нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 32 от дата 20.12.2012

ДНЕВЕН РЕД
на 32-то заседание на СОС, проведено на 20.12.2012 г. от 10.00 часа


1.
Доклад вх. № 93-00-536/03.12.2012 г. относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.
Докл. проф. Вили Лилков,
Владимир Кисьов
Решение № 633 по точка 1, обявено на 28.12.2012

2. Доклад вх. № 94-01-296/5/04.12.2012 г. относно изменение и допълнение на Наредбата за организацията на движението на територията на Столична община.
Докл. Йордан Господинов
Решение № 634 по точка 2, обявено на 28.12.2012

3. Доклад вх. № 93-00-487/06.11.2012 г. относно приемане на Правилник за организацията на дейността на ОП „Гробищни паркове”.
Докл. Дончо Барбалов, Тодор Чобанов
Решение № 635 по точка 3, обявено на 28.12.2012

4. Доклад вх. № 04-13-28/1/05.12.2012 г. относно приемане на Правилник за дейността на местен обществен комитет по превенция и контрол на ХИВ/СПИН.
Докл. доц. Анета Георгиева
Решение № 636 по точка 4, обявено на 28.12.2012

5. Доклад вх. № 93-00-531/29.11.2012 г. относно Правилник за организацията и дейността на Столичен общински съвет.
Докл. Борис Цветков, Иван Мечков, Панайот Бончев
Решение № 637 по точка 5, обявено на 28.12.2012

6. Доклад вх. № 93-00-367/27.08.2012 г. относно частта: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община.
Докл. Радослав Тошев
Доклад вх. № 66-00-3641/27.11.2012 г. относно изменения в „Наредбата за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община” по посока безплатно паркиране в паркингите при метростанциите при пътуване с валидна абонаментна карта.
Докл. Група общински съветници
Решение № 638 по точка 6, обявено на 28.12.2012

7. Доклад вх. № 66-00-3796/05.12.2012 г. относно съгласуване на Анекс към Стратегически план за периода 2011-2013 г. и Годишен план за 2013 г. на дирекция „Вътрешен одит” –Столична община.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 639 по точка 7, обявено на 28.12.2012
Приложение - І част
Приложение - ІІ част
Приложение - ІІІ част
Приложение - ІV част
Приложение - V част
Приложение - VІ част
Анекс
Приложения № 1 - № 4
Приложение № 4 - ІІ част
Приложение № 4 - ІІІ част
Приложения № 5 и № 7
Приложение № 8 - І част
Приложение № 8 - ІІ част
Приложение № 9
Приложение № 10 - І част
Приложение № 10 - ІІ част
Приложения № 11 и № 12
Приложение № 13

8. Доклад вх. № 93-00-355/4/13.12.2012 г. относно приемане на Стратегия за развитие на културата в София 2013 – 2023: СОФИЯ – ТВОРЧЕСКА СТОЛИЦА И План за действие във връзка с изпълнение на Стратегия за развитие на културата в София 2013 – 2023.
Докл. д-р Тодор Чобанов, Малина Едрева, Жельо Бойчев, Владимир Кисьов, Любомир Дацов,
Ангел Джамбазки, Капка Георгиева
Решение № 640 по точка 8, обявено на 28.12.2012
Приложение № 1 - част І
Приложение № 1 - част ІІ
Приложение № 1 - част ІІІ
Приложение № 1 - част ІV
Приложение № 2

9. Доклад вх. № 93-00-517/22.11.2012 г. относно частта приемане на отчет за изпълнението на Оперативната работна програма на Столичен общински съвет за 2011 година.
Докл. Елен Герджиков
Решение № 641 по точка 9, обявено на 28.12.2012

10. Доклад вх. № 08-03-81/3/27.11.2012 г. относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Цар Симеон I – 2012” за срок от 10 години върху недвижим имот частна общинска собственост.
Докл. Савина Савова
Решение № 642 по точка 10, обявено на 28.12.2012

11. Доклад вх. № 08-03-241/13.12.2012 г. относно обявяване от публична общинска собственост в частна общинска собственост на част от УПИ І, ул.”Гюешево” № 21, кв.27, м.”Пробив-Пенчо Славейков” и учредяване безвъзмездно право на строеж на Фондация „За нашите деца” за изграждане на Център за нас за настаняване на деца от семеен тип за срок от 10 години.
Докл. Савина Савова
Решение № 643 по точка 11, обявено на 28.12.2012

12. Доклад вх. № 93-00-511/19.11.2012 г. относно: 1. План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2013 г.  и  2. Размер на такса битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2013 .
Докл. Мария Бояджийска, Дончо Барбалов
Решение № 644 по точка 12, обявено на 28.12.2012

13. Доклад вх. № 93-00-492/09.11.2012 г. относно удължаване срока на „Актуализирана програма за управление на отпадъците на Столична община за периода 2009-2011 г.” до 13 юли 2014 година.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 645 по точка 13, обявено на 28.12.2012

14. Доклад вх. № 93-00-105/29/13.11.2012 г. относно „Общинска строителна програма за изграждане, реконструкция и ремонт на обекти – публична общинска собственост за 2012 г.”, актуализирана към м.октомври
Докл. Ирина Савина
Решение № 646 по точка 14, обявено на 28.12.2012
Приложение - І част
Приложение - ІІ част
Приложение - ІІІ част
Приложение - ІV част

15. Доклад вх. № 93-00-544/10.12.2012 г. относно изпълнение на т.V от Решение № 562 по Протокол № 29 от 08.11.2012 г. на Столичен общински съвет за внасяне и разглеждане на нова структура на ОП „Паркове и градски градини”.
Докл. Мария Бояджийска, Дончо Барбалов
Решение № 647 по точка 15, обявено на 28.12.2012

16. Доклад вх. № 93-00-545/11.12.2012 г. относно промяна на индивидуалните месечни заплати на кметовете на райони, кметства и кметските наместници на територията на Столична община.
Докл. Ралица Стоянова, Дончо Барбалов
Решение № 648 по точка 16, обявено на 28.12.2012

17. Доклад вх. № 93-00-538/05.12.2012 г. относно изменение и допълнение на Решение № 394 по Протокол № 21 от 19.07.2012 г. на Столичен общински съвет за определяне на регистрирани одитори за извършване на одиторски контрол и заверка на годишните финансови отчети за 2012 г. на търговски дружества със 100% общинско участие в капитала.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 649 по точка 17, обявено на 28.12.2012

18. Доклад вх. № 66-00-3833/06.12.2012 г. относно сключване на споразумения за заплащане на финансови обезщетения към изтекли договори за отдаване на части от общински имоти под наем за поставяне на рекламни и информационни елементи.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 650 по точка 18, обявено на 28.12.2012

19. Доклад вх. № 15-00-528/2/05.12.2012 г. относно закупуване със собствени средства на дълготраен материален актив - 1(един) брой мамографски апарат за нуждите на „ДКЦ XXV-София” ЕООД.
Докл. доц. Лилянда Еленкова, Дончо Барбалов
Решение № 651 по точка 19, обявено на 28.12.2012

20. Доклад вх. № 93-00-555/13.12.2012 г. относно преоформяне на заема даден на „I МБАЛ – София” ЕАД като капитал и отписване вземането на ОГФМСП от Столична община.
Докл. доц. Лилянда Еленкова, Дончо Барбалов
Решение № 652 по точка 20, обявено на 28.12.2012

21. Доклад вх. № 15-00-472/3/11.12.2012 г. относно даване на съгласие на „Диагностично - консултативен център ХХ – София” ЕООД за закупуване на дълготрайни материални активи.
Докл. доц. Лилянда Еленкова, Албена Атанасова, Дончо Барбалов
Решение № 653 по точка 21, обявено на 28.12.2012

22. Доклад вх. № 93-00-537/03.12.2012 г. относно закриване на Дом за деца „Надежда” от 3 до 7 години, находящ се в гр. София, ж.к „Младост-1”, до бл.29.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 654 по точка 22, обявено на 28.12.2012

23. Доклад вх.№ 15-00-668/1/10.12.2012 г. относно финансова подкрепа за дейността на театър „Мим-Арт” при сдружение „Тишина” за приключване на 2012 година.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 655 по точка 23, обявено на 28.12.2012

24. Доклад вх. № 93-00-557/13.12.2012 г. относно реализация на проект за доставка на трамваи, финансиран от Българо-Швейцарската програма за сътрудничество за нуждите на „Столичен електротранспорт”.
Докл. Любомир Христов
Решение № 656 по точка 24, обявено на 28.12.2012

25. Доклад вх. № 26-00-8248/1/13.12.2012 г. относно даване на съгласие на пазари „Възраждане” ЕАД за разходване на средства за обект - Реконструкция на пазар „Димитър Петков”.
Докл. Николай Стойнев, Орлин Алексиев
Решение № 657 по точка 25, обявено на 28.12.2012

26. Доклад вх. № 93-00-501/14.11.2012 г. относно програма за развитие на велосипедния транспорт на територията на Столична община.
Докл. Зафир Зарков
Решение № 658 по точка 26, обявено на 28.12.2012
Приложение № І - І част
Приложение № І - ІІ част

27. Доклад вх. № 12-00-1005/30.11.2012 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова
Решение № 659 по точка 27, обявено на 28.12.2012

28. Доклад вх. № 94-И-71/24/21.11.2012 г. относно изменение на решение № 455 по Протокол № 94/14.07.2011 г. на Столичен общински съвет за прекратяване на съсобственост в недвижими имоти, находящи се в район „Възраждане”.
Докл. Лорита Радева, Живко Дервенов
Решение № 660 по точка 28, обявено на 28.12.2012
  

29. Доклад вх. № 66-02-807/29.11.2012 г. относно проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за нови УПИ ХХII-692, XXIII–691, XXIV-620 и XXV-693, ИПР за УПИ I-451, II-451, III-451 от кв. 75, ИПР за промяна профила на улична регулация за улица по о.т. 359-о.т. 359б-о.т. 177-о.т. 178, създаване на нова задънена улица по о.т. 348а-о.т. 348б, отпадане на кв. 75, м. „Манастирски ливади-изток”.
Докл. Петър Диков
Решение № 661 по точка 29, обявено на 28.12.2012

30. Доклад вх. № 93-00-534/30.11.2012 г. относно проект за проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване на УПИ XXXII-178023 за образуване на нови УПИ XL-2747.23, XLI-2747.23 и XLIІ-2747.23 и задънена улица по о.т. 116б-о.т.116в, изменение на улична регулация при о.т. 140, кв. 9, м. с. Волуяк, район „Връбница”.
Докл. Петър Диков
Решение № 662 по точка 30, обявено на 28.12.2012

31. Доклад вх. № 66-02-815/05.12.2012 г. относно проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване и работен устройствен план за кв. 86, УПИ I – за жс, УПИ II-654-за жс, офиси и магазини, УПИ III-671- за жс, офиси и магазини, за създаване на нови УПИ I-44–за офиси и магазини, УПИ II-654-за офиси и магазини и УПИ III-2188-за офиси и магазини; изменение на улична регулация от о.т. 265 до о.т. 1017в, м. „Манастирски ливади-запад”.
Докл. Петър Диков
Решение № 663 по точка 31, обявено на 28.12.2012

32. Доклад вх. № 66-02-803/28.11.2012 г. относно прекратяване на производство по одобряване на проект за изменение на план за регулация на м. „Илиянци-изток”, кв. 1 /част/, кв. 2 /част/ и кв. 3 /част/ в частта от о.т. 100 до о.т. 9а- о.т. 10а и на м. НПЗ „Илиянци – запад” от о. т. 24 до о.т. 100 и прилежащи кв. 4а /част/, кв. 5 /част/ и кв. 5д / част/ в частта о. т. 4а- о. т. 13 до о. т. 100.
Докл. Петър Диков
Решение № 664 по точка 32, обявено на 28.12.2012

33. Доклад вх. № 66-02-196/10/29.11.2012 г. относно подготовка на проект за кандидатстване за схема BG161PO001/5-02/2012 „В подкрепа за следващия програмен период” по Приоритетна ос 5 „Техническа помощ”, Операция 5. 3 „Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР” в допълнение на Решение № 174/ по Протокол № 14 от 05.04.2012 г. на СОС.
Докл. Петър Диков
Решение № 665 по точка 33, обявено на 28.12.2012

34. Доклад вх. № 93-00-548/11.12.2012 г. относно Програма за мерки в подкрепа на деца и семейства в уязвимо положение и живеещи в риск на територията на Столична община.
Докл. Малина Едрева, Албена Атанасова
Решение № 666 по точка 34, обявено на 28.12.2012
Приложение № 1
Приложение към Приложение № 1

35. Доклад вх. № 93-00-496/12.11.2012 г. относно възстановяване на ползването на сградата и двора на ул. „305” № 1 кв. Драгалевци за общинска детска ясла и градина чрез откриване на филиал на 160 ОДЗ „Здравец” и разкриване на яслени и градински групи.
Докл. Орлин Ваташки, Борис Цветков
Решение № 667 по точка 35, обявено на 28.12.2012

36. Доклад вх. № 93-00-497/12.11.2012 г. относно изплащане на компенсации  на родителите на деца, кандидатствали за общински детски ясли и градини и за които не са осигурени места в тях.
Докл. Борис Цветков, Георги Кадиев, Орлин Ваташки
Решение № 668 по точка 36, обявено на 28.12.2012
 

37. Доклад вх. №  66-00-69/5/13.12.2012 г. относно поставяне на бюст –паметник  на ген. Йосиф Гурко в парковото пространство пред Градската художествена галерия – ул.„ ген. Йосиф Гурко”.
Докл. Малина Едрева, Росен Малинов, Борислав Бориславов
Решение № 669 по точка 37, обявено на 28.12.2012

38. Доклад вх. № 54-00-86/2/04.10.2012 г. относно поставяне на паметна плоча на архитект Антонин Колар на сградата на „Централен военен клуб” в София.
Докл. Малина Едрева
Решение № 670 по точка 38, обявено на 28.12.2012

39. Доклад вх. № 94-О-29/8/22.11.2012 г. относно поставяне на възпоменателен знак – паметен надпис на професор-архитект Делчо Сугарев и художник- керамик Георги Бакърджиев, в основата на фонтана в градинката пред Централна минерална баня, площад „Бански”.
Докл. проф. Вили Лилков, Борислав Бориславов
Решение № 671 по точка 39, обявено на 28.12.2012

40. Доклад вх. № 26-00-7124/4/22.11.2012 г. относно именуване на улици в м. „Лозенец-жилищна група Южен парк” – район „Триадица”.
Докл. проф. Вили Лилков, Борислав Бориславов
Решение № 672 по точка 40, обявено на 28.12.2012

41. Доклад вх. № 26-00-7413/5/13.12.2012 г. относно наименуване на безименни улица на територията на районите „Искър”, „Триадица”, „Връбница” и район „ Нови Искър”.
Докл. Борислав Бориславов, Петър Гюзелев, Борис Цветков
Решение № 673 по точка 41, обявено на 28.12.2012

42. Доклад вх. № 08-23-119/9/27.11.2012 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 7/седем/ години на части от недвижими имоти – публична общинска собственост, представляващи помещения, находящи се в административни сгради в с. Лозен, с. Железница, с. Казичене и с. Кокаляне – район „Панчарево”.
Докл. Димитър Сичанов
Решение № 674 по точка 42, обявено на 28.12.2012

43. Доклад вх. № 08-14-173/1/27.11.2012 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на обект – публична общинска собственост, находящ се в сградата на район „Искър”.
Докл. Ивайло Цеков
Решение № 675 по точка 43, обявено на 28.12.2012

44. Доклад вх. № 08-11-145/1/07.11.2012 г. относно именуване на безименна улица на територията на м. „Факултета”, район „Красна поляна”.
Докл. Иван Чакъров
Решение № 676 по точка 44, обявено на 28.12.2012

45. Доклад вх. № 08-11-147/05.11.2012 г. относно именуване на безименна улица на територията на м. „Факултета”, район „Красна поляна”.
Докл. Иван Чакъров
Решение № 677 по точка 45, обявено на 28.12.2012

46. Доклад вх. 26-00-5488/4/23.11.2012 г. относно наименуване на безименна улица на територията на район „Младост 4 – ж.к Камбаните”.
Д
окл. Цвета Авджиева
Решение № 678 по точка 46, обявено на 28.12.2012

47. Питане вх. № 93-00-462/1/29.10.2012 г. от г-н Панайот Бончев – общински съветник, относно структура на Столичен инспекторат.
Отговор по точка 47

48. Питане вх.№ 93-00-471/31.10.2012 г. от г-н Жельо Бойчев – общински съветник, относно констатирани нарушения и пропуски във възлагането и провеждането на обществени поръчки от Столична община.
Отговор по точка 48

49. Питане вх.№ 93-00-486/06.11.2012 г. от г-н Орлин Ваташки – общински съветник, относно изпълнение на проекти по Оперативна програма „Околна среда” за изграждане на канализационна мрежа и подмяна на водопроводна мрежа в кв. Суходол и район „Банкя”.
Отговор по точка 49

50. Питане вх. № 93-00-484/1/06.11.2012 г. от г-н Георги Кадиев – общински съветник, относно състоянието на двора на 12 ЦДГ „Олимпийче” в район „Средец”.
Отговор по точка 50

51. Питане вх. № 93-00-502/2/29.11.2012 г. от г-н Борис Цветков – общински съветник, относно ощетяване на бюджета на Столична община чрез действието на неизгодни договори за автобусни линии на масовия градски транспорт, чрез неизплащане на средствата по договорните задължения на Столична община и на общинските фирми и чрез натрупване на лихви в значителни размери.
Отговор по точка 51

52. Питане вх. № 93-00-513/1/29.11.2012 г. от г-дата Георги Кадиев и Румен Георгиев – общински съветници, относно готовността на Столична община за посрещане на зимния сезон в София.
Отговор по точка 52

53. Питане вх. № 93-00-525/1/29.11.2012 г. от проф. д-р Вили Лилков – общински съветник, относно възстановяване на мемориал „Паметни плочи на Първа софийска пехотна дивизия”.
Отговор по точка 53


54.
Доклад вх. № 08-19-277/3/18.12.2012 г. относно пренасочване на финансови средства, предоставени от Специализирания общински приватизационен фонд с Решение № 319 по протокол № 19 от 28.06.2012 г. на СОС  за изпълнение на СМР по проект за конструктивн укрепване на сградата на 90 СОУ, район „Люлин".
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 679 по точка 54, обявено на 28.12.2012

55. Доклад вх. 08-17-407/2/18.12.2012 г. относно преразпределяне на финансови средства, предоставени Специализирания общински приватизационен фонд с Решение № 319 по протокол № 19 от 28.06.2012 г. на СОС и дофинансиране на изпълнение на мерки по енергийна ефективност в сградата на ЦДГ № 41, 152 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий" и читалище, с. Мърчаево, Район “Витоша".
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 680 по точка 55, обявено на 28.12.2012

56. Доклад вх. № 08-21-451/15.12.2012 г. относно кандидатстване на район „Нови Искър” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема „Живот в общността” за разкриване на социална услуга Наблюдавано жилище за лица от Домове за деца лишени от родителска грижа.
Докл. Даниела Райчева
Решение № 681 по точка 56, обявено на 28.12.2012

57. Доклад вх. № 93-00-558/5/19.12.2012 г. относно отпускане на еднократна финансова помощ на общински съветник от Столичен общински съвет за животоспасяваща операция.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 682 по точка 57, обявено на 28.12.2012 


                                 
                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:(п)
                                                                          
/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/

 


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре