нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 96 от дата 15.09.2011

ДНЕВЕН РЕД:

1. Питане вх. № 93-00-69/3/08.09.2011 г. от г-н Стефан Иванов – общински съветник, относно демонтиране на таймерите по светофарите на част от софийските кръстовища.
Отговор по точка 1

2. Доклад вх. № 93-00-304/28.07.2011 г. относно сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Столична община към 30.06.2011г.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 552 по точка 2, обявено на 21.09.2011
Приложения - част І
Приложения - част ІІ

3. Доклад вх. № 93-00-302/25.07.2011 г. относно отчисляване на два броя жилища от общинския оборотен фонд на Столична община с настанени наематели.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 553 по точка 3, обявено на 21.09.2011

4. Доклад вх. № 93-00-268/1/14.07.2011 г. относно безвъзмездно придобиване от Столична община на право на собственост върху имоти – държавна собственост, представляващи част от терена на околовръстната железопътна линия на гр. София, след решение на Министерски съвет.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 554 по точка 4, обявено на 21.09.2011

5. Доклад вх. № 93-00-298/21.07.2011 г. относно провеждане на два публични подбора за избор на членове на Съвета на директорите/управители на общински дружества.
Докл. Андрей Иванов
Решение № 555 по точка 5, обявено на 21.09.2011

6. Доклад вх. № 93-00-322/07.09.2011 г. относно разходването на възстановените средства, безвъзмездна помощ, по проекта за изграждане на интегрираната система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 556 по точка 6, обявено на 21.09.2011

7. Доклад вх. № 93-01-175/26/07.09.2011 г. относно издаване на запис на заповед в полза на МРРБ с издател СО, подписана от кмета на СО, без протест и без разноски, със срок на предявяване до 2 месеца след одобряване на окончателния доклад, в размер на 290 424,11 лева, обезпечаваща авансово плащане по договор № BG161PO001/1.4-04/2009/010 от 05.02.2010 г. за безвъзмездна финансова помощ, за проект „Укрепване на свлачище в местността „Кутлина”, кв.”Филиповци”, район „Люлин” – II етап.Силово укрепване”, одобрен за финансоране по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.”.
Докл. Ирина Савина
Решение № 557 по точка 7, обявено на 21.09.2011

8. Доклад вх. № 93-00-320/07.09.2011 г. относно кандидатстване на СО с проектно предложение „Инженерна инфраструктура на местност „бул. Сливница” – II етап, между улица „Минск” и бул. „Панчо Владигеров” по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, Приоритетна ос 1, Процедура № BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.
Докл. Ирина Савина
Решение № 558 по точка 8, обявено на 21.09.2011

9. Доклад вх. № 26-00-4576/1/01.09.2011 г. относно писмо с вх. № 26-00-4576/20.07.2011 г. от фирмите „Воден свят – Банкя” АД и „Еко Ризортс” ЕАД с искане на съгласие за заустване на дъждовните и дренажните води от обект „Апартаментен хотел с балнеоложки център, открити басейни и подземен паркинг” – гр. Банкя в „Корекцията на река Банска”.
Докл. Ирина Савина
Решение № 559 по точка 9, обявено на 21.09.2011

10. Доклад вх. № 93-00-323/07.09.2011 г. относно кандидатстване на СО с инвестиционен проект „Изграждане на регионална пречиствателна станция за отпадъчни води на р. Лесновска в района на с. Долни Богров за пречистване на отпадъчни води от селища: кв.Кремиковци, кв.Сеславци, кв.Ботунец, с.Яна, с.Горни Богров, с.Долни Богров, с.Кривина, гр.Бухово и с.Казичене и отвеждащи канализационни колектори от селищата до РПСОВ”  - първи А етап по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, Приоритетна ос 1, Процедура № BG161PO005/10/1.11/02/16 “Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.”.
Докл. Ирина Савина
Решение № 560 по точка 10, обявено на 21.09.2011

11. Доклад вх. № 93-00-324/07.09.2011 г. относно изменение и допълнение към решение № 143 от 17.03.2011 г. на СОС за проектно предложение „Адаптация на Централна минерална баня за музей на София с активно присъствие на минерална вода – I-ви етап” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Регионално развитие 2007 – 2013 г.”, Операция 3.1: „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.1-03/2010 “Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”.
Докл. Ирина Савина
Решение № 561 по точка 11, обявено на 21.09.2011

12. Доклад вх. № 04-08-32/4/29.08.2011 г. относно кандидатстване на СО с проектно предложение по Оперативна програма „Регионално развитие”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1: „Социална инфраструктура”, схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск” за изграждане, оборудване и обзавеждане на 13 центрове за настаняване от семеен тип и 3 защитени жилища.
Докл. Ирина Савина, Албена Атанасова
Решение № 562 по точка 12, обявено на 21.09.2011

13. Доклад вх. № 93-00-314/30.08.2011 г. относно преразпределение на допълнителни щатни бройки от дофинансиране в Заведенията за социални услуги към Столична община.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 563 по точка 13, обявено на 21.09.2011

14. Доклад вх. № 94-Й-65/1/03.09.2011 г. относно отпускане на безвъзмедна финансова помощ на Йорданка Галева Божанова за покриване на задължения към „ЧЕЗ Електро България” АД и „Софийска вода” АД.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 564 по точка 14, обявено на 21.09.2011

15. Доклад вх. № 93-01-695/1/07.09.2011 г. относно изменение на решение № 203 по протокол № 36 от 26.03.2009 г., решение № 15 по протокол № 46 от 18.12.2002 г., решение № 146 по протокол № 33 от 26.02.2009 г., решение № 788 по протокол № 26 от 11.12.2008 г., решение № 275 по протокол № 105 от 12.04.2007 г. и т.2 и 6 от решение № 559 по протокол № 45 от 29.07.2009 г. и удължаване срока за безвъзмездно предоставяне за управление на Агенцията за социално подпомагане за нуждите на Дирекции „Социално подпомагане” „Слатина”, „Лозенец”, „Сердика”, „Възраждане”, „Оборище”, „Красно село” на имоти – общинска собственост от 5 на 10 години.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 565 по точка 15, обявено на 21.09.2011

16. Доклад вх. № 15-00-440/1/25.07.2011 г. относно увеличаване капитала на „Диагностично-консултативен център VIII-София” чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството.
Докл. Албена Атанасова, Мария Бояджийска, Лилянда Еленкова
Решение № 566 по точка 16, обявено на 21.09.2011
Приложение № 1
Приложение № 2

17. Доклад вх. № 93-00-310/17.08.2011 г. относно предоставяне на безвъзмездно право на ползване на един брой микробус марка „Фолксваген Крю Каб Трък”, 5+1 места, двигател № CA 9859 AP за срок от 2 години на Сдружение „Деца и юноши” – София, ул. „Боян Магесник” № 2.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 567 по точка 17, обявено на 21.09.2011

18. Доклад вх. № 26-00-7470/10/11.07.2011 г. относно предоставяне на помещение за разкриване на Клуб на инвалида и пенсионера в район „Триадица”.
Докл. Албена Атанасова, Евтим Евтимов
Решение № 568 по точка 18, обявено на 21.09.2011

19. Доклад вх. № 93-00-315/02.09.2011 г. относно прехвърляне на средства от дейност 324 „Спортни училиша” в дейност 322 „Общообразователни училища”.
Докл. Христо Ангеличин
Решение № 569 по точка 19, обявено на 21.09.2011

20. Доклад вх. № 66-02-584/02.08.2011 г. относно проект за ПУП – план за регулация и застрояване за ПИ 54026 от землището на Битен за създаване на нов УПИ I-54026, кв.2А и улица по о.т.57-57а, м.с.Житен, район „Нови Искър”.
Докл. Петър Диков
Решение № 570 по точка 20, обявено на 21.09.2011

21. Доклад вх. № 66-02-600/04.08.2011 г., относно одобряване на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване за кв.9, м.”в.з.Малинова долина – II б част, м.”Американски колеж”, изменение границите на УПИ XVI-538, създаване на нов XXVII-538, откриване на задънена улица от о.т.52а до о.т.52б, м.”в.з. Малинова долина – II б част, м.”Американски колеж”, район „Панчарево”.
Докл. Петър Диков
Решение № 571 по точка 21, обявено на 21.09.2011

22. Доклад вх. № 66-02-602/04.08.2011 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация за кв.31а, м.”с.Герман”, откриване на задънена улица от о.т.131а – о.т.131б, отреждане на УПИ VIII-48053, кв.31а, м. „с. Герман”, район „Панчарево”.
Докл. Петър Диков
Решение № 572 по точка 22, обявено на 21.09.2011

23. Доклад вх. № 12-00-740/30.08.2011 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова
Решение № 573 по точка 23, обявено на 21.09.2011

24. Доклад вх. № 12-00-508/1/08.09.2011 г. относно изменение на решение № 391 по протокол № 92 от 23.06.2011 г. на СОС за откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за приватизация за обект: ПИ с идентификатор 68134.4338.1797 и построените върху ПИ 12 броя сгради, находящ се на бул. „Никола Петков” № 34, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Овча купел”.
Докл. Валя Чилова
Решение № 574 по точка 24, обявено на 21.09.2011

25. Доклад вх. № 93-00-317/03.09.2011 г. относно издаване на запис на заповед в полза на МРРБ с издател СО, без протест и без разноски в размер на 279 202,38 лева, обезпечаваща авансово плащане по одобрен за финансиране проект от МРРБ № BG161PO001/1.1-10/201/001.
Докл. Малина Едрева, Владимир Кисьов, Жельо Бойчев
Решение № 575 по точка 25, обявено на 21.09.2011

26. Доклад вх. № 62-01-77/4/07.09.2011 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване за срок от 5 години на Фондация „Кофоед училища за самопомощ България” върху част от имот – частна общинска собственост с обща площ 97 кв.м. в лявото крило на сградата на Социален учебно-професионален център „Княз Борис І”, находяща се в гр.София, ж.к. „Хаджи Димитър”, ул.”Баба Вида” № 1, за разкриване на социална услуга „Кофоед училище за самопомощ”.
Докл. Малина Едрева, Николай Стойнев
Решение № 576 по точка 26, обявено на 21.09.2011

27. Доклад вх. № 93-00-293/21.07.2011 г. относно осигуряване на финансова подкрепа за провеждане на Втори Международен Фестивал на анимационния филм „Златен Кукер – София 2011”.
Докл. Стефан Иванов, Николай Желев
Решение № 577 по точка 27, обявено на 21.09.2011

28. Доклад вх. № 93-00-294/21.07.2011 г. относно приемане на Регламент на ежегоден конкурс „София пее”, отпускане на средства за провеждането му, вкл. за награден фонд съгласно Регламента на конкурса и включването му в Културния календар на Столична община.
Докл. Стефан Иванов, Николай Желев
Решение № 578 по точка 28, обявено на 21.09.2011

29. Доклад вх.№ 93-00-318/03.09.2011 г. относнопоставяне на паметна плоча на генерал-полковник Владимир Стойчев.
Докл. Калоян Паргов, Бойко Маринков
Решение № 579 по точка 29, обявено на 21.09.2011

30. Доклад вх.№ 08-05-120/1/29.07.2011 г. относно процедура по чл.15, ал.5 от ЗУТ във връзка с изменение на плана за регулация за кв.2, м.”НПЗ Илиянци – Изток”, район „Сердика”.
Докл. Тодор Кръстев
Решение № 580 по точка 30, обявено на 21.09.2011

31. Доклад вх.№ 08-10-169/1/11.07.2011 г. относно процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 във връзка с чл. 17, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ.
Докл. Евтим Евтимов
Решение № 581 по точка 31, обявено на 21.09.2011

32. Доклад вх. № 08-02-187/3/01.09.2011г. относно относно провеждане на процедура по чл.9, ал.2 от Наредбата за общинската собственост.
Докл. Пламен Църноречки
Решение № 582 по точка 32, обявено на 21.09.2011

33. Доклад вх. № 08-14-102/2/24.08.2011г. относно процедура по учредяване право на строеж за изграждане на православен храм в ПИ 76, съставляващ част от УПИ I, кв.2, м.”ж.к.”Дружба” – II част, район „Искър”.
Докл. Йордан Томов
Решение № 583 по точка 33, обявено на 21.09.2011

34. Доклад вх. № 08-18-93/3/12.08.2011 г. относно промяна предназначението на общински нежилищен имот – ателие № 1, вх.Б, ет.6, бл.2А-2Б, ж.к. „Овча купел – 2” в жилище.
Докл. Пламен Йорданов
Решение № 584 по точка 34, обявено на 21.09.2011

35. Доклад вх. № 08-22-105/20.07.2011 г. относно процедура по чл. 15, ал. 3 от ЗУТ за УПИ VI и УПИ VII-589, 594, 595, кв. 45, м. ”Враждебна – юг”.
Докл. Ивайло Панев
Решение № 585 по точка 35, обявено на 21.09.2011

36. Доклад вх. № 93-00-333/12.09.2011 г. относно отпускане на еднократна финансова помощ на непълнолетно дете, останало без родител, вследствие на убийство от водач на тежкотоварен автомобил на пешеходна пътека в гр. София.
Докл. Малина Едрева, Роберт Янакиев, Вили Лилков, Николай Желев
Решение № 586 по точка 36, обявено на 21.09.2011

37. Доклад вх. № 93-00-332/12.09.2011 г. относно изразяване на съгласие за включване на СО като партньор на Фондация „Институт за социални услуги в общността” по проект „Мога да съм полезен – модел за социално включване на младежи с интелектуални увреждания” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Приоритетна ос7: Транснационално и междурегионално сътрудничество”, схема „Без граници – Компонент 1”.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 587 по точка 37, обявено на 21.09.2011

38. Доклад вх. № 93-00-328/08.09.2011 г. относно наименуване на алея в гр. София, район „Лозенец” в памет на проф. д-р Желязко Христов.
Докл. Екатерина Йорданова
Решение № 588 по точка 38, обявено на 21.09.2011

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
                                                                         
/АНДРЕЙ ИВАНОВ/

 


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре