нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 4 от дата 08.12.2011

ДНЕВЕН РЕД:

1. Питане вх. № 93-00-426/30.11.2011 г. от г-н Жельо Бойчев – общински съветник относно стопанисването и управлението от „Паркинги и гаражи” ЕАД на подземен паркинг, находящ се на кръстовището на бул. „Витоша” и бул. „България”.
Отговор по точка 1

2. Доклад вх. № 93-00-425/29.11.2011 г. относно съгласуване на анекс към Стратегически план за дейността на дирекция „Вътрешен одит” за периода периода 2012 – 2014г. и Годишен план за дейността на Дирекция „Вътрешен одит” – Столична община за 2012 година.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 22 по точка 2, обявено на 19.12.2011
Приложение - Годишен план
Приложение - Анекс към Стратегически план - І част
Приложение - Анекс към Стратегически план - ІІ част
Приложения № 11 и № 12
Приложение № 13

3. Доклад вх. № 93-00-394/21.11.2011 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания във връзка с чл. 9 от Указ № 2773/1980 г. и чл. 98, т. 12 от КРБ.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 23 по точка 3, обявено на 19.12.2011

4. Доклад вх. № 26-00-7566/1/01.12.2011 г. относно даване на мандат на представителите на Столична община в Общото събрание на акционерите в „Общинска банка” АД и представителите на едноличните общински търговски дружества в Общото събрание на акционерите в „Общинска банка” АД за гласуване на точката от дневния ред на обявеното за 27.12.2011г. извънредно общо събрание на акционерите.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 24 по точка 4, обявено на 19.12.2011

5. Доклад вх. № 93-00-386/16.11.2011 г. относно определяне на земи от общинския поземлен фонд за отдаване под наем за територията на Столична община.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 25 по точка 5, обявено на 19.12.2011

6. Доклад вх. № 93-01-175/41/22.11.2011 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община, съгласно т. 20 от ДДС № 7/04.04.08 г. за разплащане на разходи по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161РО001/1.4-04/2009/010 от 05.02.2010 г. между Столична община и МРРБ.
Докл. Ирина Савина
Решение № 26 по точка 6, обявено на 19.12.2011

7. Доклад вх. № 94-К-300/2/30.11.2011 г. относно отпускане на еднократна финансова помощ на служител в Столична община за провеждане на скъпоструващо лечение.
Докл. Ралица Стоянова
Решение № 27 по точка 7, обявено на 19.12.2011

8. Доклад вх. № 93-00-406/23.11.2011 г. относно предложение за отпускане на седем персонални пенсии на лица без право на наследствена пенсия от починал родител.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 28 по точка 8, обявено на 19.12.2011

9. Доклад вх. № 93-00-408/23.11.2011 г. относно предложение за отпускане на шест персонални пенсии на лица без право на наследствена пенсия от починал родител.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 29 по точка 9, обявено на 19.12.2011

10. Доклад вх. № 93-00-407/23.11.2011 г. относно предложение за преразпределение на бюджетни средства в делегираните от държавата дейности за 2011 г.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 30 по точка 10, обявено на 19.12.2011

11. Доклад вх. № 150001-82/1/25.11.2011 г. относно покриване от бюджета на Дирекция „Социални дейности” на непризнати разходи по проект „Изграждане на център за консултиране, подкрепа и подготовка за самостоятелен живот на юноши в риск” по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г., схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.03 „За по-добро бъдеще на децата” и сключен договор BG051PO001-5.2.03-0049-C-0001 между Столична община и Агенцията за социално подпомагане.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 31 по точка 11, обявено на 19.12.2011

12. Доклад вх. № 93-00-123/71/30.11.2011 г. относно увеличаване на капитала на „Медицински център 1 Банкя” ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството.
Докл. Албена Атанасова,
Дончо Барбалов, Лилянда Еленкова
Решение № 32 по точка 12, обявено на 19.12.2011
Приложение № 1
Приложение № 2

13. Доклад вх. № 29-00-268/1/30.11.2011 г. относно увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център XX - София” ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството.
Докл. Албена Атанасова, Дончо Барбалов, Лилянда Еленкова
Решение № 33 по точка 13, обявено на 19.12.2011
Приложение № 1
Приложение № 2

14. Доклад вх. № 26-00-5962/1/30.11.2011 г. относно увеличаване на капитала на „Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация - Кремиковци” ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството.
Докл. Албена Атанасова, Дончо Барбалов, Лилянда Еленкова
Решение № 34 по точка 14, обявено на 19.12.2011

15. Доклад вх. № 29-00-233/5/30.11.2011 г. относно закупуване със собствени средства на ДМА – 5 броя пациентни монитори за нуждите на „Втора САГБАЛ Шейново” ЕАД.
Докл. Дончо Барбалов, Лилянда Еленкова
Решение № 35 по точка 15, обявено на 19.12.2011

16. Доклад вх.№ 66-02-825/22.11.2011 г., относно проект за подробен устройствен план - план- извадка- план за регулация и застрояване на м. НПЗ „Хаджи Димитър”, кв. 15а, УПИ ХІІ- 1242- за склад, офиси и подземни гаражи и улици от о. т. 2б- 2а- 3- 4- 54а и по о. т. 2б- 2в- 2г- 2д.
Докл. Петър Диков
Решение № 36 по точка 16, обявено на 19.12.2011

17. Доклад вх.№ 66-02-826/22.11.2011 г., относно проект за подробен устройствен план-изменение на план за регулация и план за застрояване на УПИ: XХVII-49010; XХVІІІ-49011; ХХІХ-49012; ХХХ-49013; XXXІ-49020, XXXІІ-49021 от кв.64 и УПИ: І-47030; ІІ-47031от кв.65 и задънена улица от о.т. 231 до о.т.235, с.  Иваняне, гр. Банкя.
Докл. Петър Диков
Решение № 37 по точка 17, обявено на 19.12.2011

18. Доклад вх.№ 66-02-64/1/22.11.2011 г., относно проект за подробен устройствен план- изменение на план за регулация и план за застрояване на УПИ: ХLVII-15074, 15081, 15084; ХLVІІІ-15078, 15079 и XLIX-15077, създаване на задънени улици от о.т. 121 до о.т.121а  и о.т. 128 до о.т.129 и План-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура, кв.26, кв. „Градоман”-район „Банкя”.
Докл. Петър Диков
Решение № 38 по точка 18, обявено на 19.12.2011

19. Доклад вх.№ 12-00-996/18.11.2011г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова
Решение № 39 по точка 19, обявено на 19.12.2011

20. Доклад вх.№ 12-00-997/18.11.2011г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова
Решение № 40 по точка 20, обявено на 19.12.2011

21. Доклад вх.№ 94-С-467/1/01.12.2011 г. относно промяна в състава на Съвета на директорите на „Втора САГБАЛ Шейново” ЕАД.
Докл. Лилянда Еленкова, Николай Стойнев
Решение № 41 по точка 21, обявено на 19.12.2011

22. Доклад вх.№ 93-00-400/21.11.2011 г. относно отпускане на средства за реализирането на Новогодишен празничен концерт, съвместно с Българска национална телевизия.
Докл. Малина Едрева
Решение № 42 по точка 22, обявено на 19.12.2011

23. Доклад вх.№ 93-00-401/21.11.2011 г. относно отпускане на средства за реализирането на Рок Коледа 2011 г. и включването на събитието в Календара на Културните събития на Столична община за 2011 г.
Докл. Малина Едрева
Решение № 43 по точка 23, обявено на 19.12.2011

24. Доклад вх.№ 93-00-402/21.11.2011 г. относно учредяване на Национален детски конкурс за авторска приказка „Ще ти разкажа приказка”.
Докл. Робърт Янакиев
Решение № 44 по точка 24, обявено на 19.12.2011

25. Доклад вх.№ 08-19-312/1/01.12.2011 г. относно преобразуване и даване на нов номер на ЦДГ № 13 „Ябълкова градина”, находяща се в гр. София, ул. 107 № 2, район „Люлин” – 1 м.р., в обединено детско заведение № 101 „Ябълкова градина”.
Докл. Милко Младенов
Решение № 45 по точка 25, обявено на 19.12.2011

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
                                                                           
  /АНДРЕЙ ИВАНОВ/


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре