нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 22 от дата 13.09.2012

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад вх. № 93-00-52/17/23.08.2012 г. относно отмяна на Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г. на СОС и освобождаване на председателя на Комисията по транспорт, транспортна инфраструктура и безопасност на движението на СОС.
Докл. Жельо Бойчев, Румен Георгиев, Росен Малинов, Георги Свиленски,
Борис Цветков
Решение № 455 по точка 1, обявено на 20.09.2012

2. Доклад вх. № 93-00-368/28.08.2012 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организацията на движението на територията на Столична община.
Докл. Ангел Джамбазки
Решение № 456 по точка 2, обявено на 20.09.2012

3.
Доклад вх. № 93-00-367/27.08.2012 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организацията на движението на територията на Столична община и приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община.
Докл. Радослав Тошев
Решение № 457 по точка 3, обявено на 20.09.2012

4. Доклад вх. № 93-00-359/30.07.2012 г. относно промяна на бюджета на Столична община за второто тримесечие на 2012 година.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 458 по точка 4, обявено на 20.09.2012

5. Доклад вх. № 93-00-149/2/03.09.2012 г. относно утвърждаване на оценка по чл. 72, ал. 2 от Търговския закон на апортна вноска за увеличаване капитала на „Общинска банка” АД и за свикване на Общо събрание на акционерите на „Общинска банка” АД за увеличаване на капитала и приемане на изменение и допълнение на Устава на „Общинска банка” АД.
Докл. Дончо Барбалов,
Орлин Алексиев
Решение № 459 по точка 5, обявено на 20.09.2012

6. Доклад вх. № 93-00-371/29.08.2012 г. относно изменение на Приложение № 1 към т. 3 от Решение № 136 по Протокол № 85/13.03.11 г. на СОС и утвърждаване на актуализиран устав на „Спортна София 2000” ЕАД
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 460 по точка 6, обявено на 20.09.2012

7. Доклад вх. № 1200-595/19.07.2012 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова
Решение № 461 по точка 7, обявено на 20.09.2012

8. Доклад вх. № 9300-381/05.09.2012 г. относно обявяване на конкурс за избор на управители на общински лечебни заведения- еднолични дружества с ограничена отговорност
Докл. Доц. Лилянда Еленкова
Решение № 462 по точка 8, обявено на 20.09.2012

9. Доклад вх. № 06-00-76/5/05.09.2012 г. относно отмяна на Решение № 4 по Протокол № 7 от 12.01.2012 г.  на Столичния общински съвет и именуване на безименни улици в район „Овча купел”.
Докл. Малина Едрева,
Радослав Абрашев
Решение № 463 по точка 9, обявено на 20.09.2012

10. Доклад вх. № 08-03-65/3/19.07.2012 г. относно чредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение "Народно читалище Интеркултура 21 век –2006" върху помещение – частна общинска собственост, находящо се на бул. "Ал. Стамболийски" 147, вх. В, ет.1 за срок от 10 години за читалищни нужди.
Докл. Савина Савова
Решение № 464 по точка 10, обявено на 20.09.2012

11. Доклад вх. № 94-Ц-20/32/12.06.2012 г. относно придобиване право на собственост върху отредената за улица по действащия план за регулация, реална част, с площ 714 кв.м. от частен поземлен имот, с номер 922 от квартал № 25, м. „Манастирски ливади – изток”.
Докл. Стоян Начев
Решение № 465 по точка 11, обявено на 20.09.2012

12. Доклад вх. № 08-13-141/3/15.08.2012 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, на територията на район „Надежда”, представляващ сграда на МУЦПО, за срок от 10 години.
Докл. Димитър Димов
Решение № 466 по точка 12, обявено на 20.09.2012

13. Доклад вх. № 08-13-155/2/12.07.2012 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имоти, публична общинска собственост.
Докл. Димитър Димов
Решение № 467 по точка 13, обявено на 20.09.2012

14. Доклад вх. № 08-15-271/7/20.08.2012 г. относно процедура по чл.15, ал. 5 от ЗУТ, във връзка с изменение на плана за регулация за УПИ VІІ-6103, 6106, кв. 9а, м. „Младост-1”.
Докл. Цвета Авджиева
Решение № 468 по точка 14, обявено на 20.09.2012

15. Доклад вх. 08-22-81/2/06.08.2012 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост.
Докл. Ивайло Панев
Решение № 469 по точка 15, обявено на 20.09.2012

16. Доклад вх. № 08-23-131/6/12.07.2012 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурси за наем на части от имоти, публична общинска собственост.
Докл. Димитър Сичанов
Решение № 470 по точка 16, обявено на 20.09.2012

17. Доклад вх. № 08-23-221/1/15.08.2012 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за наем на имоти, публична общинска собственост.
Докл. Димитър Сичанов
Решение № 471 по точка 17, обявено на 20.09.2012
Приложения - І част
Приложения - ІІ част

18. Доклад вх. № 54-00-73/1/13.08.2012 г. относно удостояване на Н.Пр. г-жа Тове Скарстейн със званието „Почетен гражданин на София”.
Докл. Йорданка Фандъкова,
Елен Герджиков,
Ралица Стоянова, Малина Едрева
Решение № 472 по точка 18, обявено на 20.09.2012

19. Доклад вх. № 70-00-299/1/20.07.2012 г. относно удостояване на ст.н.с. д-р инж. Петър Димитров Митанов  със званието „Почетен гражданин на София”.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Ралица Стоянова,
Малина Едрева
Решение № 473 по точка 19, обявено на 20.09.2012

20. Доклад вх. № 93-00-365/14.08.2012 г. относно удостояване на ст.н.с. д-р инж. Стоян Братоев със званието „Почетен гражданин на София”.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Ралица Стоянова,
Малина Едрева
Решение № 474 по точка 20, обявено на 20.09.2012

21. Доклад вх. № 66-00-785/3/05.09.2012 г. относно удостояване на проф. Пламен Джуров със званието „Почетен гражданин на София”.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Ралица Стоянова,
Малина Едрева
Решение № 475 по точка 21, обявено на 20.09.2012

22. Доклад вх. № 93-00-380/05.09.2012 г. относно удостояване на арх. Васил Китов със званието „Почетен гражданин на София”.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Ралица Стоянова,
Малина Едрева
Решение № 476 по точка 22, обявено на 20.09.2012

23. Доклад вх. 26-00-5346/1/13.08.2012 г. относно удостояване на инж. Венсан Русло, инж. Кирил Николов Зайков, инж. Ертан Яатжъ, инж. Валентин Иванов Тодоров и арх. Красен Андреев Андреев с Почетен знак на Столична община.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Ралица Стоянова,
Малина Едрева
Решение № 477 по точка 23, обявено на 20.09.2012

24. Доклад вх. № 06-00-26/3/05.09.2012 г.  относно удостояване на Камерен ансамбъл „Софийски солисти” с Почетен знак на Столична община по повод 50 години от създаването на ансамбъла.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Ралица Стоянова,
Малина Едрева
Решение № 478 по точка 24, обявено на 20.09.2012


                                                 
                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:(п)
                                                                           
/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре