нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 3 от дата 24.11.2011

ДНЕВЕН РЕД:

1. Питане вх. № 93-00-374/1/14.11.2011 г. от г-н Борис Цветков – общински съветник относно действията на администрацията на Столична община във връзка с незаконосъобразно строителство в ж.к. „Дружба” 1, кв.64, извършвано в нарушение на Закона за устройство на територията по време на обществено обсъждане на ПУП и възникнало след издаване от главния архитект на СО на незаконосъобразни разрешения за строеж.
Отговор по точка 1

2. Питане вх. № 93-00-375/1/14.11.2011 г. от г-н Борис Цветков – общински съветник относно действията на администрацията на Столична община във връзка с разграбена, неохранявана, необезопасена, самосрутваща се и опасна сграда на детска ясла и градина (бивше ОДЗ № 44 в ж.к. „Дружба”1) върху общински терен, заменена през 2003г. със скандално решение № 141/07.08.2003г. на Столичен общински съвет.
Отговор по точка 2

3. Доклад вх. № 93-00-383/11.11.2011 г. относно допускане на паралелки от I до XII клас под минималния брой ученици за учебната 2011/2012 година в общинските училища на територията на Столична община.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 10 по точка 3, обявено на 30.11.2011

4. Доклад вх. № 93-00-391/17.11.2011 г. относно промяна на бюджета на Столична община за III-то тримесечие на 2011 година.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 11 по точка 4, обявено на 30.11.2011

5. Доклад вх. № 93-00-392/17.11.2011 г. относно разпределяне на допълнителните средства за капиталови разходи и допълнително материално стимулиране на служителите в общинската и районни администрации на Столична община.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 12 по точка 5, обявено на 30.11.2011

6. Доклад вх.№ 11-00-786/1/17.11.2011 г. относно обявяване на процедура по подбор на кандидати за съдебни заседатели към Специализирания наказателен съд.
Докл. Искра Ангелова
Решение № 13 по точка 6, обявено на 28.11.2011

7. Доклад вх.№ 93-00-380/10.11.2011 г. относно създаване на временна комисия по изясняване обстоятелствата, довели до загуба на необходимото мнозинство на Столична община за управлението на „Общинска банка” АД.
Докл. Атанас Атанасов
Решение № 14 по точка 7, обявено на 30.11.2011

8. Доклад вх. № 93-00-405/22.11.2011 г. относно промени в съставите на Надзорния съвет на Столичната общинска агенция за приватизация (СОАП), Съвета за управление на Специлизирания общински приватизационен фонд (СУСОПФ), Съвета за управление на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия и Комисия, създадена със Заповед № РД-09-01-3068/18.06.2008г. на кмета на Столична община, издадена на основание Решение № 144 по Протокол № 9 от 27.03.2008 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Андрей Иванов
Решение № 15 по точка 8, обявено на 30.11.2011

9. Доклад вх. № 26-00-3478/11/18.11.2011г. относно определяне на регистрирани одитори за извършване одиторски контрол и заверка на счетоводните отчети за 2011г. на търговски дружества със 100% общинско участие, извършващи дейности от обществен интерес.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 16 по точка 9, обявено на 30.11.2011

10. Доклад вх. № 26-00-7488/1/22.11.2011 г. относно увеличаване на капитала на „Пазари Възраждане” ЕАД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 17 по точка 10, обявено на 30.11.2011

11. Доклад вх. № 93-00-399/21.11.2011 г. относно разкриване на Център за кризисно настаняване на бездомни лица за периода 20.12.2011г. – 31.03.2012г. като местна дейност.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 18 по точка 11, обявено на 30.11.2011

12. Доклад вх. № 93-00-336/13.09.2011 г. относно изграждане на паметник на Атанас Буров.
Докл. Петър Диков
Решение № 19 по точка 12, обявено на 30.11.2011

13. Устно предложение за избор на заместник-председател на Столичния общински съвет.
Решение № 20 по точка 13, обявено на 30.11.2011

14. Доклад вх. № 93-00-372/08.11.2011 г. относно удостояване със званието „Почетен гражданин на София”.
Докл. Йорданка Фандъкова, Андрей Иванов,
Ралица Стоянова,
Малина Едрева
Решение № 21 по точка 14, обявено на 30.11.2011

                                        
                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:(п)
  
                                                                          /
АНДРЕЙ ИВАНОВ/

 


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре