нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 16 от дата 10.05.2012

ДНЕВЕН РЕД:

1. Питане вх. № 93-00-122/1/16.03.2012 г. от г-н Георги Кадиев – общински съветник относно несъбрани наеми за рекламни елементи, поставени на терени – публична общинска собственост на Столична община.
Отговор по точка 1

2. Питане вх. № 93-00-154/1/05.04.2012 г. от г-н Георги Кадиев – общински съветник относно информация за дейността на ОП „Екоравновесие“.
Отговор по точка 2

3. Доклад вх. № 93-00-119/12.03.2012 г. относно предложение по чл. 38 от Закона за концесиите за приемане на решение за откриване на процедура по предоставяне на концесия за управление на Западен парк – представителна част, разположен на територията на гр. София, район „Илинден“.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 217 по точка 3, обявено на 17.05.2012
Приложение № 1 - І част
Приложение № 1 - ІІ част
Приложение № 1 - ІІІ част
Приложение № 2 - І част
Приложение № 2 - ІІ част
Приложение № 2 - ІІІ част
Приложение № 2 - ІV част
Приложение № 3

4. Доклад вх. № 93-00-167/18.04.2012 г. относно предложение за приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги на територията на Столична община за 2012 г. съгласно изискванията на чл. 36б, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 218 по точка 4, обявено на 17.05.2012

5. Доклад вх. № 08-08-47/2/24.04.2012 г. относно придобиване безвъзмездно право на собственост върху реална част от недвижим имот – държавна собственост, попадаща в обхвата на обект „Кръстовище на две нива при бул. „Драган Цанков“ и бул. „Пейо К. Яворов“, райони „Средец“, „Изгрев“ и „Лозенец“.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 219 по точка 5, обявено на 17.05.2012

6. Доклад вх. № 93-00-185/1/03.05.2012 г. относно промени в персоналния състав на постоянните комисии към Столичен общински съвет.
Докл. Елен Герджиков
Решение № 220 по точка 6, обявено на 17.05.2012

7. Доклад вх. № 26-00-1753/5/03.05.2012 г.  относно определяне на представители на Столична община в редовното Общо събрание на акционерите в „Централни хали“ АД, конкретизиране на задачите им по повод насроченото за 17.05.2012 г. редовно общо събрание на акционерите в „Централни хали“ АД.
Докл.Елен Герджиков, Николай Стойнев
Решение № 221 по точка 7, обявено на 17.05.2012

8. Доклад вх. №  93-00-121/13.03.2012 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества и приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за общинските лечебни заведения.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 222 по точка 8, обявено на 17.05.2012

9. Доклад вх. № 93-00-187/03.05.2012 г. относно определяне на представител на СО в редовното Общо събрание на акционерите в „Интер Експо и Конгресен Център“ АД и конкретизиране на задачите му по повод насроченото за 19.05.2012г. редовно Общо събрание.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 223 по точка 9, обявено на 17.05.2012

10. Доклад вх. № 93-00-152/30.03.2012 г. относно програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Столична община 2012 – 2016 г.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 224 по точка 10, обявено на 17.05.2012
Приложение № 1

11. Доклад вх. № 93-00-51/3/21.03.2012 г. относно изменение на т.6 от Приложение № 1 на решение №46 по протокол № 9/09.02.2012 г. на СОС за увеличаване броя на членовете на Творчески съвет и утвърждаване на членовете на Творческия съвет на СП „Култура“.
Докл. Тодор Чобанов
Решение № 225 по точка 11, обявено на 17.05.2012

12. Доклад вх. № 93-00-188/03.05.2012 г. относно решения, приети от Творческия съвет на СП „Култура“ за финансиране на проекти 2012 г.
Докл. Тодор Чобанов, Борислав Бориславов, Калоян Паргов, Любомир Дацов
Решение № 226 по точка 12, обявено на 17.05.2012

13. Доклад вх. № 93-00-165/17.04.2012 г. относно предложение за отпускане на десет персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 227 по точка 13, обявено на 17.05.2012

14. Доклад вх. № 93-00-169/20.04.2012 г. относно съвместно участие на Столична община и Фондация „Очи на четири лапи“ в издръжката и финансирането на проект „Център за социална рехабилитация и реинтеграция на хора със сетивни увреждания с помощта на служебни кучета за хора с увреждания“.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 228 по точка 14, обявено на 17.05.2012

15. Доклад вх. № 93-00-170/20.04.2012г. относно използване на част от преходния остатък в размер до 700 000 лв. на „Медицински център за пневмо-фтизиатрични заболявания – София“ ЕООД за осигуряване на медицинска дейност, заплащане на персонала, издръжка на сградите и апаратурата.
Докл. Албена Атанасова, Лилянда Еленкова
Решение № 229 по точка 15, обявено на 17.05.2012

16. Доклад вх. № 12-00-44/7/26.04.2012 г. относно откриване на процедура за приватизация за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова
Решение № 230 по точка 16, обявено на 17.05.2012

17. Доклад вх. № 6600-877/2/03.05.2012 г. относно промяна в решение № 187 по протокол № 15 от 26.04.2012 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Орлин Алексиев
Решение № 231 по точка 17, обявено на 17.05.2012

18. Доклад вх. № 93-00-161/10.04.2012г. относно нуждата от спешни нормативни промени и действия за овладяване популацията на бездомните кучета на територията на СО.
Докл. група общински съветници
Решение № 232 по точка 18, обявено на 17.05.2012

19. Доклад вх. № 93-00-162/11.04.2012 г. относно поставяне на паметен знак на Фритьоф Нансен.
Докл. Роберт Янакиев
Решение № 233 по точка 19, обявено на 17.05.2012

20. Доклад вх. № 62-01-182/3/02.05.2012 г. относно поставяне на надпис на дарена монументална скултура „Танц над облаците“, поставена пред Националната галерия за чуждестранни изкуства.
Докл. Роберт Янакиев
Решение № 234 по точка 20, обявено на 17.05.2012

21. Доклад вх. № 26-00-1478/2/19.04.2012 г. относно наименуване на безименни улици на територията на районите „Подуяне“, „Овча купел“ и „Витоша“.
Докл. Борислав Бориславов, Петър Гюзелев, Борис Цветков
Решение № 235 по точка 21, обявено на 17.05.2012

22. Доклад вх.№ 26-00-2348/2/03.05.2012 г. относно преименуване на ул. „202“ в район „Сердика“ с името бул. „История славянобългарска“.
Докл. група общински съветници
Решение № 236 по точка 22, обявено на 17.05.2012

23. Доклад вх. № 26-00-4904/33/03.02.2012 г. относно прекратяване на съсобственост върху УПИ I-за жс, кв.9, м.“Жилищна група Южен парк“, район „Триадица“, чрез пордажба на общинския дял – частна общинска собственост.
Докл. Стоян Начев
Решение № 237 по точка 23, обявено на 17.05.2012

24. Доклад вх. № 08-13-51/1/12.04.2012 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за наем на имоти, публична общинска собственост.
Докл. Димитър Димов
Решение № 238 по точка 24, обявено на 17.05.2012

25. Доклад вх. № 08-15-95/15/12.04.2012 г. относно процедура по чл. 15, ал. 3 и 5 от ЗУТ, във връзка с изменение на плана за регулация за УПИ II – 399, кв. 19 А, м. „Младост – 1”.
Докл. Цвета Авджиева
Решение № 239 по точка 25, обявено на 17.05.2012

26. Доклад вх. № 08-14-141/5/18.04.2012 г. относно предоставяне безвъзмездно за управление за нуждите на 08 РПУ – СДВР на имот – публична общинска собственост, представляващ 16 работни стаи и обслужващи помещения в ж.к. „Дружба“, бл.40, ет.3, район „Искър“ за срок от 10 години.
Докл. Йордан Томов
Решение № 240 по точка 26, обявено на 17.05.2012

27. Доклад вх. № 08-21-141/17.04.2012 г. относно именуване на безименна улица, находяща се в с. Мировяне, район „Нови Искър“.
Докл. Даниела Райчева
Решение № 241 по точка 27, обявено на 17.05.2012

28. Доклад вх. № 08-20-49/4/18.04.2012 г. относно провеждане на процедура за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост.
Докл. Младен Младенов
Решение № 242 по точка 28, обявено на 17.05.2012

29. Доклад вх. № 66-00-915/4/07.05.2012 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд Програма за ремонти (в т.ч. мероприятия за енергийна ефективност) в общински учебни и детски заведения през 2012 г.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 243 по точка 29, обявено на 17.05.2012

30. Доклад вх. № 29-00-136/2/07.05.2012г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд закупуване на апаратура за клинична лаборатория на „ДКЦ XXX – София“ ЕООД.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 244 по точка 30, обявено на 17.05.2012

31.
Доклад вх. № 15-00-247/1/08.05.2012 г. относно определяне на представител на Столична община в общото събрание на съдружниците в „Диагностично-консултативен център XXIII – София“ ООД, както и конкретизиране на неговите задачи по повод насроченото за 21.05.2012 г. общо събрание на съдружниците в „Диагностично-консултативен център XXIII – София“ ООД.
Докл. Лилянда Еленкова
Решение № 245 по точка 31, обявено на 17.05.2012

                                               

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:(п)
                                                                      /ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/

 


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре