кв.15, м.”Хиподрума”.
Докл. Пламен Църноречки
Решение № 537 по точка 64, обявено на 02.08.2011

65. Доклад вх. № 08-02-133/3/12.07.2011 г. относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на обособен обект за културни и просветно-образователна дейност в сградата на Общински културен институт „Красно село”.
Докл. Пламен Църноречки
Решение № 538 по точка 65, обявено на 02.08.2011

66. Доклад вх. № 08-02-191/1/21.07.2011 г. относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост за срок от 5 години, намиращ се в сградата на 19 СОУ „Елин Пелин”, ул. „Яков Крайков” №16, УПИ VI-за училище, кв.3, м.”Крива река”.
Докл. Пламен Църноречки
Решение № 539 по точка 66, обявено на 02.08.2011

67. Доклад вх. №   08-18-90/6/05.07.2011 г. относно процедура за сключване на предварителен и окончателен договор на основание чл.17, ал.5 от ЗУТ във връзка с обособяване на нови УПИ III-362, УПИ XII- 281, 362 и УПИ XIII-281, 362, 363 от кв.115, м. „ж.к. Овча купел 1”, район „Овча купел”.
Докл. Пламен Йорданов
Решение № 540 по точка 67, обявено на 02.08.2011

68. Доклад вх. № 08-08-68/1/05.07.2011 г. относно процедура по чл. 17, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ.
Докл. Панайот Бончев
Решение № 541 по точка 68, обявено на 02.08.2011

69. Доклад вх. № 93-00-303/26.07.2011 г. относно присъждане на „Почетен знак на Столична община” на Софийски духов оркестър.
Докл. Йорданка Фандъкова, Андрей Иванов
Решение № 542 по точка 69, обявено на 02.08.2011

70. Доклад вх. № 93-00-297/21.07.2011 г. относно ползване на платен годишен отпуск.
Докл. Андрей Иванов
Решение № 543 по точка 70, обявено на 02.08.2011

71. Доклад вх. № 93-00-228/4/25.07.2011г. относно приемане на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет за 2010г. на „Пета МБАЛ – София” ЕАД.
Докл. Албена Атанасова, Лилянда Еленкова
Решение № 544 по точка 71, обявено на 02.08.2011

72. Доклад вх. № 94-Т-163/1/25.07.2011 г. относно прекратяване на договор за възлагане на управлението на „ДКЦ X – София” ЕООД и избор на нов управител.
Докл. Лилянда Еленкова
Решение № 545 по точка 72, обявено на 02.08.2011

73. Доклад вх. № 93-00-280/19.07.2011 г. относно финансиране на транспортна услуга за превоз на деца от подготвителни групи и ученици от 1-ви до 8-ми клас.
Докл. Христо Ангеличин
Решение № 546 по точка 73, обявено на 02.08.2011

74. Доклад вх. № 26-00-8104/8/26.07.2011 г. относно именуване на безименна улица в м. „Ботаническа градина”, район „Витоша”.
Докл. Роберт Янакиев
Решение № 547 по точка 74, обявено на 02.08.2011

75. Доклад вх. № 94-В-592/19.07.2011 г. относно наименуване на жилищен комплекс от затворен тип в кв. „Симеоново-север”, район „Витоша”.
Докл. Роберт Янакиев
Решение № 548 по точка 75, обявено на 02.08.2011

76. Доклад вх. № 08-19-158/10/01.07.2010 г. относно процедура по §8, ал.2, т.1 и ал.3 от ПР на ЗУТ за доброволно прилагане на плана за регулация и застрояване за УПИ I-1225, 1226, 1223, 1224, 1222, 1221, 1246, 1247, 1248, 1944, 1841, отреден за автокъща, кв.56, гр. София, м.”бул.”Сливница”, район „Люлин”.
Докл. Венетка Серафимова
Решение № 549 по точка 76, обявено на 02.08.2011

77. Доклад вх. № 26-00-5226/15/27.05.2011 г. относно процедура по отстъпване право на строеж за пристрояване и надстрояване на съществуваща сграда в УПИ V-за битов комбинат и магазини – частна общинска собственост, от кв.2, м.”Жилищна група, Мотописта II част”, находящ се на ул. „Костенски водопад” №58.
Докл. Евтим Евтимов
Решение № 550 по точка 77, обявено на 02.08.2011

78. Доклад вх. № 66-02-544/21.07.2011 г. относно промяна на числеността и структурата на ОП „София – проект” и привеждане на работните заплати в общинското предприятие в съответствие с приетия минимален осигурителен праг за 2011г. по длъжности и икономически дейности.
Докл. Петър Диков
Решение № 551 по точка 78, обявено на 02.08.2011

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:(п)
                                                                         /АНДРЕЙ ИВАНОВ/


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре