нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 30 от дата 22.11.2012

ДНЕВЕН РЕД

на 30-то заседание на СОС, проведено на 22.11.2012 г. от 10.00 часа

1. Доклад вх. 93-00-466/30.10.2012 г. относно утвърждаване на Плана за защита при бедствия на Столична община.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 585 по точка 1, обявено на 29.11.2012

2. Доклад вх. № 93-00-488/06.11.2012 г. относно приемане на Правилник за организацията на дейността на ОП „Социален патронаж”.
Докл. Дончо Барбалов, Албена Атанасова
Решение № 586 по точка 2, обявено на 29.11.2012

3. Доклад вх. 93-00-485/05.11.2012 г. относно промяна на бюджета на Столична община за III-то тримесечие на 2012 г.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 587 по точка 3, обявено на 29.11.2012

4. Доклад вх.№ 93-00-500/13.11.2012 г. относно решения, приети от Творческия съвет на Столична програма „Култура” за приоритети, направления, максимална сума за финансиране на един проект в дадено направление и сесии за кандидатстване по Програмата през 2013 г.
Докл. Тодор Чобанов, Роберт Янакиев, Христо Ангеличин, Любомир Дацов, Калоян Паргов
Решение № 588 по точка 4, обявено на 29.11.2012

5. Доклад вх. № 93-00-489/07.11.2012 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – ИПР на улица от о.т. 137-о.т. 137а-о.т. 137б; създаване от о.т. 137б-о.т. 137в и ПРЗ за УПИ V-15 и VI – 15, кв. 29, м. Доброславци, район „Нови Искър”.
Докл. Петър Диков
Решение № 589 по точка 5, обявено на 29.11.2012

6. Доклад вх. № 66-02-728/01.11.2012 г. относно одобряване на подробен устройствен план – изменение на улична регулация между о.т. 311 до о.т. 312, създаване на задънена улица от о.т 311а до о.т. 311б, план за регулация и план за застрояване на (ПУП - ИПРЗ) за УПИ VI – 19 и УПИ VII – 19, м. „Стърната-юг”, гр. Банкя, Столична община.
Докл. Петър Диков
Решение № 590 по точка 6, обявено на 29.11.2012

7. Доклад вх. № 93-00-479/01.11.2012 г. относно приемане на икономически анализ на общинска охранителна фирма „Егида – София” ЕАД  и предприемане на мерки за подобряване дейността на дружеството.
Докл. Татяна Георгиева, Мита Георгиева
Решение № 591 по точка 7, обявено на 29.11.2012

8. Доклад вх. № 93-00-475/01.11.2012 г. относно предприемане на процедура по реда на чл. 28 и следващи от Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Столична община.
Докл. Ангел Джамбазки
Решение № 592 по точка 8, обявено на 29.11.2012

9. Доклад вх.2№ 93-00-491/09.11.2012 г. относно подобряване на транспортното обслужване на гр. Банкя – кварталите – оптимизация на действащите маршрути.
Докл. Зафир Зарков
Решение № 593 по точка 9, обявено на 29.11.2012

10. Доклад вх. № 12-00-943/13.11.2012 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване  на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова
Решение № 594 по точка 10, обявено на 29.11.2012

11. Доклад вх. № 12-00-942/13.11.2012 г. откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова
Решение № 595 по точка 11, обявено на 29.11.2012

12. Доклад вх.№ 93-00-505/15.11.2012 г. относно приемане на решение по жалба № 66-00-1874/12/05.11.2012 г. на д-р Николай Милков Димов относно провеждане на конкурс за избор на изпълнителен директор на ''Пета МБАЛ-София'' ЕАД.
Докл. доц. Лилянда Еленкова
Решение № 596 по точка 12, обявено на 29.11.2012

13. Доклад вх.№ 93-00-493/12.11.2012 г. относно възстановяване на средства от Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия (ОГФМСП) на Столична общинска агенция за приватизация (СОАП), на основание подлежащи на изпълнение съдебни решения на Софийски районен съд, по силата на които са развалени договори за продажба от 27.06.2002 г.
Докл. Ирина Йорданова
Решение № 597 по точка 13, обявено на 29.11.2012

14. Доклад вх.№ 93-0-483/05.11.2012 г. относно създаване на постоянно действаща комисия за осъществяване на контрол върху „Общинска банка” АД.
Докл. Георги Kадиев
Решение № 598 по точка 14, обявено на 29.11.2012

15. Доклад вх. № 25-00-223/1/13.11.2012 г. относно преименуване на социално заведение от Дом за стари хора кв. Дървеница, намиращ се в кв. Дървеница, ул. „Пловдивско поле” № 8 в Дом за стари хора „Дълголетие” намиращ се на същия адрес.
Докл. Анета Георгиева
Решение № 599 по точка 15, обявено на 29.11.2012

16. Доклад вх.№ 62-00-247/1/15.11.2012 г. относно поставяне на паметна плоча на контраадмирал Сава Николов Иванов на сградата на ул.”Уйлям Гладстон” № 6.
Докл. проф. д-р Вили Лилков
Решение № 600 по точка 16, обявено на 29.11.2012

17. Доклад вх. № 93-00-495/12.11.2012 г. относно даване на съгласие за ползването на отпуск.
Докл. Елен Герджиков
Решение № 601 по точка 17, обявено на 29.11.2012

18. Доклад вх. № 94-Д-508/16/06.06.2012 г. относно прекратяване на съсобственост в незастроен недвижим имот чрез изкупуване на общинската част от съсобственика на основание чл. 36, ал. 1, т.2 от Закона за общинската собственост и чл. 55, ал. 1, т. 3 от Наредбата за общинската собственост.
Докл. Савина Савова
Решение № 602 по точка 18, обявено на 29.11.2012

19. Доклад вх. № 18-00-46/4/13.11.2012 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение Народно читалище „Рома – 1956” върху нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ сграда с идентификатор 68134.4388.651.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри, находяща се в кв. Филиповци, за срок от 10 години, за читалищни нужди.
Докл. Милко Младенов
Решение № 603 по точка 19, обявено на 29.11.2012

20. Доклад вх. № 08-24-282/12.11.2012 г., №08-24-282/1/16.11.2012 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се на територията на район „Банкя".
Докл. Рангел Марков
Решение № 604 по точка 20, обявено на 29.11.2012

21. Питане вх. №. 93-00-465/29.10.2012 г. от проф. д-р Вили Лилков – общински съветник, относно споразумение между Столична община, мобилните оператори и фирма „Улично осветление” във връзка с ползването на стълбовете за улично осветление за разполагане на базови станции на мобилните оператори върху тях и ползваната електроенергия за захранване на станциите.
Отговор по точка 21

22. Питане вх. № 93-00-460/29.10.2012 г. от г-н Георги Кадиев – общински съветник, относно бюджета и разпределението на услугата Асистент за независим живот.
Отговор по точка 22

23. Питане вх.№ 93-00-463/29.10.2012 г. от г-н Панайот Бончев – общински съветник, относно изпълнение на решение № 115/08.03.2012 г.
Отговор по точка 23

24. Питане вх. №. 93-00-478/02.11.2012 г. от г-дата Ангел Джамбазки и Георги Свиленски – общински съветници, относно незаконосъобразно издадено разрешение за строеж, увреждащо интереса на съсобственици и обществения интерес.
Отговор по точка 24

25. Питане вх. № 93-00-486/06.11.2012 г. от г-н Орлин Ваташки – общински съветник, относно изпълнение на проекти по Оперативна програма „Околна среда„ за изграждане на канализационна мрежа и подмяна на водопроводна мрежа в кв. Суходол и район Банкя.
Отговор по точка 25

26. Доклад вх. № 26-00-3385/4/16.11.2012 г. относно даване на разрешение на Столична община и на общинските търговски дружества със 100% общинско участие в капитала: „Софийски имоти” ЕАД, „Топлофикация” ЕАД, „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, „Център за градска мобилност” ЕАД, „Озеленяване” ЕАД и „Софинвест” ЕООД, в качеството си на акционери  в „Общинска банка” АД, да придобият акции от новата емисия, съответстващи на дела им в капитала на банката преди увеличението му, при разпределение съгласно Решение на Общото събрание на „Общинска банка” АД от 12.11.2012 г. и Покана за записване на акции, обявена в Търговския регистър на Агенция по вписванията.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 605 по точка 26, обявено на 29.11.2012
Приложение А - І част
Приложение А - ІІ част
Приложение Б

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:(п)
                                                                           
/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/

 


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре