нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 19 от дата 10.06.2004

1. Питане № 93-01-22/09.06.2004 от г-н Владимир Кисьов – председател на Столичния общински съвет, относно информация за престояща профилактика на съоръженията към язовир "Искър" и въвеждане на "Воден режим" в Столицата.

2. Питане № 93-00-237/31.05.2004 от Росен Малинов – общински съветник, относно изпълнение на Решение № 8 по Протокол № 11 от 11.03.2004 за премахване на незаконно разположени съоръжения върху публична общинска собственост и попадащи в обхвата на чл. 10, ал. 1 от Наредбата за обществен ред и сигурност при използване на превозни средства на територията на СО.

3. Докладна записка № 66-02-182/26.05.2004 относно въвеждане на цени на услуги на новосъздадената дирекция “Софийски кадастър” на СО.
Докл.: арх. Стоян Янев
Решение № 106 по точка 3

4. Доклад № 94-Ф-20/25.05.2004 относно отписване от списъка на ДМА на “Софийски имоти” ЕАД на недвижим имот.
Докл.: Минко Герджиков
Решение № 107 по точка 4

5. Доклад № 66-00-443/25.05.2004 относно отписване от списъка на ДМА на “Софийски имоти” ЕАД на недвижим имот.
Докл.: Минко Герджиков
Решение № 108 по точка 5

6. Доклад № 93-00-228/25.05.2004 относно  отписване от списъка на ДМА на “Софийски имоти” ЕАД на недвижим имот и учредяване на безвъзмездно право на ползване на Народно читалище “Джон Атанасов”.
Докл.: Бисер Бончев
Решение № 109 по точка 6

7. Доклад № 12-00-219/17.05.2004 относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл.: Станимир Зашев
Решение № 110 по точка 7- спряно изпълнението от Областния управител в частта му, оносно помещение в трафопост - жк "Дружба 2" до бл. 202.

8. Заключителен отчет на Временната комисия относно анализа и проверката на договора за концесия на софийската водоснабдителна и канализационна система.
Докл.: Иван Нейков
Решение № 111 по точка 8

9. Доклад за дейността на Временната комисия за анализ на дейността на общинските търговски дружества, общинските предприятия и СОАП.
Докл.: Станимир Зашев
Решение № 112 по точка 9

10. Докладна записка № 08-24-68/31.03.2004 относно процедура по § 6, ал. 5 във връзка с § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 113 по точка 10

11. Докладна записка № 66-02-112/16.04.2004 относно искане за устройствена процедура за обект – търговски комплекс с бензиностанция, газостанция и автомивка в УПИ V-626, ХІІІ-626, кв. 37, м. “Цар Борис ІІІ”.
Докл.: арх. Стоян Янев
Решение № 114 по точка 11

12. Докладна записка № 66-02-108/16.04.2004 относно искане за издаване на виза за временен обект – автодиагностичен център и автомивка в поземлен имот № 692, кв. 1, м. “Манастирски ливади – изток” при условията на чл. 56 от ЗУТ.
Докл.: арх. Стоян Янев
Решение № 115 по точка 12

13. Докладна записка № 66-02-152/11.05.2004 относно искане за допускане на устройствена процедура за изменение на ПРЗ за кв. 4, 5, 6, части от кв. 26 и кв. 40, м. “Модерно предградие”.
Докл.: арх. Стоян Янев
Решение № 116 по точка 13

14. Докладна записка № 66-02-153/11.05.2004 относно проект за ИПР за УПИ VІ, кв. 39, м. “Трета извънградска част”.
Докл.: арх. Стоян Янев
Решение № 117 по точка 14

15. Докладна записка № 66-02-120/20.04.2004 относно одобряване на проект за ИПРЗ на кв. 3, 3А, 3Б и 100, м. “Цар Борис ІІІ”.
Докл.: арх. Стоян Янев
Решение № 118 по точка 15

16. Доклад № 08-07-92/27.04.2004 относно обявяване на търг за продажба на общински недвижим имот, находящ  се в район “Слатина”, м. “Слатина – Христо Смирненски”, кв. 45а, УПИ І, с площ от 1 100 кв. м.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 119 по точка 16

17. Доклад № 93-00-218/25.05.2004 относно разпореждане с имоти – частна общинска собственост, предмет на продажба и замяна.
Докл.: Иван Нейков, Пламен Илиев
Решение № 120 по точка 17

18. Докладна записка № 08-24-3/22.03.2004 относно замяна на недвижим имот – частна общинска собственост, срещу равностойни жилища – собственост на “Паркофлора и флора – С” ЕООД.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 121 по точка 18

19. Докладна записка № 12-00-166/08.04.2004 относно извършване на продажби на общински нежилищни имоти, собственост на СО, по реда на ЗПСК, след решение на СОС и чрез възлагане на специализирания орган СОАП.
Докл.: Станимир Зашев
Решение № 122 по точка 19

20. Доклад № 26-00-1661/19.05.2004 относно проект за Наредба, регламентираща организацията за провеждане на детския и ученически отдих в базите, собственост на СО и търговски дружества с общинско участие.
Докл.: Богдан Стефанов
Решение № 123 по точка 20

21. Докладна записка № 08-10-33/25.05.2004 относно отпускане на средства за съвместни мероприятия, посветени на 90-годишния юбилей от създаването на СК “Левски”.
Докл.: Минко Герджиков
Решение № 124 по точка 21

22. Доклад № 93-00-248/04.06.2004 относно увеличаване на капитала на "Столичен автотранспорт" ЕАД със стойността на 50 броя автобуси.
Докл.: Велизар Стоилов
Решение № 125 по точка 22

23. Доклад от групата общински съветници от СДС относно промяна в състава на Надзорния съвет на Столичната общинска агенция по приватизация.
Решение № 126 по точка 23

24. Доклад от група общински съветници от СДС относно освобождаване на член на СУСОПФ и избиране на член на СУСОПФ.
Решение № 127 по точка 24


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре