нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 12 от дата 22.03.2012

ДНЕВЕН РЕД:

1. Питане вх. № 93-00-7/4/01.02.2012 г. от г-н Георги Кадиев – общински съветник относно хонорари за външни адвокатски услуги към Столична община.
Отговор по точка 1

2. Питане вх. № 93-00-93/1/12.03.2012 г. от г-н Георги Кадиев – общински съветник относно слабостите в организацията и работата на спешната медицинска помощ на територията на Столична община.
Отговор по точка 2

3. Питане вх. № 93-00-72/1/07.02.2012 г. от г-н Ангел Джамбазки – общински съветник относно системен тормоз, извършван от наематели на търговски обекти над живущите съсобственици в кооперация, етажна собственост, разположена на ул. „Цар Симеон“ № 87, район „Възраждане“.
Отговор по точка 3

4. Питане вх. № 93-00-102/1/01.03.2012 г. от г-н Вили Лилков – общински съветник относно решение на Столичен общински съвет за създаване на доброволно формирование за защита при бедствия и ликвидиране на последиците от тях.
Отговор по точка 4

5. Доклад вх. № 93-01-271/1/05.03.2012 г. относно участие на Столична община в проект „Поощряване на устойчивата градска мобилност“ (Sustainable Urban Mobility – SUM), одобрен за финансиране по програма за междурегионално сътрудничество INTERREG ІV C на Европейския съюз.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 136 по точка 5, обявено на 29.03.2012

6. Доклад вх. № 93-01-309/1/05.03.2012 г. относно участие на Столична община в проект „R4R” – Regions for Recycling” (Региони за рециклиране), по Програмата за междурегионално сътрудничество INTERREG IVC на Европейския съюз.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 137 по точка 6, обявено на 29.03.2012

7. Доклад вх. № 93-01-72/1/05.03.2012 г. относно участие на Столична община като партньор в проект „Оползотворяване добавената стойност на водните ресурси за местно и регионално развитие“(“Aqua-add-Deploying the added value of water in local and regional development) по Програмата за междурегионално сътрудничество INTERREG IVC на Европейския съюз.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 138 по точка 7, обявено на 29.03.2012

8. Връщане вх. № 93-00-112/01.03.2012 г. от Кмета на Столична община за ново обсъждане на Решение № 63 по Протокол № 9 от 09.02.2012 г. на Столичен общински съвет относно поставяне на бюст - паметник на ген. Йосиф Гурко в парковото пространство на ъгъла на ул. „Гурко” и ул. „Г. С. Раковски”.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 139 по точка 8, обявено на 29.03.2012

9. Доклад вх. № 93-00-126/15.03.2012 г. относно одобряване на Годишен финансов и технически отчети на Програма „Зелена София“ за 2011 г. и приемане на промени в правилата за управление на Програмата.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 140 по точка 9, обявено на 29.03.2012
Приложения - част І
Приложения - част ІІ
Приложения - част ІІІ
Приложения - част ІV

10. Доклад вх. № 66-00-678/02.03.2012 г. oтносно опрощаване на несъбираеми държавни вземания във връзка с чл.9 от Указ № 2773/1980 г. и чл.98, т.12 от Конституцията на Република България.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 141 по точка 10, обявено на 29.03.2012

11. Доклад вх. № 12-00-4053/1/01.03.2012 г. относно допълване на решение № 761 по протокол № 26 от 11.12.2008 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 142 по точка 11, обявено на 29.03.2012

12. Доклад вх. № 93-00-124/15.03.2012 г. относно споразумение между Столична община, „Център за градска мобилност“ ЕООД и „Столичен електротранспорт“ ЕАД.
Докл. Дончо Барбалов, Любомир Христов
Решение № 143 по точка 12, обявено на 29.03.2012

13. Доклад вх. № 93-00-120/13.03.2012 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община, съгласно т.22 от ДДС № 7/04.04.2008 г. за разплащане на разходи по проекта за интегриран столичен градски транспорт по схема № BG161PO001/1.5-02/2011 от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г..
Докл. Любомир Христов
Решение № 144 по точка 13, обявено на 29.03.2012

14. Доклад вх. № 93-00-113/05.03.2012 г. относно предоставяне на мерите и пасищата от общинския поземлен фонд за общо или индивидуално ползване.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 145 по точка 14, обявено на 29.03.2012

15. Доклад вх. № 15-00-42/1/13.03.2012 г. относно финансова подкрепа за дейността на Театър „Мим- Арт“ при Сдружение „Тишина“ за 2012 г.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 146 по точка 15, обявено на 29.03.2012

16.
Доклад вх. № 93-00-52/31.01.2012 г. относно Програма за развитие на градския транспорт в София 2012 г.-2015 г, на основание чл. 111 от Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет.
Докл. Любомир Христов, Радослав Тошев, Екатерина Йорданова, Кирил Георгиев
Решение № 147 по точка 16, обявено на 29.03.2012
Решение № 148 по точка 16, обявено на 29.03.2012
Приложения - част І
Приложения - част ІІ
Решение № 149 по точка 16, обявено на 29.03.2012

17. Доклад вх. № 93-00-123/15.03.2012 г. относно План за устойчиво развитие на градската мобилност.
Докл. Радослав Тошев
Решение № 150 по точка 17, обявено на 29.03.2012
Приложение № 1 - част І
Приложение № 1 - част ІІ
Приложение № 1 - част ІІІ
Приложение № 1 - част ІV

18. Доклад вх. № 93-00-118/12.03.2012 г. относно утвърждаване на Програмен съвет на Програма Европа, отчет за изпълнение на програмата за 2011 г. и на Приоритетни области и финансиране по Програма Европа за 2012 г.
Докл. Ирина Йорданова, Орлин Ваташки, Петър Москов
Решение № 151 по точка 18, обявено на 29.03.2012

19. Доклад вх. № 26-00-3093/5/13.03.2012 г. относно даване на съгласие за разходване на средства на „Пазари Север“ ЕАД.
Докл. Николай Стойнев
Решение № 152 по точка 19, обявено на 29.03.2012

20. Доклад вх. № 08-03-35/1/07.03.2012 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Институт за европейски инициативи“ върху нежилищно помещение – частна общинска собственост, находящо се на ул. „Пиротска“ № 52.
Докл. Савина Савова
Решение № 153 по точка 20, обявено на 29.03.2012

21. Доклад вх. № 08-15-19/1/28.02.2012 г. относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на свободни помещения – публична общинска собственост, находящи се в сградите на общински училища на територията на район „Младост“.
Докл. Цвета Авджиева
Решение № 154 по точка 21, обявено на 29.03.2012

22. Доклад вх. № 08-15-18/26.01.2012 г. относно преименуване на ОДЗ № 75 „Проф. д-р София Аврамова” с име „Сърчице”.
Докл. Цвета Авджиева
Решение № 155 по точка 22, обявено на 29.03.2012

23. Доклад вх. № 08-22-31/29.02.2012 г. относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на имоти – публична общинска собственост, находящи се на територията на район “Кремиковци” имоти – публична общинска собственост, находящи се на територията на район „Кремиковци“.
Докл. Ивайло Панев
Решение № 156 по точка 23, обявено на 29.03.2012

24. Доклад вх. № 08-22-206/1/28.12.2012 г. относно преименуване на улици на територията на район „Кремиковци“.
Докл. Ивайло Панев
Решение № 157 по точка 24, обявено на 29.03.2012

25. Доклад вх. № 08-14-24/28.02.2012 г. относно отдаване под наем на свободни помещения – публична общинска собственост, находящи се в сградата на 68-мо СОУ „Академик Никола Обрешков”, ж.к. „Дружба-2”, район  „Искър“.
Докл. Йордан Томов
Решение № 158 по точка 25, обявено на 29.03.2012


                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
                                                                           
/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре