нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 17 от дата 31.05.2012

ДНЕВЕН РЕД:

1. Полагане на клетва от общински съветник.

2. Питане вх. № 93-00-177/1/25.04.2012 г. от г-н Георги Кадиев – общински съветник относно отпадане на сгради-паметник на културата от картите на ГИС – София ЕООД.
Отговор по точка 2

3. Питане вх. № 93-00-416/2/21.04.2012 г. от г-н Георги Кадиев – общински съветник относно проект за интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община и неговото отражение върху такса битови отпадъци.
Отговор по точка 3

4. Питане вх. № 93-00-179/2/26.04.2012 г. от г-н Вили Лилков – общински съветник относно законността на изградените върху общинска собственост базови станции и приемо-предавателни антени на мобилните оператори и приходите на Столична община от нейното използване.
Отговор по точка 4

5. Питане вх. № 93-00-199/2/14.05.2012 г. от г-н Ангел Джамбазки – общински съветник относно премахване на незаконно циганско гето, намиращо се на ул. „Баталова воденица“, район „Възраждане“.
Отговор по точка 5

6. Питане вх. № 93-00-200/1/14.05.2012 г. от г-н Ангел Джамбазки – общински съветник относно премахване на незаконно циганско гето, намиращо се на бул. „Европа“, район „Люлин“, известно като „Фургоните“.
Отговор по точка 6

7. Питане вх. № 93-00-195/2/14.05.2012 г. от г-н Орлин Ваташки – общински съветник относно мерки на Столична община, във връзка с обезопасяване на спирка на МГТ, находяща се на бул. „Симеоновоско шосе“, район „Витоша“.
Отговор по точка 7

8. Доклад вх. № 09-00-211/5/09.05.2012 г. относно приемане на дарение от Българска народна банка на недвижим имот, находящ се в район „Красна поляна“ и обявяването му за публична общинска собственост.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 246 по точка 8, обявено на 08.06.2012

9. Доклад вх. №  26-00-7673/10/09.05.2012 г. относно даване на съгласие за извършване на продажба чрез търг с явно наддаване на дълготрайни материални активи – 8 броя моторни превозни средства, собственост на ВиК София ЕАД.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 247 по точка 9, обявено на 08.06.2012

10. Доклад вх. № 93-00-203/10.05.2012 г. относно 57 бр. преписки,постъпили в СО по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, отнасящи се за недвижими имоти, с искане за започване на процедура за изваждането им от капитала на дружества, собственост на Столична община.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 248 по точка 10, обявено на 08.06.2012

11. Доклад вх. № 29-00-127/1/21.05.2012 г. относно увеличаване на капитала на Първа САГБАЛ „Света София“ ЕАД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството.
Докл. Дончо Барбалов, Албена Атанасова,
Лилянда Еленкова
Решение № 249 по точка 11, обявено на 08.06.2012

12. Доклад вх. № 93-00-186/02.05.2012 г. относно приемане на Планове за действие за 2012 година по реализацията на социалните стратегии на Столична община.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 250 по точка 12, обявено на 08.06.2012

13. Доклад вх. № 93-00-183/27.04.2012 г. относно членски внос за участие в национални и международни организации.
Докл. Любомир Христов
Решение № 251 по точка 13, обявено на 08.06.2012

14. Доклад вх. № 93-00-188/3/16.05.2012 г. относно изменение на решение №226 по протокол № 16 от 10.05.2012 г. на СОС.
Докл. Тодор Чобанов, Борислав Бориславов, Любомир Дацов,
Калоян Паргов
Решение № 252 по точка 14, обявено на 08.06.2012

15. Доклад вх. № 66-02-271/18.04.2012 г. относно одобряване на проект за ПУП – план за регулация и застрояване за м. „ЖГ „Камбаните – Младост 4“ и план-схеми на техническата инфраструктура към него.
Докл. Петър Диков
Решение № 253 по точка 15, обявено на 08.06.2012

16. Доклад вх. № 66-02-328/14.05.2012г. относно одобряване на ПУП – план за регулация и режим на застрояване на м.”НПЗ Хладилника-Витоша” – част север, м.”НПЗ Хладилника-Витоша” – част юг, в граници: от север – бул.”Н.Й.Вапцаров”; от изток – „Зоопарк София”, м.”Борисова градина – Погребите ІІ част”, източната граница на кв.1 и продължението й до бул.”Н.Й.Вапцаров”; от юг – бул.”Тодор Каблешков”; от запад – бул.”Черни връх”.
Докл. Петър Диков
Решение № 254 по точка 16, обявено на 08.06.2012

17. Доклад вх. № 66-02-330/14.05.2012г., относно приемане на ПУП – изменение на план за регулация и застрояване на УПИ І-12; ІІ-11,12; ІІІ-11; І.-11; V-11,12; VІ-12; VІІ-12; VІІІ-11,12 и ІХ-11; създаване на улица от о.т.111 до о.т.112 и създаване на задънена улица от о.т.100 до о.т.103, кв.12-А; м.”в.з. Иваняне”, Район „Банкя”.
Докл. Петър Диков
Решение № 255 по точка 17, обявено на 08.06.2012

18. Доклад вх. № 66-02-347/17.05.2012г. относно проект за ПУП – изменение на улична регулация по бул.”Черни връх” с осигуряване на подходи към Метростанция ІІ-11; Изменение на план за регулация на м.”Лозенец” – Іч., кв.274, УПИ І-„за озеленяване и църква”; кв.277, УПИ І – „за жилищно строителство”, УПИ ІІ-„за поща”; кв.279, УПИ І-„за жилищно строителство”, УПИ VІ-„за жилищно строителство” и м.”Лозенец”-ІІ ч., кв.212, УПИ І-„за училище”, ІІ-„за читалище и озеленяване”; улица по о.т. 96а – 227а, Район „Лозенец”.
Докл. Петър Диков
Решение № 256 по точка 18, обявено на 08.06.2012

19. Доклад вх. № 66-02-348/17.05.2012г. относно приемане на проект за ПУП – изменение на план за регулация и застрояване на УПИ ХХV-23; ХХVІ-23; ХХVІІ-23; ХХVІІІ-23 и ХХІХ-23 и УПИ ХІV-2045; заличаване на задънена улица от о.т.95к до о.т.95л; откриване на задънена улица от о.т.105 до о.т.95к и откриване на задънена улица от о.т.106 до о.т.109, кв.12, м.”в.з.Иваняне”, Район „Банкя”.
Докл. Петър Диков
Решение № 257 по точка 19, обявено на 08.06.2012

20. Доклад вх. № 66-02-306/03.05.2012г. относно проект за ПУП – план за регулация и застрояване за УПИ I-39, кв.2а и изменение на плана за регулация на улица по о.т.8а – о.т.8 – о.т.9 – о.т.10 – о.т.11 и улица по о.т.7 – о.т.11, м.с. Подгумер, район „Нови Искър“.
Докл. Петър Диков
Решение № 258 по точка 20, обявено на 08.06.2012

21. Доклад вх. № 66-02-173/1/03.05.2012г. относно допускане на изработване на  ПУП за ПИ № 044008, 044013, 044014, 044080 по КВС, м.“Калето“, землище на с.Герман, район „Панчарево“, територия, отредена съгласно ОУП от 2009г., одобрен с Решение на Министерски съвет № 960/16.12.2099 г. за далекоперспективна по реда на чл.15 от ЗУЗСО.
Докл. Петър Диков
Решение № 259 по точка 21, обявено на 08.06.2012

22. Доклад вх. № 66-02-318/08.05.2012 г. относно инвестиционен проект за обект „Архитектурно-благоустройствено оформление на пешеходна зона на бул. „Витоша“ в участъка от бул. „Патриарх Евтимий“ до ул. „Солунска““.
Докл. Петър Диков
Решение № 260 по точка 22, обявено на 08.06.2012

23. Доклад вх. № 12-00-457/18.05.2012 г. относно откриване на процедура за приватизация за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова
Решение № 261 по точка 23, обявено на 08.06.2012

24. Доклад вх. № 93-00-123/75/11.05.2012 г. относно изменение на текста на чл.9, ал.2 от договор за наем, представляващ Приложение към Наредбата за общинските лечебни заведения, приета с решение № 288 по протокол № 67 от 10.06.2010 г. на СОС.
Докл. Лилянда Еленкова
Решение № 262 по точка 24, обявено на 08.06.2012

25. Доклад вх. № 26-00-1753/7/23.05.2012 г. относно обявяване на общински недвижим имот, находящ се на бул. „Цар Освободител“ № 5, за имот – публична общинска собственост.
Докл. Елен Герджиков, Малина Едрева,
Николай Стойнев
Решение № 263 по точка 25, обявено на 08.06.2012

26. Доклад вх. № 93-01-976/2/22.05.2012 г. относно учредяване на „Метрополитен” ЕАД безвъзмездно право на ползване на търговски обекти в метростанциите на софийското метро и за отмяна на т. 1, 2, 3, 4 и 5 на Решение №499/29.07.2009г. на СОС.
Докл. Николай Стойнев
Решение № 264 по точка 26, обявено на 08.06.2012

27. Доклад вх. № 66-00-1275/1/23.05.2012 г. относно промяна в състава на Одитния комитет на "Топлофокация - София" ЕАД, създаден с Решение № 425 от 14.07.2012 г. на Столичния общински съвет.
Докл. Николай Стойнев
Няма решение по точка 27 - докладът е оттеглен по време на заседанието

28. Доклад вх. № 26-00-2697/1/23.05.2012 г. относно конкретизиране на задачите на представителя на „ВиК – София” ЕАД в извънредното общо събрание на акционерите на „Софийска вода” АД, насрочено за 29.06.2012г., в изпълнение на т. III от решение № 200/26.04.2012 г. на СОС.
Докл. Николай Стойнев,
Орлин Алексиев
Решение № 265 по точка 28, обявено на 08.06.2012

29. Доклад вх. № 93-00-62/156/23.05.2012 г. относно проведения публичен подбор, съгласно решение № 47 по протокол № 9 от 09.02.2012 г. на СОС.
Докл. група общински съветници
Решение № 266 по точка 29, обявено на 08.06.2012

30. Доклад вх. № 93-00-222/23.05.2012 г. относно утвърждаване на класирани проекти от Експертната комисия за оценка по Програма „Европа“ за 2012 година.
Докл. Ирина Йорданова, Орлин Ваташки,
Петър Москов
Решение № 267 по точка 30, обявено на 08.06.2012

31. Доклад вх. № 54-00-51/1/23.05.2012 г. относно поставяне на мемориален знак – плоча в памет на Асен Кермекчиев.
Докл. Малина Едрева, Вили Лилков,
Жельо Бойчев
Решение № 268 по точка 31, обявено на 08.06.2012

32. Доклад вх. № 62-00-47/3/11.05.2012 г. относно поставяне на паметна плоча на проф. д-р Кирил Миленков на ул. „Кракра“ № 19.
Докл. Христо Ангеличин
Решение № 269 по точка 32, обявено на 08.06.2012

33. Доклад вх. № 08-15-150/14/21.03.2012 г. относно процедура по чл. 15, ал. 3 и 5 от ЗУТ във връзка с изменение на план за регулация.
Докл. Цвета Авджиева
Решение № 270 по точка 33, обявено на 08.06.2012

34. Доклад вх. № 08-18-112/15.05.2012 г. относно запис на заповед от кмета на Столична община в полза на Министерство на околната среда и водите във връзка с договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011119-С025 от 17.02.2012 г. между Столична община и Министерство на околната среда и водите и Споразумение за изпълнение на Първи етап от проект № 51011119-27-61 „Подмяна и изграждане на водопровод и канализация на територията на район „Овча купел“ за м. „Овча купел – стара част“ и кв. „Горна баня“.
Докл. Христина Семерджиева
Решение № 271 по точка 34, обявено на 08.06.2012

35. Доклад вх. № 08-24-110/1/18.05.2012 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община, съгласно т.20 от ДДС № 7/04.04.2008 г. за разплащане на разходи по договор за финансиране по национална схема за зелени инвестиции с рег. номер на договора № НСЗИ 005/07.03.2012 г. между Столична община и Национален доверителен екофонд.
Докл. Рангел Марков,
Милко Младенов
Решение № 272 по точка 35, обявено на 08.06.2012

36. Доклад вх. № 26-00-890/13/11.04.2012 г. относно учредяване на допълнително право на строеж върху общински УПИ I-за ОЖС, кв.95, м.“Красно село – Плавателен канал“, ул. „Метличина поляна“ № 15 – за преустройство на съществуваща сграда – общежитие на „Софстрой“ АД, подземен паркинг с подходи.
Докл. Стоян Начев
Решение № 273 по точка 36, обявено на 08.06.2012

37. Доклад вх. № 08-09-71/1/09.05.2012 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за наем на част от имот, публична общинска собственост.
Докл. Любомир Дреков
Решение № 274 по точка 37, обявено на 08.06.2012

38. Доклад вх. № 08-22-15/1/13.03.2012 г. от относно промяна характера на собствеността от частна в публична в АОС №1323/30.12.2008г. за спортен комплекс (волейболно и баскетболно игрище), представляващ поземлен имот пл. №487 с площ от 1346 кв.м. и в АОС  1324/30.12.2008г. за спортен комплекс (футболно игрище), представляващ поземлен имот пл. №488 с площ от 6 301 кв.м., кв. 22 по плана гр. София – кв. Сеславци.
Докл. Ивайло Панев
Решение № 275 по точка 38, обявено на 08.06.2012

39. Доклад вх. № 08-13-36/1/20.04.2012 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване за срок от 10 /десет/ години на ЮЛНЦ „Обединен районен спортен клуб Надежда-София” върху спортен имот УПИ V-за спорт и озеленяване, заедно със спомагателна постройка – баня, построена в УПИ ІІІ-за баня  озеленяване, кв. 6, м. „Требич”, район „Надежда”.
Докл. Димитър Димов
Решение № 276 по точка 39, обявено на 08.06.2012

40. Доклад вх. № 08-13-92/17.04.2012 г. относно реновиране на детска площадка, превръщането й в детски комплекс и наименуването, заедно с прилежащата алея на името на футболната легенда Атанас Михайлов - Начко.
Докл. Димитър Димов
Решение № 277 по точка 40, обявено на 08.06.2012

41. Доклад вх. № 08-07-103/03.04.2012 г. относно именуване на безименна улица на територията на район „Слатина“ с името ул. „Никола Тесла“.
Докл. Антоанета Апостолова
Решение № 278 по точка 41, обявено на 08.06.2012

42. Доклад вх. № 29-00-151/6/29.05.2012 г. относно предложение за предоставяне безвъзмездно за управление на помещения в „ДКЦ V – София“ ЕООД, „ДКЦ XII – София“ ЕООД, „ДКЦ XVI – София“ ЕООД и „ДКЦ XXIV – София“ ЕООД на Център за спешна медицинска помощ – София - град.
Докл. Лилянда Еленкова
Решение № 279 по точка 42, обявено на 08.06.2012

43. Доклад вх. № 94-Т-112/2/16.05.2012 г. относно удостояване на Александър Дяков със званието „Почетен гражданин на София“.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Ралица Стоянова,
Малина Едрева
Решение № 280 по точка 43, обявено на 08.06.2012

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) 
                                                                        
/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре