нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 6 от дата 27.12.2011

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад вх. № 93-00-415/24.11.2011 г. относно план-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2012 г.; размер на такса битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2012 г.

Докл.  Мария Бояджийска, Дончо Барбалов
Решение № 81 по точка 1, обявено на 28.12.2011

 

                                                                 
                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: (
п)
                                                                                  /АНДРЕЙ ИВАНОВ/

 


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре