нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 18 от дата 14.06.2012

ДНЕВЕН РЕД:

1. Питане вх. № 93-00-228/1/31.05.2012 г. от г-н Вили Лилков – общински съветник относно решение № 697/19.11.2009 г. на СОС за гробищния парк в с. Казичене.
Отговор по точка 1

2. Питане вх. № 93-00-201/2/14.05.2012 г. от г-н Ангел Джамбазки – общински съветник относно премахване на незаконно циганско гето, намиращо се на ул. „Зайчар“, район „Възраждане“.
Отговор по точка 2

3. Питане вх. № 93-00-213/1/16.05.2012 г. от г-н Ангел Джамбазки – общински съветник относно незаконно унищожена улица и прилежащата й инфраструктура в кв. „Малинова долина“, район „Студентски“ и потенциална заплаха за живота, здравето и имуществото на собственици и наематели на недвижими имоти в района.
Отговор по точка 3

4. Доклад вх. № 26-00-3083/3/06.06.2012 г. относно приемане на целево дарение от „МЪРКЮРИ“ ЕАД на парични средства за изплащане на обезщетение, за отчуждаване на реална част от ПИ 475, кв.6, м. „Манастирски ливади – изток“, с площ от 1 495 кв.м. – собственост на физически лица.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 281 по точка 4, обявено на 21.06.2012

5. Доклад вх. № 93-00-245/07.06.2012 г. относно промени в персоналния състав на постоянните комисии към Столичен общински съвет.
Докл. Елен Герджиков
Решение № 282 по точка 5, обявено на 21.06.2012

6. Доклад вх. № 93-00-244/07.06.2012 г. относно разпределение на допълнителни средства за капиталови разходи и стимулиране на служителите в общинската и районните администрации на Столична община.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 283 по точка 6, обявено на 21.06.2012

7. Доклад вх. № 21-00-3513/11/30.05.2012 г. относно даване на съгласие «Спортна София – 2000» ЕАД да прекрати участието си в търговско дружество «Комплекс Бейзбол» АД.
Докл.Дончо Барбалов
Решение № 284 по точка 7, обявено на 21.06.2012

8. Доклад вх. № 93-00-234/30.05.2012 г. относно изменение на т.3 от решение № 9 по протокол № 55 от 14.01.2010 г. на Столичен общински съвет и утвърждаване на актуализиран устав на „Спортна София – 2000“ ЕАД.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 285 по точка 8, обявено на 21.06.2012

9. Доклад вх. № 93-00-218/19.05.2012 г. относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на „Чистота Искър“ ЕООД върху вещи – частна общинска и закупуване на ДМА.
Докл. Дончо Барбалов, Мария Бояджийска
Решение № 286 по точка 9, обявено на 21.06.2012

10. Доклад вх. № 93-00-230/29.05.2012 г. относно предложение за отпускане на две персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 287 по точка 10, обявено на 21.06.2012

11. Доклад вх. № 93-00-246/07.06.2012 г. относно допълнение към решение № 40 от 09.02.2012 г. на СОС за проектно предложение „Изграждане на инженерна инфраструктура на ВиК мрежата на гр. Банкя и на кварталите „Градоман“, „Михайлово“, „Вердикал“ и с. Иваняне, район „Банкя“ – главни канализационни колектори и подмяна на съществувщаи водопроводи, попадащи по трасетата им по ОПОС, Приоритетна ос 1, Процедура № BG161PO005/10/1.11/02/16 „подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.“.
Докл. Ирина Савина
Решение № 288 по точка 11, обявено на 21.06.2012

12. Доклад вх. № 93-00-247/07.06.2012 г. относно допълнение към решение № 558 от 15.09.2011 г. на СОС за проектно предложение „Инженерна инраструктура на местност " Бул. Сливница" - II етап, между улица " "Минск" и бул. "Панчо Владигеров" по Оперативна програма " Околна среда 2007 - 2013 г. (ОПОС), Приоритетна ос 1, Процедура № BG161РО005/10/1.11/02/16 " Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж" 
Докл. Ирина Савина
Решение № 289 по точка 12, обявено на 21.06.2012

13. Доклад вх. № 93-00-248/07.06.2012 г. относно допълнение към решение № 491 от 28.07.2011 г. на СОС за проектно предложение „Изграждане на Дубльор на Ляв Владайски колектор" по Оперативна програма " Околна среда 2007 - 2013 г." (ОПОС), Приоритетна ос 1, Процедура № BG161PO005/10/1.11/02/16  „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.“.
Докл. Ирина Савина
Решение № 290 по точка 13, обявено на 21.06.2012

14. Доклад вх. № 93-00-220/21.05.2012 г. относно финансиране на транспортна услуга за превоз на деца от подготвителни групи и ученици от 1-ви до 8-ми клас.
Докл. Тодор Чобанов
Решение № 291 по точка 14, обявено на 21.06.2012

15. Доклад вх. № 66-00-1618/28.05.2012 г. относно осигуряване на допълнителна численоств дейност 311 „Целодневни детски градини и ОДЗ“ за разкриване на нови групи.
Докл. Тодор Чобанов
Решение № 292 по точка 15, обявено на 21.06.2012

16. Доклад вх. № 93-00-182/27.04.2012 г. относно решение № 7/12.01.2012 г. на СОС – проект на Програма в изпълнение на Общинска Стратегия за развитие на физическото възпитание спорта /2012 – 2015г./, допълнен с писмо  вх. № 93-00-182/1/05.06.2012 г.
Докл. Тодор Чобанов, Роберт Янакиев, Анна Стойкова
Решение № 293 по точка 16, обявено на 21.06.2012

17. Доклад вх. № 93-00-219/21.05.2012г. относно одобряване на ПУП – изменение на план за регулация на УПИ Ж-24,128 „за автосервиз, складове и офиси“; УПИ VI-152   „““за магазин, офиси и складове“; УПИ XII-25 “ззза магазин, ЖС и офиси“ и УПИ XIII-26 “за ЖС и магазин“ и задънена улица от о.т.198б до о.т.198в, кв.10, м.“Христо Ботев“, район „Слатина“.
Докл. Петър Диков
Решение № 294 по точка 17, обявено на 21.06.2012

18. Доклад вх. № 66-02-361/28.05.2012г., относно одобряване на проект за ПУП – изменение на план за регулация и застрояване на УПИ XX-779, XXI-779, XXII-735,   XX-779, XXI-779, XXII-779, XL-779, XLI-735,779, XLII-735,779, XLIII-735,779 XLIV-735,779; изменение на улица между о.т.119-о.т.120 и създаване на задънена улица от о.т.119а – о.т.119б, кв.4А, м.с.Мало Бучино, район „Овча купел“.
Докл. Петър Диков
Решение № 295 по точка 18, обявено на 21.06.2012

19. Доклад вх. № 66-02-362/28.05.2012г. относно проект за ПУП – изменение на план за регулация и застрояване на м. ж.к. „Хаджи Димитър“, кв.5, УПИ XVI-общ., и XXV-1140“за офиси и магазини“, улица по о.т.130б – 130в – 130г, район „Подуяне“ .
Докл. Петър Диков
Решение № 296 по точка 19, обявено на 21.06.2012

20. Доклад вх. № 66-02-363/28.05.2012г. относно приемане на проект за ПУП –план за регулация и застрояване за кв.1 и 1а с прилежащите улици, м.“Богровски песоци“, район „Кремиковци“.
Докл. Петър Диков
Решение № 297 по точка 20, обявено на 21.06.2012

21. Доклад вх. № 66-02-380/01.06.2012г. относно проект за ПУП – Парцеларен план за изграждане на оптичен кабел в землището на с. Казичене от ПИ № 35239.6110.544 през планоснимачни райони 6201 до ПИ № 44063.6201.232, район „Панчарево“.
Докл. Петър Диков
Решение № 298 по точка 21, обявено на 21.06.2012

22. Доклад вх. № 66-02-381/01.06.2012 г. относно одобряване на проект за ПУП - изменение на план за регулация и застрояване за кв.7, УПИ IV-449, изменение на границите на УПИ IV-449, създаване на нови УПИ XV-449, УПИ XVI-449, УПИ XVII-449, УПИ XVIII -за ТП , УПИ XX-449, изменение на улица между о.т 70б, м."Детски град", район " Панчарево".
Докл. Петър Диков
Решение № 299 по точка 22, обявено на 21.06.2012

23. Доклад вх. № 66-02-401/07.06.2012г. относно допускане устройството и застрояването преди 2020 г. на поземлени имоти по кадастралната карта, одобрена със Запоед № РД-18-13/17.01.2012 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, от м. "Гергьовден", гр. Банкя, попадащи в територия, отредена с ОУП на СО за далекоперспективна с решение на МС №960/ 16.12.2009 г.
Докл. Петър Диков
Решение № 300 по точка 23, обявено на 21.06.2012

24. Доклад вх. № 66-00-1275/1/23.05.2012 г. относно промяна в състава на Одитния комитет на „Топлофикация – София” ЕАД, създаден с Решение № 425 от 14.07.2011 г. на Столичния общински съвет.
Докл. Николай Стойнев
Решение № 301 по точка 24, обявено на 21.06.2012

25. Доклад вх. № 26-00-3316/2/07.06.2012 г. относно преименуване на метростанции във връзка със завършване на Линия 2 на метрото в гр. София.
Докл. Малина Едрева
Решение № 302 по точка 25, обявено на 21.06.2012

26. Доклад вх. № 93-00-176/24.04.2012 г. относно въвеждане на постоянна първа точка в дневния ред на СОС с информация от кмета на СО по решаването на въпроса с бездомните животни по улиците на София.
Докл. Ангел Джамбазки
Решение № 303 по точка 26, обявено на 21.06.2012

27. Доклад вх. № 26-00-2746/22.05.12 г. относно прехвърляне в собственост на бетонов фундамент за монтаж на КТП на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД с площ от 9,86 кв.м. с идентификатор 68134.4337.1136.1, изграден в общински недвижим имот с идентификатор 68134.4337.1136.1, стар идентификатор  квартал 29 Б – УПИ VIII- 1136, местност „Овча купел”.
Докл. Христина Семерджиева
Решение № 304 по точка 27, обявено на21.06.2012

28. Доклад вх. № 15-00-618/22.05.2012 г. относно прекратяване на съсобственост в застроени нежилищни недвижими имоти чрез доброволна делба.
Докл. Савина Савова
Решение № 305 по точка 28, обявено на 21.06.2012

29. Доклад вх. № 94-С-12/9/29.05.2012 г., относно провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж върху общински имот- УПИ І- 138, 139, отреден за комплексно жилищно строителство, обществено обслужване и трафопост, кв. 16а, м. «Младост- 4», район «Младост».
Докл. Цвета Авджиева
Решение № 306 по точка 29, обявено на 21.06.2012

30. Доклад вх. № 26-00-1555/7/29.05.2012 г., относно процедура по учредяване право на пристрояване за свързване на две срещуположни сгради по реда на чл. 65 от НОС, между частни сгради, находящи се в УПИ І- 682, кв. 174а и УПИ V- 247, кв. 174, м. „Гърдова глава”, над улица „Тис”- публична общинска собственост, район „Витоша”.
Докл. Стойко Дуков
Решение № 307 по точка 30, обявено на 21.06.2012

31. Доклад вх. № 08-08-56/1/22.05.2012 г. относно предоставяне под наем на «Български пощи» ЕАД на общински нежилищен имот, представляващ сграда, предназначена за трафопост, находяща се на ул. «Н. Габровски» № 46.
Докл. Димитър Димитров
Решение № 308 по точка 31, обявено на 21.06.2012

32. Доклад вх. № 08-23-188/29.05.2012 г. относно именуване на безименни улици и жилищни комплекси в район „Панчарево“.
Докл. Димитър Сичанов
Решение № 309 по точка 32, обявено на 21.06.2012

33. Доклад вх. № 94-П-179/1/12.06.2012 г. относно свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „Общинска банка” АД.
Докл. Орлин Алексиев, Николай Стойнев
Решение № 310 по точка 33, обявено на 21.06.2012

34. Доклад вх. № 93-00-62/160/12.06.2012г. относно избор на управители на лечебни заведения – еднолични търговски дружества.
Докл. Албена Атанасова, Лилянда Еленкова
Решение № 311 по точка 34, обявено на 21.06.2012

35. Доклад вх. № 09-00-51/5/12.06.2012 г. относно прехвърляне на Министерство на здравеопазването безвъзмездно правото на собственост върху недвижим имот, находящ се на бул. „Васил Левски“ № 129.
Докл. Албена Атанасова, Лилянда Еленкова
Решение № 312 по точка 35, обявено на 21.06.2012

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:(п)
                                                                           
/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/

 


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре