нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 43 от дата 18.07.2013

ДНЕВЕН РЕД
 на  заседанието на СОС, проведено на 18  и 19 юли от 10:00 часа

1. Доклад вх. № СО-93-00-269/11.07.2013 г. относно избор на кмет на район „Витоша“.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 359 по точка 1, обявено на 26.07.2013

2. Доклад вх. № 62-00-502/1/04.07.2013 г. относно удостояване на проф. Румен  Цонев със званието "Почетен гражданин на София".
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Малина Едрева, Ралица Стоянова
Решение № 360 по точка 2, обявено на 26.07.2013

3. Доклад вх. № СО-93-00-265/10.07.2013 г. относно изпълнение на допълнителни инвестиции, съгласно чл.5.1. (iii) от Договор за спогодба между Столична община и „Софийска вода“ АД от 16.01.2009 г.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 361 по точка 3, обявено на 26.07.2013

4. Доклад вх. № 66-00-3545/18/10.07.2013 г. относно промяна на обекти в инвестиционната програма на „Софийска вода“ АД за 2013 г. от действащия БП 2009 – 2013г., касаещи услугата „отвеждане на отпадни води“.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 362 по точка 4, обявено на 26.07.2013

5. Доклад вх. № СО-66-3571/15/05.07.2013 г. относно отмяна на т.3 и т.4 на Решение № 482 по Протокол № 82 от 22.06.2006 г. на Столичния общински съвет.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 363 по точка 5, обявено на 26.07.2013

6. Доклад вх. № СО-93-00-259/09.07.2013 г. относно определяне предназначението на общински жилища, ателиета, гаражи и паркоместа за продажба.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 364 по точка 6, обявено на 26.07.2013
Приложение № 1
Приложения № 2 и № 3

7. Доклад вх. № СО-93-00-260/09.07.2013 г. относно продажба на жилища в сгради до три етажа – общинска собственост.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 365 по точка 7, обявено на 26.07.2013
Приложения № 1 и № 2 

8. Доклад вх. № СО-93-00-261/09.07.2013 г. относно определяне предназначението на общински жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди, ателие, гараж и паркоместа.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 366 по точка 8, обявено на 26.07.2013
Приложение № 1

9. Доклад вх. № ДК-66-00-171/2/09.07.2013 г. относно приемане на вариант на герба на София, изработен от Хараламби Тачев от 1928 г. с последните корекции, допълнения и подобрения, направени от автора.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 367 по точка 9, обявено на 26.07.2013

10. Доклад вх. № СО-93-00-190/2/10.07.2013 г. относно допълнение на решение № 256 по протокол № 40 от 30.05.2013 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Елен Герджиков
Решение № 368 по точка 10, обявено на 26.07.2013

11. Доклад вх. № 15-00-245/8/23.05.2013 г. относно приемане на Наредба за изменение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, приета с Решение №894 по Протокол №93/23.11.2006 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Дончо Барбалов, Николай Стойнев
Решение № 369 по точка 11, обявено на 26.07.2013

12. Доклад вх. № СО-93-00-225/20.06.2013 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, приета с Решение № 894  по Протокол № 93/23.11.2006 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 370 по точка 12, обявено на 26.07.2013

13. Доклад вх. № СО-93-00-222/20.06.2013 г. относно приемане на Наредба за изменение на Наредбата за изграждане на елементи на техническата инфраструктура и гаранциите при строителството им на територията на Столична община, приета с Решение № 950 по Протокол № 120 от 11.10.2007 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Искра Ангелова
Решение № 371 по точка 13, обявено на 26.07.2013

14. Доклад вх. № СО-05-00-792/1/21.06.2013 г. относно даване на съгласие за съвместно реализиране и финансиране на проект „Подкрепа на дейностите на група „Жестим” и театър „Мим Арт” при Сдружение „Тишина” от Столична община и Сдружение „Тишина” през 2013 г.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 372 по точка 14, обявено на 26.07.2013
Приложение

15. Доклад вх. № СО-93-00-496/10/05.07.2013 г. относно отмяна на Решение № 667 по Протокол № 32 от 2012.2012 г. на Столичния общински съвет за възстановяване на ползването на сградата и двора на ул. „305” №1, кв. „Драгалевци” за общинска детска ясла и градина, чрез откриване на филиал на 160 ОДЗ „Здравец” и разкриване на яслени и градински групи. 
Докл. Албена Атанасова, Теодор Петков
Решение № 373 по точка 15, обявено на 26.07.2013

16. Доклад вх. № СО-08-12-101/4/05.072013 г. относно предоставяне на общински недвижим имот, намиращ се в СО – район „Илинден”, ж.к. „Захарна фабрика”, ул. „Кукуш” за разкриване на яслени групи. 
Докл. Албена Атанасова, Миглена Веселинова
Решение № 374 по точка 16, обявено на 26.07.2013

17. Доклад вх. № СД-94-Д-245/1/10.07.2013 г. относно предложение за отпускане на две персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 375 по точка 17, обявено на 26.07.2013

18. Доклад вх. № СО-04-10-26/2/10.07.2013 г. относно изменение на решение № 42 по протокол № 34/14.02.2013 г. на Столичен общински съвет относно откриване на две нови социални услуги в общността, делегирана от държавата дейност.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 376 по точка 18, обявено на 26.07.2013

19. Доклад вх. № СО-08-15-216/1/10.07.2013 г. относно предоставяне безвъзмездно за управление на дирекция „Социални дейности“ на помещения за разкриване на Клубове на пенсионера и инвалида в район „Младост“ и район „Искър“.
Докл. Албена Атанасова, Цвета Авджиева, Ивайло Цеков
Решение № 377 по точка 19, обявено на 26.07.2013

20. Доклад вх.№ СО-29-00-143/2/24.06.2013 г. относно закупуване със собствени средства на дълготрайни материални активи – 1 брой автоматичен клинично-химичен анализатор и 1 брой йонселективен анализатор за нуждите на „Център за психично здраве – проф. Н. Шипковенски” ЕООД.
Докл. доц. Лилянда Еленкова, Албена Атанасова, Дончо Барбалов
Решение № 378 по точка 20, обявено на 26.07.2013

21. Доклад вх. № СО-29-00-33/4/24.06.2013 г. относно закупуване със собствени средства на дълготрайни материални активи – 2 броя ултразвукови апарата за нуждите на „Втора САГБАЛ – Шейново” ЕАД.
Докл. доц. Лилянда Еленкова, Албена Атанасова, Дончо Барбалов
Решение № 379 по точка 21, обявено на 26.07.2013

22. Доклад вх. № СО-29-00-122/2/24.06.2013 г. относно закупуване със собствени средства на дълготраен материален актив – 1 (един) брой хематологичен анализатор за нуждите на „ДКЦ XIV – София” ЕООД. 
Докл. доц. Лилянда Еленкова, Албена Атанасова, Дончо Барбалов
Решение № 380 по точка 22, обявено на 26.07.2013

23. Доклад вх. № СО-93-00-267/11.07.2013 г. относно увеличаване капитала на „Диагностично-консултативен център VIII – София“ ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството.
Докл. доц. Лилянда Еленкова, Албена Атанасова, Дончо Барбалов
Решение № 381 по точка 23, обявено на 26.07.2013
Приложение № 1
Приложение № 2
Приложение № 3

24. Доклад вх. № СО-29-00-194/2/11.07.2013 г. относно даване на съгласие на „ДКЦ XII – София“ ЕООД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив – 1 брой ехокардиограф.
Докл. доц. Лилянда Еленкова, Албена Атанасова, Дончо Барбалов
Решение № 382 по точка 24, обявено на 26.07.2013

25. Доклад вх. № СО-29-00-221/3/11.07.2013 г. относно даване на съгласие на „Първа САГБАЛ – Света София“ ЕАД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив – 1 брой инкубатор.
Докл. доц. Лилянда Еленкова, Албена Атанасова, Дончо Барбалов
Решение № 383 по точка 25, обявено на 26.07.2013

26. Доклад вх. № 15-04-1/48/09.07.2013 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община, съгласно т.20 от ДДС № 7/04.04.2008 г. за разплащане на разходи по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161РО001/1.1-12/2011/047 от 16.02.2012 г. между Столична община и Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
Докл. Ирина Савина
Решение № 384 по точка 26, обявено на 26.07.2013

27. Доклад вх. № 15-04-2/16/10.07.2013г. относно издаване на запис на заповед в полза на МРРБ с издател СО, подписана от кмета на СО, без протест и без разноски, със срок на предявяване до 2 месеца след одобряване на окончателния доклад, в размер на 560 000 лева, обезпечаваща 10 % от авансовото плащане по договор № BG161PO001/1.1-11/2011/009 от 31.12.2012г. за безвъзмездна финансова помощ за проект „Технологично обновление и ремонт на Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания – София“ ЕООД, одобрен за финансиране по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г. (ОПРР).
Докл. Ирина Савина
Решение № 385 по точка 27, обявено на 26.07.2013
Приложение

28. Доклад вх. № СО-93-00-258/09.07.2013 г. относно подписване на финансов договор с Европейската инвестиционна банка за осигуряване на заемно съфинансиране за проект „Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община” – ІІ фаза.
Докл. Мария Бояджийска, Дончо Барбалов
Решение № 386 по точка 28, обявено на 26.07.2013
Приложение - І част
Приложение - ІІ част
Приложение - ІІІ част

29. Доклад вх. № СО-93-00-268/11.07.2013 г. относно предоставяне на мерите и пасищата от общинския поземлен фонд (ОПФ) за общо и индивидуално ползване по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 387 по точка 29, обявено на 26.07.2013
Приложения № 1 - № 4
Приложения № 5 - № 7
Приложение № 8

30. Доклад вх. № СО-93-00-272/11.07.2013 г. относно анализ на възможностите за определяне на нов способ за определяне размера на такса битови отпадъци на Столична община и възлагане извършването на пред-проектно проучване за изпробване на нови схеми за събиране на отпадъците и евентуално нови начини на плащане в избрани райони на територията на Столична община посредством изпълнението на пилотен проект.
Докл. Мария Бояджийска, Лорита Радева, Любомир Дацов, Дончо Барбалов
Решение № 388 по точка 30, обявено на 26.07.2013
Приложение № 2

31. Доклад вх. № СО-70-00-230/4/09.07.2013 г. относно даване на съгласие на „Пазари Изток” ЕАД да разходва собствени средства в размер до 112 100 лв. за извършване на основен ремонт на търговски обект – кафе-аперитив, намиращ се между бл. 89 и бл. 90 в ж.к. „Мусагеница”, район „Студентски”.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 389 по точка 31, обявено на 26.07.2013

32. Доклад вх. № ИДТ-70-00-122/67/09.07.2013 г. относно определяне на регистрирани одитори за извършване на одиторски контрол и заверка на годишните финансови отчети за 2013 г. на търговските дружества със 100 %  участие на Столична община в капитала.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 390 по точка 32, обявено на 26.07.2013
Приложение А

33. Доклад вх. № СО-93-00-237/2/11.07.2013 г. относно увеличаване на капитала на „Пазари Възраждане“ ЕАД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 391 по точка 33, обявено на 24.07.2013
Приложения № 1 - № 4

Приложение № 5

34. Доклад вх. № СО-26-00-2491/10/11.07.2013 г. относно даване на разрешение на „Пазари Възраждане“ ЕАД за сключване на договор за кредит с „Фонд за устойчиво градско развитие на София“ за финансиране на първия етап на проект за реконструкция и капитален ремонт на Женски пазар и учредяване обезпечаване по него, както и даване на съгласие дружеството за разходване на средства в размер на 20 % от стойността на проекта.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 392 по точка 34, обявено на 26.07.2013
Приложение № 1 - І част
Приложение № 1 - ІІ част
Приложение № 1 - ІІІ част

35. Доклад вх. № ИТД-70-00-152/2/11.07.2013 г. относно даване на съгласие „Метрострой“ ЕАД /в ликвидация/ да извърши търг с явно наддаване на недвижим имот, собственост на дружеството.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 393 по точка 35, обявено на 26.07.2013
Приложение № 1
Приложение № 2

36. Доклад вх. № 26-00-5494/5/11.07.2013 г. относно даване на съгласие „Географска информационна система – София“ ЕООД да закупи дълготраен материален актив – автомобил на стойност над 10 000 лева.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 394 по точка 36, обявено на 26.07.2013
 

37. Доклад вх. № СО-26-00-1738/1/11.07.2013 г. относно изменение в устава на „Лозана“ ЕАД.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 395 по точка 37, обявено на 26.07.2013
Приложение № 1

38. Доклад вх. № СО-26-00-1737/4/11.07.2013 г. относно даване на съгласие „Лозана“ ЕАД да закупи дълготраен материален актив – автомобил на стойност над 10 000 лева.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 396 по точка 38, обявено на 26.07.2013

39. Доклад вх. № СО-93-00-236/25.06.2013 г. относно определяне на бюджетни кредити за разплащане на преференциални карти и компенсации по Регламент 1370 на ЕК, в рамките на бюджета на Столична община за 2013 г.
Докл. Любомир Христов
Решение № 397 по точка 39, обявено на 26.07.2013

40. Доклад вх. № СО-25-00-37(2)/28.06.2013 г. увеличение на бюджета на дирекция „Социални дейности” – направление „Здравеопазване, интеграция на хора с увреждания и социални дейности” за Дома за деца – кв. Драгалевци – одобрен проект за финансиране от Съвета по безопасност на движението на децата в София.
Докл. Любомир Христов
Решение № 398 по точка 40, обявено на 26.07.2013

41. Доклад вх. № 21-00-236/10/10.07.2013 г. относно прехвърляне на Министерството на образованието и науката безвъзмездно правото на собственост върху недвижим имот – общинска собственост.
Докл. Тодор Чобанов
Решение № 399 по точка 41, обявено на 26.07.2013

42. Доклад вх. № СО-04-12-51/1/09.07.2013 г. относно предоставяне безвъзмездно за управление на Министерството на културата за срок от 10 години недвижим имот – публична общинска собственост, намиращ се на ул. „Кирил и Методий” № 63, АОС/пос/№ 313/19.11.1998 г. (сградата на бившето 13-то ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”, закрито с Решение № 625 по Протокол № 31 от 06.0.2012 г. на СОС и Заповед № РД 14-11/13.02.2013 г. на МОМН.
Докл. Тодор Чобанов
Решение № 400 по точка 42, обявено на 26.07.2013

43. Доклад вх. № СО-93-00-251/05.07.2013 г. относно допълване на списъка на недвижимото имущество, предоставено за управление на Общински културен институт „Музей за история на София”.
Докл. Тодор Чобанов
Решение № 401 по точка 43, обявено на 26.07.2013

44. Доклад вх. № 18-00-280/13/11.07.2013 г. относно предоставяне на допълнителни средства за увеличаване на средната работна заплата на служителите  от ОКи „Галерия – музей Дечко Узунов“.
Докл. Тодор Чобанов
Решение № 402 по точка 44, обявено на 26.07.2013

45. Доклад вх. № СО-66-00-2075/1/11.07.2013 г. относно обявяване на сесия за набиране на проектни предложения през септември 2013 г. в изпълнение на Общинска програма за развитие на физическото възпитание и спорта.
Докл. Тодор Чобанов, Роберт Янакиев
Решение № 403 по точка 45, обявено на 26.07.2013
Приложение - І част
Приложение - ІІ част

46. Доклад вх. № СО-66-00-2096/20.06.2013 г. относно одобряване на Проект за ПУП – план за регулация и режими на застрояване за преструктуриране на ж.к. „Борово” в граници: бул. „България”, бул. „Тодор Каблешков”, бул. „Ген. Стефан Тошев”, ул. „Дойран” и бул. „Гоце Делчев”, район „Красно село”.
Докл. Петър Диков
Решение № 404 по точка 46, обявено на 26.07.2013 

47. Доклад вх. № СО-66-00-2074/19.06.2013 г. относно одобряване на подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване на УПИ I-38,39-„за автосервиз, автосалон, магазини, офиси и паркинг”, улична регулация от о.т. 1-30-31-32; по о.т. 31-33-34-35-36-37; по о.т 34-34а, кв. 12, м.„с. Горни Богров – м . Траскето”, район „Кремиковци”.
Докл. Петър Диков
Решение № 405 по точка 47, обявено на 26.07.2013

48. Доклад вх. № СО-66-00-2073/19.06.2013 г. относно подробен устройствен план – изменение план за регулация на местност „Околовръстен път – Детски град”, изменение на улица от о.т.511ж-о.т.511з-о.т.511л до  о.т.511п, откриване на задънена улица от о.т.511л-о.т.511м до о.т.511н, и създаване на нов кв.1а, нови УПИ I-6723.384, 6723.379, за офиси, складове, магазини, обществено хранене, сервиз и паркинг, УПИ ІІ-6723.379, за офиси, складове, магазини, обществено хранене, сервиз и паркинг, нов кв. 1а, местност „Околовръстен път – Детски град” и план за застрояване за новосъздадени УПИ I-6723.384,6723.379, за офиси, складове, магазини, обществено хранене, сервиз и паркинг, УПИ ІІ-6723.379, за офиси, складове, магазини, обществено хранене, сервиз и паркинг, нов кв. 1а, местност „Околовръстен път – Детски град” район „Панчарево”.
Докл. Петър Диков
Решение № 406 по точка 48, обявено на 26.07.2013

49. Доклад вх. № СО-66-00-2180/27.06.2013 г. относно подробен устройствен план – изменение на план за регулация на кв. 90, местност „с. Бистрица”, изменение на улица между о.т.563 и о.т.563б за откриване на задънена улица от о.т.563а до о.т.563в, изменение на границите на УПИ-за озеленяване, създаване на нов УПИ VI-11, кв. 90, м. „с. Бистрица” и план за застрояване за нов УПИ VI-11, кв.90, местност „с. Бистрица”, район „Панчарево”.
Докл. Петър Диков
Решение № 407 по точка 49, обявено на 26.07.2013

50. Доклад вх.№ СО-93-00-248/04.07.2013 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс м. „Надежда 1а и 1б” и придружаващите го план-схеми.
Докл. Петър Диков
Решение № 408 по точка 50, обявено на 26.07.2013

51. Доклад вх.№ СО-93-00-241/01.07.2013 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс м. „Надежда 2а и 2б” и придружаващите го план-схеми.
Докл. Петър Диков
Решение № 409 по точка 51, обявено на 26.07.2013

52. Доклад вх.№ СО-93-00-242/02.07.2013 г. относно подробен устройствен план – план-извадка – план за регулация и застрояване за м. НПЗ „Хаджи Димитър”, кв.7, УПИ І-1507-„за безвредно производство на метални и стъклени изделия, складове, офиси, гаражи, трафопост и изгребна яма” и улици по о.т. 17-17а-122-122а-122б-122в; по о.т.36г-17а; по о.т.36к-122а, обособяване на нов кв.8а.
Докл. Петър Диков
Решение № 410 по точка 52, обявено на 26.07.2013

53. Доклад вх. № СО-93-00-245/03.07.2013 г. относно одобряване на задание от конкурсна програма с предмет: „Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради от образователната, социалната и културната инфраструктура, включени в Списъка с обекти по проект BG161РО001/5-02/2012-002 „Създаване на проектна готовност за кандидатстване на Столична община по ОПРР за периода 2014 – 2020 г.”
Докл. Петър Диков
Решение № 411 по точка 53, обявено на 26.07.2013
Приложение

54. Доклад вх. № СО-66-00-2254/03.07.2013 г. относно допускане устройството и застрояването преди 2020 г. въз основа на план за регулация и застрояване на имоти в м. „Голема ливада”, м. „Зад лозе”, м. „Търнето”, м. „Света Петка – Горелица”, с. Владая, район „Витоша”, попадащи в територия, определена с ОУП на СО за далекоперспективно развитие и разрешение за изработване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на имотите в м. „Голема ливада”, м. „Зад лозе”, м. „Търнето”, м. „Света Петка – Горелица”, с. Владая, район „Витоша” в обхвата на мотивираното предложение и одобряване на задание.
Докл. Петър Диков
Решение № 412 по точка 54, обявено на 26.07.2013
Приложение

55. Доклад вх. № СО-66-00-2256/03.07.2013 г. относно одобряване на подробен устройствен план – изменение на план за регулация за създаване на задънена улица от о.т. 695 до о.т. 695г и от о.т. 695б до о.т. 695е; План за регулация и застрояване за УПИ ІІ-3477 и УПИ ІІІ-3477, кв. 91б, местност „с. Владая”, район „Витоша”.
Докл. Петър Диков
Решение № 413 по точка 55, обявено на 26.07.2013

56. Доклад вх. № СО-66-00-2257/03.07.2013 г. относно разрешение за изработване на подробен устройствен план – парцеларен план за въздушна кабелна линия 20кV от БКТП по земеделски път между планоснимачни райони 6540, 6507, 6541 и 6542; 6506; между планоснимачни райони 6507, 6509 и 6541; между планоснимачен район 6509; между планоснимачни райони 6510 и 6559, м. „Терасите”, землище Герман, район „Панчарево” и одобряване на задание.
Докл. Петър Диков
Решение № 414 по точка 56, обявено на 26.07.2013
Приложение

57. Доклад вх. № СО-66-00-2273/04.07.2013 г. относно даване на съгласие за осъществяване на проект „АРТ ВИТОШКА” на Съюза на артистите в България.
Докл. Петър Диков
Решение № 415 по точка 57, обявено на 26.07.2013

58. Доклад вх. № СО-66-00-2285/04.07.2013 г. относно одобряване на план-схема за м. „Борисова градина” (І етап) по реда на чл.62, ал.9 от ЗУТ.
Докл. Петър Диков
Решение № 416 по точка 58, обявено на 26.07.2013

59. Доклад вх. № СО-93-00-255/05.07.2013 г. относно разрешаване изработването на проект на подробен устройствен план – план за парк и градина по чл.62, ал.1 от ЗУТ на местност Парк „Борисова градина”.
Докл. Петър Диков
Решение № 417 по точка 59, обявено на 26.07.2013
Приложение - І част
Приложение - ІІ част

60. Доклад вх. № СО-93-00-254/05.07.2013 г. относно обявяване на имоти – публична общинска собственост за частна общинска собственост съгласно чл.6 от ЗОС и безвъзмездно прехвърляне в собственост на държавата на общински имоти – частна общинска собственост, които се засягат от строителството на Северна скоростна тангента от км 0+000 до км 16+400 (идентичен с км 16+540).
Докл. Петър Диков
Решение № 418 по точка 60, обявено на 26.07.2013

61. Доклад вх. № 66-00-2324/09.07.2013 г. относно изработване на подробен устройствен план – парцеларен план за изграждане на водонапорен тръбопровод с водохващане в имот с идентификатор 29150.7102.722, землище с. Железница с трасе през планоснимачен район 7102, между планоснимачни райони 6827 и 6829, между планоснимачни райони 6828 и 6829, до имот с идентификатор 37914.6829.60, землище с. Кокаляне и ПЗ за МВЕЦ „Ведена” в имот с идентификатор 37914.6829.60, район „Панчарево” и одобряване на задание.
Докл. Петър Диков
Решение № 419 по точка 61, обявено на 26.07.2013
Приложение

62. Доклад вх. № СО-08-15-226/1/11.07.2013 г. относно изменение на Приложение № 1 към точка 1 на Решение № 258 по Протокол № 40 от 30.05.2013 г. на Столичния общински съвет.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 420 по точка 62, обявено на 26.07.2013

63. Доклад вх. № СО-29-00-179/5/11.07.2013 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд закупуване на медицински апарат за нуждите на „ДКЦ ХІ-София” ЕООД.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 421 по точка 63, обявено на 26.07.2013

64. Доклад вх. № СО-09-00-112/3/11.07.2013 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд спешен ремонт на сградата на кметство с. Кокаляне, район „Панчарево”.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 422 по точка 64, обявено на 26.07.2013

65. Доклад вх. № СО-05-00-1188/28.06.2013 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – обособена част от капитала на общинско дружество.
Докл. Валя Чилова
Решение № 423 по точка 65, обявено на 26.07.2013

66. Доклад вх. № СО-05-00-1189/28.06.2013 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост. 
Докл. Валя Чилова
Решение № 424 по точка 66, обявено на 26.07.2013

67. Доклад вх. № СО-05-00-1190/28.06.2013 г. относно изменение и допълнение на Годишния общински план за работа по приватизация за 2013г.
Докл. Валя Чилова
Решение № 425 по точка 67, обявено на 26.07.2013

68. Доклад вх. № СО-05-00-1191/28.06.2013 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост. 
Докл. Валя Чилова
Решение № 426 по точка 68, обявено на 26.07.2013

69. Доклад вх. № СО-05-00-1262/09.07.2013 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова
Решение № 427 по точка 69, обявено на 26.07.2013

70. Доклад вх. № СО-93-00-104/19.03.2013 г. относно изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет за създаване на постоянна комисия за контрол на монополите, обществените поръчки и разходването на европейски средства.
Докл. Атанас Атанасов
Решение № 428 по точка 70, обявено на 26.07.2013

71
Доклад вх. № СО-93-00-270/11.07.2013 г. относно създаване на Фонд за иновации в културата в контекста на кандидатурата на София за европейска столица на културата през 2019 г., като устойчива и дългосрочна инициатива.
Докл. Малина Едрева, Николай Стойнев, Любомир Дацов
Решение № 429 по точка 71, обявено на 26.07.2013
Приложение

72. Доклад вх. № СО-93-00-271/11.07.2013 г. относно приемане на концептуална рамка на апликационната форма на кандидатурата на София и Югозападния регион за Европейска столица на културата през 2019 г.
Докл. Малина Едрева, Милка Христова, Владимир Кисьов, Любомир Дацов, Ангел Джамбазки
Решение № 430 по точка 72, обявено на 26.07.2013
Приложение

73. Доклад вх. № 93-00-332/1/11.07.2013 г. относно даване на съгласие на „Софийски имоти” ЕАД да извърши продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти.
Докл. Николай Стойнев
Решение № 431 по точка 73, обявено на 26.07.2013
Приложение № 1
Приложение № 2

74. Доклад вх. № СО-26-00-4294/1/11.07.2013 г. относно относно даване на съгласие на „Лозана” ЕАД за кандидатстване с два целеви проекта за отпускане на средства за финансиране на специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания пред Агенцията за хората с увреждания.
Докл. Николай Стойнев, Анета Георгиева
Решение № 432 по точка 74, обявено на 26.07.2013

75. Доклад вх. № СО-25-00-71/1/11.07.2013 г. относно откриване на процедура по акредитация за цялостна медицинска дейност, отделните медицински дейности и база за обучение и специализация на лекари психиатри, психолози и психиатрични медицински сестри на Център за психично здраве „проф. Н. Шипковенски“ ЕООД.
Докл. доц. Лилянда Еленкова
Решение № 433 по точка 75, обявено на 26.07.2013

76. Доклад вх. № СО-94-И-392/1/11.07.2013 г. относно отпускане на парична помощ на общински служител за операция в Германия.
Докл. доц. Лилянда Еленкова
Решение № 434 по точка 76, обявено на 26.07.2013

77. Доклад вх. № СО-29-00-222/2/11.07.2013 г. относно образуване на общинско търговско дружество „Служба по трудова медицина“.
Докл. доц. Лилянда Еленкова
Решение № 435 по точка 77, обявено на 26.07.2013
Приложение № 1

78. Доклад вх. № 08-04-296/5/12.06.2013 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен търг за продажба на незастроени поземлени имоти – частна общинска собственост, находящи се в район „Оборище” – Столична община, в изпълнение на Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Столична община за 2013 година, приета с Решение №73 по Протокол № 35, т.1 от 28.02.2013 г. на Столичния общински съвет.
Докл. Йорданка Фикирлийска
Решение № 436 по точка 78, обявено на 26.07.2013

79. Доклад вх. №94-П-3249/44/05.07.2013 г. относно придобиване право на собственост върху реална част с площ 240 кв.м, частна собственост на физическо лице, от поземлен имот пл.№8, кв. 116-б, м. „Подуяне – Център”, район „Оборище”, попадащ по действащия регулационен план изцяло под трасето на реализирана /изградена/ улица –  бул. „Ген. Данаил Николаев”.
Докл. Йорданка Фикирлийска
Решение № 437 по точка 79, обявено на 26.07.2013

80. Доклад вх. № 08-04-112/18/11.07.2013 г. относно прекратяване на съсобственост между Столична община и „Легис консултинг“ ООД в недвижим имот, находящ се на ул. „Велико Търново“ № 4 чрез изкупуване от Столична община на ½ идеална част от имота.
Докл. Йорданка Фикирлийска
Решение № 438 по точка 80, обявено на 26.07.2013

81. Доклад вх. № 08-04-112/19/11.07.2013 г. относно сключване на договор за наем на недвижими имоти – частна собственост, представляващи част от сграда и поземлени имоти, находящи се в гр. София, район „Оборище“, ул. „Дунав“ № 5, които се ползват за нуждите на ОДЗ № 62.
Докл. Йорданка Фикирлийска
Решение № 439 по точка 81, обявено на 26.07.2013

82. Доклад вх. № СО-08-02-17/3/12.06.2013 г. и вх. № СО-08-02-17/4/01.07.2013 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, на територията на район „Красно село”, представляващ обособена част от сградата на бившия МУЦТПО, намиращ се в гр. София, район „Красно село”, бул. „Генерал Скобелев” № 58, в УПИ I-за МУЦ, кв. 285, м. „Еврейски гробища”, за частно училище, със срок от 5 години.
Докл. Пламен Църноречки
Решение № 440 по точка 82, обявено на 26.07.2013

83. Доклад вх.№ 08-02-91/5/04.07.2013 г. относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляваща помещение в сградата на ОКИ „Красно село”, намираща се на бул. „Цар Борис ІІІ” №41, за срок от 10 години, за творчески клуб-кафе.
Докл. Пламен Църноречки
Решение № 441 по точка 83, обявено на 26.07.2013

84. Доклад вх. № 94-С-595/5/14.06.2013 г. относно обявяване за частна общинска собственост на общински имот с идентификатор 68134.4335.9426 в кв.209, м.„Овча купел” и сключване на предварителен и окончателен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и 5 от ЗУТ.
Докл. Христина Семерджиева
Решение № 442 по точка 84, обявено на 26.07.2013

85. Доклад вх. № 94-Б-53(8)/17.06.2013 г. относно процедура по чл 15, ал.3 и ал.5, във връзка с чл.17, ал.2, т.3 от ЗУТ, за изменение на подробен устройствен план за регулация и застрояване (ПУП) за м. „Красно село – Плавателен канал”, кв. 120а, УПИ ІV-1244, общ и сключване на договор.
Докл. Николай Терзиев
Решение № 443 по точка 85, обявено на 26.07.2013

86. Доклад вх. № 08-12-106/21/25.06.2013 г. относно отдаване под наем на обособени части от имот – частна общинска собственост (АОС 1191/14.03.2011 г.) представляващи помещения – 18 бр. кабинети в сградата на Болничен комплекс „ІІІ-та ГОБ”,  бивш „Стоматологичен център – София ІІІ”, намиращи се на територията на район „Илинден”.
Докл. Миглена Веселинова
Решение № 444 по точка 86, обявено на 26.07.2013

87. Доклад вх. № СО-08-12-71/1/05.07.2013 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, намиращ се на територията на Столична община – район „Илинден”.
Докл. Миглена Веселинова
Решение № 445 по точка 87, обявено на 26.07.2013

88. Доклад вх. № СО-08-21-134/1/13.06.2013 г. относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг за продажба на общински поземлен имот с идентификатор 48393.4990.694 с площ от 2541.00 кв.м и поземлен имот с идентификатор 48393.4990.706 с площ от 732.00 кв.м, попадащи в УПИ I, „за чисто производство и ТП” от кв. 48 по действащия регулационен план на с. Мировяне.
Докл. Даниела Райчева
Решение № 446 по точка 88, обявено на 26.07.2013

89. Доклад вх. № СО-94-С-3370/23/23.05.2013 г. относно прекратяване на съсобственост и уреждане на взаимоотношенията между Столична община и ЖСК „1990 – Медик”, за допълнително застроените обекти, извън учреденото право на строеж с Договор от 30.04.1991 г., чрез заплащане на стойността на правото на собственост, от която е приспадната стойността на инвестицията .
Докл. Димитър Дилчев
Решение № 447 по точка 89, обявено на 26.07.2013

90. Доклад вх. № СО-93-00-178/1/04.07.2013 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на обособени части от сграда – публична общинска собственост, в административната сграда на район „Средец”, ул. „Леге” №6, за разполагане на кафе-автомат.
Докл. Вергиния Стоянова
Решение № 448 по точка 90, обявено на 26.07.2013

91. Доклад вх. № СО-08-08-11/3/04.07.2013 г. относно предоставяне безвъзмездно за управление на Агенцията за социално подпомагане, за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане” – Слатина, филиал „Изгрев”, част от имот – публична общинска собственост, намиращ се на ул. „А.П.Чехов”№16А, бивш МУЦТПО.
Докл. Цветомир Жеков
Решение № 449 по точка 91, обявено на 26.07.2013

92. Доклад вх. № СО-08-15-148/1/04.07.2013 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на две реални части, всяка от тях с площ по 1 кв. м, от имот – публична общинска собственост за поставяне на банкомат и кафе-автомат на партерния етаж в централното фоайе на административната сграда на район „Младост”, ул. „Свето Преображение” №1.
Докл. Цвета Авджиева
Решение № 450 по точка 92, обявено на 26.07.2013

93. Доклад вх. № СО-66-00-918/5/04.07.2013 г. относно процедура по чл. 15, ал. 3 и 5 от ЗУТ за изменение на плана за регулация за м. „Бул. Ал. Малинов”, кв. 21, район „Младост” в съответствие с Решение № 386 по Протокол 16 от 10.07.2008 г. на СОС.
Докл. Цвета Авджиева
Решение № 451 по точка 93, обявено на 26.07.2013

94. Доклад вх. № СО-08-15-149/1/05.07.2013 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост в административната сграда на район „Младост”.
Докл. Цвета Авджиева
Решение № 452 по точка 94, обявено на 26.07.2013

95. Доклад вх. № СО-08-15-225/1/11.07.2013 г. относно отмяна на решение № 656 по протокол № 78 от 02.12.2010 г. на Столичен общински съвет и учредяване безвъзмездно право на строеж за изграждане на православен храм „Рождество Христово“ в УПИ XII-6096, 6119, кв.2Б, м.“Младост 3“.
Докл. Цвета Авджиева, Йордан Господинов
Решение № 453 по точка 95, обявено на 26.07.2013

96. Доклад вх. № 08-17-348/3/04.07.2013 г. относно отдаване под наем на недвижими имоти – частна общинска собственост без търг или конкурс, за задоволяване на здравни нужди на населението, представляващи три броя помещения в сгради, намиращи се на територията на район „Витоша”, кв. Бояна, ул. „Александър Пушкин” № 114, за срок от 3 години.
Докл. Теодор Петков
Решение № 454 по точка 96, обявено на 26.07.2013

97. Доклад вх. СО-08-17-181/11/05.07.2013 г. относно прекратяване на съсобственост и уреждане на взаимоотношенията между Столична община и Мончо Витков Кацаров, за застроена част от недвижим имот, извън обема на правото на собственост, построен върху общински урегулиран поземлен имот, чрез заплащане на стойността на правото на собственост на идеалната част от която е приспадната стойността на инвестицията.
Докл. Теодор Петков
Решение № 455 по точка 97, обявено на 26.07.2013

98. Доклад  вх. № СО-93-00-75/3/26.06.2013 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на обособено помещение с площ 4,60 кв.м от имот – публична общинска собственост, което се намира на партерния етаж в административната сграда на район „Люлин”, бул. „Захари Стоянов” № 15, със специфично конкурсно условие – предоставяне на геодезически услуги.
Докл. Милко Младенов
Решение № 456 по точка 98, обявено на 26.07.2013

99. Доклад вх. № СО-08-19-37/5/08.07.2013 г. относно промяна на характера на недвижими имоти от публична в частна общинска собственост, актувани като „здравни служби” и здравни заведения намиращи се на територията на район „Люлин”.
Докл. Милко Младенов
Решение № 457 по точка 99, обявено на 26.07.2013

100. Доклад вх. № СО-08-20-49/3/08.07.2013 г. относно промяна на характера на собствеността от публична общинска собственост в частна общинска собственост на едноетажна сграда – здравна служба със застроена площ от 128 кв.м и дворно място от 870 кв.м обща площ, намираща се в с. Волуяк, част 1, ОЗРП Заповед № РД-50-09-332/16.09.1998 г. район „Връбница”, кв. 31, парцел VІ 404, с. Волуяк, ул. „Петър Малинов”.
Докл. Младен Младенов
Решение № 458 по точка 100, обявено на 26.07.2013

101. Доклад вх. № СО-08-20-34/2/05.07.2013 г. относно учредяване на бъзвъзмездно право на ползване за срок от 3 /три/ години, върху реални части от сгради с идентификатори 68134.2816.2384.1 и 68134.2816.2384.2, ж.к. „Обеля-2”, район „Връбница”, намиращи се в УПИ ІІ-за обществен център, ожс и коо,  нанесен в кадастралната карта и регистри с идентификатор 68134.2816.2384, в полза на „Диагностично-консултативен център ХХХ – София” ЕООД.
Докл. Младен Младенов
Решение № 459 по точка 101, обявено на 26.07.2013

102. Доклад вх. № 08-23-373/3/05.07.2013 г. относно учредяване на безвъзмездно право на строеж на Църковното настоятелство на с. Герман, район „Панчарево”, за изграждане на параклис върху общински имот – частна общинска собственост, АОС№3095/04.05.2012 г., представляващ УПИ VІІ-за комитет за култура, галерия и църква, намиращ в с. Герман, район Панчарево.
Докл. Димитър Сичанов
Решение № 460 по точка 102, обявено на 26.07.2013

103. Доклад вх.№ СО-08-24-192/1/04.07.2013 г. относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост в административните сгради на район „Банкя” за монтиране на кафе-автомат, за срок от 5 години, и на кметство с. Иваняне, за офис, за срок от 7 години.
Докл. Рангел Марков
Решение № 461 по точка 103, обявено на 26.07.2013

104. Връщане за ново обсъждане на решение № 350 по протокол № 42 от 27.06.2013 г.  на Столичен общински съвет със заповед № РД-15-110/09.07.2013 г. на Областния управител на Област София на основание чл.45, ал.4 от ЗМСМА по Доклад вх. № СО-08-09-103/1/20.06.2013 г. от Любомир Дреков – кмет на район „Лозенец“.
Докл. Любомир Дреков
Решение № 462 по точка 104, обявено на 26.07.2013

105. Доклад вх. № СО-93-00-266/11.07.2013 г. относно ползване на платен годишен отпуск от председателя на Столичен общински съвет.
Докл. Елен Герджиков
Решение № 463 по точка 105, обявено на 26.07.2013

106. Питане вх. № СО-93-00-157/2/11.07.2013 г. от Милка Христова, Румен Георгиев, Альоша Даков и Иван Мечков – общински съветници относно злоупотреби в дейността на „Чистота – Искър“ ЕООД.
Отговор по т. 106

107.
Питане вх. № СО-9300-203/6/11.07.2013 г. от Милка Христова, Румен Георгиев, Альоша Даков – общински съветници относно сигнали за сериозни административни нарушения в район „Витоша“.
Отговор по т. 107

108. Питане вх. № СО-9300-244/1/11.07.2013 г. от Анна Славова – общински съветник относно решение 377 от 28.06.2012г. на СОС.
Отговор по т. 108

109. Питане вх. № СО-9300-234/3/11.07.2013 г. от Ангел Джамбазки – общински съветник относнолипса на контрол и безстопанственост от страна на общинската администрация на район „Искър“ при управлението на имоти – общинска собственост в бл.146, ж.к.“Дружба 1“.
Отговор по т. 109

110. Питане вх. № СО-9300-249/1/11.07.2013 г. от Николай Белалов – общински съветник относно действията на кмета и администрацията на Столична община във връзка с продължаващите улични изяви в гр. София за и против правителството.
Отговор по т. 110

111. Питане вх. № СО-6600-2335/1/11.07.2013 г. от Альоша Даков – общински съветник относно системно нарушаване на разпоредбите на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на столична община на територията на парк „Борисова градина“ в отсечката от вход на парка от ул. „Незабравка“ до тенис-кортове „Академик“.
Отговор по т. 111

112. Доклад вх. № СО-93-00-277/12.07.2013 г. относно определяне на условия и ред за сключване на договори за изграждане и функциониране на система за разделно събиране на отпадъчни материали от хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло на територията на Столична община.
Докл. Мария Бояджийска, Лорита Радева,
Анна Стойкова, Альоша Даков
Решение № 464 по точка 112, обявено на 26.07.2013
Приложение № 1

113.
Доклад вх. № СО-66-00-1910/1/12.07.2013 г. относно кандидатстване на Столична община пред Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 121 „Подобряване на икономическата стойност на горите“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. на МЗХ, за подпомагане модернизацията на специализираното оборудване за лесовъдски дейности.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 465 по точка 113, обявено на 26.07.2013

114.
Доклад вх. № СО-70-00-650/4/11.07.2013 г. относно даване на съгласие „Пазари Север“ ЕАД да разходва собствени средства в размер до 100 000 лева без ДДС за изграждане на група от преместваеми търговски съоръжения и оформяне на прилежащото пространство на пазар „Толстой“, район „Надежда“.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 466 по точка 114, обявено на 26.07.2013
Приложения № 1 и № 2

115.
Доклад вх. № ИДТ-70-00-139/1/15.07.2013 г. относно даване на разрешение на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД за извършване на продажба чрез търг с явно наддаване на ДМА – 9 бр.  МПС, собственост на дружеството.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 467 по точка 115, обявено на 26.07.2013
Приложение № 1
Приложение № 2 - І част
Приложение № 2 - ІІ част
Приложение № 2 - ІІІ част
Приложение № 2 - ІV част
Приложение № 2 - V част
Приложение № 3

116.
Доклад вх. № СО-66-00-2284/04.07.2013 г. относно одобряване на изменение на план-схема за парк „ген. Вл. Заимов“, район „Оборище“ по реда на чл.62, ал.9 от Закона за устройство на територията.
Докл. Петър Диков
Решение № 468 по точка 116, обявено на 26.07.2013

117.
Доклад вх. № СО-66-00-2364/11.07.2013 г. относно одобряване на проект за изменение на план за застрояване в обхват:нови УПИ-III-9455 „за учебен комплекс” от кв. 1; УПИ I-9456 „за научно-технологичен парк София”; II-62, 9455, 5013, 5014, 5015, 5024 „за административни, културно-битови и спортни нужди” от кв. 2; УПИ I-9452, 9453, 9455, 9456, 5017, 5020, 5021, 5022, 5023, 5024 „за научно-технологичен парк София”, II-5018 „за хотел”, IV-9452 „за административни нужди” от кв. 10 и УПИ II-414 ”за жилищно строителство” от кв. 12. Надземно пешеходно преминаване-връзка и продължение на сграда № 3 (иновационен форум „Джон Атанасов”) в зоната на бул. „Цариградско шосе” между о.т. 7 и о.т. 15 и надземно пешеходно преминаване-връзка и продължение на сграда № 7 (етажен паркинг) в зоната на бул. „Асен Йорданов” между о.т. 76 и о.т. 77 и УПИ I-486 „за спорт и атракции” от кв. 17 м. „БАН-IV км”, по кафявите и зелени линии, цифри, текст и зачертавания, съгласно  приложения проект и изменение на план за регулация на м. НПЗ “Изток”, м. „Къро”, квартали № № 1, 2, 10 и 12. Изменение на локалното платно на бул. „Асен Йорданов“ между о.т.80-о.т.22г-о.т.1 до о.т.72 и откриване на улица от о.т.22г-о.т.22б до о.т.22. Изменение трасето на улица от о.т.22 до о.т.21а. Изменение границите на кв. 1. Отреждане на нов УПИ ІІІ-9455 „за учебен комплекс”. Изменение границите на кв. 2 и отреждане на нови УПИ І-9456 „за научно технологичен парк София” и ІІ-62, 9455, 5013, 5014, 5015, 5024 „за административни, културно-битови и спортни нужди”. Закриване на улица от о.т. 1 до о.т. 22б. Закриване на улица от о.т.29-о.т.28-о.т.27-о.т.26 до о.т. 25. Заличаване на улица от о.т.199-о.т.25-о.т.24а до о.т.24.Закриване на улица от о.т.199а -о.т.199в до о.т.199г. Откриване на улица от о.т. 199-о.т. 25-о.т. 24а-о.т. 24 до о.т. 21в. Изменение на улица от о.т. 21ж до о.т. 21а. Изменение границите на кв. 10. Заличаване на УПИ ІІІ ”за учебен комплекс на МНО” от стар кв. 1. Изменение границите на УПИ ІІ-”хотел на МНО” и преотреждането му в УПИ ІІ-5018 от стар кв. 2. Заличаване на УПИ ІІІ ”за жилищно строителство и магазини” и отреждане на нов УПИ ІV-9452 ”за административни нужди” от стар кв. 2. Отреждане на нов УПИ І-9452, 9453, 9455, 9456, 5017, 5020, 5021, 5022, 5023, 5024 „за научно технологичен парк София”. Заличаване на УПИ І „за обществено жилищно  строителство и магазини” от стар кв. 10. Заличаване на терен „за озеленяване” от стар кв. 2. Заличаване на УПИ І „за ОДЗ” от стар кв. 12 и приобщаването му към кв. 10. Изменение границите на УПИ ІІ „за жилищно строителство” и преотреждането му в УПИ ІІ-414 „за жилищно строителство” от кв. 12, по кафявите и зелени линии, цифри, текст и зачертавания, съгласно  приложения проект.
Докл. Петър Диков
Решение № 469 по точка 117, обявено на 26.07.2013

118.
Доклад вх. № СО-66-00-2380/12.07.2013 г. относно придобиване право на собственост от Столична община върху недвижими имоти – частна собственост, които ще бъдат засегнати от изграждането на трасето на метрополитена в м. „НПЗ Искър – Север“ I-ва, II-ра и III-та част от бул. „Цариградско шосе“ до Летище София.
Докл. Петър Диков
Решение № 470 по точка 118, обявено на 26.07.2013

119. Доклад вх. № СО-93-00-279/15.07.2013 г. относно относно приемане на доклад за резултатите от дейността на Работна група, създадена в изпълнение на Решение №426/19.07.2012г. на Столичен общински съвет с цел изследване изпълнението на Концесионния договор, сключен със „Софийска вода”АД.
Докл. Николай Стойнев
Решение № 471 по точка 119, обявено на 26.07.2013
Приложение № 1

120. Доклад вх. № 08-22-131/1/11.07.2013 г. относно предоставяне на средства за извършване на довършителни мероприятия на манастир „Св.св. Петър и Павел“, с. Долни Богров, район „Кремиковци“.
Докл. Ивайло Панев
Решение № 472 по точка 120, обявено на 26.07.2013

121.
Доклад вх. № СО-08-22-148/1/16.07.2013 г. относно промяна характера на собствеността от публична в частна на поземлен имот с площ 3 394 кв.м., кв. Враждебна, ул. „7-ма“, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-61/27.09.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК.
Докл. Ивайло Панев
Решение № 473 по точка 121, обявено на 26.07.2013

122.
Доклад вх. № 08-15-171/18/16.07.2013 г. относно изменение на решение № 562 по протокол № 45 от 29.07.2009 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Цвета Авджиева
Решение № 474 по точка 122, обявено на 26.07.2013

123.
Доклад вх. № СО-08-15-227/1/16.07.2013 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на обособена част от сграда – публична общинска собственост, представляваща обособено крило от първия етаж на сградата на 10 СОУ „Теодор Траянов“, район „Младост“.
Докл. Цвета Авджиева
Решение № 475 по точка 123, обявено на 26.07.2013

124.
Доклад вх. № СО-26-00-3581/3/12.07.2013 г. относно именуване на улици, находящи се в гр. София.
Докл. Теодор Петков
Решение № 476 по точка 124, обявено на 26.07.2013                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:  (п)
                                                                          /ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре