нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 5 от дата 22.12.2011

ДНЕВЕН РЕД:

1. Питане вх. № 93-00-439/1/08.12.2011 г. от г-н Вили Лилков – общински съветник относно изпълнение на решение на СОС за поставяне на преместваеми обекти, рекламни и информационни елементи в паркове и градини на територията на СО и премахване на съществуващите обекти по чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ, непотвърдени с одобрените схеми.
Отговор по точка 1

2. Питане вх. № 93-00-443/1/08.12.2011 г. от г-н Борислав Я. Борисов – общински съветник относно Общ устройствен план на Столична община.
Отговор по точка 2

3. Питане вх. № 93-00-457/1/14.12.2011 г. от Борис Цветков – общински съветник относно действията на администрацията на Столична община във връзка с изпълнението на проект за канализационен колектор и на реконструкция на ул. „Бяла черква”, бул. „Гоце Делчев”, ул. „Костенски водопад” и контрола на дейностите.
Отговор по точка 3

4. Питане вх. № 93-00-374/1/14.11.2011 г. от г-н Борис Цветков – общински съветник относно действията на администрацията на Столична община във връзка с незаконосъобразно строителство в ж.к. „Дружба” 1, кв. 64, извършвано в нарушение на Закона за устройство на територията по време на обществено обсъждане на ПУП и възникнало след издаване от главния архитект на СО на незаконосъобразни разрешения за строеж.
Отговор по точка 4

5. Доклад вх. № 26-00-6933/1/02.12.2011 г. относно определяне на регистриран одитор за извършване на одиторски контрол и заверка на заключителния ликвидационен баланс на „Отдих и туризъм – гр. Банкя” ЕАД /в ликвидация/.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 46 по точка 5, обявено на 28.12.2011

6. Доклад вх. № 93-00-436/05.12.2011 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания във връзка с чл. 9 от Указ № 2773/1980 г. и чл. 98, т. 12 от КРБ.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 47 по точка 6, обявено на 28.12.2011

7. Доклад вх. № 93-00-453/13.12.2011 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания във връзка с чл. 9 от Указ № 2773/1980 г. и чл. 98, т. 12 от КРБ.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 48 по точка 7, обявено на 28.12.2011

8. Доклад вх. № 93-00-463/15.12.2011 г. относно даване на съгласие " Пазари Възраждане" ЕАД да разходва средства за изготвяне на технически и работни проекти за недвижими имоти на пазар " Димитър Петков"  
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 49 по точка 8, обявено на 28.12.2011

9. Доклад вх. № 26-00-7997/1/14.12.2011 г. относно определяне на регистриран одитор за извършване одиторски контрол и заверка на счетоводния отчет за 2011 г. на „Метрополитен” ЕАД.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 50 по точка 9, обявено на 28.12.2011

10. Доклад вх. № 93-00-387/2/14.12.2011 г. относно изменение на т.2 от решение № 716 по протокол № 80 от 20.12.2010 г. за заемообразно финансиране със средства от СОПФ на бюджета на Столична община.
Докл. Дончо Барбалов, Орлин Алексиев
Решение № 51 по точка 10, обявено на 28.12.2011

11. Доклад вх. № 93-00-452/13.12.2011 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на СО съгласно т.20 от ДДС № 7/04.04.2008 г. за разплащане на разходи по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-06/2010/002 от 03.06.2011 г. между СО и МРРБ.
Докл. Ирина Савина, Мария Бояджийска
Решение № 52 по точка 11, обявено на 28.12.2011

12. Доклад вх. № 66-02-839/1/09.12.2011 г. относно предложение за промяна на решение № 352/09.06.2011 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Ирина Савина
Решение № 53 по точка 12, обявено на 28.12.2011

13. Доклад вх. № 93-00-437/07.12.2011 г. относно приемане на Правилник за вътрешния ред в Център за кризисно настаняване на бездомни лица – гр. София, ж.к. „Захарна фабрика”, бл.51-а, вх. А, ет.2.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 54 по точка 13, обявено на 28.12.2011

14. Доклад вх. № 93-00-409/23.11.2011 г. относно приемане на Правилник за вътрешния ред в Център за временно настаняване на лица от 18 до 25 години „Света София”, ж.к. „Захарна фабрика”, бл.51А, вх.А; Правилник за вътрешния ред в Център за временно настаняване „Свети Димитър” на бездомни лица и семейства над 18-годишна възраст – гр. София, ж.к. „Люлин”, бл.464, вх.А и Правилник за вътрешния ред в Център за временно настаняване на бездомни хора – гр. София, ж.к. „Красна поляна”, ул. „Ришки проход” № 2, изменен с доклад вх. № 93-00-409/1/15.12.2011 г.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 55 по точка 14, обявено на 28.12.2011

15. Доклад вх. № 93-00-123/73/08.12.2011 г. относно увеличаване на капитала на „Медицински център XVI-София” ЕООД чрез непарична вноска.
Докл. Албена Атанасова, Дончо Барбалов, Лилянда Еленкова
Решение № 56 по точка 15, обявено на 28.12.2011

16. Доклад вх. № 29-00-254/1/08.12.2011 г. относно увеличаване на капитала на „Втора МБАЛ - София” ЕАД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството.
Докл. Албена Атанасова, Дончо Барбалов, Лилянда Еленкова
Решение № 57 по точка 16, обявено на 28.12.2011

17. Доклад вх.№ 66-02-852/02.12.2011 г., относно одобряване на план-схема по чл.62, ал.9 от ЗУТ  за парк в УПИ III, кв.7, м.”Младост – 3”, район „Младост”.
Докл. Петър Диков
Решение № 58 по точка 17, обявено на 28.12.2011

18. Доклад вх.№ 66-02-853/02.12.2011 г., относно одобряване на план-схема по чл.62, ал.9 от ЗУТ за парк „Света Торица” – УПИ I, кв.51, м.”Разсадника – Бежанци”, район „Илинден”.
Докл. Петър Диков
Решение № 59 по точка 18, обявено на 28.12.2011

19. Доклад вх.№ 66-00-4040/2/05.12.2011 г. относно изменение на решение № 223 от 14.04.2011г. на СОС (за прекратяване на конкурсни процедури за отдаване на части от имот – публична общинска собственост за поставяне на преместваеми обекти) във връзка с нововъзникнали обстоятелства.
Докл. Петър Диков
Решение № 60 по точка 19, обявено на 28.12.2011

20. Доклад вх.№ 66-02-858/05.12.2011 г. относно одобряване на проект за ПУП – план за регулация и застрояване на м.”с. Житен”, район „Нови Искър”, кв.32-А, УПИ от I до VIII и ИПР на улична регулация от о.т.107а-о.т.107в; от о.т.107а-о.т.107г-о.т.107д; от о.т.107г-о.т.107б.
Докл. Петър Диков
Решение № 61 по точка 20, обявено на 28.12.2011

21. Доклад вх.№ 66-02-872/06.12.2011г. относно приемане на ПУП – план за регулация и застрояване за създаване на УПИ І-1615, УПИ ІІ-1615 и УПИ ІІІ-1725; създаване на задънена улица от о.т.113 през о.т.120б до о.т.120в, кв.30, м.”Ботаническа градина”, Район „Витоша”.
Докл. Петър Диков
Решение № 62 по точка 21, обявено на 28.12.2011

22. Доклад вх.№ 66-02-873/06.12.2011г. относно проект на ПУП – изменение на план за регулация на м.НПЗ „Искър-Север-ІІІ”, кв.15, с изменение на улица от о.т.327 до о.т.328 за създаване на задънена улица по о.т.327а-о.т.327б-о.т.327в, о.т.327г-о.т.327д-о.т.327е и изменение на план за регулация на УПИ ХІV-967- „за складове и офиси” за създаване на нов УПИ ХІV-967 – „за складове и офиси”; изменение на план за застрояване на УПИ ХІV-967 – „за складове и офиси”.
Докл. Петър Диков
Решение № 63 по точка 22, обявено на 28.12.2011

23. Доклад вх.№ 93-00-427/30.11.2011 г. относно изменение на чл.43, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет, приет с решение № 1 по протокол № 7 от 19.01.2004г. на СОС.
Докл. Силвия Христова, Панайот Бончев, Живко Дервенов
Решение № 64 по точка 23, обявено на 28.12.2011

24. Доклад вх.№ 93-00-440/07.12.2011 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на размера на местните данъци, приета с решение № 83 по протокол № 7/28.02.2008г. на Столичен общински съвет.
Докл. Николай Стойнев
Решение № 65 по точка 24, обявено на 28.12.2011

25. Доклад вх.№ 11-00-686/1/14.12.2011 г. относно обявяване на процедура по подбор на кандидати за съдебни заседатели към Софийски градски съд.
Докл. Искра Ангелова
Решение № 66 по точка 25, обявено на 28.12.2011

26. Доклад вх.№ 29-00-328/1/02.12.2011 г. относно откриване на процедура за акредитация на „Втора МБАЛ – София” ЕАД.
Докл. Лилянда Еленкова
Решение № 67 по точка 26, обявено на 28.12.2011

27. Доклад вх.№ 08-04-161/38/14.12.2011 г. относно поправка на явна фактическа грешка в решение № 285 по протокол № от 12.05.2011 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Лилянда Еленкова
Решение № 68 по точка 27, обявено на 28.12.2011

28. Доклад вх.№ 94-П-367/2/15.12.2011 г. относно отпускане на еднократна финансова помощ на служител в администрацията на СО.
Докл. Лилянда Еленкова, Мита Георгиева, Анна Байчева
Решение № 69 по точка 28, обявено на 28.12.2011

29. Доклад вх.№ 93-00-438/07.12.2011 г. относно именуване на алея в Южния парк с името Рабиндранат Тагор.
Докл. Малина Едрева
Решение № 70 по точка 29, обявено на 28.12.2011

30. Доклад вх.№ 62-00-239/3/08.12.2011 г. относно възстановяване на скулптурна композиция „Борба” пред Националния стадион „Васил Левски”.
Докл. Иво Тонев, Роберт Янакиев, Владимир Данев
Решение № 71 по точка 30, обявено на 28.12.2011

31. Доклад вх.№ 94-В-359/1/08.12.2011 г. относно отстраняване на допусната техническа грешка в решение № 191/31.03.2011г. на Столичен общински съвет.
Докл. Роберт Янакиев
Решение № 72 по точка 31, обявено на 28.12.2011

32. Доклад вх.№ 94-Г-197/1/08.12.2011 г. относно поставяне на паметна плоча на проф. Цветан Ценков Цветанов на ул. „Аксаков” № 50.
Докл. Роберт Янакиев
Решение № 73 по точка 32, обявено на 28.12.2011

33. Доклад вх.№ 08-24-204/05.12.2011 г. относно наименуване на безименни улици на територията на район „Банкя”.
Докл. Рангел Марков
Решение № 74 по точка 33, обявено на 28.12.2011

34. Доклад вх. № 93-00-475/20.12.2011 г. относно определяне на представител на Столична община в Общото събрание на акционерите в „ Централни хали” АД и даване на мандат за гласуване по точките от дневния ред на обявеното за 28.12.2011г. редовно общо събрание на акционерите.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 75 по точка 34, обявено на 28.12.2011

35. Доклад вх. № 66-02-851/02.12.2011 г. относно одобряване на план- схема по чл. 62, ал. 9 от ЗУТ за парк в УПИ ІІ, кв. 10, м. „Младост- 2”, район „Младост”.
Докл. Петър Диков
Решение № 76 по точка 35, обявено на 28.12.2011

36. Доклад вх. № 15-00-674/2/16.12.2011 г. относно определяне на представител на Столичния общински съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България.
Докл. Искра Ангелова
Решение № 77 по точка 36, обявено на 28.12.2011

37. Доклад вх. № 93-01-4155/9/16.12.2011г. относно изменение на решение № 624 по протокол № 23 от 23.10.2008 г. на Столичния общински съвет.
Докл. Искра Ангелова
Решение № 78 по точка 37, обявено на 28.12.2011

38. Доклад вх. № 93-00-472/20.12.2011 г. относно избор на нов управител на „ДКЦ XXX – София” ЕООД.
Докл. Лилянда Еленкова
Решение № 79 по точка 38, обявено на 28.12.2011

39. Доклад вх. № 93-00-445/1/20.12.2011 г. относно осигуряване на финансови средства за обезпечаване работата на Комисията, съгласно Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси към СОС.
Докл. Мита Георгиева
Решение № 80 по точка 39, обявено на 22.12.2011

                                                

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
                                                                             
/АНДРЕЙ ИВАНОВ/

 


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре