нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 21 от дата 19.07.2012

ДНЕВЕН РЕД

1. Доклад вх. № 93-00-320/12.07.2012 г. относно даване на съгласие за сключване на договор с Община Ловеч за приемане и депониране на твърди битови отпадъци, генерирани на територията на Столична община.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 390 по точка 1, обявено на 27.07.2012

2. Доклад вх. № 26-00-4501/1/12.07.2012 г. относно приемане безвъзмездно от Столична община в собственост на реални части от имоти – държавна собственост, попадащи в трасето на Метрополитена от бул. „Александър Малинов“ до Летище София в участъка от „Крайречен булевард“ до Метростанция 23 „Летищен комплекс“.
Докл.Дончо Барбалов, Любомир Христов
Решение № 391 по точка 2, обявено на 27.07.2012

3. Доклад вх. № 93-00-232/3/12.07.2012 г. относно прекратяване по взаимно съгласие на Договор № РД-56-3928/03.11.2008 г. за обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската транспортна схема и уреждане на финансовите задължения, произтичащи от прекратяването; Даване на съгласие превозите по линиите, предмет на Договор № РД-56-3928/03.11.2008 г. да се възложат на „Столичен автотранспорт“ ЕАД при условията на Регламент /ЕО/ № 1370/2007 г. на Европейския парламент и на съвета относно обществените услуги за пътнически превоз за железопътен и автомобилен транспорт; Даване на съгласие „Столичен автотранспорт“ ЕАД да встъпи в договори за финансиране на превозните средства, използвани за изпълнение на транспортната задача – предмет на Договор № РД-56-3928/03.11.2008 г.
Докл. Дончо Барбалов, Любомир Христов
Решение № 392 по точка 3, обявено на 27.07.2012

4. Доклад вх. № 93-00-327/12.07.2012 г. относно възлагане на „Център за градска мобилност“ ЕООД да сключи договор за консултантски услуги, финансиран с грант на Испански институт за външна търговия, администриран от Европейската банка за възстановяване и развитие.
Докл. Любомир Христов
Решение № 393 по точка 4, обявено на 27.07.2012

5. Доклад вх. № 93-00-309/06.07.2012 г. относно определяне на регистрирани одитори за извършване на одиторски контрол и заверка на годишните финансови отчети за 2012 г. на търговски дружества със 100 % общинско участие.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 394 по точка 5, обявено на 27.07.2012

6. Доклад вх. № 26-00-3646/3/06.07.2012 г. относно уреждане на взаимоотношенията с мобилните оператори във връзка с ползването на общинска собственост в процеса и за нуждите на строителство на електронни съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях инфраструктура на възмезден принцип.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 395 по точка 6, обявено на 27.07.2012

7. Доклад вх. № 08-04-161/40/06.07.2012 г. относно увеличаване капитала на „Диагностично-консултативен център XVII-София“ ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството.
Докл. Дончо Барбалов, Албена Атанасова, Лилянда Еленкова
Решение № 396 по точка 7, обявено на 27.07.2012
Приложение № 1
Приложение № 2 и № 3

8. Доклад вх. № 66-00-4141/5/06.07.2012 г. относно увеличаване капитала на „Диагностично-консултативен център XXIX-София“ ЕООД и на „Център за кожно-венерически заболявания“ ЕООД чрез непарична вноска.
Докл. Дончо Барбалов, Албена Атанасова, Лилянда Еленкова
Решение № 397 по точка 8, обявено на 27.07.2012

9. Доклад вх. № 93-00-316/11.07.2012 г. относно увеличаване капитала на „Медицински център XVI-София“ ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството.
Докл. Дончо Барбалов, Албена Атанасова, Лилянда Еленкова
Решение № 398 по точка 9, обявено на 27.07.2012
Приложение № 1
Приложение № 2 и № 3

10. Доклад вх. № 93-00-308/06.07.2012 г. относно прекратяване дейността на „Дентален център XXVI – София“ ЕООД чрез ликвидация.
Докл. Дончо Барбалов, Лилянда Еленкова
Решение № 399 по точка 10, обявено на 27.07.2012

11. Доклад вх. № 93-00-334/12.07.2012г. създаване на одитен комитет, съгласно изменение и допълнение на Закона за независимия финансов одит.
Докл. Дончо Барбалов, Николай Стойнев
Решение № 400 по точка 11, обявено на 27.07.2012

12. Доклад вх. № 93-00-307/06.07.2012 г. относно осигуряване на средства за спешен, неотложен ремонт на сграда – общинска собственост в с. Герман с предназначение – здравна служба.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 401 по точка 12, обявено на 27.07.2012

13. Доклад вх. № 08-21-206/1/10.07.2012 г. относно предоставяне безвъзмездно за управление на Дирекция „Социални дейности“ при Столична община за разкриване на клубове на пенсионера и инвалида, на помещения – общинска собственост в следните райони „Връбница“, „Нови Искър“, „Подуяне“, „Слатина“, „Панчарево“, „Лозенец“.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 402 по точка 13, обявено на 27.07.2012

14. Доклад вх. № 66-00-2121/10.07.2012 г. относно разкриване на нова социална услуга в общността – делегирана от държавата дейност – Център за социална рехабилитация и итеграция на възрастни хора със зрителни увреждания чрез обучение с помощта на кучета-водачи при провеждане на конкурс за избор на доставчик, притежаващ опит, капацитет и предоставящ безвъзмездно имот.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 403 по точка 14, обявено на 27.07.2012

15. Доклад вх. № 93-00-337/12.07.2012 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община, съгласно т.20 от от ДДС № 7/04.04.2008г. за разплащане на разходи по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/3.1-03/2010/009 от 23.11.2011 г. между СО и МРРБ за проект „Адаптация на Централна минерална баня за музей на София с активно присъствие на минерална вода“.
Докл. Ирина Савина, Тодор Чобанов
Решение № 404 по точка 15, обявено на 27.07.2012

16. Доклад вх. № 93-00-286/28.06.2012 г. относно проект за ПУП- ПР и режим на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс за жк. „Люлин- 10 м. р.” и план- схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ към него в граници; бул. „Луи Пастьор”, бул. „Царица Йоанна”, ул. „Добринова скала” и ул. „Ген. Владимир Денчев.
Докл.Петър Диков
Решение № 405 по точка 16, обявено на 27.07.2012

17. Доклад вх. № 93-00-287/28.06.2012 г. относно проект за ПУП- ПР и режим на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс за жк. „Люлин- 9 м. р.” и план- схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ към него в граници; бул. „Луи Пастьор”, бул. „Царица Йоанна”, ул. „Ген. Асен Николов” и ул. „Крим” без кв. 31г.
Докл. Петър Диков
Решение № 406 по точка 17, обявено на 27.07.2012

18. Доклад вх. № 93-00-288/28.06.2012 г. относно проект за ПУП- режим на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс за жк. „Люлин- 7 м. р.” и план- схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ към него в граници; бул. „Индира Ганди”, бул. „Добринова скала”, бул. „Джавахарлал Неру” и бул. „Царица Йоанна”.
Докл. Петър Диков
Решение № 407 по точка 18, обявено на 27.07.2012

19. Доклад вх. № 93-00-289/28.06.2012 г. относно проект за ПУП- режим на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс за жк. „Люлин- 8 м. р.” и план- схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ към него в граници; бул. „Панчо Владигеров”, бул. „Царица Йоанна”, „Ген. Асен Николов” и ул. „Крим”.
Докл. Петър Диков
Решение № 408 по точка 19, обявено на 27.07.2012

20. Доклад вх. № 66-02-497/09.07.2012 г. относно проект за ПУП- ПР и режим на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс за жк. „Люлин- 4 м. р.” и план- схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ към него в граници: бул. „Райко Даскалов”, бул. Добринова скала”, ул. „Захари Стоянов” и бул. „Панчо Владигеров”.
Докл. Петър Диков
Решение № 409 по точка 20, обявено на 27.07.2012

21. Доклад вх. № 66-02-498/09.07.2012 г. относно проект за ПУП- ПР и режим на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс за жк. „Люлин- 1 м. р.” и план- схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ към него в граници: бул. „Сливница”, бул. „Добринова скала”, бул. „Проф. Александър Станишев”, и бул. „Панчо Владигеров” без УПИ ІІ, ІV, V, VІ и VІІ от  кв. 73.
Докл. Петър Диков
Решение № 410 по точка 21, обявено на 27.07.2012

22. Доклад вх. № 66-02-499/09.07.2012 г. относно проект за ПУП- режим на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс за жк. „Люлин- 5 м. р.” и план- схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ към него в граници: бул. „Райко Даскалов , бул. „Добринова скала” и бул. „Панчо Владигеров”.
Докл. Петър Диков
Решение № 411 по точка 22, обявено на 27.07.2012

23. Доклад вх. № 66-02-500/09.07.2012 г. относно проект за ПУП- режим на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс за жк. „Люлин- 3 м. р.” и план- схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ към него в граници: бул. „Царица Йоана”, бул. „Добринова скала”, ул. „Захари Стоянов” и бул. „Панчо Владигеров”.
Докл. Петър Диков
Решение № 412 по точка 23, обявено на 27.07.2012

24. Доклад вх. № 66-02-501/09.07.2012 г. относно проект за ПУП- режим на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс за жк. „Люлин- 2 м. р.” и план- схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ към него в граници: бул. „Царица Йоана”, бул. „Добринова скала”, ул. „Проф.Александър Станишев” и бул. „Панчо Владигеров”.
Докл. Петър Диков
Решение № 413 по точка 24, обявено на 27.07.2012

25. Доклад вх. № 66-02-359/1/12.07.2012 Г. относно реконструкция на бул. „Витоша“ като пешеходна зона и осигуряване на средства за подмяна на съществуващата улична канализация в участъка от ул. „Неофит Рилски“ до ул. „Солунска“.
Докл. Петър Диков
Решение № 414 по точка 25, обявено на 27.07.2012

26. Доклад вх. № 12-00-162/1/06.07.2012 г. относно утвърждаване на Проект за изменение на Годишния общински план за работа по приватизация за 2012 г.
Докл. Валя Чилова
Решение № 415 по точка 26, обявено на 27.07.2012

27. Доклад вх. № 12-00-563/06.07.2012 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова
Решение № 416 по точка 27, обявено на 27.07.2012

28. Доклад вх. № 94-П-141/63/07.06.2012 г. относно продължаване срока на договор за наем.
Докл. Елен Герджиков
Решение № 417 по точка 28, обявено на 27.07.2012

29. Доклад вх. № 08-18-3037/12/12.07.2012 г. относно приемане на дарение на имот, собственост на наследници на Тинка, Стефка, Верка и Никола Вучеви, попадащ в УПИ I-общ., отреден за църква, кв.3 а, м. „Овча купел“ и дарение на общински имот, находящ се в гр. София, район „Овча купел“, представляващ УПИ VII-жс, кв.3, м.“ж.к. Овча купел 2“, на населдници на Тинка, Стефка, Верка и Никола Вучеви.
Докл. Роберт Янакиев, Жельо Бойчев, Борислав Бориславов, Вили Лилков
Решение № 418 по точка 29, обявено на 27.07.2012

30. Доклад вх. № 93-00-321/12.07.2012 г. относно определяне на възнаграждението на председателя на Столичен общински съвет.
Докл. Николай Стойнев, Жельо Бойчев, Владимир Кисьов, Вили Лилков
Решение № 419 по точка 30, обявено на 27.07.2012

31. Доклад вх. № 93-00-332/12.07.2012 г. относно даване на съгласие за обявяване на търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – собственост на „Софийски имоти“ ЕАД.
Докл. Николай Стойнев, Орлин Алексиев
Решение № 420 по точка 31, обявено на 27.07.2012

32. Доклад вх. № 93-00-331/12.07.2012г. относно реализиране на проект за възстановяване на пазарен комплекс „Връбница“ от  „Пазари Север“ ЕАД.
Докл. Николай Стойнев, Орлин Алексиев
Решение № 421 по точка 32, обявено на 27.07.2012

33. Доклад вх. № 93-00-330/12.07.2012 г. относно удължаване срока на работа на временната комисия, създадена с решение № 14 по протокол № 3 от 24.11.2011 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Орлин Алексиев
Решение № 422 по точка 33, обявено на 27.07.2012

34. Доклад вх. № 93-00-264/19.06.2012 г. относно преобразуване на „Център за градска мобилност“ ЕООД в търговско дружество от друг вид, а именно „Център за градска мобилност“ ЕАД и писмо вх. № 93-00-264/4/12.07.2012 г.
Докл. Радослав Тошев
Решение № 423 по точка 34, обявено на 27.07.2012

35. Доклад вх. № 70-00-439/1/11.07.2012 г. относно опрощаване на просрочени плащания на лица, ползвали услугите на ОП „Социален патронаж“.
Докл. Лилянда Еленкова
Решение № 424 по точка 35, обявено на 27.07.2012

36. Доклад вх. № 93-00-312/09.07.2012 г. относно прекратяване на договора за възлагане на управлението на „ДКЦ XIV – София“ ЕООД и избор на нов управител.
Докл. Лилянда Еленкова
Решение № 425 по точка 36, обявено на 27.07.2012

37. Доклад вх. № 93-00-76/07.02.2012 г. относно прекратяването на договора, сключен между СО и „Софийска вода“ АД и въстановяване общинското дружество „Водоснабдяване и канализация“.
Докл. Ангел Джамбазки
Решение № 426 по точка 37, обявено на 27.07.2012

38. Доклад вх. № 93-00-192/07.05.2012 г. относно премахване на незаконни заграждения на улици и площади – публична общинска собственост.
Докл. Ангел Джамбазки
Решение № 427 по точка 38, обявено на 27.07.2012

39. Доклад вх. № 93-00-132/20.03.2012 г. относно прекратяване на конкурс № 8-СО-2011 и конкурс № 9-СО-2011 за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост за поставяне на рекламни елементи, съгласно одобрена от главния архитект на СО „схема за поставяне на рекламни елементи на територията на Столична община“ - група А и група Б.
Докл. Георги Кадиев, Борис Цветков, Иван Мечков
Решение № 428 по точка 39, обявено на 27.07.2012

40. Доклад вх. № 26-00-8327/12.07.2012 г. относно обявяване на конкурс за отдаване под наем на обект, включен в капитала на „Пазари Изток“ ЕАД.
Докл. Георги Свиленски
Решение № 429 по точка 40, обявено на 27.07.2012

41. Доклад вх. № 26-00-587/10/12.07.2012 г. относно наименуване на безименни улици на територията на районите „Изгрев“, „Лозенец“, „Овча купел“ и „Банкя“.
Докл. Борислав Бориславов, Петър Гюзелев, Борис Цветков
Решение № 430 по точка 41, обявено на 27.07.2012

42. Доклад вх. № 08-04-25/3/19.06.2012 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Народно читалище д-р Петър Х. Берон 1925“ върху имот – частна общинска собственост, находящ се на бул. „Княз Ал. Дондуков – Корсаков“ № 65.
Докл. Йорданка Фикирлийска
Решение № 431 по точка 42, обявено на 27.07.2012

43. Доклад вх. № 08-22-34/3/03.07.2012 г. относно промяна характера на собствеността от частна в публична общинска собственост на имот, представляващ УПИ I-за здравна служба, аптека и ТП, кв.38 по регулационния план на кв. Враждебна, район „Кремиковци“ заедно с построената в него сграда, за осъществяване на здравна дейност.
Докл. Ивайло Панев
Решение № 432 по точка 43, обявено на 27.07.2012

44. Доклад вх. № 08-20-67/10/03.07.2012 г. относно учредяване възмездно право на строеж на „НЕКСТ ПАУЪР“ ООД върху общински недвижим имот – УПИ VII-130001-отреден за електроподстанция високо напрежение, кв.8, м. „Мрамор – Производствено-складова база“, със ЗП от 5 213 кв.м.
Докл. Младен Младенов
Решение № 433 по точка 44, обявено на 27.07.2012

45. Доклад вх. № 94-В-435/17/02.07.2012 г. относно процедура по чл.15, ал.5 от ЗУТ във връзка с изменение на плана за регулация за УПИ V-781 и УПИ VI-за озеленяване, кв.36, м.“Младост – 1 ч.“.
Докл. Цвета Авджиева
Решение № 434 по точка 45, обявено на 27.07.2012

46. Доклад вх. № 08-07-26/7/12.07.2012 г. относно процедура по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за промяна на границите между съседни поземлени имоти чрез проект за изменение на ПУП за УПИ IV-за общ. Жилищно строителство и магазини и ПИ 982, кв.14, м.ж.к. „Гео Милев Подуяне – Редута“ и създаване на проектен УПИ X-982,общ., кв.14, м.ж.к. „Гео Милев Подуяне – Редута“, район „Слатина“.
Докл. Антоанета Апостолова
Решение № 435 по точка 46, обявено на 27.07.2012

47. Доклад вх. № 08-07-211/1/04.07.2012 г. относно разкриване на филиал към ОДЗ № 65 „Слънчево детство“ с 3 градински групи, позиционирани в „Общностен център за деца и семейства в рискови групи“ на територията на район „Слатина“, УПИ II, кв.199, м.“Христо Смирненски - Слатина“, РЗП 1519 кв.м.
Докл. Антоанета Апостолова
Решение № 436 по точка 47, обявено на 27.07.2012

48. Доклад вх. № 08-18-169/1/10.07.2012 г. относно разкриване на филиал към ОДЗ № 161 „Ласка“ с 1 градинска група, позиционирани в „Общностен център за деца и семейства в рискови групи“ на територията на район „Овча купел“, УПИ XVIII-1313, кв.9, м.“Овча купел“.
Докл. Христина Семерджиева
Решение № 437 по точка 48, обявено на 27.07.2012

49. Доклад вх. № 08-02-103/3/11.07.2012 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се между локалното платно на бул. „ген. Е.И. Тотлебен“, ул. „Яков Крайков“ и ул. „Константин Иречек“, върху който е предвидено разполагането на 4 преместваеми обекта по одобрена схема от г. архитект на СО.
Докл. Пламен Църноречки
Решение № 438 по точка 49, обявено на 27.07.2012

50. Доклад вх. № 08-08-203/23/12.07.2012 г. относно процедура по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за изменение на плана за регулация и застрояване на м. „Дианабад – запад“ /НПЯ „Червена звезда“/, за УПИ XXIV и УПИ XXV, кв.2 /нов 2в/.
Докл. Димитър Димитров
Решение № 439 по точка 50, обявено на 27.07.2012

51. Доклад вх. № 93-00-335/12.07.2012 г. относно ползване на платен годишен отпуск от председателя на Столичен общински съвет.
Докл. Елен Герджиков
Решение № 440 по точка 51, обявено на 27.07.2012

52. Доклад вх. № 95-00-24/2/16.07.2012 г. относно отпускане на средства за довършване изграждането на храмове в гр. София.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 441 по точка 52, обявено на 27.07.2012

53. Доклад вх. № 93-00-344/16.07.2012 г. относноо участие на Столична община за партньор по проект „Да знаем, да умеем, да творим“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.1.05 – „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства“.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 442 по точка 53, обявено на 27.07.2012

54. Доклад вх. № 93-00-259/13.06.2012 г. относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба за предоставяне на социална услуга „Асистент за независим живот”.
Докл. Албена Атанасова, Анета Георгиева
Решение № 443 по точка 54, обявено на 27.07.2012
Приложения №№ 1.1 - 1.12
Приложения №№ 1.13 - 2.5
Приложения №№ 2.6 - 2.14

55. Доклад вх. № 93-00-221/5/13.07.2012г. относно изменение и допълнение към решение № 384 от 23.06.2011 г. на Столичен общински съвет за проектно предложение „Изграждане на ВиК мрежи на агломерации Чепинци и Световрачане, събирателен колектор за три помпени станции за препомпване на отпадъчните води и тласкател от помпена станция „Световрачане“ до ПСОВ „Кубратово“, Столична община, район „Нови Искър“ по Оперативна програма „Околна среда“ 2007 – 2013 г. (ОПОС), Приоритетна ос 1, Процедура № BG161PO005/11/1.12/02/25, „Подобряване и развитие на инфраструктура за отпадъчни води в агломерации между 2000 и 10 000 е.ж.“.
Докл. Ирина Савина
Решение № 444 по точка 55, обявено на 27.07.2012

56. Доклад вх. № 66-00-2157/13.07.2012 г. относно актуализация на годишната програма за придобиване, управление и разпоредждане с общинска собственост на Столична община за 2012 г., приета с решение № 74 по протокол № 10 от 23.02.2012 г.
Докл. Ирина Савина
Решение № 445 по точка 56, обявено на 27.07.2012

57. Доклад вх. № 08-00-103/74/13.07.2012 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд реконструкция и модернизация на съществуващи детски площадки и съоръжения за игра в дворовете на общински детски заведения през 2012 г.
Докл. Дончо Барбалов, Орлин Алексиев
Решение № 446 по точка 57, обявено на 27.07.2012

58. Доклад вх. № 93-00-310/1/13.07.2012 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд изграждането на нови и разширение на съществуващи детски заведения и за започване на строителство през 2012 г.
Докл. Дончо Барбалов, Орлин Алексиев
Решение № 447 по точка 58, обявено на 27.07.2012

59. Доклад вх. № 66-00-2013/1/13.07.2012 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд инженеринг по проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на общодостъпна архитектурна среда в 19 СОУ „Елин Пелин“, район „Красно село“, ул. „Яков Крайков“ № 16.
Докл. Дончо Барбалов, Орлин Алексиев
Решение № 448 по точка 59, обявено на 27.07.2012

60. Доклад вх. № 08-06-199/2/13.07.2012 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд належащи строително-ремонтни работи в административната сграда на район „Подуяне“.
Докл. Дончо Барбалов, Орлин Алексиев
Решение № 449 по точка 60, обявено на 27.07.2012

61. Доклад вх. № 29-00-208/5/13.07.2012 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд закупуване на апарат за лазерна дентална медицина за лечебната дейност на „Дентален център VI – София“ ЕООД.
Докл. Дончо Барбалов, Орлин Алексиев
Решение № 450 по точка 61, обявено на 27.07.2012

62. Доклад вх. № 08-13-114/6/16.07.2012 г. относно процедура по чл.15, ал.3 и ал.5 от Закона за устройство на територията.
Докл. Димитър Димов
Решение № 451 по точка 62, обявено на 27.07.2012

63. Доклад вх. № 08-20-161/1/12.07.2012 г. относно промяна в характера на собствеността от публична в частна общинска собственост на недвижим имот, находящ се на територията на район „Връбница“, ж.к. „Обеля“, състоящ се от две сгради – сграда на 4 етажа със ЗП 713,00 кв.м. с идентификатор 68134.2816.2384.1 и сграда на 2 етажа със ЗП 842,00 кв.м. с идентификатор 68134.2816.2384.2 и нов проект за решение, съгласно писмо вх.  № 08-20-159/4/17.07.2012 г.
Докл. Младен Младенов
Решение № 452 по точка 63, обявено на 27.07.2012

 64. Доклад вх. № 08-22-166/2/13.07.2012 г. относно откриване на ОДЗ № 140 с административен адрес с. Долни Богров, ул. „10“ № 27, район „Кремиковци“.
Докл. Ивайло Панев
Решение № 453 по точка 64, обявено на 27.07.2012

65.
Доклад вх. № 93-00-351/ 18.07.2012 г. относно отпускане на еднократна парична помощ на общински служител за провеждане на лечение.
Докл.Йорданка Фандъкова
Решение № 454 по точка 65, обявено на 27.07.2012

66. Питане вх. № 93-00-299/1/05.07.2012 г. от г-н Борис Цветков – общински съветник относно действията на администрацията на Столична община във връзка с конкурсите за определяне на изпълнители на инвеститорски контрол, контрол по проектирането и строителен надзор.
Отговор по точка 66

67. Питане вх. № 93-00-278/2/29.06.2012 г. от г-н Ангел Джамбазки – общински съветник относно незаконно използване на озвучителна система от сградата на софийската джамия в нарушение на Наредба № 1.
Отговор по точка 67

68. Питане вх. № 93-00-297/1/04.07.2012 г. от г-н Росен Малинов – общински съветник относно изясняване проблеми със собствеността на недвижим имот, находящ се в кв.468, м.“Център“, между ул. „Гурко“, ул. „Иван Вазов“ и  ул. „Г.С.Раковски“.
Отговор по точка 68

69. Питане вх. № 93-00-298/1/04.07.2012 г. от г-жа Любка Качакова – общински съветник относно липсата на адекватни действия от страна на Столична община във връзка  с изпълнение волята на дарителите на парк „Врана“.
Отговор по точка 69

70. Питане вх. № 93-00-317/1/12.07.2012 г. от г-н Вили Лилков – общински съветник относно изпълнението на Меморандум между Столична община и Областната администрация на Област София за сътрудничество в управлението на парк „Борисова градина“ и Парк с паметник на съветската армия и на договора за възстановяване и експлоатация на езерото „Ариана“.
Отговор по точка 70


                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:(п)
                                                                           
/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре