нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 27 от дата 11.10.2012

ДНЕВЕН РЕД

на 27-то заседание на СОС, проведено на 11.10.2012 г. от 10.00 часа

1. Доклад вх. № 93-00-410/24.09.2012г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за предоставяне на социалните услуги „Асистенти за независим живот”.
Докл. Анета Георгиева
Решение № 507 по точка 1, обявено на 18.10.2012

2. Доклад вх. № 93-00-409/21.09.2012 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.
Докл. Вили Лилков, Владимир Кисьов
Решение № 508 по точка 2, обявено на 18.10.2012

3. Доклад вх. № 66-00-2818/3/25.09.2012 г. относно предложение за отпускане на пет персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 509 по точка 3, обявено на 18.10.2012

4. Доклад вх. № 93-00-415/01.10.2012 г. относно предложение за отпускане на три персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 510 по точка 4, обявено на 18.10.2012

5. Доклад вх. № 66-00-2952/02.10.2012 г. относно публичен подбор / избор на изпълнителен директор на лечебни заведения – еднолични общински дружества: „Първа САГБАЛ – Света София” ЕАД, „Втора САГБАЛ - Шейново” ЕАД и „Пета МБАЛ – София” ЕАД.
Докл. Албена Атанасова, доц. Лилянда Еленкова, Орлин Иванов, Малина Едрева, Анета Георгиева, Милка Христова
Петър Москов
Решение № 511 по точка 5, обявено на 18.10.2012

6. Доклад вх. № 26-00-5298/3/01.10.2012г. относно възстановяване на средства от Специализирания общински приватизационен фонд на Столичната общинска агенция за приватизация на основание подлежащи на изпълнение съдебни решения на Софийски районен съд, по силата на които са развалени договори за продажба от 27.06.2002 г. за Магазин № 2 А /кафе-аперитив/ и Магазин № 3, намиращи се в гр. Бухово, район „Кремиковци”, бул. „Никола Бонев” № 16 А, общински нежилищни имоти, стопанисвани от район „Кремиковци”.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 512 по точка 6, обявено на 18.10.2012

7. Доклад вх. № 26-00-2952/8/04.10.2012 г. относно споразумение за прекратяване по взаимно съгласие на Договор № РД-56-3928/03.11.2008 г. за обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската транспортна схема и уреждане на финансовите задължения, произтичащи от прекратяването.
Докл. Дончо Барбалов, Любомир Христов
Решение № 513 по точка 7, обявено на 12.10.2012           Приложение

8. Доклад вх. № 93-00-427/04.10.2012 г. относно преразпределение на бюджетни кредити в разходната част на бюджета на Столичната община за 2012 г.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 514 по точка 8, обявено на 12.10.2012

9. Доклад вх. № 66-00-2849/3/04.10.2012 г.   относно финансиране на проекти във връзка с обявената сесия през месец септември по Програма за изпълнение на Общинската стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община.
Докл. Роберт Янакиев, Тодор Чобанов
Решение № 515 по точка 9, обявено на 18.10.2012

10. Доклад вх. № 93-00-428/04.10.2012 г.   относно участие на Столична община в проект „Поощряване използването на екологично чисти и енерго-ефективни превозни средства” (Clean Fleets) по Програма „Интелигентна енергия – Европа” на Европейския съюз.
Докл. Ирина Савина
Решение № 516 по точка 10, обявено на 18.10.2012

11. Доклад вх. № 08-00-97/21/04.10.2012 г. относно утвърждаване на окончателни годишни списъци за 2012 г. по чл. 16 от Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Столична община, на картотекирани граждани, които се предвижда да бъдат настанени под наем в общински жилища.
Докл. Орлин Иванов, Ралица Стоянова
Решение № 517 по точка 11, обявено на 18.10.2012

12. Доклад вх. № 93-00-393/13.09.2012 г. относно одобряване на проект за Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация за кв. 1, м.с. Мрамор за образуване на нови УПИ ІІ-2633.1001, УПИ ІІІ-жс и УПИ ХVІІ-2626.568, 2626.570 и план за застрояване за нов УПИ ХVІІ, район „Връбница”.
Докл. Петър Диков
Решение № 518 по точка 12, обявено на 18.10.2012

13. Доклад вх. № 66-02-639/21.09.2012 г. относно изграждане на паметник на Симеон Радев.
Докл. Петър Диков
Решение № 519 по точка 13, обявено на 18.10.2012

14. Доклад вх. № 12-00-764/21.09.2012 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова
Решение № 520 по точка 14, обявено на 18.10.2012

15. Доклад вх. № 12-00-166/10.02.2012 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова
Решение № 521 по точка 15, обявено на 18.10.2012

16. Доклад вх. № 93-00-425/04.10.2012 г. относно обявяване на публичен подбор за избор на управители/членове на съвета на директорите на общински търговски дружества.
Докл. Николай Стойнев
Решение № 522 по точка 16, обявено на 18.10.2012

17. Доклад вх. № 21-00-201/3/25.09.2012 г. относно поставяне на барелеф на Цар Иван Асен ІІ на фасадата на 12-то СОУ „Цар Иван Асен ІІ”, ул. „Цар Иван Асен ІІ” № 72.
Докл. Петър Гюзелев
Решение № 523 по точка 17, обявено на 18.10.2012

18. Доклад вх. № 66-02-455/1/02.10.2012 г. относно поставяне на паметна плоча в чест на българския учител на пл. „Гарибалди” пред сградата на КТ „Подкрепа”.
Докл. Мария Димитрова
Решение № 524 по точка 18, обявено на 18.10.2012

19. Доклад вх. № 08-07-224/3/18.09.2012 г. относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на имоти – част от публична общинска собственост, намиращи се на територията на район „Слатина”.
Докл.Антоанета Апостолова
Решение № 525 по точка 19, обявено на 18.10.2012

20. Доклад вх. № 95-00-2(3)/18.09.2012 г. относно учредяване на допълнително безвъзмездно право на строеж за изграждане на храм в поземлен имот № 1769, с идентификатор 68134.2819.1769 по КККР на гр. София, част от УПИ І-за гробищен парк, административно-ритуална сграда, черква и стопански сгради, м. „Гробищен парк Бакърена фабрика – разширение” и м. „Северен парк – гробищен парк „Бакърена фабрика””, кв. 1, район „Връбница”.
Докл.Младен Младенов
Решение № 526 по точка 20, обявено на 18.10.2012

21. Доклад вх. № 94-Д-3103(42)12.06.2012 относно придобиване право на собственост върху поземлен имот 490, кв. 29, м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново”, попадаща в улица с о.т. 140 – о.т. 114а, собственост на Константинос Георгиус  Триандафилидис и Толис Костас Триандафилидис.
Докл. Любомир Дреков
Решение № 527 по точка 21, обявено на 18.10.2012

22. Доклад вх. № 08-08-182/1/03.10.2012 г. относно отстраняване очевидна фактическа грешка в точка 1 на Решение № 430 по Протокол № 21 от 19.07.2012 г. на Столичния общински съвет.
Докл. Димитър Димитров
Решение № 528 по точка 22, обявено на 18.10.2012

23. Доклад вх. № 08-18-97/3/21.09.2012 г. относно отдаване под наем на сграда публична общинска собственост, намиращ се на територията на район „Овча купел”.
Докл. Христина Семерджиева
Решение № 529 по точка 23, обявено на 18.10.2012

24. Доклад вх. № 08-22-52/3/18.09.2012 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, намиращ се на територията на район „Кремиковци”.
Докл. Ивайло Панев
Решение № 530 по точка 24, обявено на 18.10.2012

25. Доклад вх. № 08-22-54/1/18.09.2012 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, намиращ се на територията на район „Кремиковци”.
Докл. Ивайло Панев
Решение № 531 по точка 25, обявено на 18.10.2012

26. Доклад вх. № 08-23-230/1/27.09.2012 г. относно процедура за провеждане на търг за отдаване под наем за срок от десет години на имот – публична общинска собственост, намиращ се в район „Панчарево”, с. Панчарево.
Докл. Димитър Сичанов
Решение № 532 по точка 26, обявено на 18.10.2012

27. Доклад вх. № 93-00-431/09.10.2012 г. относно избор на кмет на район „Искър” и полагане на клетва.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 533 по точка 27, обявено на 18.10.2012                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:(п)
                                                                          
/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/

 


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре