нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 24 от дата 20.09.2012

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад вх. № 93-00-390/11.09.2012 г. относно приемане на работата по Етап 2 и определяне на зони за въздействие по Проект за „Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град София 2014 – 2020 г.”, съфинансиран от ЕРР чрез ОПРР, държавния бюджет и бюджета на Столична община по договор за БФП BG 161Р0001/1.4-07/2010/002.
Докл. Петър Диков
Решение № 479 по точка 1, обявено на 21.09.2012

2. Доклад вх. № 93-00-364/10.08.2012 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организацията на движението на територията на Столична община.
Докл. Елен Герджиков, Малина Едрева
Решение № 480 по точка 2, обявено на 21.09.2012                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:(п)
                                                                           
/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/

 


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре