нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 8 от дата 26.01.2012

ДНЕВЕН РЕД:

1. Питане вх. № 9300-6/1/17.01.2012 г. от г-н Георги Кадиев – общински съветник относно кадровата политика на Столична община относно служителите в ОДЗ и ЦДГ.
Отговор по точка 1

2. Питане вх. № 9300-7/1/17.01.2012 г. от г-н Георги Кадиев – общински съветник относно разходите на Столична община по адм. Дело № 5286/2011 г. на ВАС.
Отговор по точка 2

3. Доклад вх. № 9300-411/11/19.01.2012 г. относно приемане на Оперативна работна програма на Столичния общински съвет за 2012 г.
Докл. Елен Герджиков
Решение № 18 по точка 3, обявено на 03.02.2012

4. Доклад вх. № 9300-480/29.12.2011 г. относно възлагане разработването на концепция за създаване на еднолично общинско дружество за предоставяне на услуги по експлоатация, поддръжка, мониторинг, рекултивация и следексплоатационни грижи, управление и организиране на дейности свързани с повторна употреба, рециклиране, оползотворяване и обезвреждане на отпадъци на съоръженията за третиране на битовите отпадъци на Столична община.
Докл. Мария Бояджийска,
Дончо Барбалов
Решение № 19 по точка 4, обявено на 03.02.2012

5. Доклад вх. № 9300-17/16.01.2012 г. относно предложение за отпускане на шест персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 20 по точка 5, обявено на 03.02.2012

6. Доклад вх. № 6602-906/19.12.2011 г. относно издаване на запис на заповед в полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройството с издател Столична община, без протест и без разноски в размер на 319 419,45 лв., обезпечаваща авансово плащане по одобрен за финансиране проект от Министерство на регионалното развитие и благоустройството №  BG161PO001/1.4-07/2010/002.
Докл. Петър Диков
Решение № 21 по точка 6, обявено на 03.02.2012

7. Доклад вх. № 6602-930/2/23.12.2011 г. относно проект за ПУП – план-извадка за регулация и застрояване /ПИ-ПРЗ/ за УПИ ХІІІ-76, 1865, 1866, 1867, 106, улица от о.т.9-8-7-7а, кв.16, м.НПЗ „Хладилника-Витоша”, Район „Лозенец”.
Докл. Петър Диков
Решение № 22 по точка 7, обявено на 03.02.2012

8. Доклад вх. № 9300-29/19.01.2012 г. относно промени в поименния състав на постоянните комисии на Столичния общински съвет; в състава на Комисията, назначена на основание  Решение № 15  по Протокол № 3 от 24.11.2011г. на Столичния общински съвет и издадена Заповед № РД-09-01-454/30.11.2011г на кмета на Столична община и в състава на Съвета за управление на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия.
Докл. Малина Едрева
Решение № 23 по точка 8, обявено на 03.02.2012

9. Доклад вх. № 9300-26/19.01.2012 г. относно приемане на годишен отчетен доклад за дейността на Асоциация за развитие на София за 2011г., основни насоки и програма за дейността на Асоциацията за 2012г., бюджет за 2012г. и промени в устава и управителните органи.
Докл. Малина Едрева, Владимир Кисъов, Жельо Бойчев
Решение № 24 по точка 9, обявено на 03.02.2012
Приложение № 1-А
Приложение № 1-Б
Приложение № 2

10. Доклад вх. № 2600-7744/1/19.01.2012 г. относно промени в състава на Съвета на директорите на общински търговски дружества.
Докл. Николай Стойнев
Решение № 25 по точка 10, обявено на 27.01.2012

11. Доклад вх. № 0804-293/1/16.01.2012 г. относно предоставяне под наем за срок от 10 години на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се на бул. „ген. Данаил Николаев” № 20, ет.1,на „Български пощи” ЕАД.
Докл. Йорданка Фикирлийска
Решение № 26 по точка 11, обявено на 03.02.2012

12. Доклад вх. № 94-ВД-2355/11/16.01.2012 г. относно настаняване в общинско жилище под наем, на семейство с непълнолетно дете, нуждаещо се от специализирано лечение в гр. София.
Докл. Иван Чакъров
Решение № 27 по точка 12, обявено на 03.02.2012

13. Доклад вх. № 0806-344/02.12.2011 г. относно именуване и преименуване на улици на територията на район „Подуяне”.
Докл. Ева Митова
Решение № 28 по точка 13, обявено на 03.02.2012

14. Доклад вх. № 0816-4/06.01.2012 г. относно именуване на улица, находяща се в район „Студентски”.
Докл. Димитър Дилчев
Решение № 29 по точка 14, обявено на 03.02.2012

15. Доклад вх. № 0816-97/1/06.01.2012 г. относно именуване на улица, находяща се в район „Студентски”.
Докл. Димитър Дилчев
Решение № 30 по точка 15, обявено на 03.02.2012

16. Доклад вх. № 0816-127/1/06.01.2012 г. относно именуване на улица, находяща се в район „Студентски”.
Докл. Димитър Дилчев
Решение № 31 по точка 16, обявено на 03.02.2012

17. Доклад вх. № 0816-169/1/06.01.2012 г. относно именуване на улица, находяща се в район „Студентски”.
Докл. Димитър Дилчев
Решение № 32 по точка 17, обявено на 03.02.2012

18. Доклад вх. № 15-00-674/5/23.01.2012 г. относно изменение на решение № 77 по протокол № 5 от 22.12.2011 г. на Столичния общински съвет.
Докл. Искра Ангелова
Решение № 33 по точка 18, обявено на 03.02.2012

19. Доклад вх. № 9300-413/1/19.01.2012 г. относно удостояване със званието „Почетен гражданин на София” инж. Валентин Лазаров.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Светозар Ерменков, Малина Едрева
Решение № 34 по точка 19, обявено на 03.02.2012

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
                                                                           /ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/

 


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре