нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 42 от дата 27.06.2013

ДНЕВЕН РЕД
на заседанието на СОС, проведено на 27.06.2013 г. от 10.00 часа

1. Доклад вх. № СО-70-00-232/2/05.06.2013 г . относно реализиране от „Пазари Изток” ЕАД на инвестиционен проект  Архитектурно-пространствено решение за организиране на обществените функции на Пазар  „Ситняково” – Централен сектор, район  „Слатина”.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 314 по точка 1, обявено на 04.07.2013
Приложение № 1

2. Доклад вх. № СО-93-00-220/19.06.2013 г. относно приемане на годишните финансови отчети за 2012 година на общинските еднолични дружества с ограничена отговорност и едноличните акционерни дружества и освобождаване от отговорност на управителите и членовете на съвета на директорите.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 315 по точка 2, обявено на 28.06.2013

3. Доклад вх. № СО-93-00-224/20.06.2013 г. относно приемане на годишните финансови отчети и годишните доклади за дейността на общинските дружества в ликвидация за 2012 година.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 316 по точка 3, обявено на 28.06.2013

4. Доклад вх. № СО-93-00-221/19.06.2013 г. относно разпределение на балансовата печалба по годишните финансови отчети за 2012 година на търговските дружества със 100% участие на Столична община в капитала и отчисляване на дивидент за СО.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 317 по точка 4, обявено на 28.06.2013

5. Доклад вх. № СО-93-00-226/20.06.2013 г. относно определяне на представители на СОС в Областния съвет за развитие на Област София по чл.69, ал.1, т.3 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие.
Докл. Елен Герджиков
Решение № 318 по точка 5, обявено на 04.07.2013

6. Доклад вх. № СО-18-00-102/1/18.06.2013 г. относно приемане на промени от Столичен общински съвет в ценоразпис на услугите в ОКИ „Столична библиотека”, съгласно чл. 52, ал. 3 и чл. 61 от Закона за обществените библиотеки.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 319 по точка 6, обявено на 04.07.2013
Приложение № 1

7. Доклад вх. № СО-93-00-216/18.06.2013 г относно общинска програма за мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2013 г.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 320 по точка 7, обявено на 04.07.2013
Приложение № 1

8. Доклад вх. № СО-93-00-215/13.06.2013 г. относно Решение на Столичен общински съвет за подписване на споразумение за сътрудничество между Правителството на Москва (Руска федерация) и Столична община (София, Република България).
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 321 по точка 8, обявено на 04.07.2013
Приложение № 1

9. Доклад вх. № СО-66-00-1957/11.06.2013 г.  относно  допълване на  Решение  № 156 по Протокол  № 37 на Столичен общински съвет
Докл. Петър Диков
Решение № 322 по точка 9, обявено на 04.07.2013

10. Доклад вх. № СО-66-00-1716/18.05.2013 г. относно приемане работата на Обединение ''София  XXI'' по Проект на ''Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град  София 2014-2020 г.'' по договор № BG161РО001/1.4-07/2010/002/01 за безвъзмездна финансова помощ.
Докл. Петър Диков
Решение № 323 по точка 10, обявено на 04.07.2013
Приложение - І част
Приложение - ІІ част
Приложение - ІІІ част
Приложение - ІV част
Приложение - V част
Приложение - VІ част
Приложение - VІІ част
Приложение - VІІІ част
Приложение - ІХ част
Приложение - Х част
Приложение - ХІ част
Приложение - ХІІ част
Приложение - ХІІІ част
Приложение - ХІV част
Приложение - ХV част
Приложения № 1 - № 8
Приложение № 9 - І част
Приложение № 9 - ІІ част
Приложение № 9 - ІІІ част
Приложение № 10 - І част
Приложение № 10 - ІІ част
Приложение № 11 - І част
Приложение № 11 - ІІ част
Приложение № 11 - ІІІ част
Приложение № 11 - ІV част
Приложение № 11 - V част
Приложение № 11 - VІ част
Приложение № 12
Приложение № 13 - І част
Приложение № 13 - ІІ част
Приложение № 13 - ІІІ част
Приложение № 13 - ІV част
Приложение № 13 - V част
Приложение № 14 - І част
Приложение № 14 - ІІ част
Приложение № 14 - ІІІ част
Приложение № 15 - І част
Приложение № 15 - ІІ част
Приложение № 15 - ІІІ част
Приложение № 15 - ІV част
Приложение № 15 - V част
Приложение № 15 - VІ част
Приложение № 15 - VІІ част
Приложение № 15 - VІІІ част
Допълнения (Приложение № 1)
Допълнения (Приложения № 2 и № 3)
Допълнения (Приложение № 4)
Допълнения (Приложение № 5) - І част
Допълнения (Приложение № 5) - ІІ част

11. Доклад  вх.    СО-93-00-185/21.05.2013 г. относно  допускане  устройството и застрояването преди 2020 г . въз основа на план за регулация и застрояване на имот с идентификатор  68134.3931.25  по КККР,  м.  „Благденица”,  землище  „Суходол”,  район  „Овче  купел”, попадащ в територия, определена с ОУП на СО за  далекоперспективно  развитие.
Докл. Петър Диков
Решение № 324 по точка 11, обявено на 04.07.2013

12. Доклад  вх.  № СО- 66-00-1759/22.05.2013 г. относно  одобряване  на проект за регулация и режим  на застрояване и план – схеми  на инженерната  инфраструктура  за м.  „Суха река – запад”, район  „Подуяне”, Столична община.
Докл. Петър Диков
Решение № 325 по точка 12, обявено на 04.07.2013

13. Доклад вх. № СО-66-00-2067/18.06.2013 г. относно  одобряване на подробен  устройствен  план  -изменение на план за регулация на бул. „Черни връх”  от  Метростанция  II-11  до  бул. „Тодор Каблешков”  в  м.  „Лозенец” -1 част, м.  „Лозенец” -2 част,  м. НПЗ  „Хладилника – Витоша”,  кв. 23  изменение на границите на  УПИ  XIV  -  “За озеленяване, пазар, тоалетна  и трамвайно ухо”,  м.  „Драгалевска  спирка”  и   м.  „Кръстова вода”,  промяна  профила на улица  по  о.т.  243 – о.т. 235-о.т  236-о.т  238а –о.т  237 – о.т.  238-о.т.  3а – о.т.  239 – о.т.  3-о.т. 240-о.т. 8-о.т.  166а-о.т. 8а-о.т.  8б-о.т.  14-о.т.  56а-о.т.  13-о.т.  160-о.т.  41-о.т.  100-о.т.  15-о.т.  521 и отреждане  за  „Трасе на Метрополитен”  и   „ за  Метростанция  II-12,  район  „ Лозенец”, район „Триадица”, Столична община  и допускане на очевидна  фактическа грешка в решение  № 254  по  Протокол  № 31.05.2012 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Петър Диков
Решение № 326 по точка 13, обявено на 08.07.2013

14. Доклад  вх. № СО-93-00-218/19.06.2013 г. относно разсрочване за срок по-голям от една година на местни данъци и такси по реда на чл. 4, ал. 7 и чл. 9а ал. 5 от Закона за местни данъци и такси на Лесотехнически университет – гр. София.
Докл. Орлин Алексиев
Решение № 327 по точка 14, обявено на 04.07.2013
Приложение

15. Доклад вх. № 13-00-35/1/19.06.2013 г. относно разсрочване за срок по-голям от една година на местни данъци и такси по реда на чл. 4, ал. 7 и чл. 9а ал. 5 от Закона за местните данъци и такси на Национална спортна академия „В. Левски” – гр. София.
Докл. Орлин Алексиев
Решение № 328 по точка 15, обявено на 04.07.2013
Приложение

16. Питане вх. № СО-93-00-203/1/04.06.2013 г. от г-жа Милка Христова, г-н Румен Георгиев и г-н Альоша Даков – общински съветници относно сигнали за сериозни административни нарушения в район „Витоша”, Столична община.
Отговор по т. 16

17. Питане вх. № СО-93-00-205/05.06.2013 г. от г-н Иван Мечков – общински съветник относно неспазване на предварително уточнени места и маршрути на протестиращи граждани и партийни организации на 02 юни 2013 г. в гр. София.
Отговор по т. 17

18. Питане вх. № СО-93-00-207/06.06.2013 г. от г-н Николай Белалов – общински съветник, относно действията на кмета и администрацията на Столична община във връзка с редица сигнали и жалби на граждани от действия на директори на детски градини.
Отговор по т. 18

19. Питане вх. № СО-93-00-213/12.06.2013 г. от г-н Ангел Джамбазки – общински съветник, относно ремонт на пропукана сграда на родилно отделение в II МБАЛ – София ЕАД.
Отговор по т. 19

20. Питане вх. № СО-93-00-214/12.06.2013 г. от г-н Ангел Джамбазки – общински съветник относно оплаквания на служителите на администрацията, търговци и граждани от Столичен район „Слатина” от начина на ръководене на администрацията и отношението на кмета на района към служители и граждани.
Отговор по т. 20

21. Доклад вх. № СО-05-00-1110/18.06.2013 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова
Решение № 329 по точка 21, обявено на 04.07.2013

22. Доклад вх. № СО-05-00-1051/07.06.2013 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова
Решение № 330 по точка 22, обявено на 04.07.2013

23. Доклад вх. № СО-93-00-208/06.06.2013 г. относно утвърждаване на нови общи условия за продажба на топлинна енергия от  „Топлофикация – София” ЕАД  и приемане на предложените от дружеството мерки  за подобряване на обслужването на клиентите  на  „Топлофикация – София” ЕАД.
Докл. Зафир Зарков, Иван Илиев
Решение № 331 по точка 23, обявено на на 02.07.2013
Приложение № 1 - І част
Приложение № 1 - ІІ част
Приложение № 2
Приложение № 3
Приложение № 4

24. Доклад вх. № СО-93-00-228/20.06.2013г. относно обявяване на публичен  подбор за избор на управители/членове на съвета на директорите на общински търговски дружества.
Докл. Николай Стойнев, Лорита Радева
Решение № 332 по точка 24, обявено на 04.07.2013

25. Доклад вх. № СО-93-00-60/54/20.06.2013г. относно избор на членове на съвета на директорите на „Софийски имоти“ ЕАД.
Докл. Николай Стойнев
Решение № 333 по точка 25, обявено на 02.07.2013

26. Доклад вх. № 93-00-118/1/20.06.2013г. относно промяни в състава на Програмния съвет на Програма „Европа“ на Столична община.
Докл. Ирина Йорданова
Решение № 334 по точка 26, обявено на 04.07.2013

27. Доклад вх. № СО-93-00-217/19.06.2013 г. относно искане за възстановяване на средства от Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия на основание подлежащо на изпълнение съдебно решение на Софийски районен съд.
Докл. Ирина Йорданова
Решение № 335 по точка 27, обявено на 04.07.2013

28. Доклад вх. № СО-29-00-205/1/14.06.2013 г. относно даване на съгласие на „Пета МБАЛ-София” ЕАД за кандидатстване по оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” с проект за закупуване на система за дигитална лазерна биопсия за скрининг и ранна диагностика на дебелочревен рак и ултразвуков скалпел за мекотъканна дисекция и хемостаза на съдове до 5 мм.
Докл. доц. Лилянда Еленкова
Решение № 336 по точка 28, обявено на 04.07.2013

29. Доклад вх. № СО-29-00-208/1/20.06.2013г. относно даване на съгласие на „Пета МБАЛ – София“ ЕАД за кандидатстване по Оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика“ с проект за закупуване на лазерен литотриптер, комплект с уретеро-реноскоп.
Докл. доц. Лилянда Еленкова
Решение № 337 по точка 29, обявено на 04.07.2013

30. Доклад вх. № СО-29-00-200/1/20.06.2013г. относно откриване процедура по акредитация за цялостна медицинска дейност на „Втора САГБАЛ Шейново“ ЕАД.
Докл. доц. Лилянда Еленкова
Решение № 338 по точка 30, обявено на 04.07.2013

31. Доклад вх. № СО-29-00-213/2/20.06.2013г. относно даване на съгласие на „Първа МБАЛ – София“ ЕАД за кандидатстване с проект, финансиран от Европейския съюз „Внедряване на иновации в предприятията“, приоритетно ос: „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности“, индикативна операция: „Подкрепа за разработване на иновации от предприятия и внедряването им в икономиката“ за внедряване на високотехнологична модулна работна станция, приложима в оториналарингологията и Холмиум лазер и флесибилен лазерен уретеро-реноскоп.
Докл. доц. Лилянда Еленкова
Решение № 339 по точка 31, обявено на 04.07.2013

32. Доклад вх. № СО-93-00-230/20.06.2013 г. относно избор на контрольори в общински лечебни заведения.
Докл. доц. Лилянда Еленкова
Решение № 340 по точка 32, обявено на 04.07.2013

33. Доклад вх. № СО-93-00-229/20.06.2013 г. относно решения на Творческия съвет на Столична програма „Култура“ за финансиране на проектни предложения.
Докл. д-р Тодор Чобанов, Роберт Янакиев, Любомир Дацов, Христо Ангеличин
Решение № 341 по точка 33, обявено на 04.07.2013
Приложение № 1

34. Доклад вх. № 94-Ц-93/5/06.06.2013 г. относно  поставяне на паметна плоча на  Григор Ленков.
Докл. Роберт Янакиев
Решение № 342 по точка 34, обявено на 04.07.2013

35. Доклад вх. № 26-00-6718/6/06.06.2013 г. относно наименуване на безименни улици в м. „Манастирски ливади – запад”, район  „Витоша”  и м. „Завод - Кремиковци”, район  „Кремиковци”.
Докл. Роберт Янакиев
Решение № 343 по точка 35, обявено на 04.07.2013

36. Доклад  вх. № СО -93-00-132/2/22.05.2013 г. относно  корекция на фактическа грешка в решение на СОС № 226 от 16.05.2013 г.
Докл. Орлин Ваташки
Решение № 344 по точка 36, обявено на 04.07.2013

37. Доклад вх. № 08-04-296/5/12.06.2013 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен търг за продажба на незастроени  поземлени имоти – частна  общинска собственост, находящи се  в район „Оборище” – Столична  община, в изпълнение  на Програмата за придобиване, управление и разпореждане  с  общинска собственост на Столична община  за 2013 година, приета  с Решение  №73 по Протокол № 35, т.1 от 28.02.2013 г. на Столичния общински съвет.
Докл. Йорданка Фикирлийска
Решение № 345 по точка 37, обявено на 04.07.2013

38. Доклад вх. № СО-08-11-35/3/12.06.2013 г. относно  необходимостта от провеждане на конкурс по реда на чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и  чл. 13 от  Наредбата за общинска собственост.
Докл. Иван Чакъров
Решение № 346 по точка 38, обявено на 04.07.2013

39. Доклад вх. № 08-13-172/9/29.05.2013 г. относно конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот,  публична общинска собственост, находящ се на адрес: гр. София, район  „Надежда”, ж. к.  „Свобода” в УПИ –I  с площ 3679 кв.м.
Докл. Димитър Димов
Решение № 347 по точка 39, обявено на 04.07.2013

40. Доклад  вх.  № СО-08-23-67/5/13.06.2013 г.  относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем  за срок от 3 /три/ години на части от имоти – публична общинска собственост, представляващи  лекарски и стоматологични кабинети, находящи се в сградите на здравните служби  на с.Казичене, с.Кривина, с. Лозен, с. Герман, с. Панчарево, с. Кокаляне, с. Бистрица, с. Железница  и  с. Плана - район  „Панчарево”.
Докл. Димитър Сичанов
Решение № 348 по точка 40, обявено на 04.07.2013

41. Доклад вх. № СО-08-21-41/2/13.06.2013 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване на “SOS – детски селища България” върху общински недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Нови Искър, кв. Курило.
Докл. Даниела Райчева
Решение № 349 по точка 41, обявено на 04.07.2013

42. Доклад вх. № СО-08-09-103/1/20.06.2013 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Асоциация Аутизъм“ върху имот – частна общинска собственост, находящ се на ул. „Персенк“ № 22, за срок от 10 години, за разкриване на социална услуга „Дневен център за деца от аутистичния спектър“.
Докл. Любомир Дреков
Решение № 350 по точка 42, обявено на 04.07.2013

43. Доклад вх. № СО-93-00-231/20.06.2013 г. относно отпуск на председателя на Столичен общински съвет.
Докл. Елен Герджиков
Решение № 351 по точка 43, обявено на 04.07.2013

44. Доклад вх. № СО-94-Д-171/2/21.06.2012 г. относно предложение за отпускане на една персонална пенсия на дете без право на наследствена пенсия от починал родител.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 352 по точка 44, обявено на 04.07.2013

45. Доклад вх. № СО-29-00-217/1/24.06.2013 г. относно закупуване със собствени средства на ДМА – система за дигитализация на конвенционални и мамографски рентгенови образи за нуждите на „Втора САГБАЛ Шейново“ ЕАД.
Докл. доц. Лилянда Еленкова
Решение № 353 по точка 45, обявено на 04.07.2013

46. Доклад вх. № СО-29-00-114/2/25.06.2013 г. относно закупуване със собствени средства на ДМА – централна мониторна станция с шест пациентни монитора за нуждите на „Пета МБАЛ“ ЕАД.
Докл. доц. Лилянда Еленкова, Албена Атанасова, Дончо Барбалов
Решение № 354 по точка 46, обявено на 04.07.2013

47. Доклад вх. № СО-66-00-2095/20.06.2013 г. относно одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „понтонна помпена станция и напорен тръбопровод по р. Лесновска към хвостохранилище“, кв. „Челопечене“, район „Кремиковци“.
Докл. Петър Диков
Решение № 355 по точка 47, обявено на 04.07.2013

48. Връщане за ново обсъждане на решение № 302 по протокол № 41 от 13.06.2013 г. на Столичен общински съвет по доклад вх. № СО-05-00-948/23.05.2013 г. от г-жа Валя Чилова – общински съветник и председател на Надзорния съвет на СОАП, върнато със заповед № РД-15-089/24.06.2013 г. на Областния управител на Област София, на основание чл.45, ал.4 от ЗМСМА.
Докл. Валя Чилова
Решение № 356 по точка 48, обявено на 04.07.2013

49. Връщане за ново обсъждане на решение № 303 по протокол № 41 от 13.06.2013 г. на Столичен общински съвет по доклад вх. № СО-05-00-949/23.05.2013 г. от г-жа Валя Чилова – общински съветник и председател на Надзорния съвет на СОАП, върнато със заповед № РД-15-090/24.06.2013 г. на Областния управител на Област София, на основание чл.45, ал.4 от ЗМСМА.
Докл. Валя Чилова
Решение № 357 по точка 49, обявено на 04.07.2013

50. Доклад вх. № СО-21-00-233/1/03.04.2013 г. относно преместване на 33 Езикова гимназия „Св. София“ от район „Люлин“ в район „Илинден“, с административен адрес ул. „Русе“ 28, район „Илинден“
Докл. Тодор Чобанов
Решение № 358 по точка 50, обявено на 04.07.2013


                                             
                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:(п)
                                                                           /ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/

 


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре