нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 29 от дата 08.11.2012

ДНЕВЕН РЕД

на 29-то заседание, проведено на 08.11.2012 г. от 10.00 часа

1. Доклад вх. № 93-00-472/01.11.2012 г.  относно продължаване срока на Решение № 8 по Протокол № 51 от 30.11.1998 г. за участие на Столична община в Международна асоциация на франкофонските столици и метрополии – AIMF и изплащане на членски внос във връзка с членството й в същата.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 561 по точка 1, обявено на 15.11.2012

2. Доклад вх. № 93-00-442/17.10.2012 г. относно закриване на общинско мероприятие „Парк - музей „Врана” и изменение и допълнение на Правилника за организацията на дейността на ОП „Паркове и градски градини”.
Докл. Мария Бояджийска, Дончо Барбалов
Решение № 562 по точка 2, обявено на 15.11.2012

3. Доклад вх. № 29-00-275/1/22.10.2012 г. относно увеличаване капитала на „Медицински център IX – София” ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран  учредителен акт на дружеството.
Докл. доц.Лилянда Еленкова, Албена Атанасова, Дончо Барбалов
Решение № 563 по точка 3, обявено на 15.11.2012
Приложение № 1
Приложение № 2
Приложение № 3

4. Доклад вх.№ 93-00-306/1/22.10.2012 г. относно изменение на Решение № 386 по Протокол № 20/12.07.2012 г. на Столичен общински съвет, относно увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център XXIV – София” ЕООД чрез непарична вноска
Докл. доц. Лилянда Еленкова, Албена Атанасова, Дончо Барбалов
Решение № 564 по точка 4, обявено на 15.11.2012
Приложение

5. Доклад вх. № 93-00-445/18.10.2012 г. относно определяне на земи от общинския поземлен фонд /ОПФ/ за отдаване под наем за територията на район „Банкя”, район „Надежда” и район „Панчарево”.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 565 по точка 5, обявено на 15.11.2012
Приложение

6. Доклад вх.№ 93-00-476/2/02.11.2012 г. относно промяна в състава на Одитния комитет на „Столичен автотранспорт” ЕАД.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 566 по точка 6, обявено на 15.11.2012

7. Доклад вх. № 93-00-449/22.10.2012 г. относно разкриване на Център за кризисно настаняване на бездомни лица за периода 01.11.2012 г. – 31.03.2013 г. като местна дейност.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 567 по точка 7, обявено на 15.11.2012
Приложение № 1

8. Доклад вх. № 93-00-451/22.10.2012 г. относно преразпределение на допълнителни щатни бройки от дофинансиране в Заведенията за социални услуги към Столична община.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 568 по точка 8, обявено на 15.11.2012

9. Доклад вх. № 93-00-293/11/30.10.2012 г. относно включване на събития и дейности в Програмата за съфинансиране на спортни събития, форуми, кампании и инициативи под патронажа на Кмет на Столична община  за 2012 година, приета с Решение № 365 по Протокол № 20/12.07.2012 г. – Приложение № 2.
Докл. Тодор Чобанов
Решение № 569 по точка 9, обявено на 15.11.2012
Приложение № 1

10. Доклад вх. № 66-00-2849/5/30.10.2012 г. относно отхвърляне на проект с вх.№ 15-00-484/14.09.2012 г. от Гражданско сдружение за Симеоново на тема: „Културно изразяване на младите хора” по Приоритетна област 2 и включване на проект с вх. № 18-00-204/12.09.2012 г. на Студентско Читалище „Св.Кл.Охридски” на тема „Малки поетики”.
Докл. Тодор Чобанов
Решение № 570 по точка 10, обявено на 15.11.2012

11. Доклад вх. № 93-00-424/1/19.10.2012 г. относно допълнение към доклад № 93-00-424/04.10.2012 г. за допускане на маломерни паралелки в 50 Основно училище, район „Витоша” и 144 СОУ, район „Младост”.
Докл. Тодор Чобанов
Решение № 571 по точка 11, обявено на 15.11.2012

12. Доклад вх. № 66-02-704/22.10.2012 г. относно одобряване на подробен устройствен план – изменение на план за регулация за УПИ IV-„за мотел и ресторант” от кв. 9а, УПИ Х – „за обществено хранене и озеленяване” и УПИ XII – 204, 1519, 1521, 1260, 730–„за обществено обслужване и озеленяване от кв.9, м. ж.к. „Дружба -2” за създаване на нови УПИ IV-„за мотел и ресторант” от кв.9а, УПИ Х-„за обществено хранене и озеленяване”, УПИ XII-204, 1519, 1521, 1260, 730-„за обществено обслужване и озеленяване” от кв.9 и нова улица по о.т. 1012 - о.т.1012а – о.т.1012б, район „Искър”.
Докл. Петър Диков
Решение № 572 по точка 12, обявено на 15.11.2012

13. Доклад вх.№ 66-02-733/01.11.2012 г. относно транспортно- комуникационно обновяване на кръстовището на бул.” Христо Ботев”, бул. „ Прага”, бул. „Скобелев” и бул. „Патриарх Евтимии”, транспортния подлез при „ Националния дворец на културата” и бул.” Черни връх” между бул.” България” и бул.”Арсеналски”.
Докл. Петър Диков
Решение № 573 по точка 13, обявено на 15.11.2012

14. Доклад вх. № 93-00-470/31.10.2012 г. относно обявяване на конкурс за избор на управители на общински лечебни заведения – еднолични търговски дружества.
Докл. доц. Лилянда Еленкова
Решение № 574 по точка 14, обявено на 15.11.2012

15. Доклад вх.№ 93-0-381/14/31.10.2012 г. относно изменение в Решение № 462 по протокол № 22 от 13.09.2012 г. на Столичния общински съвет.
Докл. доц. Лилянда Еленкова
Решение № 575 по точка 15, обявено на 15.11.2012

16. Доклад вх. № 12-00-847/17.10.2012 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова
Решение № 576 по точка 16, обявено на 15.11.2012

17. Доклад вх. № 12-00-854/19.10.2012 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова
Решение № 577 по точка 17, обявено на 15.11.2012

18. Доклад вх. № 26-00-6385/2/05.10.2012 г. относно преименуване на пл.”Бойко” – кв. Крива река, район Красно село, с името пл. „Епископ Константин”.
Докл. Вили Лилков
Решение № 578 по точка 18, обявено на 15.11.2012

19. Доклад вх. № 26-00-6513/3/24.10.2012 г. относно наименуване на безименна улица на територията на район „Лозенец”.
Докл. Борислав Бориславов, Петър Гюзелев, Борис Цветков
Решение № 579 по точка 19, обявено на 15.11.2012

20. Доклад вх. № 08-17-232/3/23.10.2012 г. относно определяне на оценка за общински имот с пл.№ 914, к.л. 752, в.з. „Симеоново-Драгалевци 2ч.”, местност „Могилата”/Поповица/, землище Драгалевци, район „Витоша”, предоставен за ползване по реда на §4 от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/.
Докл. Стойко Дуков
Решение № 580 по точка 20, обявено на 15.11.2012

21. Питане вх. № 93-00-455/1//24.10.2012 г. от г-н Вили Лилков – общински съветник, относно нарушаване на Закона за държавния служител и Конституцията на Република България от страна на администрацията на Столична община.
Отговор по точка 21

22. Питане вх. № 93-00-454/1/24.10.2012 г. от г-н Вили Лилков – общински съветник, относно неудачно изпълнение на канализационните колектори при ремонта на бул. „Брюксел”.
Отговор по точка 22

23. Питане вх. № 93-00-432/09.10.2012 г. от г-н Георги Кадиев  – общински съветник, относно състоянието и сигурността на столичното метро.
Отговор по точка 23

24. Питане вх. № 93-00-433/1/22.10.2012 г. от г-н Георги Кадиев – общински съветник, относно сигурността на придвижването на територията на Столична община.
Отговор по точка 24

25. Питане вх. № 93-00-403/19.09.2012 г. от г-н Георги Свиленски и г-н Альоша Даков – общински съветници, относно осъществяване на инвестиционно предложение „ Проект за закриване и рекултивация на сметоразтоварище -   с.Долни Богров, чрез обезвреждане и оползотворяване”, имот №000236, район Кремиковци,  Столична община с възложител Столична община.
Отговор по точка 25

26. Доклад вх. № 93-01-875(8)/18.10.2012 г. относно включване в Годишната програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2012 г. на обект от първостепенно значение за Столична община „Нова трамвайна линия „Семинарията – Студентски град /Дървеница/” и допускане на предварително изпълнение на предвижданията на одобрения с Решение № 468 по Протокол № 70 от 22.07.2010 г. подробен устройствен план по отношение на трамвайното трасе.
Докл. Любомир Христов
Решение № 581 по точка 26, обявено на 15.11.2012

27. Доклад вх.№ 26-00-587(17)/05.11.2012 г. относно именуване на улица в район „Триадица” с името на Елиезер Папо.
Докл. Роберт Янакиев
Решение № 582 по точка 27, обявено на 15.11.2012

28. Доклад вх. 62-00-256/2/30.10.2012 г. относно удостояване на г-жа Йорданка Донкова със званието „Почетен гражданин на София”.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Ралица Стоянова, Малина Едрева
Решение № 583 по точка 28, обявено на 15.11.2012

29. Доклад вх. 62-66-00-2117/6/29.10.2012 г. относно присъждане на „Почетен знак на Столична община” на граждани взели доброволно участие в погасяването на възникналия пожар в резервата „Бистришко бранище” – Национален парк „Витоша”.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Ралица Стоянова, Малина Едрева
Решение № 584 по точка 29, обявено на 15.11.2012

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:(п)
                                                                           
/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/

 


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре