нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 16 от дата 03.05.2004

1. Питане  № 93-00-432/05.02.2004  от Борислав Борисов – общински съветник, относно изпълнението на Решение № 36, т. 2 и т. 3 по Протокол № 14/24.07.2000 на Столичния общински съвет, за провеждане на преговори за замяна с “Абротеа интернешънъл” АД за собствения на дружеството имот, находящ се до Руската черква.

2. Питане  № 93-00-177/23.04.2004  от Борислав Борисов – общински съветник, относно изпълнението на Решение № 49 по Протокол № 54 от 16.06.2003 на Столичния общински съвет, за опазване паметника на културата – “Къщата на Яблански”.

3. Питане  № 93-00-103/11.03.2004  от Любен Дилов – общински съветник, относно получените от Столична община приходи при продажбата на дялово участие в смесеното дружество “Милениум център” АД.

4. Питане  № 93-00-106/11.03.2004  от Любен Дилов – общински съветник, относно изплатени възнаграждения, средства за допълнително материално стимулиране, премии, тантиеми и гласувани представителни разходи на Надзорния и Управителния съвет на Общинска банка АД.

5. Доклад № 26-00-1241/19.04.2004  относно определяне на представител на Столична община в Общото събрание на “Компания за луксозни хотели” АД.
Докл.: Владимир Кисьов
Решение № 37 по точка 5

6. Доклад № 93-00-258/19.04.2004  за допълнение на Решение № 13 по Протокол № 56/06.08.2003 относно изграждане на временно преместваемо съоръжение “Опера на площада” на пл. “Батенберг”.
Докл.: Богдан Стефанов
Решение № 38 по точка 6

7. Докладна записка № 08-23-113/03г./31.03.2004  относно процедура по § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на план за регулация и застрояване за УПИ Х-723, кв. 41, по плана на с. Железница.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 39 по точка 7

8. Докладна записка №  08-17-65/03г./31.03.2004  относно процедура по § 6 и § 8, ал. 1 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация за УПИ І–1396 от кв. 147, м. “в.з. Драгалевци – стадиона”, район “Витоша”, собственост на Калина Василева Ваташка, Панталей Василев Костадинов и Михаил Василев Костадинов.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 40 по точка 8

9. Докладна записка № 08-18-151/03г./01.04.2004  относно процедура по § 6, ал. 5, във връзка с § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 41 по точка 9

10. Докладна записка № 66-02-28/30.01.2004  относно искане за устройствена процедура за обект – крайпътен комплекс с бензиностанция, газколонка, обслужваща сграда и кафене, в поземлен имот пл. № 1743, к.л. В-8-7-А, м. “с. Владая”.
Докл.: арх. Стоян Янев
Решение № 42 по точка 10

11.
Докладна записка № 93-00-155/06.04.2004  относно отмяна на Решение № 4 по Протокол № 2/18.11.1999 за финансиране проектирането на инженерна инфраструктура в квартали 104 А, 105 Б, 104 Д, 104 Е, 104 Ж и 201 А – гр. Банкя и т. 1 на Решение № 83 по Протокол № 52/12.05.2003 на СОС.
Докл.: д-р Атанас Кундурджиев,
Минко Герджиков
Решение № 43 по точка 11

12.
Докладна записка № 93-00-154/06.04.2004  относно осигуряване на средства от СОПФ за съфинансиране участието на Столична община в проект "Красива България 2004".
Докл.: д-р Атанас Кундурджиев, Минко Герджиков
Решение № 44 по точка 12

13.
Доклад № 08-13-31/16.04.2004  относно изменение на т. V.4 от Решение № 57 по Протокол № 57/03.05.1999 на СОС.
Докл.: Георги Белчев
Решение № 45 по точка 13

14. Докладна записка № 21-00-413/30.03.2004  относно бюст-паметник на маршал Толбухин.
Докл.: Богдан Стефанов
Решение № 46 по точка 14

15.
Докладна записка № 93-00-153/06.04.2004  относно  Годишната програма на Специализирания приватизационен фонд за 2004
Докл.: д-р Атанас Кундурджиев, Минко Герджиков
Решение № 47 по точка 15


16. Докладна записка № 93-00-115/17.03.2004  относно тръжна процедура за доставка на единични автобуси.
Докл.: инж.Велизар Стоилов
Решение № 48 по точка 16


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре