нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 17 от дата 13.05.2004

1. Докладна записка № 93-00-171/16.04.2004 относно използване услугите на лицензирани фирми за екскурзии и почивки на децата и учениците, както и на категоризирани хотели и ученически бази.
Докл.: Богдан Стефанов
Решение № 49 по точка 1

2. Докладна записка № 93-00-191/03.05.2004 относно рекламните съоръжения в училищата.
Докл.: Богдан Стефанов
Решение № 50 по точка 2

3. Докладна записка № 93-00-165/13.04.2004 относно осигуряване на годишен членски внос за Сдружение “Деца и юноши”.
Докл.: д-р Лилия Радева
Решение № 51 по точка 3

4. Докладна записка № 93-00-170/16.04.2004  относно предложение за отпускане на персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.
Докл.: д-р Лилия Радева
Решение № 52 по точка 4

5. Докладна записка № 26-00-1020/13.04.2004  относно  даване на съгласие на “Чистота – Искър” ЕООД за получаване на банкова гаранция от “Общинска банка” АД.
Докл.: Минко Герджиков
Решение № 53 по точка 5

6.
Докладна записка № 93-00-157/06.04.2004 относно преобразуване на “Столичен дом за радостни обреди” и ОП “Гробищни паркове” в ОП “Обредни дейности”.
Докл.: Богдан Стефанов
Решение № 54 по точка 6

7.
Докладна записка № 08-10-132/31.03.2004 относно процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ във връзка с изменение на план за регулация и застрояване за УПИ ІV-9, кв. 107 а, м. “Красно село – Стрелбище – урб. бл. 32”, район “Триадица”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 55 по точка 7

8. Докладна записка № 08-18-164/07.04.2004 относно процедура по § 6, ал. 5 във връзка с § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план за УПИ VІІІ-290 и ІХ-927, кв. 71 а, м. “в.з. Горна баня – разширение”, район “Овча купел.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 56 по точка 8

9. Докладна записка № 08-17-32/07.04.2004 относно процедура за доброволно прилагане на влязъл в сила план за изменение на УПИ ХVІІ-337 и УПИ ІХ-337, кв. 184 А, м. “ж.к. Гърдова глава”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 57 по точка 9

10.
Докладна записка № 08-14-36/14.04.2004 относно процедура по § 6, ал. 5 във връзка с § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 58 по точка 10

11.
Докладна записка № 08-18-171/14.04.2004 относно процедура по § 6, ал. 5 във връзка с § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 59 по точка 11

12. Докладна записка № 08-18-101/14.04.2004 относно процедура по § 6, ал. 5 във връзка с § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 60 по точка 12

13. Докладна записка № 08-23-11/14.04.2004 относно процедура по § 6, ал. 5 във връзка с § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен плана.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 61 по точка 13

14. Докладна записка № 94-Д-151/07.04.2004 относно прекратяване на съсобственост чрез изкупуване от съсобственика Димитър Петков Съботинков на ½ ид.част от недвижим имот – две стаи на шести тавански етаж, с площ 25,17 кв. м., находящи се на ул. “Христо Белчев” № 1.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 62 по точка 14

15.
Докладна записка № 94-М-490/31.03.2004 относно доброволна делба на съсобствен имот, находящ се в район “Искър”, кв. 10, НПЗ ”Искър–юг”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 63 по точка 15

16.
Докладна записка № 08-17-154/31.03.2004 относно ликвидиране на съсобственост чрез реална делба на УПИ ХІV-757 и УПИ ХІІІ-756, кв. 223, м. “ж.к. Гърдова глава” между СО и Георги Стаменков Балабанов.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 64 по точка 16

17. Докладна записка № 93-00-146/05.04.2004 относно  промяна от публична в частна общинска собственост, откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за приватизация на имот – кафе-клуб (бивш младежки дом) и прилежащ терен, находящи се на ул. “Самоков” № 16А, район “Изгрев”.
Докл.: Станимир Зашев
Решение № 65 по точка 17 - спряно изпълнението от Областния управител.

18.
Докладна записка № 04-04-45/07.04.2004  относно изменение и допълнение на Решение № 19 по Протокол № 54/16.06.2003 на СОС за предоставяне право на собственост върху имот – частна общинска собственост.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 66 по точка 18

19.
Докладна записка № 93-00-113/15.03.2004 относно даване съгласие за приключване процедури по продажба на ДМА, собственост на “Спортна София–2000” ЕАД.
Докл.: Стефан Ботев, Борислав Алексиев
Решение № 67 по точка 19

20.
Д
окладна записка № 93-00-151/05.04.2004 относно откриване на процедура за концесиониране на поддържането, стопанската и културната дейност на някои важни за столичани пространства, представляващи публична общинска собственост.
Докл.: Любен Дилов
Решение № 68 по точка 20

21. Докладна записка № 08-08-53/31.03.2004 относно изменение на Решение № 295 по Протокол № 57/07.08.2003 на СОС и учредяване право на безвъзмездно ползване за срок от 5 години на Сдружение “Приятели на децата с диабет” за недвижим имот – общинска собственост, находящ се в район “Люлин”, ЖК “Люлин Х микрорайон”, бл. 143, партер.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 69 по точка 21

22.
Докладна записка № 94-В-102/13.04.2004 относно отписване от списъка на ДМА на “Софийски имоти” ЕАД на недвижим имот.
Докл.: Минко Герджиков
Решение № 70 по точка 22

23.
Докладна записка № 94-В-546/17.03.2004 относно изключване от капитала на “Софийски имоти” ЕАД на недвижим имот.
Докл.: Стефан Софиянски
Решение № 71 по точка 23

24.
Докладна записка № 08-19-137/25.03.2004 относно отписване на част от имот от списъка на ДМА на “Столичен автотранспорт”
ЕАД.
Докл.: Минко Герджиков
Решение № 72 по точка 24

25. Докладна записка № 93-00-120/17.03.2004 относно учредяване на Международен фестивал – биенале на кукленото изкуство “Панаир на куклите”.
Докл.: Богдан Стефанов
Решение № 73 по точка 25

26.
Докладна записка  № 26-00-1737/20.04.2004 относно процедура за доставка на нови съчленени нископодови тролейбуси.
Докл.: Велизар Стоилов, Станимир Зашев
Решение № 74 по точка 26 - спряно изпълнението от Областния управител.

27.
Докладна записка № 08-06-117/31.03.2004 относно замяна на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в район “Подуяне”, бул. “Владимир Вазов”, срещу готови жилища – собственост на “РИЦ 1” ЕООД.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 75 по точка 27 - спряно изпълнението от Областния управител.

28. Докладна записка № 94-Л-64/31.03.2004 относно замяна на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в район “Люлин”, ул. “Фортов път” № 9, за недвижим имот, собственост на Лиляна Василева Димова.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 76 по точка 28 - спряно изпълнението от Областния управител.

29.
Докладна записка № 08-06-81/28.04.2004 относно промяна на структурата на районната общинска администрация на район “Подуяне”, приета съгласно Приложение № 7 към т. 2 от Решение № 2 по Протокол № 12/12.03.2004 на СОС.
Докл.: Звездомир Запрянов
Решение № 77 по точка 29

30.
Докладна записка № 08-06-31/31.03.2004 относно замяна на недвижими имоти – общинска собственост, находящи се на ул. “Макгахан” №№№ 13-17, 23-25 и 27-33, район “Подуяне” за жилищни имоти – собственост на “Радиал–2000” ООД.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 78 по точка 30 - спряно изпълнението от Областния управител.

31.
Докладна записка № 08-19-19/31.03.2004 относно замяна на недвижим имот – общинска собственост, находящ се на ул. “Кореняк” № 9, район “Люлин”, за жилища – собственост на ЕТ “Здравец 45–Тодор Здравков”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 79 по точка 31


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре