нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 98 от дата 06.10.2011

ДНЕВЕН РЕД:

1. Питане вх. № 93-00-338/1/16.09.2011 г. от г-н Жельо Бойчев – общински съветник относно изпълнение на решение № 724 от 27.11.2008г. на Столичния общински съвет относно замяна на общински имоти – частна общинска собственост, срещу имоти – собственост на „Бизнес Парк София” ЕООД.
Отговор по точка 1

2. Питане вх. № 93-00-321/1/20.09.2011 г. от г-н Жельо Бойчев и г-н Росен Малинов– общински съветници относно изпълнение на решение № 451 от 14.07.2011г. на Столичния общински съвет за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „Общинска банка” АД.
Отговор по точка 2

3. Доклад вх. № 93-01-799/16.09.2011 г. относно участие на Столична община като партньор на местно ниво в Проект № 00071115 – Програма „Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за всеки” – Етап 2011.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 589 по точка 3, обявено на 12.10.2011

4. Доклад вх. № 26-00-4169/3/19.09.2011 г. относно увеличаване на капитала на „Пазари Възраждане” ЕАД чрез непарична вноска.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 590 по точка 4, обявено на 12.10.2011

5. Доклад вх. № 26-00-3704/2/19.09.2011 г. относно увеличаване на капитала на „Спортна София – 2000” ЕАД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 591 по точка 5, обявено на 12.10.2011
Приложение № 1
Приложение № 2

6. Доклад вх. № 29-00-246/2/19.09.2011 г. относно увеличаване на капитала на „Втора САГБАЛ Шейново” ЕАД чрез непарична вноска.
Докл. Мария Бояджийска, Албена Атанасова,
Лилянда Еленкова
Решение № 592 по точка 6, обявено на 12.10.2011

7. Доклад вх. № 29-00-36/5/17.09.2011 г. относно увеличаване на капитала на „Медицински център за пневмофтизиатрични заболявания” ЕООД чрез непарични вноски и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството.
Докл. Мария Бояджийска,
Албена Атанасова,
Лилянда Еленкова
Решение № 593 по точка 7, обявено на 12.10.2011
Приложение № 1
Приложение № 2
Приложение № 3

8. Доклад вх. № 93-00-353/29.09.2011 г. относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на помещения, находящи се на бул. „Княгиня Мария Луиза” № 16, ет.9 – 83,033% общинска собственост, на Асоциацията на завършилите Колежа по отбрана на НАТО /АЗКОН/.
Докл. Стефан Иванов, Ирина Йорданова,
Жельо Бойчев
Решение № 594 по точка 8, обявено на 12.10.2011

9. Доклад вх.№ 08-10-192/1/25.08.2011 г. относно учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години върху имот – частна общинска собственост на Сдружение „Каритас – София” за осъществяване дейността на Центъра за социална рехабилитация и интеграция „Благовещение”.
Докл. Евтим Евтимов
Решение № 595 по точка 9, обявено на 12.10.2011

10. Доклад вх. № 15-00-425/1/07.09.2011 г. относно продължаване на договор със СО за безвъзмездно ползване на помещения, находящи се на ул. „Цар Симеон” № 125.
Докл. Миглена Веселинова
Решение № 596 по точка 10, обявено на 12.10.2011

11. Доклад вх. № 66-02-958/11/20.07.2011 г. относно процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ за ИПРЗ за общински и частни ПИ от квартали 3 и 25 в местност „Северен парк- гробищен парк Бакърена фабрика“ по плана на гл. София, находящи се в район „Връбница“ и обявяване от публична в частна общинска собственост на имоти, предмет на настоящата процедура.
Докл. Младен Младенов
Решение № 597 по точка 11, обявено на 12.10.2011

12. Доклад вх. № 08-02-184/2/28.09.2011 г. относно отмяна на решение № 537 по протокол № 95 от 28.07.2011 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Андрей Иванов
Решение № 598 по точка 12, обявено на 12.10.2011

13. Доклад вх. № 93-00-356/29.09.2011 г. относно ползване на годишен платен отпуск.
Докл. Андрей Иванов
Решение № 599 по точка 13, обявено на 12.10.2011

14. Доклад вх. № 93-00-348/28.09.2011 г. относно избор на временно изпълняващи длъжността кмет на Столична община, кметове на райони и кметства.
Докл. Малина Едрева, Владимир Кисьов,
Жельо Бойчев
Решение № 600 по точка 14, обявено на 12.10.2011

15. Доклад вх. № 93-01-824/21.09.2011 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община, съгласно т.20 от ДДС № 7/04.04.2008 г. за разплащане на разходи по Договор за бевзъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-02/2008/002 от 21.10.2009 г. между Столична община (СО) и Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).
Докл. Ирина Савина
Решение № 601 по точка 15, обявено на 12.10.2011

16. Доклад вх. № 26-00-5505/1/21.09.2011 г. относно издаване от „Топлофикация София” ЕАД на банкова гаранция в полза на Столична община.
Докл. Ирина Савина,
Любомир Христов
Решение № 602 по точка 16, обявено на 12.10.2011

17. Доклад вх. № 29-00-116/1/19.09.2011 г. относно намаляване на капитала на „Център за психично здраве проф. Никола Шипковенски” ЕООД.
Докл. Мария Бояджийска, Албена Атанасова,
Лилянда Еленкова
Решение № 603 по точка 17, обявено на 12.10.2011

18. Доклад вх. № 94-Л-97/1/28.09.2011 г. относно пректаряване на договора за възлагане на управлението на „Център за психично здраве проф. Никола Шипковенски” ЕООД и избор на нов управител.
Докл. Лилянда Еленкова
Решение № 604 по точка 18, обявено на 12.10.2011

19. Доклад вх. № 93-01-196/4/29.09.2011 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд развитието на Общинската система за видеонаблюдение в общински училища и детски заведения в район „Люлин.
Докл. Мария Бояджийска,
Орлин Алексиев
Решение № 605 по точка 19, обявено на 12.10.2011

20.
Доклад вх. № 95-00-37/2/29.09.2011 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за извършване на консервационно-реставрационни дейности на мемориален паметник „Оброчен кръст”, м. „Кръста”, район „Лозенец”.
Докл. Мария Бояджийска, Орлин Алексиев
Решение № 606 по точка 20, обявено на 12.10.2011

21. Доклад вх. № 18-00-149/2/29.09.2011 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд извършването на ремонт на прилежащо пространство и подход от бул. „Мадрид” към Общински културен институт – Театър „София”.
Докл. Мария Бояджийска,
Орлин Алексиев
Решение № 607 по точка 21, обявено на 12.10.2011

22. Доклад вх. № 29-00-305/13/29.09.2011 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за извършване на „Неотложни укрепителни мерки в блок 2 от сградата на СБДПЛР „Кремиковци” ООД.
Докл. Мария Бояджийска,
Орлин Алексиев
Решение № 608 по точка 22, обявено на 12.10.2011

23. Доклад вх. № 93-00-331/09.09.2011 г. относно допълване на решение № 253/28.04.2011 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Христо Ангеличин
Решение № 609 по точка 23, обявено на 12.10.2011

24. Доклад вх. № 66-02-156/25.02.2011 г. относно допускане изработването на ПУП- ПР и план- схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ в обхвата на ПИ №№ 3875. 5; 3875. 51; 3875. 1; 3875. 9; 3875. 31; 3875. 30; 3875. 29; 3875. 28; 3875. 8; 3875. 6; 3875. 26 от землището на с. Мало Бучино, район „Овча купел“ за  територия, отредена,  съгласно ОУП на СО от 2009 г., одобрен с Решение на МС № 960. 27/16.12.2009 г.,  за далекоперспективна по реда на чл. 15 от ЗУЗСО.
Докл. Петър Диков
Решение № 610 по точка 24, обявено на 12.10.2011

25. Доклад вх. № 66-02-358/18.05.2011 г. относно допускане изработването на ПУП за ПИ № 160004, м. „Полето“- землище Волуяк, район „Връбница“, намираща се до кв. 4 и кв. 5, м. „Волуяк“ в територия, отредена,  съгласно ОУП на СО от 2009 г., одобрен с Решение на МС № 960. 27/16.12.2009 г.,  за далекоперспективна по реда на чл. 15 от ЗУЗСО.
Докл. Петър Диков
Решение № 611 по точка 25, обявено на 12.10.2011

26. Доклад вх. № 66-02-464/23.06.2011 г. относно допускане изработването на ПУП за м. „Тресач“, м. „Дъбо“, м. „Заеница“, м. „Камен рид“- землище Мало Бучино - район „Овча купел“ за ПИ №№ 3859. 44; 3859. 20; 3860. 29; 3860. 29; 3860. 30; 3859. 41; 3859. 43; 3860. 168; 3860. 167; 3860. 170, попадащи  в територия, отредена,  съгласно ОУП на СО от 2009 г., одобрен с Решение на МС № 960. 27/16.12.2009 г.,  за далекоперспективна по реда на чл. 15 от ЗУЗСО.
Докл. Петър Диков
Решение № 612 по точка 26, обявено на 12.10.2011

27. Доклад вх. № 66-02-2597/20.07.2011 г. относно проект за подробен устройствен план – план-извадка – план за регулация и застрояване и РУП за УПИ VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII и XIII, улици по о.т.248а-о.т.252; о.т.252-о.т.254; о.т.254-о.т.254а от кв. 55-А, м.”Хаджи Димитър”, район „Подуяне”.
Докл. Петър Диков
Решение № 613 по точка 27, обявено на 12.10.2011

28. Доклад вх. № 66-02-649/13.09.2011 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация за м.”с.Бистрица”, изменение на кв.19а, изменение на улица от о.т.612г-о.т.612з до о.т.612и и от о.т.612з до о.т.612ж, преномериране на УПИ XXI-3349, XXII-3349, XXIII-3349, XXIV-3349, отреждане на УПИ XXV-88176 и план за застрояване за нов XXV-88176, кв.19а, м.”с. Бистрица”, район „Панчарево”.
Докл. Петър Диков
Решение № 614 по точка 28, обявено на 12.10.2011

29. Доклад вх. № 66-02-367/3/26.09.2011 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване и план-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура за кв.65, 66, 67, 68 и 69, м.”Михайлово’, землище „Градоман”/м.„Бърканица”, м.”Герговица”/, район „Банкя”.
Докл. Петър Диков
Решение № 615 по точка 29, обявено на 12.10.2011

30. Доклад вх. № 66-02-668/27.09.2001 г. относно одобря ване на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и план за застрояване на УПИ II-„за обществени вили”; III-„за обществени вили”; IV-2660; V-2660; VI-2660; VII-2755 и VIII-80002 и създаване на задънена улица от о.т.61б до о.т.61ж; кв.3-А, м.в.з. „Иваняне”, район „Банкя”.
Докл. Петър Диков
Решение № 616 по точка 30, обявено на 12.10.2011

31. Доклад вх. № 12-00-770/09.09.2011 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова
Решение № 617 по точка 31, обявено на 12.10.2011

32.
Доклад вх. № 12-00-771/09.09.2011 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова
Решение № 618 по точка 32, обявено на 12.10.2011

33. Доклад вх. № 12-00-784/16.09.2011 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова
Решение № 619 по точка 33, обявено на 12.10.2011

34. Доклад вх. № 26-00-4854/14/29.09.2011 г. относно даване на мандат на представителите на СОС в редовно общо събрание на акционерите на „Общинска банка” АД.
Докл. Николай Стойнев, Орлин Алексиев, Жельо Бойчев
Решение № 620 по точка 34, обявено на 12.10.2011

35. Доклад вх. № 94-Е-192/1/27.06.2011 г. относно отпускане на безвъзмездна финансова помощ за лечение на член на семейството на общински служител.
Докл. Мита Георгиева
Решение № 621 по точка 35, обявено на 12.10.2011

36. Доклад вх. № 94-ВД-3131/8/26.09.2011 г. относно отмяна на т.2 от решение № 619 по протокол № 22 от 09.10.2008 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Мита Георгиева
Решение № 622 по точка 36, обявено на 12.10.2011

37. Доклад вх. № 93-00-354/29.09.2011 г. относно поставяне на паметна плоча на Йосиф Цанков.
Докл. Роберт Янакиев
Решение № 623 по точка 37, обявено на 12.10.2011

38. Доклад вх. № 94-Д-213/1/29.09.2011 г. относно поставяне на паметна плоча на оперната певица Юлия Винер-Ченишева.
Докл. Роберт Янакиев
Решение № 624 по точка 38, обявено на 12.10.2011

39. Доклад вх. № 05-00-37/1/21.09.2011 г. относно даване на съгласие за поставяне на бюст-паметник на Роналд Рейгън в София.
Докл. Владимир Кисьов, Стефан Иванов
Решение № 625 по точка 39, обявено на 12.10.2011

40. Доклад вх.№ 62-00-163/1/12.07.2011 г. относно поставяне на паметна плоча в памет на Здравко Дафинов.
Докл. Вили Лилков
Решение № 626 по точка 40, обявено на 12.10.2011

41. Доклад вх.№ 93-00-330/09.09.2011 г. относно изграждане на паметник на инж. Иван Иванов.
Докл. Вили Лилков
Решение № 627 по точка 41, обявено на 12.10.2011

42. Доклад вх.№ 08-16-50/5/28.09.2011 г. относно прекратяване на съсобственост и уреждане взаимоотношенията между Столична община и ЖСК „Научни работници-1”, ЖСК „Научни работници-1А”, ЖСК „Научни работници – 1Б” и ЖСК „Научни работници – 1В”.
Докл. Жельо Бойчев, Орлин Иванов, Вили Лилков
Решение № 628 по точка 42, обявено на 12.10.2011

43. Доклад вх. № 08-18-116/1/12.09.2011 г. относно процедура за откриване на конкурси за отдаване под наем на две помещения с обща площ 78.5 кв.м., предназначени за разполагане на телефонна централа, находящи се в сградата на кметството на кв. Суходол, район „Овча купел” – публична общинска собственост.
Докл. Пламен Йорданов
Решение № 629 по точка 43, обявено на 12.10.2011

44. Доклад вх. № 08-01-99/2/28.09.2011 г. относно обявяване на конкурс за отдаване под наем на помещение с площ 22.96 кв.м. – публична общинска собственост за стоматологичен кабинет, находящ се в 12 СОУ, ул. „Цар Иван Асен II” № 72, м.”Трета извънградска част”, район „Средец”.
Докл. Маргарита Гутева
Решение № 630 по точка 44, обявено на 12.10.2011

45. Доклад вх. № 08-21-179/1/29.07.2011 г. относно откриване на процедура за провеждане на търг за продажба на общински УПИ X-ОбНС, от кв.5, по плана на с.Чепинци, район „Нови Искър”.
Докл. Валентин Котов
Решение № 631 по точка 45, обявено на 12.10.2011

46. Доклад вх. № 08-21-39/12.09.2011 г. относно учредяване право на строеж на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” възмездно и безсрочно право на строеж за изграждане на комплексен трансформаторен пост в с. Негован, район „Нови Искър”.
Докл. Валентин Котов
Решение № 632 по точка 46, обявено на 12.10.2011

47. Доклад вх. № 66-01-891/3/03.10.2011 г. относно разместване на кредити между бюджетни функции във връзка с осигуряване на средства за съфинансиране на дейности по проект „Спортът – начин на живот”.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 633 по точка 47, обявено на 12.10.2011

48. Доклад вх. № 66-02-683/03.10.2011 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване (план-извадка) на м.ж.к.”Овча купел – 1”, кв.113, УПИ V-9361, 9362-„за търговски център”, УПИ II-„за озеленяване”; кв.113а, УПИ I-„за културен център” и улици от о.т.70 до о.т.111; от о.т.111 до о.т.111а; от о.т.72а до о.т.72; от о.т.111а до о.т.111б.
Докл. Петър Диков
Решение № 634 по точка 48, обявено на 12.10.2011

49. Доклад вх. № 66-02-687/04.10.2011 г. относно проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и план за застрояване на м.”Яна”, кв.38, УПИ I-„стопански двор на ТКЗС, II-„за помпена станция”, район „Кремиковци”.
Докл. Петър Диков
Решение № 635 по точка 49, обявено на 12.10.2011

50. Доклад вх. № 66-02-688/04.10.2011 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за изграждане на отвеждащи канализационни колектори до Нова регионална пречиствателна станция на река „Лесновска” в района на Долни Богров за пречистване на отпадните води на селищата: Кремиковци, Сеславци, Ботунец, Бухово, Яна, Горни Богров, Долни Богров, Кривина и Казичене – район „Кремиковци” и район „Панчарево”.
Докл. Петър Диков
Решение № 636 по точка 50, обявено на 12.10.2011

51. Доклад вх. № 08-08-138/2/03.10.2011 г. относно преобразуване на Целодневна детска градина № 70 „Здраве”, ул. „Юрий Гагарин” № 14-16, район „Изгрев”  в Обединено детско заведение № 23 „Здраве”.
Докл. Панайот Бончев
Решение № 637 по точка 51, обявено на 12.10.2011

52. Доклад вх.№ 92-00-352/29.09.2011 г. относно удостояване със званието „Почетен гражданин на град София” естрадният изпълнител Борис Гуджунов.
Докл. Група общински съветници
Решение № 638 по точка 52, обявено на 12.10.2011

53. Доклад вх. № 93-00-351/28.09.2011 г. относно присъждане на Почетния знак на Столична община на състезателките от националния отбор на България по художествена гимнастика.
Докл. Йорданка Фандъкова, Андрей Иванов, Малина Едрева,
Ралица Стоянова
Решение № 639 по точка 53, обявено на 12.10.2011                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
                                                                          /АНДРЕЙ ИВАНОВ/

 


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре