нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 20 от дата 12.07.2012

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад вх. № 93-00-261/15.06.2012 г. относно определяне предназначението на общински жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 347 по точка 1, обявено на 18.07.2012

2. Доклад вх. № 93-00-262/15.06.2012 г.  относно утвърждаване на жилища в сгради до три етажа- общинска собственост за продажба.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 348 по точка 2, обявено на 18.07.2012

3. Доклад вх. № 93-00-263/15.06.2012 г. относно определяне предназначението на общински жилища, ателиета и гаражи за продажба.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 349 по точка 3, обявено на 18.07.2012

4. Доклад вх. № 26-00-4124/1/04.07.2012 г. относно даване на мандат на представителите на Столична община в Общото събрание на акционерите в „Хлебни изделия Княжево“ АД за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 27.07.2012 г. извънредно общо събрание на акционерите.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 350 по точка 4, обявено на 18.07.2012

5. Доклад вх. № 26-00-1807/2/25.06.2012 г. относно даване на съгласие за закупуване от „ВиК – София“ ЕАД на дълготрайни материални активи на стойност над 10 000 лева.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 351 по точка 5, обявено на 18.07.2012

6. Доклад вх. № 93-00-281/25.06.2012 г. относно приемане на Правилник за организацията и дейността на ОП „Екоравновесие“ и Правилник за организацията и дейността на ОП „Управление на общински земи и гори“.
Докл. Дончо Барбалов, Мария Бояджийска
Решение № 352 по точка 6, обявено на 18.07.2012

7. Доклад вх. № 93-00-300/04.07.2012 г. относно кандидатстване на Столична община пред Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. на МЗХ, за строителство и подобряване на наблюдателни пунктове, закупуване на средства за наблюдение и комуникация.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 353 по точка 7, обявено на 18.07.2012

8. Доклад вх. № 93-00-294/03.07.2012 г. относно прилагане на чл.67 от Закона за държавния служител, изменен с §7 на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния служител.
Докл. Дончо Барбалов,
Ралица Стоянова
Решение № 354 по точка 8, обявено на 18.07.2012

9. Доклад вх. № 26-00-4232/1/03.07.2012 г. относно даване на мандат на представителите на Столична община в Общото събрание на акционерите в „Общинска банка“ АД за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 16.07.2012 г. редовно общо събрание на акционерите.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 355 по точка 9, обявено на 18.07.2012

10. Доклад вх. № 26-00-4266/1/03.07.2012 г. относно даване на мандат на представителите на Столична община  в Общото събрание на акционерите в „Общинска банка“ АД за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 30.07.2012 г. извънредно общо събрание на акционерите.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 356 по точка 10, обявено на 18.07.2012

11. Доклад вх. № 04-08-45/43/03.07.2012 г. относно издаване на запис на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството с издател Столична община, подписана от кмета на Столична община, без протест и без разноски, със срок на предявяване до 2 месеца след одобряване на окончателния доклад, в размер на 34 227 025.00 (тридесет и четири милиона двеста двадесет и седем хиляди и двадесет и пет) лева, обезпечаваща авансово плащане по Договор № BG161PO001/1.5-02/2011/001 от 23.08.2011 г. за безвъзмездна финансова помощ, за проект „Подкрепа за интегриран градски транспорт в Столична община“, одобрен за финансиране по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.“ с решение № С(2012)4048 на Европейската комисия от 13.06.2012 г.
Докл. Любомир Христов
Решение № 357 по точка 11, обявено на 18.07.2012

12. Доклад вх. № 66-00-690/1/26.06.2012 г. относно участие на Столична община като партньор в проект „Включване на родителите за превенция ранното отпадане на децата от училище“ (The Involvement ot Parents in the Prevention of Early School Leaving – PREVENT) по Програма УРБАКТ II на Европейския съюз.
Докл. Ирина Савина
Решение № 358 по точка 12, обявено на 18.07.2012

13. Доклад вх. № 04-08-11/75/05.07.2012 г. относно издаване на запис на заповед в полза на МРРБ с издател СО, подписана от кмета на СО, без протест и без разноски, със срок на предявяване до 2 месеца след одобряване на окончателния доклад, в размер на 1 739 834 лв., обезпечаваща авансово плащане по договор № BG161PO001/1.1-09/2010/003 от 13.12.2010 г. за безвъзмездна финансова помощ, за проект „Реализация на инвестиционни дейности за намаляване на консумацията на енергия в 9 училища на територията на райони „Илинден“, „Студентски“, „Красно село“, „Връбница“, „Искър“, „Нови Искър“, „Възраждане“, „Слатина“, „Кремиковци“ на Столична община, одобрен за финансиране по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 -2013 г. (ОПРР).
Докл. Ирина Савина
Решение № 359 по точка 13, обявено на 18.07.2012

14. Доклад вх. №04-08-11/77/05.07.2012 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община, съгласно т.20 от от ДДС № 7/04.04.2008г. за разплащане на разходи по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-09/2010/003 от 13.12.2010 г. между СО и МРРБ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г.
Докл. Ирина Савина
Решение № 360 по точка 14, обявено на 18.07.2012

15. Доклад вх. №04-08-32/15/05.07.2012 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община, съгласно т.20 от от ДДС № 7/04.04.2008г. за разплащане на разходи по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-11/2011/009 от 31.01.2012 г. между СО и МРРБ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г.
Докл. Ирина Савина
Решение № 361 по точка 15, обявено на 18.07.2012

16. Доклад вх. № 15-04-1/13/05.07.2012 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на СО, съгласно т.20 от ДДС № 7/04.04.2008г. за разплащане на разходи по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-12/2011/047 от 16.02.2012 г. между СО и МРРБ.
Докл. Ирина Савина
Решение № 362 по точка 16, обявено на 18.07.2012

17. Доклад вх. № 93-00-291/03.07.2012 г. относно предложение за отпускане на една персонална пенсия на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 363 по точка 17, обявено на 18.07.2012

18. Доклад вх. № 93-00-292/03.07.2012 г. относно отпускане на безвъзмездна парична помощ на служител в aдминистрацията на Столична община.
Докл. Тодор Чобанов
Решение № 364 по точка 18, обявено на 18.07.2012

19. Доклад вх. № 93-00-293/1/05.07.2012 г. относно обявяване на сесия за набиране на проектни предложения, утвърждаване на Програма за съфинансиране на спортни събития, форуми, кампании и инициативи под патронажа на кмета на Столична община и Програма за реновиране на спортна инфраструктура.
Докл. Тодор Чобанов, Роберт Янакиев
Решение № 365 по точка 19, обявено на 18.07.2012

20. Доклад вх. № 93-00-302/05.07.2012 г. относно приемане на решение Фондация „Асоциация за развитие на София“ да вземе участие в учредяването на сдружение с нестопанска цел „Клъстер за иновации и култура”.
Докл. Тодор Чобанов, Николай Стойнев
Решение № 366 по точка 20, обявено на 18.07.2012

21. Доклад вх. № 66-02-430/22.06.2012 г. относно проект за ПУП- ИПРЗ за УПИ ІІ- 2009, кв. 2, откриване на задънена улица от о. т. 615в до о. т. 615г, отреждане на нови УПИ ІІ- 4831, УПИ ХХІІ- 4830, кв. 2, м. с. Лозен”, район „Панчарево”.
Докл. Петър Диков
Решение № 367 по точка 21, обявено на 18.07.2012

22. Доклад вх. № 66-02-431/22.06.2012 г. относно проект за ПУП- ИПР и ПЗ за м. „Манастирски ливади- изток”, кв. 82а, УПИ І- за парк, нови УПИ VІІІ- 892- за складове, магазини и администрация и УПИ ІХ- 670- за автосервиз, диагностика и администрация; нова улица по о. т. 336а- о. т. 336в- о. т. 336, район „Триадица”.
Докл. Петър Диков
Решение № 368 по точка 22, обявено на 18.07.2012

23. Доклад вх. № 66-02-452/26.06.2012 г. относно проект за ПУП- ИПР и ПРЗ за УПИ ХV и ХVІ, кв. 21, м. с. Войняговци, район „Нови Искър”.
Докл. Петър Диков
Решение № 369 по точка 23, обявено на 18.07.2012

24. Доклад вх. № 66-02-459/28.06.2012 г. относно проект за ПУП- ПРЗ за УПИ І- 5, 12- за автосервиз, изложбена зала, складове, офиси и трафопост и улица по о. т.158а- о. т. 158б, изменение на улична регулация  при о. т.158а, кв. 51, м. с. Световрачане, район „Нови Искър”.
Докл. Петър Диков
Решение № 370 по точка 24, обявено на 18.07.2012

25. Доклад вх. № 66-02-460/28.06.2012 г. относно проект за ПУП- ИПР на „трасе за Метрополитен”, м. „НПЗ „Искър- Север” от улица между о. т. 281 и о. т. 333 до „метростанция 23- летище” в УПИ ХV- за пътнически терминал, администрация, търговия, обслужване на трасе на метрополитена от кв. 2, м. „Летищен комплекс” за създаване на сервитут за „трасе на метрополитена” от улица между о. т. 281 и от о. т. 333, кв. 16, м. „НПЗ- Искър- Север” до границата между ПИ 90 и ПИ 251; УПИ- за транспортна инфраструктура- трасе на метрополитен; промяна на трасето на метрополитена в УПИ ХV- за пътнически терминал, администрация, търговия, обслужване, трасе на метрополитена и метростанция от кв. 2, м. „Летищен комплекс”, район „Искър” и район „Слатина”.
Докл. Петър Диков
Решение № 371 по точка 25, обявено на 18.07.2012

26. Доклад вх. № 93-00-301/05.07.2012 г. относно определяне на основната месечна заплата на кмета на Столична община.
Докл.Николай Стойнев, Жельо Бойчев, Владимир Кисьов, Вили Лилков
Решение № 372 по точка 26, обявено на 18.07.2012

27. Доклад вх. № 93-00-296/04.07.2012 г. относно отпускане на еднократна финансова помощ на служител в Столична община.
Докл.Андрей Иванов, Ирина Йорданова, Лорита Радева, Росен Малинов, Христо Ангеличин
Решение № 373 по точка 27, обявено на 18.07.2012

28. Доклад вх. № 93-00-303/05.07.2012 г. относно предоставяне безвъзмездно на Столична община на имот – собственост на „Софийски имоти“ ЕАД.
Докл. Елен Герджиков, Николай Стойнев, Владимир Кисьов, Вили Лилков, Жельо Бойчев
Решение № 374 по точка 28, обявено на 18.07.2012

29. Доклад вх. № 26-00-4181/4/19.06.2012 г. относно търг за продажба на имот – частна общинска собственост ПИ пл. № 141, кадастрален лист № Г-11-13-А, м.“Четарлъка“, с. Лозен, район „Панчарево“.
Докл. Димитър Сичанов
Решение № 375 по точка 29, обявено на 18.07.2012

30. Доклад вх. № 08-12-92/1/26.06.2012 г. относно предоставяне безвъзмездно за управление на Националната агенция за приходите за нуждите на Офис за обслужване „Илинден“ към ТД на НАП София, част от имот – публична общинска собственост, представляваща конкретизирани помещения в бл.51-А, ул. „Билянини извори“ № 10, ж.к. „Захарна фабрика“, вх. Б, в административната сграда, в която е разположена районна администрация „Илинден“, за срок от 10 години.
Докл. Меглена Веселинова
Решение № 376 по точка 30, обявено на 18.07.2012

31. Доклад вх. № 08-18-74/3/02.07.2012 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на обособени части от сграда – публична общинска собственост, представляваща административна сграда, находяща се на бул. „Цар Борис III“  № 136В, за срок от 5 години
Докл. Христина Семерджиева
Решение № 377 по точка 31, обявено на 18.07.2012

32. Доклад вх. № 26-00-6768/9/02.07.2012 г. относно възмездно прехвърляне право на собственост на изграден енергиен обект – разширение на ТП с площ от 19 кв.м., заедно с припадащото му се право на строеж върху УПИ XV-за ЖС, кв.128, м.“Лозенец III част“ на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.
Докл. Любомир Дреков
Решение № 378 по точка 32, обявено на 18.07.2012

33. Доклад вх. № 08-05-73/5/02.07.2012 г. относно откриване на процедури за провеждане на конкурси за отдаване под наем на осем имота – публична общинска собственост, представляващи помещения в административна сграда, училища, както и поземлени имоти, отредени за улици, находящи се в район „Сердика“.
Докл. Тодор Кръстев
Решение № 379 по точка 33, обявено на 18.07.2012

34. Доклад вх. № 08-15-151/1/20.06.2012 г. относно преобразуване на ЦДГ № 178 „Сребърно копитце“, район „Младост“ в ОДЗ № 178 „Сребърно копитце“, ж.к. „Младост – 3“, до бл.375, район „Младост“.
Докл. Цвета Авджиева
Решение № 380 по точка 34, обявено на 18.07.2012

35. Доклад вх. № 08-13-127/1/05.07.2012 г. относно преобразуване на ЦДГ №137 „Калина Малина“, ул. „Република“ № 70 и СДЯ № 62, ул. „Александър Михов“ № 25, район „Надежда“ в ОДЗ № 137 „Калина Малина“, с административен адрес ул. „Република“ № 70, район „Надежда“.
Докл. Димитър Димов
Решение № 381 по точка 35, обявено на 18.07.2012

36. Доклад вх. № 08-13-128/1/05.07.2012 г. относно преобразуване на ЦДГ № 115 „Осми март“, ул. „Осми март“ № 28, ЦДГ № 152 „Връбница“, ул. „Горен порой“ № 2  и СДЯ № 40, ул. „Осми март“ № 15, район „Надежда“ в ОДЗ № 115, с административен адрес ул. „Осми март“ № 28, район „Надежда“.
Докл. Димитър Димов
Решение № 382 по точка 36, обявено на 18.07.2012

37. Доклад вх. № 08-13-129/1/05.07.2012 г. относно преобразуване на ОДЗ № 90 „Веса Паспалеева“, ул. „Иван Момчилов“ № 44 и СДЯ № 61, ул. „Бял Люляк“ № 19, район „Надежда“ в ОДЗ № 90 „Веса Паспалеева“, с административен адрес ул. „Иван Момчилов“ № 44,  район „Надежда“.
Докл. Димитър Димов
Решение № 383 по точка 37, обявено на 18.07.2012

38. Доклад вх. № 26-00-4292/1/06.07.2012 г. относно кандидатстване на Столична община за грантово финансиране в сектор неядрена енергетика по Международен фонд „Козлодуй“ (МФК), администриран от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР).
Докл. Ирина Савина
Решение № 384 по точка 38, обявено на 18.07.2012

39. Доклад вх. № 93-00-305/06.07.2012г. относно увеличаване на капитала на „Медицински център XXXI-Нови Искър“ ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството.
Докл. Дончо Барбалов, Лилянда Еленкова
Решение № 385 по точка 39, обявено на 18.07.2012
Приложение № 1
Приложения № 2 и № 3

40. Доклад вх. № 93-00-306/06.07.2012 г. относно увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център XXIV-София“ ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството.
Докл. Дончо Барбалов, Лилянда Еленкова
Решение № 386 по точка 40, обявено на 18.07.2012
Приложения № 1, № 2 и № 3

41. Доклад вх. № 93-00-314/ 10.07.2012 г. относно допълнение и изменение на Решение № 163 по Протокол № 14 от 05.04.2012 г. на Столичен общински съвет за даване на съгласие кметът на Столична община да предприеме необходимите действия за извършване на оценка по чл.72, ал.2 от Търговския закон.
Докл. Дончо Барбалов, Орлин Алексиев
Решение № 387 по точка 41, обявено на 18.07.2012

42. Доклад вх. № 08-13-130/1/06.07.2012 г. относно преобразуване на ЦДГ № 171 „Свобода“, ул. „Петко Д. Петков“ № 14, район „Надежда“ в ОДЗ № 171 „Свобода“, ул. „Петко Д. Петков“ № 14, район „Надежда“.
Докл. Димитър Димов
Решение № 388 по точка 42, обявено на 18.07.2012

43. Питане вх. № 93-00-229/1/21.06.2012 г. от г-н Вили Лилков – общински съветник относно Античния мавзолей на ул. „Д. Хаджикоцев“ до Южния парк.
Отговор по точка 43

44. Питане вх. № 93-00-212/1/16.05.2012 г. от г-н Ангел Джамбазки – общински съветник относно натрупани задължения на обитатели и наематели на жилища, общинска собственост, в бл.4, 5, 6, 146, 150 и 151, район „Искър“.
Отговор по точка 44

45. Питане вх. № 93-00-299/1/05.07.2012 г. от г-н Борис Цветков – общински съветник относно действията на администрацията на Столична община във връзка с конкурсите за определяне на изпълнители на инвеститорски контрол, контрол по проектирането и строителен надзор.
Отговор по точка 45

46. Доклад вх. № 93-00-290/29.06.2012 г. относно удостояване на Негово Превъзходителство г-н Стефано Бенацо със званието „Почетен гражданин на София“.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Ралица Стоянова, Малина Едрева
Решение № 389 по точка 46, обявено на 18.07.2012                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:(п)
                                                                           /ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/

 


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре