нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 7 от дата 12.01.2012

ДНЕВЕН РЕД:

1. Устно предложение от г-н Вили Лилков – зам.-председател на СОС, за определяне на г-н Николай Стойнев - зам.-председател на СОС, за председателстващ заседанието на съвета до избор на председател на Столичния общински съвет.
Решение № 1 по точка 1, обявено на 20.01.2012

2. Устни предложения и избор на председател на СОС за мандат 2011-2015 г.
Решение № 2 по точка 2, обявено на 20.01.2012

3. Питане вх. № 9300 - 460/1/16.12.2011 г. от г-н Вили Лилков – общински съветник относно изпълнение на Решение на СОС за създаване на общинска структура за проучване, експлоатация и развитие на минералните води на територията на Столична община.
Отговор по точка 3

4. Питане вх. № 9300 - 467/1/19.12.2011 г. от г-н Ангел Джамбазки – общински съветник относно премахване на незаконни заграждения, ограждащи незаконен паркинг, използван от Народното събрание, намиращ се между катедрален храм „Св. Александър Невски” и сградата на Народното събрание.
Отговор по точка 4

5. Питане вх. № 9300 - 473/1/22.12.11 г. от г-н Георги Кадиев – общински съветник относно изграждането на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци.
Отговор по точка 5

6. Питане вх. № 9300 - 474/1/22.12.11 г. от г-н Георги Кадиев – общински съветник относно изпълнението на „Културните паметници на София – интерактивна карта и интернет каталог”.
Отговор по точка 6

7. Доклад вх. № 9300 - 423/28.11.2011 г. относно утвърждаване на промени в структурата на Столична общинска администрация.
Докл. Йорданка Фандъкова, Ралица Стоянова, Дончо Барбалов
Решение № 3 по точка 7, обявено на 20.01.2012

8. Доклад вх. № 9300 - 165/4/29.11.11 г. относно наименуване на безименна улица на името на „Пиер дъо Ронсар”.
Докл. Радослав Абрашев
Решение № 4 по точка 8, обявено на 20.01.2012

9. Доклад вх. № 9300 - 2/05.01.2011 г. относно даване мандат на представителите на Столична община в Общото събрание на акционерите в „Общинска Банка” АД за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 27.01.2012г. Общо събрание на акционерите.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 5 по точка 9, обявено на 20.01.2012

10. Доклад вх. № 9300 - 455/13.12.2011 г. относно удължаване срока на „Актуализирана програма за управление на отпадъците на Столична община за периода 2009-2011 г., с една година до 2013 г.
Докл.Мария Бояджийска
Решение № 6 по точка 10, обявено на 20.01.2012

11. Доклад вх. № 9300 - 226/3/30.11.11 г. относно проект за Общинска Стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта 2011-2020 година.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 7 по точка 11, обявено на 20.01.2012

12. Доклад вх. № 9300 - 470/20.12.2011 г. относно промяна статута на Център за временно настаняване на лица от 18 до 25 години „Света София”, ж. к. ”Захарна фабрика”, бл. 51 А, вх. А.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 8 по точка 12, обявено на 20.01.2012

13. Доклад вх. № 9300 - 123/74/21.12.11 г. относно увеличаване капитала на „Мед. Център IX – София” ЕООД чрез непарична вноска.
Докл. Албена Атанасова, Дончо Барбалов, Лилянда Еленкова
Решение № 9 по точка 13, обявено на 20.01.2012

14. Доклад вх. № 6602 - 889/13.12.2011 г. относно проект за ПУП- ПЗ, ПР и схеми на инженерната инфраструктура на м. «Доброславци- юг» в обхват: от север- улица по о. т. 26- 28- 29- 30- 31- 32; от изток- източна граница на УПИ ІІ, източна и част от южна граница на УПИ ІІІ от кв. 1, улица по о. т. 2е- 22д- 2г- 2в- 2а; от юг- улица по о. т. 2а- 2- 1г- 1в- 1б- 1а- 1; от запад- улица по о. т. 1- 22- 23- 24- 25- 26; ПР на улица по о. т. 26- 33- 34- 169а; в район «Нови Искър».
Докл. Петър Диков
Решение № 10 по точка 14, обявено на 20.01.2012

15. Доклад вх. № 9300 - 451/12.12.11 г. относно създаване на общинска агенция за насърчаване, привличане и подпомагане на инвестиции и инвестиционни проекти на СО.
Докл. Малина Едрева, Николай Стойнев
Решение № 11 по точка 15, обявено на 20.01.2012

16. Доклад вх. № 9300 - 1/05.01.2011 г. относно създаване на работна група за разрешаване на съществуващ спор за владението на общински имот.
Докл. Николай Стойнев
Решение № 12 по точка 16, обявено на 20.01.2012

17. Доклад вх. № 1100 - 786/8/05.01.2012 г. относно избиране на съдебни заседатели към Специализиран наказателен съд.
Докл. Искра Ангелова
Решение № 13 по точка 17, обявено на 12.01.2012

18. Доклад вх. № 9300 - 458/14.12.2011 г. относно именуване на улици на името на Антонин Колар, Фридрих Грюнангер, Херман Майер и Андреас Грайс - европейски архитекти и първостроители на София.
Докл. Вили Лилков
Решение № 14 по точка 18, обявено на 20.01.2012

19. Доклад вх. № 9300 - 459/14.12.2011 г. относно именуване на улици на името на Даниел Неф, Карл Бетц, Йохан Келелер, Жюл Лошо и Йосиф Фрай - първостроители на софийските паркове.
Докл. Вили Лилков
Решение № 15 по точка 19, обявено на 20.01.2012

20. Доклад вх. № 0818 - 27/2//14.12.2011 г. относно именуване на улици на името на Братя Прошек, Братя Бартел, Ликурго Амадей, Вацлав Роубал, Карл Трънка и Николай Копиткин – инжинери първостроители на София.
Докл. Вили Лилков
Решение № 16 по точка 20, обявено на 20.01.2012

21.  Доклад вх. № 0823 - 244/3/05.01.2011 г. относно Процедура по чл.15, ал.3 и 5 и чл.17, ал.3 и 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и във връзка с изменение на подробен устройствен план за регулация и застрояване
Докл. Димитър Сичинов
Решение № 17 по точка 21, обявено на 20.01.2012

 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
                                                             /ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре