нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат Заседание No 46 от дата 12.09.2013

ДНЕВЕН РЕД
на заседанието на СОС, проведено на 12.09.2013 г. от 10:00

1. Доклад вх. № СО-9300-302/03.09.2013 г. относно отпускане на средства за довършване изграждането или поддръжка на църковни храмове и манастири в гр. София.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 478 по точка 1, обявено на 19.09.2013

2. Връщане за ново обсъждане на Решение № 364 по Протокол № 43 от 18.07.2013 г. на Столичния общински съвет по доклад вх. № СО-93-00-259/09.07.2013 г. от г-жа Йорданка Фандъкова – кмет на Столичната община, върнато със Заповед № РД-15-134/01.08.2013 г. на областния управител на област София на основание чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 479 по точка 2, обявено на 19.09.2013

3. Доклад вх. №СО-6600-2835/20.08.2013 г. изменение и допълнение на Правилата за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, обединени детски заведения и целодневни детски градини на територията на Столичната община.
Д
окл. д-р Тодор Чобанов, Албена Атанасова
Решение № 480 по точка 3, обявено на 19.09.2013

4.
Доклад вх. № СО-9300-295/28.08.2013 г. относно приемане на Наредба за изменение  на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, приета с Решение № 894 по Протокол № 93 / 23.11.2006 г. на СОС.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 481 по точка 4, обявено на 19.09.2013

5.
Доклад вх. №СО-9300-287/02.08.2013 г. относно промяна на бюджета на Столичната община за ІІ-ро тримесечие на 2013 година.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 482 по точка 5, обявено на 19.09.2013

6. Доклад вх. №  СО-9300-296/28.08.2013 г. относно предложение за преразпределение на бюджетни средства в делегираните от държавата дейности за 2013 г.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 483 по точка 6, обявено на 19.09.2013

7. Доклад вх. № СО-9300-297/28.08.2013 г. относно предложение за преразпределение на бюджетни средства в делегираните от държавата дейности за 2013 г.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 484 по точка 7, обявено на 19.09.2013

8.
Доклад вх. № СО-0500-792/7/19.08.2013 г. относно поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в т.5 на Решение № 372 по Протокол № 43 от 18.07.2013 г. на Столичния общински съвет.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 485 по точка 8, обявено на 19.09.2013

9.
Доклад вх. № 0202-90/3/15.07.2013 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания на основание чл.9 от Указ № 2773/1980 г. и чл. 98, т.12 от Конституцията на Република България.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 486 по точка 9, обявено на 19.09.2013

10. Доклад вх. № СО-0202-166/6/16.07.2013 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания на основание чл.9 от Указ № 2773/1980 г. и чл. 98, т.12 от Конституцията на Република България.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 487 по точка 10, обявено на 19.09.2013

11.
Доклад вх. № СО-6600-1910/3/06.08.2013 г. относно допълване на Решение № 456 по Протокол № 43 от 19.07.2013 г. на СОС за кандидатстване на Столична община пред Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 488 по точка 11, обявено на 19.09.2013

12.
Доклад вх. № СО-0820-194/1/16.08.2013 г. относно определяне на имоти от общинския поземлен фонд за отдаване под наем в землищата на с. Волуяк и с. Мрамор, район „Връбница”.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 489 по точка 12, обявено на 19.09.2013
Приложения № 1 и № 2

13.
Доклад вх. №  СО-9300-290/21.08.2013 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община, съгласно ДДС № 7/04.04.2008 г. за разплащане на разходи по Договор за финансова помощ № 22/226/00289/16.05.2013 г. между Столична община и Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 490 по точка 13, обявено на 19.09.2013

14.
Доклад вх. № СО-0821-260/2/23.08.2013 г. относно определяне на имоти от общинския поземлен фонд за отдаване пода наем в землищата на с. Кубратово, с. Чепинци и с. Подгумер, район „Нови Искър”.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 491 по точка 14, обявено на 19.09.2013
Приложения № 1 и № 2

15.
Доклад вх. №ДО-2100-208/2/08.08.2013 г. относно промяна на Решение № 358 по Протокол №42 от 27.06.2013 г. на Столичния общински съвет за преразпределение на сградния фонд на 33 Езикова гимназия „Св. София“ и 45 ОУ „Константин Величков“, район „Илинден“ за учебната 2013/2014 г.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 492 по точка 15, обявено на 19.09.2013

16.
Доклад вх. № 2600-5331/98/04.09.2013 г. относно реализирана икономия по проект „Адаптация на Централна минерална баня за музей на София с активно присъствие на минерална вода“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013г.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 493 по точка 16, обявено на 19.09.2013

17.
Доклад вх. № СО-2600-176/2/27.08.2013 г. относно статута на експериментално променената част от маршрута на основна автобусна линия № 413  от масовия градски транспорт.
Докл. Любомир Христов
Решение № 494 по точка 17, обявено на 19.09.2013

18.
Доклад вх. № СО-6600-2340/10.07.2013 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на м. „Волуяк – гарата“, кв. 91б, за обособяване на нови УПИ -2701.1996, 2755.1080, 2803.1080, 2804.1996 – „за хладилно-складова база и офиси“ и УПИ V- „за озеленяване“; промяна профила на улици по о.т.459 – 432 – 431 – 430 – 601 и по о.т. 601 – 601а – 601б – 601г; план за застрояване на м. с. „Волуяк - гарата“, кв.91б, УПИ -2701.1996, 2755.1080, 2803.1080, 2804.1996 – „за хладилно-складова база и офиси“, район „Връбница“.
Докл. Петър Диков
Решение № 495 по точка 18, обявено на 19.09.2013

19.
Доклад вх. № СО-6600-2583/29.07.2013 г. относно разрешение за изработване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване по реда на чл.16 от ЗУТ за имоти в м. „Градина – запад “, землището на с. Горубляне, район „Панчарево“, съгласно приложеното мотивирано предложение и одобряване на задание.
Докл. Петър Диков
Решение № 496 по точка 19, обявено на 19.09.2013
Приложение

20.
Доклад вх. № СО-6600-2796/16.08.2013 г. относно одобряване на подробен устройствен план – изменение на план за регулация на кв.4а, местност „Детски град“, за откриване на задънена улица от о.т.2а до о.т.2б и създаване на нов УПИ VІ-96, за многофункционална сграда, и план за застрояване за новосъздаден УПИ VІ-96, за многофункционална сграда, кв.4а, местност „Детски град“, район „Панчарево“.
Д
окл. Петър Диков
Решение № 497 по точка 20, обявено на 19.09.2013

21. Доклад вх. № СО-6600-2809/19.08.2013 г. относно одобряване на подробен устройствен план – изменение на план за регулация и за УПИ ХІІ-615, ХІІІ-613, отреждане на УПИ ХІІ-4803 и ХVІІІ-4802, кв. 32 и за откриване на задънена улица от о.т.523 до о.т.523б и изменение на план за застрояване на новосъздадени УПИ ХІІ-4803 и ХVІІІ-4802, кв.32, местност „с. Лозен“, район „Панчарево“.
Докл. Петър Диков 
Решение № 498 по точка 21, обявено на 19.09.2013

22.
Доклад вх. № СО-6600-2810/19.08.2013 г. относно подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване за УПИ ХІІ-80, ХVІ-80, ІІ-81, ІІІ-75, ХV-79, кв.17, местност „с. Бистрица“, изменение на улица между о.т. 635 и о.т. 672 за откриване на задънена улица от о.т. 672а до о.т. 672б, район „Панчарево“.
Докл. Петър Диков
Решение № 499 по точка 22, обявено на 19.09.2013

23.
Доклад вх. № СО-6600-2811/19.08.2013 г. относно одобряване на подробен устройствен план – изменение на план за регулация за УПИ ІХ-681, Х-680, ХХVІІІ-682 и ХХІХ-679; изменение на задънена улица от о.т. 68а до о.т.68б, м. „в.з. Бистрица“, район „Панчарево“.
Докл. Петър Диков
Решение № 500 по точка 23, обявено на 19.09.2013

24.
Доклад вх. № СО-6600-2825/20.08.2013 г. относно одобряване на парцеларен план на обект: пътна връзка с Ботевградско шосе под трасето на автомагистрала „Хемус“, район „Кремиковци“, Столична община.
Докл. Петър Диков
Решение № 501 по точка 24, обявено на 19.09.2013

25.
Доклад вх. № СО-0500-1439/09.08.2013 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Д
окл. Валя Чилова
Решение № 502 по точка 25, обявено на 19.09.2013

26.
Доклад вх. № СО-9300-299/02.09.2013 г. относно промяна на състава на комисия, определена с Решение № 281 по Протокол № 40 от 30.05.2012 г. на Столичния общински съвет.
Д
окл. доц. Лилянда Еленкова
Решение № 503 по точка 26, обявено на 19.09.2013

27.
Доклад вх. № СО-9300-300/02.09.2013 г. относно промяна на състава на комисия, определена с Решение № 286 по Протокол № 40 от 30.05.2012 г. на Столичния общински съвет.
Докл. доц. Лилянда Еленкова
Решение № 504 по точка 27, обявено на 19.09.2013

28.
Доклад вх. № СО-70-00-882/2/08.07.2013 г. относно именуване на метростанции във връзка с разширение на метрото в гр. София по линия 1 – в участъка от бул. „Цариградско шосе” до ж.к. „Дружба” – Летище „София” и от ж.к. „Младост І” до Бизнеспарк в ж.к. „Младост ІV”, както и разширението по линия 2 в участъка МС „Джеймс Баучер” – кв. „Хладилника”.
Д
окл. Нина Чанева, Мита Георгиева, Михаил Владов, Христо Ангеличин
Решение № 505 по точка 28, обявено на 19.09.2013

29.
Доклад вх. №СО-94-М-307/7/17.07.2013 г. относно дарение на жилищен имот – собственост на Столична община, представляващ апартамент № 16, вх. В, ет. 7, ул. „Омайниче“ № 4-12, бл. 109, ж.к. „Хиподрума“, гр. София, заедно с прилежащото мазе № 16 и 3,150% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото в полза на Маргарита Димитрова Терзирадева.
Докл. Пламен Църноречки
Решение № 506 по точка 29, обявено на 19.09.2013

30.
Доклад вх. № СО-0804-143/1/11.07.2013 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване за срок от 5 /пет/ години на сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза „Асоциация на родители на деца с епилепсия“, на нежилищно помещение – частна общинска собственост, намиращо са на бул. „Сливница“ № 212, район „Оборище“. 
Д
окл. Йорданка Фикирлийска
Решение № 507 по точка 30, обявено на 19.09.2013

31.
Доклад вх. СО-0807-274/02.09.2013 г. относно уточняване площта и геодезическите координати на площад „Капитан Петко войвода”, район Слатина.
Докл. Антоанета Апостолова
Решение № 508 по точка 31, обявено на 19.09.2013
Приложение № 1

32.
Доклад вх. № СО-0811-68/6/06.08.2013 г. относно отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, чрез провеждане на конкурси.
Докл. Иван Чакъров
Решение № 509 по точка 32, обявено на 19.09.2013

33.
Доклад вх. № СО-0815-204/1/17.07.2013 г. относно промяна на характера на собствеността от публична в частна общинска собственост на сграда, намираща се в кв. „Горубляне“, ул. „Витоша“ № 2 и учредяване безвъзмедно право на ползване за срок от 10 /десет/ години в полза на Фондация „Стъпка  за невидимите деца на България“.
Докл. Цвета Авджиева
Решение № 510 по точка 33, обявено на 19.09.2013

34.
Доклад вх. № СО-0815-222/1/06.08.2013 г. относно предоставяне под наем без търг или конкурс на общински нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ нежилищно помещение – занималня № 2, находящо се в гр. София, ж.к. „Младост 1”, бл. 1Б, ет. 8
Докл. Цвета Авджиев
Решение № 511 по точка 34, обявено на 19.09.2013

35.
Доклад вх. № 2600-4275/23/11.07.2013 г. относно прехвърляне право на собственост на бетонов фундамент за монтаж на КТП на „ЧЕЗ Разпределение България” АД, с площ 9 кв.м с идентификатор 68134.1971.2711.1 изграден в общински недвижим имот с идентификатор 68134.1971.2711, намиращ се между път (осова точка № 443) и река Ваташка, срещу УПИ І-1396, кв. 147, м. „в.з.Драгалевци – стадиона”, кв. Драгалевци, район „Витоша”.
Докл. Теодор Петков
Решение № 512 по точка 35, обявено на 19.09.2013

36. Доклад вх. № СО-0819-225/2/11.07.2013 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от административна сграда – кметство – публична общинска собственост, намираща се в кв. Филиповци, ул. „Братя Найденов” и представляваща помещение с площ 35,12 кв.м с предназначение за лекарски кабинет.
Докл. Милко Младенов
Решение № 513 по точка 36, обявено на 19.09.2013

37.
Доклад вх. № 2600-12222(14)/11.07.2013 г. относно учредяване право на строеж на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, за изграждане на трансформаторен пост с площ 12 кв.м, върху общински имот – УПИ ІІІ – за КОО и трафопост, кв. 27, м. „Толева махала“, район „Връбница“, означен с идентификатор 12084.2761.2013 по кадастрална карта, одобрена със заповед № РД-18-40/20.07.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК.
Докл. Младен Младенов
Решение № 514 по точка 37, обявено на 19.09.2013

38. Питане вх. № СО-9300-263/10.07.2013 от г-н Альоша Даков – общински съветник, относно неизпълнение на Решение № 90 на СОС от 24.02.2011 г за продължаване на срока на наемното правоотношение между Столична община – като наемател и ЕТ „Димитър Георгиев – Комерсиал” – като собственик и наемодател за обект „Комплекс изолатор за бездомни кучета” в землището на с. Горни Богров.
Отговор на т. 38

39. Питане вх. № СО-9300-250/04.07.2013 г. от г-н Николай Белалов – общински съветник, относно действията на кмета и администрацията на Столична община в изпълнение на разпоредбите на Наредбата за символиката и отличията на Столична община.
Отговор на т. 39

40.
Питане вх.№ СО-9300-291/22.08.2013 г. от г-н Калоян Паргов и г-н Николай Белалов – общински съветници, относно некачествено изпълнени строително-монтажни дейности при изграждането на бул. „Ломско шосе”.
Отговор на т. 40

41.
Питане вх. № СО-9300-276/12.07.2013 г. от г-н Ангел Джамбазки – общински съветник, относно нарушаване на обществения ред  и нощната тишина, както и наличието на незаконни постройки в кв. „Факултета”, район „Овча купел”.
Отговор на т. 41

42.
Питане вх. № СО-9300-289/16.08.2013 г. от г-н Ангел Джамбазки – общински съветник, относно застрояване на детска площадка в столичен район „Слатина”.
Отговор на т. 42

43.
Питане вх. № СО-9300-293/23.08.2013 г. от г-н Вили Лилков – общински съветник, относно таксиметровата дейност на територията на Столична община.
Отговор на т. 43

44. Доклад вх. №  СО-1800-148/3/03.09.2013 г. относно удостояване на Софийската филхармония с Почетен знак на Столична община по повод 85 години от създаването й.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Ралица Стоянова, Малина Едрева
Решение № 515 по точка 44, обявено на 19.09.2013

45. Доклад вх. №  СО-94-Н-352/1/04.09.2013 г. относно удостояване със званието „Почетен гражданин на София“ на Иван Станчов.
Докл. Йорданка, Фандъкова, Елен Герджиков, Ралица Стоянова, Малина Едрева
Решение № 516 по точка 45, обявено на 19.09.2013

46. Доклад вх. №  СО-94-К-267/1/04.09.2013 г. относно удостояване със званието „Почетен гражданин на София“ на инж. Никола Мартинов Гайдаров.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Ралица Стоянова, Малина Едрева
Решение № 517 по точка 46, обявено на 19.09.2013

47. Доклад вх. № 29-00-351(2)/10.09.2013 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд аварийното укрепване на конструкцията на блок „Г” в сградата на „Втора многопрофилна болница за активно лечение – София” ЕАД.
Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов
Решение № 518 по точка 47, обявено на 19.09.2013

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: п
                                                                           /ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/


< < обратно към страница "Заседания"
нагоре