нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 21 от дата 24.06.2004

1. Питане № 93-00-234/17.06.2004 от Владимир Кисьов – председател на СОС, относно изпълнението на Решение № 39 по Протокол № 19/11.12.2000 г. на СОС.

2. Доклад № 08-19-78/07.06.2004 относно промяна в структурата на общинската администрация на район “Люлин”.
Докл.: Марио Петров
Решение № 129 по точка 2

3. Доклад № 08-01-47/03.06.2004 относно промяна в структурата на общинската администрация на район “Средец”.
Докл.: Иван Сотиров
Решение № 130 по точка 3

4. Доклад № 08-13-68/03.06.2004 относно промяна в структурата на общинската администрация на район “Надежда”.
Докл.: д-р Кирил Стоянов
Решение № 131 по точка 4

5. Докладна записка № 93-00-79/08.12.2003 относно поставяне на паметни знаци в София и Белград.
Докл.: Богдан Стефанов
Решение № 132 по точка 5

6. Докладна записка № 93-01-206/21.05.2004 относно  наименуване на площад.
Докл.: Богдан Стефанов
Решение № 133 по точка 6

7. Доклад № 26-00-1195/25.05.2004 относно продажба чрез търг с явно наддаване на ДМА от “Медико-техническа лаборатория VІІ – София” ЕООД (в ликвидация).
Докл.: Минко Герджиков
Решение № 134 по точка 7

8. Доклад № 93-00-222/25.05.2004 относно продажба чрез търг с явно наддаване на ДМА от “Медико-техническа лаборатория ХVІІІ – София” ЕООД (в ликвидация).
Докл.: Минко Герджиков
Решение № 135 по точка 8

9. Доклад № 93-00-223/25.05.2004 относно продажба чрез търг с явно наддаване на дълготрайни материални активи от “Стоматологичен център ХVІІІ – София” ЕООД (в ликвидация).
Докл.: Минко Герджиков
Решение № 136 по точка 9

10. Доклад № 93-00-225/25.05.2004 относно продажба чрез търг с явно наддаване на дълготрайни материални активи от “Медико-техническа лаборатория ІІІ – София” ЕООД (в ликвидация).
Докл.: Минко Герджиков
Решение № 137 по точка 10

11. Доклад № 93-00-226/25.05.2004 относно продажба чрез търг с явно наддаване на ДМА от “Медико-техническа лаборатория V – София” ЕООД (в ликвидация).
Докл.: Минко Герджиков
Решение № 138 по точка 11

12. Доклад № 93-00-227/25.05.2004 относно продажба чрез търг с явно наддаване на ДМА от “Стоматологичен център ХVІІІ – София” ЕООД (в ликвидация).
Докл.: Минко Герджиков
Решение № 139 по точка 12

13. Доклад № 12-00-231/27.05.2004 относно допълнение на Годишния общински план за работа по приватизация за 2004 г.
Докл.: Станимир Зашев
Решение № 140 по точка 13 - спряно изпълнението от Областния управител в частта му, касаеща обекти - магазини №№1, 2 и 3, жк" Зона Б-19", кв. 233а, бл.19.8 и магазини №№1 и 2, жк" Зона Б-19",кв. 233а, бл.19.9 - точки I.1 и I.2 от решението.

14. Доклад № 12-00-230/27.05.2004 относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти.
Докл.: Станимир Зашев
Решение № 141 по точка 14 - спряно изпълнението от Областния управител в частта му, касаеща обекти - помещение трафопост жк "Дружба 2" , до бл. 262; помещение в тафопост жк "Дружба 2", до бл.509; помещение трафопост жк "Дружба 2" , до бл. 512. 
 (промяна в Приложение 1 от Решението с Решение № 193, Протокол № 23 от 15.07.2004)

15. Докладна записка № 08-19-46/26.05.2004 относно ликвидиране на съсобственост между СО и Димитър Петров Стойчев и Марица Александрова Стойчева за поземлен имот № 878, и процедура по § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на плана за регулация и застрояване за УПИ ІV-878 и УПИ І, кв. 6, м . “Люлин – 7”.
Докл.: Росен Желязков
Решение № 142 по точка 15

16. Докладна записка № 93-00-188/29.04.2004 относно проект за спасяване на Кътинските пирамиди.
Докл.: Кирил Арсов
Решение № 143 по точка 16

17. Докладна записка № 66-02-110/16.04.2004 относно искане за устройствена процедура за обект – търговски комплекс с бензиностанция, газостанция в УПИ ІІ, кв. 28а, м. “Суха река - Ботевградско шосе-север”.
Докл.: арх. Стоян Янев
Решение № 144 по точка 17

18. Доклад № 93-00-219/25.05.2004 относно опрощаване на несъбираеми дългове на граждани по реда на Указ № 2773/1980 г.
Докл.: Минко Герджиков
Решение № 145 по точка 18

19. Доклад № 93-00-220/25.05.2004 относно определяне на експерт-счетоводители за извършване на одиторски контрол и заверка на счетоводните отчети за 2004 г. на търговските дружества с общинско участие.
Докл.: Минко Герджиков
Решение № 146 по точка 19 (промяна в Приложение № 1 с Решение № 193, Протокол № 23 от 15.07.2004)

20. Доклад № 94-02-7/04.03.2004 относно  замяна право на строеж върху УПИ І-за ОЖС, подземни гаражи, надземни гаражи и магазини, кв. 285в, м. “Красно село – Плавателен канал” срещу готови жилища на ЖСК “Борово – надземни гаражи”.
Докл.: Минко Герджиков
Решение № 147 по точка 20

21. Доклад № 93-00-234/28.05.2004 относно изменение и допълнение на Решение № 58 по Протокол № 60/13.10.2003 г. на СОС.
Докл.: Минко Герджиков
Решение № 148 по точка 21 -  спряно изпълнението от Областния управител в частта му по т. 4.

22. Доклад № 93-00-261/11.06.2004 относно приемане на “Основни принципи за изграждане на нова система за таксуване и тарифиране на пътниците в масовия градски транспорт в София”.
Докл.: Велизар Стоилов
Решение № 149 по точка 22

23. Доклад № 93-00-265/16.06.2004 относно определяне на представители в Общите събрания на смесените дружества, в които Столична община има акционерно участие.
Докл.: Иван Нейков
Решение № 150 по точка 23

24. Доклад № 93-00-267/16.06.2004 относно осъществяване на контрол върху изпълнението на приетите от СОС решения.
Докл.: Владимир Кисьов
Решение № 151 по точка 24

25. Доклад № 93-00-252/24.06.2004 относно промяна в Решение № 128 по Протокол №20/16.06.2004
Докл.: Иван Нейков
Решение № 152 по точка 25


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре