нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 10 от дата 23.02.2012

ДНЕВЕН РЕД:

1. Питане вх. № 9300-58/1/03.02.2012 г. от г-н Росен Малинов – общински съветник относно премахване на физически прегради в обхвата на допломатически представителства на територията на Столична община.
Отговор по точка 1

2. Питане вх. № 9300-70/1/07.02.2012 г. от г-н Ангел Джамбазки – общински съветник относно споразумение за побратимяване София – Скопие - Ниш.
Отговор по точка 2 - І част
Отговор по точка 2 - ІІ част

3. Питане вх. № 9300-71/1/07.01.2012 г. от г-н Ангел Джамбазки – общински съветник относно изпълнение на решение на Столичен общински съвет за уеднаквяване на интернет страниците и домейните на Столична община, районните администрации и структури на общината.
Отговор по точка 3

4. Питане вх. № 9300-74/1/07.02.2012 г. от г-н Иван Мечков – общински съветник относно мерките, предприети от Столична община във връзка с лошото управление и безстопанственост на бивши управители на „ДКЦ XXX – София” ЕООД и натрупаните в резултат на това дългове.
Отговор по точка 4 - І част
Отговор по точка 4 - ІІ част

5. Доклад вх. № 0300-115/26/31.01.2012 г. относно определяне състава на Централна местна комисия при СО и Местна комисия на район «Банкя» по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове и чл. 17 от Правилника за неговото прилагане.
Докл.Йорданка Фандъкова
Решение № 73 по точка 5, обявено на 02.03.2012

6. Доклад вх. № 9300-85/15.02.2012 г. относно приемане на Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Столична община за 2012 година.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 74 по точка 6, обявено на 02.03.2012

7. Доклад вх. № 2600-537/1/16.02.2012 г. относно утвърждаване на актуализиран бизнес-план на „Топлофикация – София” ЕАД и одобряване на ремонтната и инвестиционна програма на дружеството за 2012 г.
Докл. Дончо Барбалов, Ирина Савина
Решение № 75 по точка 7, обявено на 02.03.2012
Приложение № 1 - І част
Приложение № 1 - ІІ част
Приложение № 1 - ІІІ част
Приложение № 2 - І част
Приложение № 2 - ІІ част
Приложение № 2 - ІІІ част
Приложение № 2 - ІV част
Приложение № 2 - V част

8. Доклад вх. № 2900-29/4/15.02.2012 г. oтносно закупуване със собствени средства на 1 брой апарат – видеоколоноскоп за нуждите на „Втора МБАЛ – София” ЕАД.
Докл. Дончо Барбалов, Лилянда Еленкова
Решение № 76 по точка 8, обявено на 02.03.2012

9. Доклад вх. № 6200-27/1/16.02.2012 г. относно отчет за дейността на Специализирания общински приватизационен фонд през 2011 г.
Докл. Дончо Барбалов, Орлин Алексиев
Решение № 77 по точка 9, обявено на 02.03.2012
Приложение № 1
Приложение № 2

10. Доклад вх. № 0821-36/10/14.02.2012 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община, съгласно ДДС № 7/04.04.2008 г. за разплащане на разходи по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 5103020-С-013/17.01.2012 г. между Столична община и Министерство на околната среда и водите.
Докл.Мария Бояджийска
Решение № 78 по точка 10, обявено на 02.03.2012

11. Доклад вх. № 9300-41/25.01.2012 г. относно членска такса за 2012 г. на Столична община в Европейската социална мрежа.
Докл.Албена Атанасова
Решение № 79 по точка 11, обявено на 02.03.2012

12. Доклад вх. № 9300-77/08.02.2012 г. относно отпускане на безвъзмездна финансова помощ на Йорданка Галева Божанова за покриване на задължения към „ЧЕЗ Електро България” АД.
Докл.Албена Атанасова
Решение № 80 по точка 12, обявено на 02.03.2012

13. Доклад вх. № 9301-25/30.01.2012 г. относно отчет по изпълнение на едногодишен план за действие на реализация на Стратегията за развитие на средното образование в Столична община през 2011 г.
Докл. Тодор Чобанов
Решение № 81 по точка 13, обявено на 02.03.2012

14. Доклад вх. № 9300-57/01.02.2012 г. относно едногодишен план за действие по реализация на Стратегията за развитие на средното образование в Столична община за 2012 г.
Докл. Тодор Чобанов
Решение № 82 по точка 14, обявено на 02.03.2012

15. Доклад вх. № 9300-55/01.02.2012 г. относно  Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за символиката и отличията на Столична община, приета с решение № 23 по протокол № 4 от 20.12.2007 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Искра Ангелова, Вили Лилков, Владимир Кисьов
Решение № 83 по точка 15, обявено на 02.03.2012

16. Доклад вх. № 6602-43/24.01.2012 г. относно проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ І- 008029- за складове, магазини и офиси, ул. По о.т.36в – 36к и улица по о.т. 36в – 36и – 36е – 36ж – 36з, ИПР на улица по о.т.36в – 36г, кв.51, м.с. Световрачене, район „Нови Искър”.
Докл. Петър Диков
Решение № 84 по точка 16, обявено на 02.03.2012

17. Доклад вх. № 6602-79/07.02.2012 г. относно проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и план за застрояване за УПИ VІ- 1263- цех за сладкарски и захарни изделия, складове и офис- сграда от кв. 6, м. НПЗ «Хаджи Димитър», район «Подуяне».
Докл. Петър Диков
Решение № 85 по точка 17, обявено на 02.03.2012

18. Доклад вх. № 1200-164/10.02.2012 г. относно утвърждаване на отчет за извършената работа в СОАП по изпълнението на ГОПРП и следприватизационен контрол за 2011 г.
Докл. Валя Чилова
Решение № 86 по точка 18, обявено на 02.03.2012
Приложение - І част
Приложение - ІІ част
Приложение - ІІІ част

19. Доклад вх. № 1200-162/10.02.2012 г. относно утвърждаване на проект на Годишен общински план за работа по приватизация за 2012 г.
Докл. Валя Чилова
Решение № 87 по точка 19, обявено на 02.03.2012
Приложение - І част
Приложение - ІІ част

20. Доклад вх. № 1200-163/10.02.2012 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова
Решение № 88 по точка 20, обявено на 02.03.2012

21. Доклад вх. № 1200-165/10.02.2012 г. относно отмяна на решение № 389 по протокол № 92 от 23.06.2011 г. на Столичен общински съвет и изменение на решение № 618 по протокол № 98 от 06.10.2011 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Валя Чилова
Решение № 89 по точка 21, обявено на 02.03.2012

22. Доклад вх. № 1200-167/10.02.2012 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова
Решение № 90 по точка 22, обявено на 02.03.2012

23. Доклад вх. № 9300-81/14.02.2012 г. относно отчет за дейността на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия и изпълнението на бюджета за 2011 г.
Докл. Ирина Йорданова
Решение № 91 по точка 23, обявено на 02.03.2012

24. Доклад вх. № 9300-82/14.02.2012 г. относно програма за дейността на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия и проект на бюджета за 2012 г.
Докл. Ирина Йорданова
Решение № 92 по точка 24, обявено на 02.03.2012

25. Доклад вх. № 03-00-100/15/16.02.2012 г. относно изменение и допълнение на решение № 560 по Протокол № 75 от 21.10.2010 г. на Столичен общински съвет и откриване на процедура за обявяване на конкурс за отдаване под наем на обект със спортно предназначение, находящ се на бул. „Арсеналски” № 4 /плувен комплекс „Спартак”/.
Докл. Николай Стойнев
Решение № 93 по точка 25, обявено на 02.03.2012

26. Доклад вх. № 9300-88/16.02.2012 г. относно попълване състава на Съвета на директорите на „Озеленяване” ЕАД.
Докл. Николай Стойнев
Решение № 94 по точка 26, обявено на 02.03.2012

27. Доклад вх. № 1100-686/2/16.02.2012 г. относно приемане предложението на ОС на съдиите от Софийски апелативен съд за избор на съдебни заседатели към СГС.
Докл. Искра Ангелова
Решение № 95 по точка 27, обявено на 02.03.2012

28. Доклад вх. № 9300-59/02.02.2012 г. относно решения, приети от Творческия съвет на Столична програма „Култура” за приоритети, направления, разпределение на суми по тях и сесии на Програмата за 2012 г.
Докл. Роберт Янакиев, Борислав Бориславов, Христо Ангеличин, Любомир Дацов, Калоян Паргов
Решение № 96 по точка 28, обявено на 02.03.2012
Приложение - І част
Приложение - ІІ част

29. Доклад вх. № 2900-28/2/15.02.2012 г. относно отриване на процедура по акредитация за цялостна медицинска дейност на „Първа МБАЛ – София” ЕАД.
Докл. Лилянда Еленкова
Решение № 97 по точка 29, обявено на 02.03.2012

30. Доклад вх. № 0500-38/3/27.01.2012 г. относно поставяне на паметна плоча на Доньо Донев на ул. „Княз Борис I” № 94.
Докл. Мита Георгиева
Решение № 98 по точка 30, обявено на 02.03.2012

31. Доклад вх. № 0804-289/2/31.01.2012 г. относно предоставяне на безвъзмездно право на ползване за срок от 5 /пет/ години на неправителствена организация- Сдружение  «Деца с онкохематологични заболявания», на нежилищни помещения- частна общинска собственост, представляващи три кабинета на бул. «Ген. Данаил Николаев» № 26, първи етаж.
Докл. Йорданка Фикирлийска
Решение № 99 по точка 31, обявено на 02.03.2012

32. Доклад вх. № 2600-7634/15/31.01.2012 г. относно прехвърляне на правото на собственост върху бетонов фундамент за монтаж на МТП на «ЧЕЗ Разпределение България» ЕАД, с площ от 4 кв. м., изграден в общински ПИ с идентификатор 68134. 1934. 703, по действащия ПУП кв. 180, находящ се до УПИ ХІІ- 162, м. «Гърдова глава», район «Витоша».
Докл. Стойко Дуков
Решение № 100 по точка 32, обявено на 02.03.2012

33. Доклад вх. № 08-20-3/1/27.01.2012 г. относно провеждане на процедура за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост.
Докл. Младен Младенов
Решение № 101 по точка 33, обявено на 02.03.2012

34. Доклад вх. № 93-00-7/2/16.02.2012 г. относно потвърждаване на решение № 122 по протокол № 84 от 24.02.2011 г. на Столичен общински съвет, с което е одобрено съфинансиране между Столична община и МТСП на проект по „Красива България” за саниране на 61 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, район „Връбница”.
Докл. Младен Младенов
Решение № 102 по точка 34, обявено на 02.03.2012

35. Доклад вх. № 26-00-4155/21/02.02.2012 г. относно продажба на 109.84/265 идеални части от трафопост КТП, със застроена площ на стоманобетоновия фундамент от 5.28 кв.м., заедно с припадащото му се право на строеж върху УПИ IV-429, кв.127, м.”Лозенец” III част на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД.
Докл. Любомир Дреков
Решение № 103 по точка 35, обявено на 02.03.2012

36. Доклад вх. № 08-02-4/1/24.01.2012 г. относно именуване на 142 ОУ с РЧО „Веселин Ханчев”, район „Красно село” в 142 ОУ „Веселин Ханчев”, район „Красно село”.
Докл. Пламен Църноречки
Решение № 104 по точка 36, обявено на 02.03.2012

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
                                                                           
/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре