нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 36 от дата 14.03.2013

ДНЕВЕН РЕД
 на заседанието на СОС, проведено на 14.03.2013 от 10.00 часа

1. Доклад вх. № СО-93-00-58/21.02.2013 г. относно 3-годишна бюджетна прогноза за периода 2014 – 2016 г.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 109 по точка 1, обявено на 22.03.2013
Приложение № 6в
Приложение № 6г
Приложение № 8

2. Доклад вх. № 93-00-473/01.11.2012 г. относно изпълнение на ангажиментите на Столична община във връзка с присъединяването й към Конвента на кметовете – основно европейско движение на местните и регионалните власти в ЕС за борба срещу изменението на климата.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 110 по точка 2, обявено на 22.03.2013
Приложение: част 1 (1-6), част 2 (7-11),
част 3 (12-15)част 4 (16-20), част 5 (21-25),
част 6 (26-30)част 7 (31-36), част 8 (37-41),
част 9 (42-46), част 10 (47-51), част 11 (52-57),
част 12 (58-63), част 13 (64-66), част 14 (67-71),
част 15 (72-76), част 16 (77-80), част 17 (81-84),
част 18 ( 85- 89), част 19 ( 90- 93), част 20 ( 94- 96),
част 21 ( 97-100), част 22 (101-105), част 23 (106-110),
част 24 (111-115), част 25 (116-119), част 26 (120-123),
част 27 (124-127), част 28 (128-132), част 29 (133-137),
част 30 (138-143)

3. Доклад вх. № СО-08-22-4/1/26.02.2013 г. относно определяне на земеделски земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) за отдаване под наем за територията на район „ Кремиковци” и район „Панчарево”.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 111 по точка 3, обявено на 22.03.2013
Приложение № 1
Приложение № 2

4. Доклад вх. № СО-93-00-56/21.02.2013 г. относно сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Столична община към 31.12.2012 г.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 112 по точка 4, обявено на 22.03.2013
Приложение № 1
Приложение № 2
Приложение № 3
Приложение № 4
Приложение № 5
Приложение № 5.1
Приложение № 5.2
Приложение № 5.3
Приложение № 5.4
Приложение № 6
Приложение № 7
Приложение № 8

5. Доклад вх. № 02-02-51/6/05.03.2013 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания на основание чл.9 от Указ № 2773/1980г. и чл.98, т.12 от КРБ.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 113 по точка 5, обявено на 22.03.2013

6. Доклад вх. № 02-02-76/5/05.03.2013 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания на основание чл.9 от Указ № 2773/1980г. и чл.98, т.12 от КРБ.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 114 по точка 6, обявено на 22.03.2013

7. Доклад вх. № СО-93-00-87/07.03.2013 г. относно участие на Столична община във II-ра процедура по присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа.
Докл. Ралица Стоянова, Малина Едрева
Решение № 115 по точка 7, обявено на 22.03.2013

8. Доклад вх. № СО-93-00-81/06.03.2013 г. относно утвърждаване на проекти във връзка с обявена сесия през месец февруари и Програми за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община.
Докл. д-р Тодор Чобанов, Роберт Янакиев
Решение № 116 по точка 8, обявено на 22.03.2013
Приложение № 1
Приложение № 2
Приложение № 3
Приложение № 4

9. Доклад вх. № СО-93-00-77/ 04.03.2013 г. относно отпускане на еднократна парична помощ на общински служител в дирекция „Образование” на Столична община.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 117 по точка 9, обявено на 22.03.2013

10. Доклад вх. № СО-66-00-312/25.01.2013 г. относно одобряване на план-схема по чл.62, ал.9 от ЗУТ за м. „Градска грдина – УПИ I, кв.478, “Зона А“.
Докл. Петър Диков
Решение № 118 по точка 10, обявено на 22.03.2013

11. Доклад вх. № СО-93-00-73/27.02.2013 г. относно корекции в зоните с въведен режим на почасово платено паркиране, поради реализирани благоустройствени мероприятия и попадащи извън границите им.
Докл. Радослав Тошев
Решение № 119 по точка 11, обявено на 22.03.2013
Приложение № 1

12. Доклад вх. № СО-93-00-86/07.03.2013 г. относно утвърждаване на Отчет за дейността на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия за 2012 г. и на Програма за дейността на ОГФМСП за 2013г.
Докл. Ирина Йорданова, Росен Малинов
Решение № 120 по точка 12, обявено на 22.03.2013
Приложение № 1
Приложение № 2

13. Доклад вх. № СО-93-00-83/06.03.2013 г. относно становище до ДКЕВР против исканото увеличение на цените на ВиК услугите от „Софийска вода“ АД.
Докл. група общински съветници
Решение № 121 по точка 13, обявено на 22.03.2013

14. Доклад вх. № СО-93-00-74/27.02.2013 г. относно поставяне на паметна плоча върху фасадата на сградата на ул. „Солунска“ № 11 на проф. Иван Саръилиев.
Докл. проф. д-р Вили Лилков
Решение № 122 по точка 14, обявено на 22.03.2013

15. Доклад вх. № 08-02-288/2/ 01.03.2013 г. относно отдаване под наем на обособен обект, публична общинска собственост, находящ се в сградата на 132 СОУ „Ваня Войнова”, разположен в УПИ I за училише, кв. 6, м. „Славия”, бул. „Цар Борис III” № 128, АОС № 32/ 1997 г.
Докл. Пламен Църноречки
Решение № 123 по точка 15, обявено на 22.03.2013

16. Доклад вх. № 70-00-821/14/ 28.02.2013 г. относно промяна на статута на недвижим имот – административна сграда с идентификатор 68134.408.272.4 на ул. „Оборище” № 44, от частна общинска собственост в публична общинска собственост и за откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от помещение в същата сграда, с площ 57,60 кв.м., на партера на административната сграда с идентификатор 68134.408.272.4 на ул. „Оборище” № 44.
Докл. Йорданка Фикирлийска 
Решение № 124 по точка 16, обявено на 22.03.2013

17. Доклад вх. № 08-12-216/1/ 28.02.2013 г. относно откриване на процедура за провеждането на конкурс за отдаване под наем на обособена част от от помещение за разполагане на един брой банкомат в сградата на районната администрация на район „Илинден”.
Докл. Миглена Веселинова
Решение № 125 по точка 17, обявено на 22.03.2013

18. Доклад вх. № 08-12-214/1/ 01.03.2013 г. относно откриване на процедура за провеждането на конкурс за отдаване под наем на помещение – зъболекарски кабинет в 113-то СОУ „Сава Филаретов” на територията на район „Илинден” .
Докл. Миглена Веселинова
Решение № 126 по точка 18, обявено на22.03.2013

19. Доклад вх. № СО-08-17-73/05.03.2013 г. относно именуване на улица, находяща се в гр. София, район „Витоша“, м.в.з. „Килиите“.
Докл. Стойко Дуков
Решение № 127 по точка 19, обявено на 22.03.2013

20. Доклад вх. № 08-06-398/1/ 01.03.2013 г. относно обявяване на конкурс за отдаване под наем на общински нежилищни имоти – терени публична общинска собственост за разполагане преместваеми съоръжения по одобрена схема от Главния архитект на София, за извършване на търговска дейност на територията на район „Подуяне”.
Докл. Ева Митова
Решение № 128 по точка 20, обявено на 22.03.2013

21. Доклад вх. № СО – 08-09-16/1/ 01.03.2013 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на обособени части от терени публична общинска собственост на територията на район „Лозенец”.
Докл. Любомир Дреков
Решение № 129 по точка 21, обявено на 22.03.2013

22. Доклад вх. № 08-19-298/3/ 28.02.2013 г. относно искане от Фондация „Театър Абсурд” за предоставяне под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ сграда с идентификатор 68134.4361.106.37 с площ 148 кв.м. и част от сграда с идентификатор 68134.4361.106.36 с площ 102 кв.м., находящ се в ж.к. „Люлин” до бл. 428, съгласно АОС №2518/ 08.01.1997 г.
Докл. Милко Младенов
Решение № 130 по точка 22, обявено на 22.03.2013

23. Доклад вх. № 26-00-6799/5/14.01.2013 г. относно именуване на безименна улица на територията на район „Младост“.
Докл. Цвета Авджиева
Решение № 131 по точка 23, обявено на 22.03.2013

24. Доклад вх. № 05-00-28/3/28.02.2013 г. относно изграждане на паметник, посветен на Всерусийския император Александър II и на първоосвободителите на София от турско робство ген. Черевин и есаул Бариш Тищенко заедно с Казашката кавалерийска бригада и 8-ма Донска Батарея на територията на район „Надежда“.
Докл. Димитър Димов
Решение № 132 по точка 24, обявено на 22.03.2013

25. Питане вх. № СО-93-00-3/3/07.03.2013 г. от г-н Георги Кадиев – общински съветник относно преговори за замяна на дялове от „Топлофикация – София“ ЕАД срещу дълг към Български енергиен холдинг (БЕХ).
Отговор по точка 25

26. Питане вх. № СО-93-00-11/1/07.03.2013 г. от г-н Георги  Кадиев – общински съветник относно съмнения за финансови злоупотреби в поделение „Земляне“ на „Столичен автотранспорт“ ЕАД.
Отговор по точка 26

27. Питане вх. № СО-93-00-79/1/04.03.2013 г. от г-н Вили Лилков – общински съветник относно състоянието на велоалеята, която свързва Лъвов мост по бул. „Мария Луиза“ с кв. „Надежда“.
Отговор по точка 27

28. Доклад вх. № СО-66-00-798/1/08.03.2013 г. относно одобряване на годишните финансов и технически отчети на Програма „Зелена София“ за 2012 г.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 133 по точка 28, обявено на 22.03.2013
Приложение № 1, част 1
Приложение № 1, част 2
Приложение № 1, част 3
Приложение № 1, част 4

29. Доклад вх. № СО-93-00-98/12.03.2013 г. относно избор на кмет на район „Изгрев“.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 134 по точка 29, обявено на 14.03.2013

30. Доклад вх. № СО-93-00-99/12.03.2013 г. относно избор на временно изпълняващ длъжността „изпълнителен директор“ на „Втора САГБАЛ Шейново“ ЕАД.
Докл. доц. Лилянда Еленкова
Решение № 135 по точка 30, обявено на 22.03.2013

                                               
                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:(п)
                                                                           
/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/

 


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре