нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 31 от дата 06.12.2012

ДНЕВЕН РЕД
на 31-то заседание на СОС, проведено на 06.12.2012 г. от 10.00 часа

1. Доклад вх. № 93-00-457/24.10.2012 г. относно изменение на Наредбата за общинска собственост (Приета с Решение № 210 от Протокол № 87 от 14.04.2011 г.; изм. и доп. с Решение № 168 по Протокол № 14 от 05.04.2012 г.) в глава пета – Управление и разпореждане с общински гори и зeмеделски земи, Раздел II – Управление на горите и земите от Общинския горски фонд.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 606 по точка 1, обявено на 13.12.2012

2. Доклад вх. № 29-00-145/1/22.11.2012 г. относно отмяна на Решение № 593 по Протокол № 98/06.10.2011 г. на СОС, увеличаване на капитала на „Медицински център за пневмо-фтизиатрични заболявания” ЕООД  чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството.
Докл. Албена Атанасова, Дончо Барбалов, Лилянда Еленкова
Решение № 607 по точка 2, обявено на 13.12.2012
Приложения

3. Доклад вх. № 62-01-100/3/29.11.2012 г. относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху общински имот за разкриване на Ветеринарна лечебница с кастрационен център за безстопанствени кучета.
Докл. Лорита Радева, Венетка Серафимова, Альоша Даков, Татяна Георгиева
Решение № 608 по точка 3, обявено на 13.12.2012

4. Доклад вх. № 93-01-797/38/29.11.2012 г. относно учредяване на безвъзмедно право на ползване върху общински имот за разкриване на приют за безстопанствени кучета с кастрационен център.
Докл. Лорита Радева, Венетка Серафимова, Альоша Даков, Татяна Георгиева
Решение № 609 по точка 4, обявено на 13.12.2012

5. Доклад вх. № 18-00-46/4/13.11.2012 г. и вх.№ 18-00-46/5/29.11.2012 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение Народно читалище „Рома – 1956” върху нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ сграда с идентификатор 68134.4388.651.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри, находяща се в кв. Филиповци, за срок от 10 години, за читалищни нужди.
Докл. Милко Младенов
Решение № 610 по точка 5, обявено на 13.12.2012

6.
Доклад вх. № 93-00-527/26.11.2012 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания във връзка с чл.9 от Указ № 2773/1980 г. и чл. 98, т. 12 от Конституцията на Република България.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 611 по точка 6, обявено на 13.12.2012

7. Доклад вх.№ 66-00-3542/20.11.2012 г. относно предложение за отпускане на три персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 612 по точка 7, обявено на 13.12.2012

8.
Доклад вх. № 04-08-56/42/22.11.2012 г. относно издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройство с издател Столична община, подписана от Кмета на Столична община, без протест и без разноски, със срок за предявяване до 2 месеца след одобряване на окончателния доклад, в размер на 650 556,76 лева (шестстотин и петдесет хиляди петстотин и петдесет и шест лева и седемдесет и шест стотинки), обезпечaваща авансово плащане по договор № BG161PO001/1.4-06/2010/002 от 03.06.2011 г. за безвъзмездна финансова помощ за проект „Корекция на река Суходолска и ремонтни дейности на язовир Суходол 2, квартал Суходол, район „Овча купел”, Столична община”, одобрен за финансиране по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. (ОПРР).
Докл. Ирина Савина
Решение № 613 по точка 8, обявено на 13.12.2012

9.
Доклад вх. № 93-00-528/27.11.2012 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община, съгласно т.20 от ДДС № 7/04.04.2008 г. за разплащане на разходи по договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-C028 от 08.08.2012 г. между Столична община (СО) и Министерство на околната среда и водите (МОСВ).
Докл. Ирина Савина
Решение № 614 по точка 9, обявено на 13.12.2012

10.
Доклад с вх. № 93-00-530/28.11.2012 г. относно План за оптимизация на мрежата от общински учебни и детски заведения в гр. София за 2013 година.
Докл. Тодор Чобанов
Решение № 615 по точка 10, обявено на 13.12.2012

11.
Доклад вх. №  66-02-788/21.11.2012 г. относно проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на м. в.з. „Мало Бучино”, кв. 19, УПИ I-3874.9 и улица по о.т. 72з – о.т. 72г, район „Овча купел”.
Докл. Петър Диков
Решение № 616 по точка 11, обявено на 13.12.2012

12.
Доклад вх. № 66-02-795/22.11.2012 г. относно одобряване на проект за изменение на плана за регулация за м. „НПЗ Илиянци – изток”, район „Сердика” в обхват УПИ №№ IV, V, XV и XVI от кв.2 за създаване на нови УПИ №№ XXV-1166,35,461,2028, XXVI-39, XXVII-41, XXVIII-483, XXIX    -381 от кв. 2 и план за застрояване на създадените нови УПИ №№ XXV-1166, 35, 461, 2028, XXVI-39, XXVII-41, XXVIII-483, XXIX-381 от кв. 2 на местността.
Докл. Петър Диков
Решение № 617 по точка 12, обявено на 13.12.2012

13.
Доклад вх. № 93-00-529/27.11.2012 г. относно приемане на мисията, целите, принципите и приоритетите на Календара на културните събития на Столична община; Формуляр за кандидатстване; таблица с критерии за оценка на кандидатстващите събития.
Докл. Малина Едрева,
Калоян Паргов, Борислав Бориславов, Любомир Дацов
Решение № 618 по точка 13, обявено на 13.12.2012
Приложения - І част
Приложения - ІІ част
Приложения - ІІІ част
Приложения - ІV част
Приложения - V част
Приложения - VІ част
 
14. Доклад вх. № 93-00-532/29.11.2012 г. относно удължаване срока на действие на Работна група, създадена със Заповед РД 09-02-263/22.10.2012 г. на кмета на Столична община на основание Решение № 426 по Протокол № 21 от 19.07.2012 г. на Столичния общински съвет.
Докл. Николай Стойнев
Решение № 619 по точка 14, обявено на 13.12.2012

15.
Доклад вх. № 93-00-490/07.11.2012 г. относно предложение за провеждане на местен референдум в район „Искър”, Столична община с въпрос: „Съгласни ли сте в цялостно проектираните и изградени жилищни комплекси „Дружба”1 и 2, район „Искър” на Столична община, да се допуска строителство на нови сгради само за публична инфраструктура – детски градини, училища, здравни заведения, транспортни обекти?”
Докл. Група общински съветници
Решение № 620 по точка 15, обявено на 13.12.2012

16. Доклад вх. № 93-00-520/22.11.2012 г. относно предложение за провеждане на местен референдум в Столична община с въпрос: „Съгласни ли сте да бъде прекратен концесионния договор между Столична община и „Софийска вода” АД.”
Докл. Група общински съветници
Решение № 621 по точка 16, обявено на 13.12.2012
Отменено с Решение № 5330 от 01.08.2013 по админ. дело № 352/2013 на Административния съд - София град.

17.
Доклад вх. №  93-00-501/14.11.2012 г. относно Програма за развитие на велосипедния транспорт на територита на Столична община за периода 2012-2015 г.
Докл. Зафир Зарков
Решение № 622 по точка 17, обявено на 13.12.2012

18.
Доклад вх. № 29-0-348/1/29.11.2012 г. относно откриване процедура по акредитация на цялостна медицинска дейност, отделни медицински и административни дейности и обучение на студенти и специализанти на „Пета МБАЛ – София” ЕАД.
Докл. доц. Лилянда Еленкова
Решение № 623 по точка 18, обявено на 13.12.2012

19.
Доклад вх. № 94-01-312/1/16.02.2012 г. относно преименуване на ул.”101” в район „Слатина” с името „Климент Денчев”.
Докл. Роберт Янакиев
Решение № 624 по точка 19, обявено на 13.12.2012


20.
Доклад вх.№ 21-00-261/4/20.11.2012 г. относно закриване на 13 ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” с административен адрес ул.”Св.Св.Кирил и Методий” № 63, район „Възраждане”.
Докл. Савина Савова 
Решение № 625 по точка 20, обявено на 13.12.2012

21.
Доклад вх. № 08-03-99/4/21.11.2012 г. и доклад вх. № 04-12-64/1/02.11.2012 г. относно отмяна на Решение № 393 по Протокол № 92 от 23.06.2011 г. на СОС, с което е предоставен безвъзмездно за управление на 18-то СОУ „Уилям Гладстон” част от имот – публична общинска собственост, представляващ част от сградата на 13-то ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”, находяща се на ул.”Св.Св.Кирил и Методий” № 63 и за предоставяне безвъзмездно за управление на Министерство на културата имота – публична общинска собственост, сградата на 13-то ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”, находяща се на ул.”Св.Св.Кирил и Методий” № 63 за срок от 3 години за осъществяване на образователни дейности и чуждоезиково обучение.
Докл. Савина Савова
Решение № 626 по точка 21, обявено на 13.12.2012
 
22. Доклад вх. № 08-16-153/3/09.11.2012 г. относно предоставяне безвъзмездно за управление на Агенцията за социално подпомагане за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане”- Младост, филиал „Студентска” за срок от 3 години на части от имот – публична общинска собственост /АОС №16/29.08.1996 г./
Докл. Димитър Дилчев
Решение № 627 по точка 22, обявено на 13.12.2012

23.
Доклад вх. № 08-19-257/1/16.11.2012 г. относно предложение за промяна на предназначението на общинско жилище от фонд „Настаняване под наем” във фонд „Резервен”.
Докл. Милко Младенов
Решение № 628 по точка 23, обявено на 13.12.2012
 
24. Доклад вх. № 08-24-282/2/19.11.2012 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на части от имоти – публично общинска собственост, находящи се на територията на район „Банкя”, за поставяне на преместваеми обекти /павилиони/ за търговски и обслужващи дейности, съгласно одобрени локални схеми от Главен архитект на София.
Докл. Рангел Марков
Решение № 629 по точка 24, обявено на 13.12.2012

25.
Доклад вх. № 94-М-541/3/27.11.2012 г. относно дарение на жилищен имот в полза на Столична община.
Докл. Любомир Дреков
Решение № 630 по точка 25, обявено на 11.12.2012

26.
Доклад вх.№ 08-23-385/1/16.11.2012 г. относно определяне на статута и категорията на общински спортен обект и откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на стадион – публична общинска собственост на територията на район „Панчарево”, находящ се в УПИ І-за спортен комплекс, кв.19 в землището на с.Бистрица със срок 10 години.
Докл. Димитър Сичанов
Решение № 631 по точка 26, обявено на 13.12.2012

27.
Питане вх. № 93-00-462/1/29.10.2012 г. от г-н Панайот Бончев – общински съветник, относно структура на Столичен инспекторат.
Отговор по точка 27

28. Питане вх.№ 93-00-486/06.11.2012 г. от г-н Орлин Ваташки – общински съветник, относно изпълнение на проекти по Оперативна програма „Околна среда” за изграждане на канализационна мрежа и подмяна на водопроводна мрежа в кв. Суходол и район „Банкя”.
Отговор по точка 28

29. Питане вх. № 93-00-484/1/06.11.2012 г. от г-н Георги Кадиев – общински съветник, относно състоянието на двора на 12 ЦДГ „Олимпийче” в район „Средец”.
Отговор по точка 29

30. Питане вх. № 93-00-502/2/29.11.2012 г. от г-н Борис Цветков – общински съветник, относно ощетяване на бюджета на Столична община чрез действието на неизгодни договори за автобусни линии на масовия градски транспорт, чрез неизплащане на средствата по договорните задължения на Столична община и на общинските фирми и чрез натрупване на лихви в значителни размери.
Отговор по точка 30

31. Питане вх.№ 93-00-513/1/29.11.2012 г. от г-дата Георги Кадиев и Румен Георгиев – общински съветници, относно готовността на Столична община за посрещане на зимния сезон в София.
Отговор по точка 31

32. Доклад вх. № 93-00-381/19/03.12.2012 г. относно проведен конкурс за избор на управители на общински лечебни заведения – еднолични търговски дружества с ограничена отговорност по т.1 от Решение № 462 от 13.09.2012 г. на СОС.
Докл. Албена Атанасова, доц. Лилянда Еленкова
Решение № 632 по точка 32, обявено на 13.12.2012


                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:(п)
                                                                           
/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/

 


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре