нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 28 от дата 25.10.2012

ДНЕВЕН РЕД

на 28-то заседание на СОС, което ще се проведе на 25.10.2012 г. от 10.00 часа

1. Доклад вх. № 04-09-64/8/17.10.2012 г. относно даване на съгласие за приемане безвъзмездно правото на собственост върху имоти – държавна собственост, представляващ поземлени имоти с идентификатори 68134.100.281, 68134.100.282 и 68134.100.283.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 534 по точка 1, обявено на 01.11.2012

2.
Доклад вх. № 26-00-2952/11/ 19.10.2012 г. относно връщане на Решение за ново обсъждане на основание чл. 45, ал. 5 от ЗМСМА на Решение № 513 по Протокол № 27 от 11.10.2012 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 535 по точка 2, обявено на 01.11.2012
Решение № 536 по точка 2, обявено на 01.11.2012

3. Доклад вх. № 66-02-658/02.10.2012 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.
Докл. Петър Диков
Решение № 537 по точка 3, обявено на 01.11.2012

4. Доклад вх. № 93-00-441/16.10.2012 г. относно даване на мандат на представителите на Столична община в Общото събрание на акционерите в Общинска банка АД за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 12.11.2012 г. извънредно общо събрание на акционерите.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 538 по точка 4, обявено на 01.11.2012

5. Доклад вх. № 93-00-420/03.10.2012 г. относно определяне на регистриран одитор за извършване одиторски контрол и заверка на годишния финансов отчет за 2012 г. на „Метрополитен” ЕАД.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 539 по точка 5, обявено на 01.11.2012

6. Доклад вх. № 93-00-443/18.10.2012 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община, съгласно т. 20 от ДДС № 7/ 04.04.2008 г. за разплащане на разходи по Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR–51011116- COO6 от 02.03.2012 г. между Столична община (СО) и Министерство на околната среда и водите (МОСВ).
Докл. Ирина Савина
Решение № 540 по точка 6, обявено на 01.11.2012

7. Доклад вх. № 93-00-444/18.10.2012 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община, съгласно т. 20 от ДДС № 7/ 04.04.2008 г. за разплащане на разходи по Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR–51011116- C029 от 08.08.2012 г. между Столична община (СО) и Министерство на околната среда и водите (МОСВ).
Докл. Ирина Савина
Решение № 541 по точка 7, обявено на 01.11.2012

8. Доклад вх. № 93-00-423/04.10.2012 г. относно членска такса за 2012 г. на Столична община в Европейската асоциация на доставчиците на социални услуги за хора с увреждания.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 542 по точка 8, обявено на 01.11.2012

9. Доклад вх. № 93-00-424/04.10.2012 г. относно допускане на паралелки от I до XII клас под минималния брой ученици за учебната 2012/ 2013 година в общинските училища на територията на Столична община.
Докл. Тодор Чобанов
Решение № 543 по точка 9, обявено на 01.11.2012

10. Доклад вх. № 66-00-2932/1/16.10.2012 г. относно Решения, приети от творческия съвет на Столична програма „Култура” за разпределяне на допълнителни средства по Програма „ Култура” – 2012г.
Докл. Тодор Чобанов
Решение № 544 по точка 10, обявено на 01.11.2012

11. Доклад вх. № 93-00-440/16.10.2012 г.  относно Решение на Столичния общински съвет за подписване на Споразумение за побратимяване между Община Доха (Държавата Катар) и Столична община (Република България).
Докл. Тодор Чобанов
Решение № 545 по точка 11, обявено на 01.11.2012

12. Доклад вх. №  66-02-683/12.10.2012 г. относно ПУП – изменение на плана за регулация за кв. 15, създаване на нови  УПИ XV – 6908.74, УПИ XVI – 6908.75 и УПИ XVII – 6908.70, изменение на улица между о.т 45 и о.т. 46, откриване на задънена улица от о.т 45а до 45а до о.т 45б и план за застрояване за новосъздадени УПИ XV – 6908.74, УПИ XVI-6908.75 и УПИ XVII-6908.70, кв. 15, местност „В.з. Малинова долина – Герена”, район „ Панчарево”.
Докл. Петър Диков
Решение № 546 по точка 12, обявено на 01.11.2012

13. Доклад вх. № 26-00-6770/1/17.10.2012 г. относно утвърждаване на общи условия и проект на тръжна документация за провеждане на търгове с явно наддаване за продажба на апартаменти, собственост на ''Софийски имоти'' ЕАД, в изпълнение на Решение № 420 по Протокол № 21 от 19.07.2012 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Николай Стойнев
Решение № 547 по точка 13, обявено на 01.11.2012
Приложение

14. Доклад вх. № 93-00-446/18.10.2012 г. относно избор на контрольори в общински лечебни заведения – еднолични дружества с ограничена отговорност.
Докл. Лилянда Еленкова
Решение № 548 по точка 14, обявено на 01.11.2012

15. Доклад вх. № 93-00-419/02.10.2012 г. относно проблеми в работата на Комисията по обществен ред и сигурност.
Докл. Росен Малинов, Иван Мечков, Жельо Бойчев, Панайот Бончев, Милка Христова, Георги Свиленски
Решение № 549 по точка 15, обявено на 01.11.2012

16. Доклад вх. № 26-00-587/14/12.10.2012 г.  относно именуване на улици в София на името на Лиляна Паница и Елиезер Папо .
Докл. Роберт Янакиев
Решение № 550 по точка 16, обявено на 01.11.2012

17. Доклад вх. № 94- Д- 508/16/06.06.2012 г.относно прекратяване на съсобственост в незастроен недвижим имот чрез изкупуване на общинската част от съсобственика на основание чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.55, ал. 1, т. 3 от Наредбата за общинската собственост.
Докл. Савина Савова
Решение № 551 по точка 17, обявено на 01.11.2012

18. Доклад вх. № 94-А-456/8/10.10.2012 г. относно доброволна делба на поземлен имот 221, кв. 9а, м. „Христо Смирненски – Слатина” чрез образуване на два реални дяла.
Докл. Антоанета Апостолова
Решение № 552 по точка 18, обявено на 01.11.2012

19. Доклад вх. № 08-13-63/7/16.10.2012 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – сграда, публична общинска собственост, с идентификатор 68134.1376.2017.1, находящ се на адрес: гр. София, район Надежда”, ж. к. „Свобода”, в УПИ II за училище, кв. 7, м. „Момкова махала”, в двора на 141 ОУ.
Докл. Димитър Димов
Решение № 553 по точка 19, обявено на 01.11.2012

20. Доклад вх. № 94-Д-158/5/11.07.2012 г. относно процедура по прекратяване на съсобственост в УПИ XVII- 528,623, кв. 28, м., ж. к. „Младост-1”, чрез изкупуване на общинската част от съсобственика Дора Миланова Давидова.
Докл. Цвета Авджиева
Решение № 554 по точка 20, обявено на 01.11.2012

21. Доклад вх. № 08-17-122/5/16.10.2012 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за поотделно отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост на СО в сградата на 2-ро СОУ „ Академик Емилиян Станев” на адрес гр. София, ул. „Ген. Суворов” № 36, кв. Павлово.
Докл. Стойко Дуков
Решение № 555 по точка 21, обявено на 01.11.2012

22. Доклад вх. № 26-00-7700/9/01.10.2012 г. относно необходимостта от провеждане на конкурс по реда на чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост.
Докл. Милко Младенов
Решение № 556 по точка 22, обявено на 01.11.2012

23. Питане вх. № 93-00-402/19.09.2012 г. от г-н Жельо Бойчев – общински съветник, относно разходите извършвани от общинските търговски дружества „ Пазари Изток” ЕАД, „ Пазари Запад” ЕАД, „Пазари Север” ЕАД, „Пазари Юг” ЕАД, „Пазари Възраждане” ЕАД и сключените от тях дългосрочни договори.
Отговор по точка 23

24. Питане вх. № 93-00-400/19.09.2012 г. от г-н Борис Цветков – общински съветник, относно неизпълнение на Програмата за изграждане на нови детски ясли и градини в град София и кога ще се осигурят места за всички кандидатствали деца.
Отговор по точка 24

25. Питане вх. № 66-00-2869/27.09.2012 г. от г-н Росен Малинов – общински съветник, относно Изпълнение на ОУП на гр. София, в частта нов гробищен парк.
Отговор по точка 25

26. Питане вх. № 93-00-430/05.10.2012 г. от Росен Малинов – общински съветник, относно непогасени заеми на Столична община.
Отговор по точка 26

27. Питане вх. № 93-00-432/09.10.2012 г. от г-н Георги Кадиев - общински съветник относно състоянието и сигурността на столичното метро.
Отговор по точка 27

28. Доклад вх. № 93-00-456/23.10.2012 г. относно утвърждаване на резултати от проведено събеседване за избор на изпълнителен директор на „Втора САГБАЛ – Шейново” ЕАД, и обявяване на конкурс за избор на изпълнителен директор на „ Втора САГБАЛ – Шейново” ЕАД.
Докл. Николай Стойнев, Владимир Данев
Решение № 557 по точка 28, обявено на 01.11.2012

29. Доклад вх.№ 66-00-1874/11/22.10.2012 г. относно приемане на решение по жалба № 6600-1874/8/09.10.2012 г. на д-р Николай Милков Димов относно провеждане на конкурс за избор на изпълнителен директор на '' Пета МБАЛ-София '' ЕАД.
Докл. доц. Лилянда Еленкова
Решение № 558 по точка 29, обявено на 01.11.2012
 

30. Доклад вх. № 08-24-247/22.10.2012г. относно Запис на заповед от кмета на Столична община в полза на Министерство на околната среда и водите (МОСВ) във връзка с Договор за безвъзмездна финансова помощ №DIR-51011116-C034 от 08.08.2012 г. между Столична община (СО) и Министерство на околната среда и водите (МОСВ) по проект № 51011116- 77-161 „ Изграждане на инженерна инфраструктура на ВиК мрежата на гр. Банкя и на кварталите Градоман, Михайлово, Вердикал и с. Иваняне, район „ Банкя” – главни канализационни колектори и подмяна на съществуващи водопроводи по трасетата им.
Докл. Рангел Марков
Решение № 559 по точка 30, обявено на 01.11.2012

31. Доклад вх. № 08-24-247/1/ 22.10.2012 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на столична община, съгласно т. 20 от ДДС № 7/04.04.2008 г. за разплащане на разходи по Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-C034 от 08.08.2012 г. между Столична община (СО) и Министерство на околната среда и водите (МОСВ).
Докл. Рангел Марков
Решение № 560 по точка 31, обявено на 01.11.2012                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:(п)
                                                                           
/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/

 

 


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре