нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 18 от дата 27.05.2004

1. Докладна записка № 93-00-174/21.04.2004 относно награждаване с “Почетен знак на Столичната община” артиста Досьо Досев.
Докл.: Владимир Кисьов,
Минко Герджиков
Решение № 80 по точка 1

2. Докладна записка № 93-00-181/28.04.2004 относно отчисляване на осем броя жилища от общинския оборотен фонд на Столичната община с настанени наематели и парично обезщетени собственици.
Докл.: Минко Герджиков
Решение № 81 по точка 2

3. Докладна записка № 66-00-505/14.04.2004 относно закриване на автобусни линии.
Докл.: Велизар Стоилов
Решение № 82 по точка 3 

4. Докладна записка № 93-00-186/29.04.2004 относно изменение и допълнение на Решение № 27 по Протокол № 53/26.05.2003 г. на СОС.
Докл.: Мичо Райковски
Решение № 83 по точка 4 - спряно изпълнението от Областния управител.

5. Докладна записка № 09-00-1176/22.04.2004 относно отписване на имот от списъка на дълготрайните материални активи на “Слатина – Булгарплод” ЕАД.
Докл.: Минко Герджиков
Решение № 84 по точка 5

6. Докладна записка № 93-00-173/20.04.2004 относно промяна на Решение № 98 по Протокол № 57/07.08.2003 г. на СОС.
Докл.: Минко Герджиков
Решение № 85 по точка 6

7. Докладна записка № 93-00-190/30.04.2004 относно продажба чрез търг с явно наддаване на дълготрайни материални активи от “Стоматологичен център ХХХ – София” ЕООД (в ликвидация).
Докл.: Минко Герджиков
Решение № 86 по точка 7

8. Докладна записка № 93-00-182/28.04.2004 относно продажба чрез търг с явно наддаване на дълготрайни материални активи от “Стоматологичен център ХІV – София” ЕООД (в ликвидация).
Докл.: Минко Герджиков
Решение № 87 по точка 8

9. Докладна записка № 26-00-396/26.04.2004 относно наименуване на улица.
Докл.: Богдан Стефанов
Решение № 88 по точка 9

10. Докладна записка №№ 08-21-28 и 70-00-54/29.04.2004 относно предоставяне под наем на помещение – частна общинска собственост, находящо се в кв. Кумарица, район “Нови Искър”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 89 по точка 10 - спряно изпълнението от Областния управител.

11. Докладна записка № 70-00-193/14.04.2004 относно предоставяне под наем общински недвижим имот – публична общинска собственост, на ЕТ “Плам–Перуника Василев” за детска градина с езиково обучение.
Докл.: Кръстю Тихчев
Решение № 90 по точка 11

12. Докладна записка № 08-18-28/27.04.2004 относно искане за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план по реда на § 8, ал. 1 от ЗУТ за УПИ І-2, кв. 8, м. “Горна баня” чрез продажба.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 91 по точка 12

13. Докладна записка № 66-02-111/16.04.2004 относно искане за устройствена процедура за обект – бензиностанция, поземлен имот пл. № 2070, к. л. 132, м. “Модерно предградие – кв. Обеля-ІІ ч.”.
Докл.: арх. Стоян Янев
Решение № 92 по точка 13

14. Докладна записка № 66-02-113/16.04.2004 относно искане за устройствена процедура за обект – бензиностанция с газколонка, обслужваща сграда и автомивка в УПИ ХХХVІ-64, кв. 2, м. "Бул. Цар Борис ІІІ".
Докл.: арх. Стоян Янев
Решение № 93 по точка 14

15. Докладна записка № 66-02-114/16.04.2004 относно искане за устройствена процедура за обект – жилищна сграда и сграда за автоуслуги, автомивка и търговия в УПИ VІІІ-852, кв. 55, м. "Кв. Обеля”.
Докл.: арх. Стоян Янев
Решение № 94 по точка 15

16. Докладна записка № 66-02-109/16.04.2004 относно искане за устройствена процедура за обект – търговски комплекс с бензиностанция и газколонка в поземлени имоти №№ 499, 718, к. л. 702, 703, м. “Околовръстен път – в. з. Симеоново–север”.
Докл.: арх. Стоян Янев
Решение № 95 по точка 16

17. Доклад № 93-00-207/19.05.2004 относно  прекратяване на договора за съвместна експлоатация на паркинга пред сградата на ЦУМ между “Паркинги и гаражи” ЕАД и ЦУМ АД.
Докл.: Велизар Стоилов
Решение № 96 по точка 17

18. Доклад № 93-00-206/19.05.2004 относно договор за наем на 26 паркоместа от паркинга пред хотел “Шератон” – публична общинска собственост.
Докл.: Велизар Стоилов
Решение № 97 по точка 18

19. Докладна записка № 12-00-200/04.05.2004 относно предложение за решение за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл.: Станимир Зашев
Решение № 98 по точка 19 - спряно изпълнението от Областния управител.

20. Докладна записка № 93-00-209/19.05.2004 относно изменение в устава на “Пътища и съоръжения” ЕАД.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 99 по точка 20

21. Докладна записка № 08-22-34/31.03.2004 относно замяна на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се кв. "Враждебна", УПИ ІV-899, кв. 86 А, с площ от 495 кв. м. срещу равностойни жилищни имоти.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 100 по точка 21

22. Докладна записка № 08-22-75/14.04.2004 относно замяна на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в район “Кремиковци”, УПИ VІ, кв. 53, м. “Враждебна–юг”, с площ от 1 640 кв. м., срещу жилищни имоти на “Мартитранс” ЕООД.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 101 по точка 22

23. Докладна записка № 93-00-152/05.04.2004 относно забрана продажбата и разпространението на  открито на аудио, видео и софтуерни продукти.
Докл.: Любен Дилов
Решение № 102 по точка 23

24. Докладна записка № 12-00-199/03.05.2004 относно предложение за решение за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл.: Станимир Зашев
Решение № 103 по точка 24 - спряно изпълнението от Областния управител в частта му, касаеща обект - магазин № 1.

25. Доклад № 93-00-214/20.05.2004 относно преструктуриране на общинските пазари.
Докл.: Владимир Кисьов, Борислав Бориславов, Милан Миланов, Станимир Зашев, Мичо Райковски
Решение № 104 по точка 25

26. Приемане на декларация на общинските съветници на гр. София в подкрепа на осъдените български медици в Либия.
Решение № 105 по точка 26


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре