нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 39 от дата 16.05.2013

ДНЕВЕН РЕД
на заседанието на СОС , проведено на 16.05.2013 г. от 10.00 часа

1. Доклад вх. № 02-02-102/4/11.04.2013 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания на основание чл. 9 от Указ №2773/1980г. и чл. 98,т. 12 от Конституцията на Република България.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 219 по точка 1, обявено на 23.05.2013

2. Доклад вх. № 02-02-35/7/11.04.2013 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания на основание чл. 9 от Указ №2773/1980 г. и чл. 98,т. 12 от Конституцията на Република България.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 220 по точка 2, обявено на 23.05.2013

3.
Доклад вх. № 02-02-85/3/11.04.2013 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания на основание чл. 9 от Указ № 2773/1980 г. и чл. 98,т. 12 от Конституцията на Република  България.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 221 по точка 3, обявено на 23.05.2013

4.
Доклад вх. №СО-93-00-173/09.05.2013 г. относно промяна на бюджета на Столична община за I-во тримесечие на 2013 година.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 222 по точка 4, обявено на 23.05.2013

5. Доклад вх. № СО-93-00-109/21.03.2013 г. относно създаване на Общинско предприятие „Столично предприятие за третиране на отпадъци“.
Докл. Мария Бояджийска, Дончо Барбалов
Решение № 223 по точка 5, обявено на 23.05.2013

6.
Доклад вх.№ СО-93-00-171/08.05.2013 г. относно участие на Столична община в процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.5.15 „Шанс за щастливо бъдеще".
Докл. Албена Атанасова
Решение № 224 по точка 6, обявено на 23.05.2013

7.
 
Доклад вх.№ СО-93-00-132/03.04.2013 г. относно финансиране на транспортна услуга за превоз на деца от подготвителни групи и ученици от 1-ви клас до 8-ми клас. 
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 225 по точка 7, обявено на 23.05.2013

8.
Доклад вх. № ДК-66-00-67/1/11.04.2013 г.относно приемане на статут на ежегоден рок и блус фестивал „Цвете за Гошо”.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 226 по точка 8, обявено на 23.05.2013

9.
Доклад вх. № СО-66-00-1361/17.04.2013 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план –План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за поземлени имоти с идентификатор 5355.1026 и 5319.3 и изменение на план за регулация на улица от  о.т.780-о.т. 784, м. кв. Гниляне - район «Нови Искър».
Докл. Петър Диков
Решение № 227 по точка 9, обявено на 23.05.2013

10.
 
Доклад вх. № СО-66-00-1020/25.03.2013 г. относно допускане устройството и застрояването преди 2020 г. на поземлени имоти с идентификатори 14831.6518.1, 14831.6518.2, 14831.6518.3, 14831.6518.4, 14831.6518.5, 14831.6518.6, 14831.6518.7, 14831.6518.8, 14831.6518.9, 14831.6518.10, 14831.6518.11, 14831.6518.12, 14831.6518.13 по КККР на с. Герман, местност „ в.з. Врана – Герман -  разширение”, район „Панчарево”.
Докл. Петър Диков
Решение № 228 по точка 10, обявено на 23.05.2013

11.
Доклад вх. № СО-93-00-168/26.04.2013 г. относно откриване на  процедура за приватизация  и  определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова
Решение № 229 по точка 11, обявено на 23.05.2013

12.
Доклад вх. № 93-00-123/84/12.04.2013 г. относно отмяна на Решение № 48 по Протокол № 82/27.01.2011 г. и Решение № 566 по Протокол № 96/15.09.2011 г. на Столичен общински съвет и даване на съгласие за увеличаване капитала на „Диагностично-консултативен центърVIII-София” ЕООД чрез непарична вноска.
Докл. доц. Лилянда Еленкова, Албена Атанасова, Дончо Барбалов
Решение № 230 по точка 12, обявено на 23.05.2013

13.
Доклад вх. № СО-93-00-160/15.04.2013 г. относно даване на съгласие за увеличаване капитала на „Диагностично - консултативен център VI-София” ЕООД чрез непарична вноска.
Докл. доц.Лилянда Еленкова, Албена Атанасова, Дончо Барбалов
Решение № 231 по точка 13, обявено на 23.05.2013

14
.
Доклад вх. № ДФ-2600-159/5/12.04.2013 г. относно даване на съгласие управителят на '' Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация –Панчарево'' ЕООД да предприеме необходимите действия за извършване на оценка по чл.72, ал.2 от Търговския закон.
Докл. доц.Лилянда Еленкова, Албена Атанасова, Дончо Барбалов
Решение № 232 по точка 14, обявено на 23.05.2013

15.
Доклад вх. № СО-29-00-106/1/23.04.2013 г. относно  откриване на процедура по акредитация на цялостна медицинска дейност на  „Център за кожно – венерически  заболявания”  ЕООД.
Докл. доц.Лилянда Еленкова
Решение № 233 по точка 15, обявено на 23.05.2013

16.
Доклад вх.№ СО-93-00-59/5/09.05.2013 г. относно одобряване на класиране и финансиране на проекти по Програма «Европа» на Столична община за 2013г. въз основа решение на Експертна комисия за оценка и класиране на проектите. 
Докл. Ирина Йорданова, Петър Москов, Орлин Ваташки
Решение № 234 по точка 16, обявено на 23.05.2013

17.
Доклад вх.№ СО-93-00-175/09.05.2013 г. относно даване на мандат на представителя на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД в редовното общо събрание на акционерите на „Софийска вода“ АД за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 20.05.2013г. редовно общо събрание на акционерите.
Докл.Николай Стойнев, Иван Илиев
Решение № 235 по точка 17, обявено на 23.05.2013

18.
Доклад вх. № СО-62-00-150/4/04.04.2013 г. относно поставяне паметник на донорите в България.
Докл. Роберт Янакиев
Решение № 236 по точка 18, обявено на 23.05.2013

19.
Доклад вх. № 94-ВД-423/10/30.04.2013 г. относно именуване на безименни улици на територията на район »Панчарево».
Докл. Роберт Янакиев
Решение № 237 по точка 19, обявено на 23.05.2013

20.
Доклад вх.№ СО-26-00-1375/2/08.04.2013 г. относно именуване на безименна улица в район „Връбница” с името „Никола Зозиков”.
Докл. проф. д-р Вили Лилков
Решение № 238 по точка 20, обявено на 23.05.2013

21.
 
Доклад вх. № СО-7000-435/2/24.04.2013 г. относно преименуване на ул.”Класова борба”.
Докл. проф. д-р Вили Лилков
Решение № 239 по точка 21, обявено на 23.05.2013

22.
Доклад вх. № СО-93-00-111/2/09.05.2013 г. относно отмяна на Решение № 360 по Протокол № 29, т. 31 от 14.10.2004г. и допълване на Решение № 164 по Протокол № 37, т. 29 от 28.03.2013г. на Столичен общински съвет.
Докл. проф. д-р Вили Лилков
Решение № 240 по точка 22, обявено на 23.05.2013

23.
Доклад вх. № 94-Ж-49/16/28.02.2013 г. относно изменение на Решение № 226 по Протокол №75/13.04.2006 г. на Столичен общински съвет относно процедура за доброволно прилагане на ПУП за УПИ-II-813,762, кв.1, м. „Южен парк - IV-та част”, район „Триадица”. 
Докл. Николай Терзиев
Решение № 241 по точка 23, обявено на 23.05.2013

24.
Доклад вх. № 08-15-258/5/14.12.2012 г. относно процедура по чл.15, ал.3 и ал.5 от Закона за устройство на територията.
Докл. Цвета Авджиева
Решение № 242 по точка 24, обявено на 23.05.2013

25.
Доклад вх. № СО-08-15-32/9/08.04.2013 г. относно процедура по чл. 15,ал. 3 и 5 от Закона за устройство на територията, във връзка с изменение на план за регулация.
Докл. Цвета Авджиева
Решение № 243 по точка 25, обявено на 23.05.2013

26.
Доклад  вх.  № 08-15-296/5/17.04.2013 г. относно  провеждане на конкурс  за отдаване  под наем на части  от имоти – публична общинска собственост в сградите на общински  училища /81 СОУ, 125 СОУ, 128 СОУ и 10 СОУ/ на територията на СО – район „Младост” за зали за общофизическа  подготовка.
Докл. Цвета Авджиева
Решение № 244 по точка 26, обявено на 23.05.2013

27.
Доклад вх. № СО-08-18-75/08.04.2013 г. относно поправка на допусната техническа грешка в Решение № 463, т.4 по Протокол №22 от 13.09.2012 г. на Столичен общински съвет.     
Докл. Христина Семерджиева
Решение № 245 по точка 27, обявено на 23.05.2013

28.
Доклад вх. № СО-93-00-37/1/17.04.2013 г. относно необходимостта от провеждане на конкурс по реда на чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 13 от Наредба за общинската собственост.
Докл. Милко Младенов
Решение № 246 по точка 28, обявено на 23.05.2013

29.
Доклад вх. № СО-08-13-34/1/17.04.2013 г. относно промяна предназначението на общински нежилищен имот – ателие №2, вход А, ет.16, бл.460, ж.к. „Надежда - IV част” в жилищен имот.
Докл. Димитър Димов
Решение № 247 по точка 29, обявено на 23.05.2013

30.
Доклад вх. № СO-08-21-15/4/17.04.2013 г. относно продължаване срокът на договор за наем за ползване на сграда за нуждите на СО- район „Нови Искър”.
Докл. Даниела Райчева
Решение № 248 по точка 30, обявено на 23.05.2013

31.
Доклад вх. № 08-22-186/9/01.03.2013 г. относно процедура по чл. 15,ал. 5 от ЗУТ, във връзка с изменение на плана за регулация за УПИ XIX-8551.350 и  УПИ XX-8551.350, м.”Враждебна”.
Докл. Ивайло Панев
Решение № 249 по точка 31, обявено на 23.05.2013

32.
Доклад вх.№ 94-А-167/23/09.04.2013 г. относно включване в програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2013г. и придобиване на собственост от Столична община чрез част от поземлен имот № 2922 – частна собственост, засягащ се от изграждането на улица от о.т. 237 – о.т. 238 до о.т. 240, кв. № 140 и 141, м. „Студентски град”.
Докл. Димитър Дилчев
Решение № 250 по точка 32, обявено на 23.05.2013

33.
Доклад вх. № 08-16-3197/17/ 08.04.2013 г. относно процедура по чл.  15, ал.3 и ал.5 от Закона за устройство на територията, във връзка с изменение на съществуващия план за регулация и застрояване  на  УПИ  XXII-30 и УПИ –XXI -31,  находящи се в кв. 3, м. “Парк Въртопо”, в град София, район  „Студентски”.
Докл. Димитър Дилчев
Решение № 251 по точка 33, обявено на 23.05.2013

34. Доклад  вх. № 93-00-318/12.07.2012 г. относно  процедура по реда на чл. 15, ал.3 и ал.5 от Закона за устройство на територията  и чл. 36, ал.1, т. 2 от Закона за общинската собственост.
Докл. Пламен Църноречки
Решение № 252 по точка 34, обявено на 23.05.2013


35
.
Питане вх.№ СО-9300-110/21.03.13 г. от г-н Георги Кадиев – общински съветник относно дарение на Столична община за неизвършен ремонт на салон в район „Изгрев”.
Отговор по т. 35

36. Питане вх.№ СО-9300-127/29.03.13 г. от г-н Георги Кадиев – общински съветник относно  приемане дарение на Витамин С за нуждите на дирекция „Социални дейности” на СО.
Отговор по т. 36

37. Питане вх. № СО-9300-136/04.04.13 г. от г-н Вили Лилков – общински съветник относно трасето от околовръстната жп линия в участъка от бул. „Черни връх” до бул. „Искърско шосе” и терените около гара „Пионер”.
Отговор по т. 37

38. Питане вх. № СО-9300-137/04.04.13 г. от г-н Вили Лилков – общински съветник относно изпълнение на решение на Столичен общински съвет за създаване на общинска структура за проучване, експлоатация и развитие на минералните води на територията на Столична община.
Отговор по т. 38

39. Доклад вх. № СО-93-00-164/23.04.2013 г. относно  заемообразно  отпускане на средства от бюджета на Столична община , съгласно т. 20 от  ДДС  № 7 /04.04.2008 г. за разплащане на разходи по Договор за безвъзмездна финансова помощ №  10-21-12/07.07.2011  за проект  „ Модерната администрация – гарант на модерното образование”, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет ”.
Докл. Тодор Чобанов
Решение № 253 по точка 39, обявено на 23.05.2013

40. Доклад вх.№ СО-93-00-165/23.04.2013г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община , съгласно т . 20 от ДДС № 7/04.04.2008 г. за разплащане на разходи по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 161PO001/1.1-10/2010/001 за проект ''Фестивали на изкуството в публичното пространство : SOFIA  CONTEMPORARY  и Фестивал  на открито в Западен парк'' , финансиран от Оперативна програма  '' Регионално развитие '' .
Докл. Тодор Чобанов
Решение № 254 по точка 40, обявено на 23.05.2013


                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
                                                                           /
ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/

 


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре