нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 38 от дата 11.04.2013

ДНЕВЕН РЕД

на заседанието на СОС, проведено на 11.04.2013 г. от 10.00 часа

 1. Доклад вх. № СО-08-09-16/3/26.03.2013 г. относно връщане за ново обсъждане на Решение № 129 от 14.03.2013 г. на Столичния общински съвет.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 173 по точка 1, обявено на 18.04.2013

2. Доклад вх. № 93-00-503/4/02.04.2013 г. относно даване на съгласие на „Пазари Юг“ ЕАД за продажба на ДМА.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 174 по точка 2, обявено на 18.04.2013
Приложение № 1
Приложение № 2
Приложение № 3

3. Доклад вх. № СО-26-00-928/3/04.04.2013 г. относно увеличаване на капитала на „Пазари Възраждане“ ЕАД чрез непарична вноска.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 175 по точка 3, обявено на 18.04.2013

4. Доклад вх. № СО-66-00-278/2/04.04.2013 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд развитиеот на общинската система за видеонаблюдение в учебните и детски заведения на територията на столични райони, етап от локална система за видеонаблюдение в район „Нови Искър“, локална система за видеонаблюдение в подлезите по бул. „Ботевградско шосе“, Зоопарк София, изграждане на оптични кабелни трасета и допълнително оборудване за Оперативния дежурен център и водеонаблюдение на ул. „Г. Бенковски“ № 12.
Докл. Дончо Барбалов, Орлин Алексиев
Решение № 176 по точка 4, обявено на 18.04.2013
Приложение № 1

5. Доклад вх. № СО-66-00-985/21.03.2013 г. относно управление, стопанисване и ползване на горските територии, общинска собственост.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 177 по точка 5, обявено на 18.04.2013
Приложение № 1

6. Доклад вх.№ 04-03-46/145/04.04.2013 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община, съгласно т.20 от ДДС № 7/04.04 2008 г. за разплащане на разходи по Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-COO6 от 02.03.2012 г. между Столична община (СО) и  Министерство на околната среда и водите (МОСВ).
Докл. Ирина Савина
Решение № 178 по точка 6, обявено на 18.04.2013

7. Доклад вх.№ СО-93-00-133/04.04.2013 г. относно предложение за приемане на Планове за действие за 2013 г. по реализацията на социалните стратегии на Столична община.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 179 по точка 7, обявено на 18.04.2013
Приложение № 1
Приложение № 2
Приложение № 3

8. Доклад вх.№ СО-62-00-100/1/04.04.2013 г. относно даване на съгласие за съвместно реализиране и съфинансиране на проект «Мобилна социална работа с деца и семейства в уязвимо положение и живеещи в риск на територията на град София в районите «Слатина», «Сердика» и «Младост» и Сдружение «Деца и юноши» през 2013 г.
Докл.Албена Атанасова
Решение № 180 по точка 8, обявено на 18.04.2013
Приложение № 1
 

9. Доклад вх. №СО-93-00-138/04.04.2013 г. относно авансово заемообразно съфинансиране от бюджета на ОП «Социален патронаж» за участие в проект «Подкрепа за заетост» - BG51PO001-1.1.11” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 181 по точка 9, обявено на 18.04.2013

10. Доклад вх.№ СО-93-00-139/04.04.2013 г. относно даване на съгласие за съвместно реализиране и съфинансиране на проект «активна грижа в общността за хора с тежка психична болест» от Столична община и Фондация «Глобална инициатива в психиатрията – София» през 2013 г.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 182 по точка 10, обявено на 18.04.2013
Приложение № 1

11. Доклад вх. № СО-93-00-141/04.04.2013 г. относно изменение на решение № 368/26.06.2008 г. на Столичен общински съвет – увеличение на капацитета и числеността на персонала на Център за обществена подкрепа в сградата на Дом за деца «п. Р. Славейков» в гр. София, ж.к.»Илинден», ул. «Пиротска» № 175, ет.1.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 183 по точка 11, обявено на 18.04.2013

12. Доклад вх.№ СО-93-00-142/04.04.2013 г. относно даване на съгласие за съвместно реализиране и съфинансиране на проект «Интегрирани услуги за превенция на здравни и социални рискове за деца и семейства в района на ул. «Братска дружба» и «Суходолска», кв. Факултета, район «Красна поляна» от Столична община и Фондация «Здраве и социално развитие» през 2013 г.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 184 по точка 12, обявено на 18.04.2013
Приложение № 1

13. Доклад вх. № СО-26-00-2445/1/04.04.2013 г. относно сключване на договор за заем за послужване за безвъзмездно проектиране, инсталиране и предоставяне право на ползване на система за информационно осигуряване дейността на Столичен общински съвет.
Докл. Ралица Стоянова
Решение № 185 по точка 13, обявено на 18.04.2013

14. Доклад вх. № СО-93-00-128/ 02.04.2013 г. относно Решения от Творческия съвет на Столична програма „Култура” за финансиране на проекти през 2013 г.    
Докл. д-р Тодор Чобанов, Роберт Янакиев, Борислав Бориславов, Любомир Дацов
Решение № 186 по точка 14, обявено на 18.04.2013
Приложение № 1

15. Доклад вх. № СО-66-00-610/4/01.03.2013 г. относно проект за ПУП – план за регулация и режими на застрояване за преструктуриране на ж.к.»Красно село – Плавателен канал – север» в граници: бул. «Тодор Каблешков», бул. «Братя Бъкстон», бул. «Цар Борис III“, бул. „Гоце Делчев“ и бул. „ген. Стефан Тошев“, район „Красно село“.
Докл. Петър Диков
Решение № 187 по точка 15, обявено на 18.04.2013

16. Доклад вх. № СО-66-00-973/20.03.2013 г. относно допускане устройството и застрояването преди 2020 г. на поземлени имот с идентификатор 02659.2226.43 по кадастрална карта, м. „Умище”, землище Вердикал, гр. Банкя, попадащ в територия, отредена с ОУП на СО, приет с Решение на Министерски съвет № 960/ 16.12.2009 г., за далекоперспективно развитие.
Докл. Петър Диков
Решение № 188 по точка 16, обявено на 18.04.2013

17. Доклад вх. № 66-00-1072/28.03.2013 г. относно подготовка за проект за кандидатстване по подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07 на Оперативна програма „Административен капацитет 2007 – 2013 г.”.
Докл. Петър Диков
Решение № 189 по точка 17, обявено на 18.04.2013
 
 

18. Доклад вх. № СО-66-00-1021/25.03.2013 г. относно предоставяне заемообразно средства по извънбюджетна сметка, обслужваща договор № BG 161PO001/1.4-07/2010/002 за безвъзмездна финансова помощ.
Докл. Петър Диков
Решение № 190 по точка 18, обявено на 18.04.2013 
 

19. Доклад вх. № СО-66-00-1022/25.03.2013 г. относно издаване на запис на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройство с издател Столична община, без протест и без разноски в размер на 874 160,00 лв. /осемстотин седемдесет и четири хиляди сто и шестдесет лева/, обезпечаваща авансово плащане по одобрен за финансиране проект от УО на ОПРР Договор № BG161RO001/5-02/2012/002.
Докл. Петър Диков
Решение № 191 по точка 19, обявено на 18.04.2013

20. Доклад вх. № СО-66-00-1086/29.03.2013 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ I 947, II-947, III-945, IV-167, V-167, и VI-167 от кв. 55/нов/ и улица от о.т. 18 до о.т. 18м, м. „Филиповци”, район Люлин.
Докл. Петър Диков
Решение № 192 по точка 20, обявено на 18.04.2013 
 

21. Доклад вх.№ СО-66-00-1013/25.03.2013 г. относно подробен устройствен план за регулация на улица при о.т.668в, план за регулация за откриване на задънена улица от о.т.668в до о.т.668г и създаване на нови  УПИ ХI-6117.369, УПИ XII-6217.369, УПИ XIII-6217.369 и план за застрояване за новосъздадени УПИ ХI-6117.369, УПИ XII-6217.369, УПИ XIII-6217.369, кв. 146, местност с. „Лозен”, район  „Панчарево”.
Докл. Петър Диков
Решение № 193 по точка 21, обявено на 18.04.2013  

22. Доклад вх.№ СО-93-00-130/03.04.2013 г. относно поправка на очевидна фактическа грешка в решение  № 172/05.04.2012 г. на СОС.
Докл. Петър Диков
Решение № 194 по точка 22, обявено на 18.04.2013

23. Доклад вх.№ СО-93-00-131/03.04.2013 г. относно одобряване на ПУП – изменение на ПР на кв.109, създаване на нов УПИ XIV—980, за жс и офиси, изменение на улица и пла за застрояване за новосъздаден УПИ XIV—980, за жс и офиси, кв.109, м. „с.Лозен“, район „Панчарево“.
Докл. Петър Диков
Решение № 195 по точка 23, обявено на 18.04.2013

24. Доклад вх. № СО-05-00-649/03.04.2013 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова
Решение № 196 по точка 24, обявено на 18.04.2013

25. Доклад вх. № 93-00-470/3/27.03.2013 г. относно промяна на т. IX от Решение № 632 от 06.12.2012 г. на Столичен общински съвет.
Докл. доц. Лилянда Еленкова
Решение № 197 по точка 25, обявено на 18.04.2013

26. Доклад вх. № СО-29-00-65/1/04.04.2013 г. относно прекратяване на договора за възлагане на управлението на „ДКЦ – 10“ ЕООД и избор на нов управител.
Докл. доц. Лилянда Еленкова
Решение № 198 по точка 26, обявено на 18.04.2013

27. Доклад вх. № СО-93-00-135/04.04.2013 г. относно проведен конкурс за избор на управители на общински лечебни заведения.
Докл. доц. Лилянда Еленкова
Решение № 199 по точка 27, обявено на 18.04.2013
 

28. Доклад вх. № СО-93-00-129/1/04.04.2013 г. относно даване на мандат на представителя на СО в общото събрание на акционерите на „София Крематориум“ АД, определен с решение  № 329 по протокол № 19 от 28.06.2012 г. на СОС, за гласуване по точките от дневния ред на насроченото за 07.05.2013 г. извънредно общо събрание на акционерите на дружеството.
Докл. Мита Георгиева
Решение № 200 по точка 28, обявено на 18.04.2013

29. Доклад вх. № СО-93-00-120/25.03.2013 г. относно поставяне на паметна плоча върху фасадата на сградата на бул. „Васил Левски” № 18 в памет на актьора Климент Денчев.
Докл. Венетка Серафимова, проф. д-р Вили Лилков
Решение № 201 по точка 29, обявено на 18.04.2013

30. Доклад вх. № СО-93-00-140/04.04.2013 г. относно поставяне на паметна плоча на сградата на „Д Банк“ по случай 100 години български спортен и футболен клуб „Славия“.
Докл. Борислав Бориславов
Решение № 202 по точка 30, обявено на 18.04.2013

31. Доклад с вх. № 18-00-87/7/26.03.2013 г. относно погасяване на придобивна давност в полза на Столична община върху част от недвижим имот, намиращ се4 на ул. „Оборище” № 73, в гр. София, район „Оборище” и за обявяване на имота за публична общинска собственост.  
Докл. Йорданка Фикирлийска
Решение № 203 по точка 31, обявено на 18.04.2013

32. Доклад вх. №  93-00-266/4/26.03.2013 г. относно провеждане на конкурси за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се на територията на район „Люлин”.
Докл. Милко Младенов
Решение № 204 по точка 32, обявено на 18.04.2013

33. Доклад вх. № СО-08-12-22/1/26.03 2013 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на обособени части от терени – общинска собственост, находящи се на територията на район „Илинден”.
Докл. Меглена Веселинова
Решение № 205 по точка 33, обявено на 18.04.2013

34. Доклад вх.№ СО-08-12-17/1/04.04.2013 г. относно настаняване по реда на чл.27 от НРУУРОЖТСО на семейство с непълнолетно дете, нуждаещо се от специализирано лечение в гр. София.
Докл. Миглена Веселинова
Решение № 206 по точка 34, обявено на 18.04.2013

35. Доклад вх. № СО-08-23-66/1/26.03.2013 г. относно предложение за откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на части от недвижими имоти – публична общинска собственост, находящи се в административните сгради на кметствата в с. Казичене и с. Кривина, район „Панчарево”.
Докл. Димитър Сичанов
Решение № 207 по точка 35, обявено на 18.04.2013

36. Доклад вх. №  СО-08-13-26/3/26.03.2013 г. относно откриване на процедура за провеждане  на конкурс за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, на територията на район „Надежда”.
Докл. Димитър Димов
Решение № 208 по точка 36, обявено на 18.04.2013
     

37. Доклад вх. № СО-93-00-134/04.04.2013 г. относно кандидатстване пред Националния доверителен Екофонд за финансиране на проектни предложения „Подобряване на енергийната ефективност на 146 ОУ „Патриарх Евтимий“, с. Волуяк,, район „Връбница“, 85 СОУ „Отец Паисий“, район „Кремиковци“ и 29 СОУ „Кузман Шапкарев“, район „Сердика“.
Докл. Младен Младенов, Ивайло Панев, Тодор Кръстев
Решение № 209 по точка 37, обявено на 18.04.2013

38. Доклад вх. №  08-06-376/3/04.04.2013 г. относно промяна предназначението на жилище от фонд „Настаняване под наем“ във фонд „Резервен“ на Столична община за настаняване на семейство.
Докл. Ева Митова
Решение № 210 по точка 38, обявено на 18.04.2013

39. Доклад вх. № СО-93-00-145/04.04.2013 г. относно ползване на неплатен отпуск.
Докл. Елен Герджиков
Решение № 211 по точка 39, обявено на 18.04.2013

40. Доклад вх. № СО-93-00-146/04.04.2013 г. относно удостояване със званието „Почетен гражданин на София“ Андрей Желязков и Чавдар Цветков.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Ралица Стоянова, Малина Едрева
Решение № 212 по точка 40, обявено на 18.04.2013

41. Питане вх.№ СО-93-00-51/13.02.2013 г. от г-н Георги Кадиев – общински съветник относно съмения за злоупотреби в „Софийски имоти“ ЕАД.
Отговор по точка 41

42. Питане вх. № СО-93-00-78/04.03.2013 г. от г-н Георги Кадиев – общински съветник относно получени възнаграждения от кмета и служители на район „Изгрев“, СО.
Отговор по точка 42

43. Питане вх. № СО-93-00-107/21.03.2013 г. от г-н Борис Цветков – общински съветник относно действията и бездействията на общинската администрация за осигуряване на достъп на гражданите на ж.к.“Дружба 2“ и на други части на район „Искър“ до метрото.
Отговор по точка 43

44. Доклад вх. № СО-93-00-156/09.04.2013 г. относно изменение на решение № 2 по протокол № 33 от 24.01.2013 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Елен Герджиков
Решение № 213 по точка 44, обявено на 18.04.2013

45. Доклад вх. № СО-93-00-152/08.04.2013 г. относно участие на Столична община като партньор в проект „Взаимодействие на местните власти за прилагане на нови технологии за независим живот на възрастните хора /SEE_INNOVA/“, по Оперативна програма Югоизточна Европа на ЕС.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 214 по точка 45, обявено на 18.04.2013

46. Доклад вх. № СО-93-00-151/05.04.2013 г. относно обявяване на втора сесия на Столична програма „Култура“ през 2013 г.
Докл.д-р Тодор Чобанов, Борислав Бориславов, Любомир Дацов
Решение № 215 по точка 46, обявено на 18.04.2013
Приложение № 1

47. Доклад вх. № СО-93-00-153/09.04.2013 г. относно присъждане на ежегодни награди на Столична община в областта на средното образование.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 216 по точка 47, обявено на 18.04.2013

48. Доклад вх. № СО-93-00-143/04.04.2013 г. относно промяна на решение № 536 по  протокол № 95 от 28.07.2011 г. на Столичен общински съвет и предоставяне безвъзмездно за управление административни помещения – публична общинска собственост.
Докл. Ралица Стоянова
Решение № 217 по точка 48, обявено на 18.04.2013

49. Доклад вх. № СО-05-00-666/05.04.2013 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова
Решение № 218 по точка 49, обявено на 18.04.2013

                                                

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:(п)
                                                                           
/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/

 


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре